BOFA031c Základy farmakologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0.5/0. 7,5. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BOFA031c/OPOP: Pá 6. 11. 15:45–17:25 A19/326, Pá 13. 11. 15:45–17:25 A19/326, Pá 20. 11. 15:45–17:25 A19/326, Pá 27. 11. 15:45–17:25 A19/326
BOFA031c/ORTO: Pá 4. 12. 11:00–12:40 A19/326, Pá 11. 12. 11:00–12:40 A19/326, Pá 18. 12. 11:00–12:40 A19/326, Pá 8. 1. 11:00–12:40 A19/326
Předpoklady
BKBC011p Biochemie && BOFY0222p Fyziologie II - před. && BKLT011 Lék. latina && BKHI021p Histologie - před.
BKBC011p && BOFY0222p && BKLT011 && BKHI021p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o léčivech používaných ve farmakoterapii vybraných nejvýznamnějších onemocnění a seznámit studenty s platnou legislativou týkající se léčiv. Důraz je kladen na to, aby mohl student nabyté znalosti o vybraných farmakologických skupinách léčiv používaných v terapii glaukomu, zánětlivých, alergických a mikrobiálních onemocnění v oftalmologii prakticky aplikovat. Výuka je zaměřená na aspekty, které se mohou promítnout do vzájemných žádoucích a nežádoucích interakcí léčiv.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student:
- znát základní farmakologické principy a faktory ovlivňující účinky léčiva.
- umět pracovat s odbornými zdroji informací o léčivech
- mít základní znalosti o léčivech s vlivem na autonomní nervovný systém a přehled o léčivech používaných v terapii glaukomu, zánětlivých, alergických a mikrobiálních onemocnění v oftalmologii.
Osnova
 • 1. cvičení: Přehled lékových forem a aplikačních způsobů. Výpočty ve farmakologii. Informace o léčivech (SÚKL, EMA, Český lékopis, AISLP, Brevíř). Základní pravidla preskripce a používání léčivých přípravků.
 • 2. cvičení: Nesteroidní protizánětlivé látky. Cílená léčba v oftalmologii. Glukokortikoidy a imunosupresivní léčiva. Antihistaminika.
 • 3. cvičení: Farmakoterapie glaukomu, mydriatika, cykloplegika, miotika, barviva, látky používané při poruchách tvorby slz.
 • 4. cvičení: Antimikrobiální, protizánětlivá a protialergická oftalmologika. Lokální anestetika používaná v oftalmologii.
 • Zápočtový test, domluva termínu na kolokvium.
Literatura
  povinná literatura
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-644-farmakologie-pro-studenty-bakalarskych-oboru-na-lf-mu.html
 • MÁCHALOVÁ, Alena, Zuzana BABINSKÁ, Jan JUŘICA, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Hana KOSTKOVÁ, Leoš LANDA, Jana MERHAUTOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Tibor ŠTARK, Katarína TABI, Jana PISTOVČÁKOVÁ a Ondřej ZENDULKA. Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU. 2016
  doporučená literatura
 • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přeprac. a doplň. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024713564. info
  neurčeno
 • Atlas léčivých rostlin, https://is.muni.cz/auth/do/med/el/lecive_rostliny/atlas.html
 • Textbook recommended for English speaking students (selected chapters according to the syllabus) RANG, H. P. Rang & Dale's pharmacology. 8th ed. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627
 • http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1160493&lang=cs&site=ehost-live
Výukové metody
Součástí praktických cvičení je teoretická příprava, kdy jsou studenti seznámení s jednotlivými tématy uvedenými v rozvrhu formou prezentace učitele farmakologie s následnou diskusí. Cvičení jsou doplněna videozáznamy, které demonstrují farmakologické principy, nebo experimentálními postupy z probírané oblasti.

Výukové prezentace
Prezentace nebo podklady k prezentaci budou poskytnuty v IS v interaktivních osnovách. Tyto materiály je třeba doplnit o informace z výkladu učitele, ze samostatné práce studentů nebo ze samostudia literatury. Samotné (nedoplněné) prezentace nebo podklady nemusí být dostatečné pro přípravu k zápočtovému testu.

Zápočtový test
Znalosti budou hodnoceny formou multivýběrového testu ROPOT s jednou správnou odpovědí z nabízených variant. Test má 15 otázek a kritériem hodnocení je získaný počet bodů - za každou správně zodpovězenou otázku je přidělen 1 bod. Za špatnou či nevyplněnou odpověď se body neodečítají. Podmínkou získání zápočtu je dosažení minimálně 60 % bodů z maximálního počtu bodů, které lze v daném testu získat (tj. 8 bodů z 15).
Podmínkou pro udělení zápočtu je rovněž odevzdání všech požadovaných výstupů skupinových prací v řádném termínu uvedeném vyučujícím na cvičení.

Přednášky budou probíhat jako online (teleprezenční) výuka
zajištěna jako synchronní přednáška v rozvrhovaném čase (s možností chatu, či dotazů učitele) anebo předem poskytnutá přednáška s následnou diskuzí a konzultací s učitelem v době rozvrhu.
Metody hodnocení
Výuka probíhá jednosemestrálně, formou cvičení. K náhradě cvičení v případě absence student vypracuje referát na dané téma a bude učitelem z dané látky přezkoušený formou testu, který se skládá z 10ti multivýběrových otázek; 1 bod za správně zodpovězenou otázku (celkem 10 bodů). K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 6 bodů.

Závěrečný multivýběrový test se skládá z 15 otázek hodnocených 15 body. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 60 % bodů.

Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu LF MU, UKB, Kamenice 5 (pavilon A19, 3. poschodí), denně - 13.00 - 14.00 hod, tel.: 5 4949 3070.


Literatura ke studiu:
http://portal.med.muni.cz/clanek-644-farmakologie-pro-studenty-bakalarskych-oboru-na-lf-mu.html

Výběr kapitol z učebnice MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů (2014) a podklady ke studiu poskytnuté ve výukových materiálech v IS.
Studenti si doplní tyto zdroje o další poznámky během výkladu učitele.

• • V podzimním semestru 2020 se výuka řídí fakultním semaforem, výuka přednášek probíhá primárně distančně, v případech karantény studentů nebo vyučujících budeme využívat synchronní výuku v online režimu i ve cvičeních, či hybridní výuku kombinací prezenční a synchronní online výuky.

• • Nemá-li student možnost synchronního k on-line připojení k výuce seminářů prostřednictvím aplikace MS Teams, je student povinen předem emailem kontaktovat vyučujícího a domluvit se na dalším postupu.

• • On-line účast se v případě karantény považuje za splněnou docházku na cvičení. Informace budou aktualizovány dle vývoje epidemiologické situace.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.