AR1B32 Církevní správa v českých zemích v pozdním středověku a její písemnosti II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 B2.22
Předpoklady
! PV2B54
Základní znalost latiny podmínkou!
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz v první polovině semestru přiblíží studentům strukturu a chod církevní správy v českých zemích (diecéze Praha, Olomouc a Litomyšl) v období ca. 1300–1419 na úrovni arcijáhenství, děkanátů a farností. Ve druhé polovině semestru bude pozornost věnována dynamickému období 1419–ca. 1520, tedy od vypuknutí husitské revoluce až do počátku reformace. V této části bude pozornost věnována nejen katolické, ale také utrakvistické církvi a Jednotě bratrské, přičemž budou sledovány proměny církevní správy na všech úrovních. V semináři budou čteny a analyzovány písemnosti jednotlivých církevních úřadů a studenti si tak osvojí práci s důležitou skupinou pramenů k českým středověkým dějinám. V rámci přípravy samostatné seminární práce prohloubí také své zkušenosti s obecnou metodikou historického výzkumu.
Výstupy z učení
Studenti si osvojí práci s důležitou skupinou pramenů k českým středověkým dějinám. V rámci přípravy samostatné seminární práce prohloubí také své zkušenosti s obecnou metodikou historického výzkumu.
Osnova
 • 1) Shrnutí učiva kurzu Církevní správa v pozdním středověku a její písemnosti I
 • 2–4) Arcijáhenství a vizitace světského kléru
 • 5–6) Děkanáty a farnosti
 • 7) Úpadek nebo růst? Stav církve v předvečer husitské revoluce
 • 8) Dopad husitské revoluce na katolickou církevní správu v Čechách
 • 9) Katolická církevní správa pražské arcidiecéze za tzv. administrátorské doby
 • 10) Úvod do problematiky utrakvistické církevní správy a organizace Jednoty bratrské
 • 11) Církevní správa olomoucké diecéze v době husitské, poděbradské a jagellonské
 • 12) Závěrečná hodina: prezentace seminárních prací
Literatura
 • JANÁK, Jan a Zdeňka HLEDÍKOVÁ. Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989, 519 stran. ISBN 8004211895. URL info
 • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka. Písemnosti církevní správy pražské (arci)diecéze v pozdním středověku. Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica 1999, 2, Z pomocných věd historických XV, s. 27–38.
 • Sacri canones servandi sunt : ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV : kolektivní monografie. Edited by Pavel Krafl. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2008, 686 stran. ISBN 9788072861217. info
 • ŠMAHEL, František: Pražská církevní provincie ve víru husitské revoluce. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 31/1, 1991, s. 107-115.
 • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka: Administrace pražské diecéze na sklonku prvé poloviny 15. století. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 31/1, 1991, s. 117-128.
 • MACEK, Josef. Víra a zbožnost jagellonského věku. Vyd. 1. Praha: Argo, 2001, 488 s. ISBN 8072032658. info
 • ZILYNSKÁ, Blanka: Utrakvistická církevní správa a možnosti jejího studia. Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica 1999, 2, Z pomocných věd historických XV, s. 39-53.
 • ELBEL, Petr. Správa utrakvistické církve na Moravě mezi husitskou revolucí a reformací. In Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.-17. století. první. Praha: Casablanca, 2009, s. 126-144. Korunní země v dějinách českého státu, 4. ISBN 978-80-903756-9-7. info
Výukové metody
Každá lekce bude zahájena 30 minutovou úvodní přednáškou. Bude následovat ca. 60 minut semináře, ve kterém budou čteny a interpretovány ukázky z vybraných písemností. Vedle toho studenti vypracují samostatnou seminární práci o rozsahu 5–10 stran, ve které zmapují historický vývoj vybrané farnosti v Čechách nebo na Moravě ve středověku.
Metody hodnocení
Kromě aktivní účasti na semináři bude hodnocena seminární práce, a to její písemná podoba i ústní prezentace v závěrečné hodině.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k periodicitě výuky: Vypisováno v lichém roce.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2023.