Ze0151 Didaktika geografie 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Ze0151/01: Po 14:00–15:50 učebna 5a, E. Hofmann
Ze0151/02: Út 12:00–13:50 učebna 5a, E. Hofmann
Předpoklady
Předmět probíhá paralelně s učitelskou praxí a reflektivními semináři.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studentům jsou předkládány základní teoretické poznatky didaktiky geografie se zvláštním zřetelem k jejich aplikaci v prostředí školy. Cílem předmětu je s oporou o teorii popsat a kriticky zhodnotit, jak v reálné školní praxi probíhá výuka zeměpisu. Důraz je kladen nejen na poznávání a hodnocení výuky, ale také na hodnocení učebnic zeměpisu, atlasů a dalších pomůcek. Prostřednictvím samostatné deskriptivní, analytické a kriticko-hodnotící práce se studující podrobněji seznamují s cíli a obsahy geografického vzdělávání. Konfrontují aktuální teorie geografického vzdělávání s praktickou realizací výuky zeměpisu. Všechna cvičení jsou propojena v posledním cvičení, jehož výstupem je „Vlastní školní vzdělávací program“.
Výstupy z učení
Na konci výuky předmětu bude student schopen:
Definovat a zdůvodnit obecné a konkrétní cíle, ke kterým směřuje vzdělávání zeměpisem.
Vyhledávat, analyzovat a interpretovat informace k tvorbě zeměpisného kurikula na základní škole;
Navrhnout a realizovat nejprve jednotlivé části a postupně celé vyučovací hodiny pro vybrané tematické celky geografického vzdělávání;
Stanovit konkrétní a měřitelné cíle vyučovací hodiny;
Vypracovat přípravu vyučovací hodiny dle zadané struktury, ověřit ji v reálné praxi a následně navrhnout návrhy na zlepšení.
Kriticky zhodnotit silná a slabá místa realizace výuky geografie na základní škole, ve které student vykonává pedagogickou praxi.
Zpracovat návrh „Vlastního školního vzdělávacího programu.
Osnova
 • Zhodnocení dosavadních zkušeností s výukou zeměpisu na jednotlivých stupních škol;
 • 3P – poprvé se představuji, poprvé učím, poprvé představuji předmět zeměpis;
 • Tvorba úvodních hodin – co je zeměpis a v čem tkví jeho přínos pro společnost;
 • Procvičování základních cílů zeměpisného vzdělávání
 • Hodnocení učebnic, kvantitativní i kvalitativní metodou, výběr učebnice – zdůvodnění;
 • Kritické zhodnocení silných a slabých míst realizace výuky geografie v Česku;
Literatura
  povinná literatura
 • HOFMANN, E. a kol. Handbook_číst I. IS MUNI.
 • BIDDULPH, Mary, David LAMBERT a David BALDERSTONE. Learning to teach geography in the secondary school : a companion to school experience. Third edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. xi, 349. ISBN 9781138779440. info
  doporučená literatura
 • GERSMEHL, Philip. Teaching geography. 3rd ed. London: Guilford Press, 2014. ix, 332. ISBN 9781462516414. info
Výukové metody
Individuální, párová a skupinová práce s odbornými informačními zdroji. Prezentace výsledků individuální/párové/skupinové práce na semináři.
Metody hodnocení
Vypracování zadaných cvičení, včasné odevzdání a jejich schválení vyučujícím předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.