GEN109 Diplomový seminář

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Předmět si studenti/ky zapisují v semestru, ve kterém chtějí odevzdat závěrečnou diplomovou práci a přistoupit ke státní závěrečné zkoušce, jejíž součástí je obhajoba této práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
- pod dohledem vedoucí/ho práce uskutečnění samostatného výzkumu v konkrétní tematické oblasti genderových studií;
- prezentace výsledků výzkumu cestou zpracování získaných dat do podoby standardního odborného textu, v rozsahu a formálních standardech (struktura textu, anotace, klíčová slova, formát, způsob citace, seznam použitých pramenů a literatury), jež definuje obor.
Absolvent/ka předmětu je schopen/na:
- formulovat relevantní výzkumný problém;
- realizovat odpovídající vlastní výzkum a na základě shromážděných dat sestavit odborný text, jenž je v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky oboru.
Student/ka je také připraven/a svůj text kompetentně obhájit.
Výstupy z učení
prezentace výsledků výzkumu cestou zpracování získaných dat do podoby standardního odborného textu, v rozsahu a formálních standardech (struktura textu, anotace, klíčová slova, formát, způsob citace, seznam použitých pramenů a literatury), jež definuje obor.
Osnova
  • Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucí/m práce v průběhu vlastního zpracovávání zadání.
Literatura
  • Come si fa una tesi di laurea (Orig.) : Jak napsat diplomovou práci. info
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, 207 s. ISBN 807204348X. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Metody hodnocení
Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucí/m práce v průběhu vlastního zpracovávání zadání. Výstupem je odevzdaná bakalářská práce.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Jedná se o předmět s průběžnými kontrolami podle čl. 16.8. SZŘ MU
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/GEN109