DXR_PREZ Prezentace na odborném semináři

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Viera Papcunová, PhD. (přednášející)
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Přikrylová
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Studium literatury 2x.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem prezentace na odborném semináři je: • 1. poskytnout studentovi možnost odborné diskuse projektu jeho disertační práce • 2. rozvinout dovednost studenta představit a obhájit projekt své disertační práce či prvotní výsledky jeho vědecké práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - připravit srozumitelnou a vědecky kvalitní prezentaci; - prezentovat příspěvek na odborném semináři či konferenci; - komunikovat výsledky své vědecké práce v odborné komunitě
Osnova
  • Prezentací na odborném semináři se rozumí: a) Prezentace na semináři pracovníků školicího pracoviště a (eventuálně) přizvaných hostů, uspořádaném vedoucím školicího pracoviště za účelem kritického posouzení výzkumných projektů studentů DSP nebo kritického posouzení předložené studie k tématu disertační práce. Výběr z uvedených variant provádí školitel studenta se zřetelem ke specifikům oboru a zaměření disertační práce. Druhá varianta (prezentace studie) se předpokládá zejména v případě, že student má v úmyslu předložit disertační práci formou souboru uveřejněných nebo do tisku nebo k jinému typu zveřejnění přijatých prací k danému tématu. Student je povinen předložit projekt svého výzkumu disertační práce/studii k tématu disertační práce nejpozději 14 dní před konáním semináře, a to v elektronické podobě prostřednictvím sekretariátu katedry. Současně je povinen vložit příslušný text do aplikace „Odevzdávárna“ v IS MU. V případě prezentace na letní škole je udělení kreditů možné pouze za podmínky, nedostane-li student uděleny kredity za danou letní školu v rámci předmětu Odborná stáž. b) Prezentace realizovaná na významné, tematicky relevantní odborné konferenci nebo letní škole. Text prezentovaného příspěvku a případný recenzní posudek vypracovaný v souvislosti s uveřejněním příspěvku ve sborníku z konference (je-li k dispozici) je student povinen vložit do aplikace „Odevzdávárna“ v IS MU. V případě prezentace na letní škole je udělení kreditů možné pouze za podmínky, nedostane-li student uděleny kredity za danou letní školu v rámci předmětu Odborná stáž.
Výukové metody
Jedná se o předmět bez přímé výuky, spočívající v samostatné práci studenta realizované pod vedením školitele. Uplatňované metody: - individuální konzultace, vedení studenta a kontrola jeho postupu školitelem - odborné konzultace v rámci absolvovaných konferencí, letních škol, stáží apod.
Metody hodnocení
Student je povinen předložit projekt svého výzkumu disertační práce/studii k tématu disertační práce nejpozději 14 dní před konáním semináře, a to v elektronické podobě prostřednictvím sekretariátu katedry. Současně je povinen vložit příslušný text do aplikace „Odevzdávárny“ v IS MU, kde je materiál přístupný pro kontrolu ze strany oborové rady/komise. Zápočet uděluje školitel studenta na základě: • 1. posouzení textu výzkumného projektu/výzkumné studie • 2. kvality jeho prezentace a obhajoby na odborném semináři. Zápočet může být udělen pouze za podmínky, že text byl vložen do odevzdávárny.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: v průběhu semestru.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl vytvořen v rámci projektu "Tvorba výzkumně zaměřeného doktorského studijního programu Regionální ekonomie (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002596)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.