FJ1043 Syntax 1 - seminář

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
FJ1034 Morfologie 1 seminář && FJ1035 Morfologie francouzštiny 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům pochopit skladbu francouzské věty, její specifika, funkce slovních druhů ve větných členech a zákonitosti shody podmětu s přísudkem; dále analyzovat souvětí v koordinačních i subordinačních vztazích a vysvětlit slovosled v jednotlivých druzích vět.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: ovládat terminologii potřebnou pro syntaktickou analýzu věty; porozumět stavbě jednoduché věty a souvětí se zaměřením na vztah syntaxe a morfologie; interpretovat postupy užívané v syntaktické analýze; rozpoznat typy vět a souvětí; určit větné členy a slovosled; analyzovat typologii promluvy.
Osnova
 • 1. Slovní druhy (parties du discours) - opakování terminologie, příklady. 2. Funkce slovních druhů: větné členy (membres de la proposition) - terminologie a příklady. 3. Druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací a zvolací). Věty kladné a záporné. 4. Věta jednoduchá jednočlenná, dvoučlenná, holá a rozvitá, vyjádření věty jednočlenné (slovesem, jiným slovním druhem). 5. Věta rozvinutá s podmětem všeobecným, neurčitým, neosobní vazby. 6. Věta s přísudkem slovesným, slovesně jmenným, neslovesným. 7. Shoda přísudku s podmětem (ce, la plupart, une foule, peu, výrazy množství...). 8. Souvětí souřadné, koordinační vztahy. 9. Souvětí podřadné : věty vedlejší dle funkce. 10. Participia a jejich funkce ve francouzské syntaxi. 11. Slovosled ve francouzské větě. 12. Interpunkce, rozdíl mezi češtinou a francouzštinou.
Literatura
  povinná literatura
 • HENDRICH, J., RADINA, O., TLÁSKAL, J. Francouzská mluvnice. 3. vyd. Plzeň : Fraus, 2001. 700 s. ISBN 80-7238-064-8.
 • CADIO - CUEILLERON, J., FRAYSSINHES, J.-P., KLOTZ, L. a kol. Grammaire. Cours de Civilisation française de la Sorbonne. 350 exercices niveau supérieur I. Paris : Hachette, 1992. 176 s. ISBN 2-01-016289-7.
 • DELATOUR, Y., JENNEPIN, D., LÉON DUFOUR, M., a kol. Grammaire. Cours de Civilisation française de la Sorbonne. 350 exercices niveau moyen. Paris : Hachette, 1987. 192 s. ISBN 2-01-016560.8.
 • RIEGEL, Martin, Jean-Christophe PELLAT a René RIOUL. Grammaire méthodique du français. 6e édition. Paris: PUF, 2016. xliii, 110. ISBN 9782130732853. info
 • SEKVENT, Karel. Slovní druhy a jejich větně-členské funkce ve francouzštině. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 54 s. ISBN 978-80-210-5881-1. info
  doporučená literatura
 • GREVISSE, M. Le bon usage. 12. vyd. Paris : Duculot, 1993.1768 s. ISBN 2-08011-0588-0.
 • POISSON-QUINTON,S., MIMRAN,R., MAHÉO-Le COADIC, M. Grammaire expliquée du français. 1. vyd. Paris : CLÉ International, 2002. 430 s. ISBN 2-09-033703-6.
 • MERCIER-LECA, Florence. 35 questions de grammaire française. Malakoff: Armand Colin, 2019. 331 stran. ISBN 9782200624712. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: docházka (min. 70%), domácí příprava, dva průběžné testy (za úspěšný výsledek se považují testy s minimálním průměrem 70 % správných odpovědí).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJ1042 Syntax 1.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/FJ1043