MKP_PRFI Právo a finance

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Ing. Filip Hampl, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 2. 10. 8:00–11:50 VT204, So 20. 11. 12:00–15:50 VT204, So 27. 11. 12:00–15:50 VT206
Předpoklady
Předmět předpokládá základní znalosti a dovednosti z oblasti:
- teorie práva (regulace finančního trhu),
- organizace obchodní společnosti,
- základů soukromého práva (korporátní právo,úprava smluvních vztahů, spotřebitelské právo),
- správního řízení (obecná úprava správního řízení a speciální úprava pro správní řízení - ČNB, ČOI apod.),
- evropského práva,
Uvedené dovednosti lze získat absolvováním předmětu Základy práva, Obchodní právo 1, Evropská unie a právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako úvod do problematiky právní ochrany osob ve slabším postavení, investorů, na finančním trhu a je určen pro obě specializace navazujícího magisterského studijního programu Finance. Cílem předmětu je představení veřejnoprávní ochrany investora (i) při vystupování na finančním (kapitálovém) trhu z pohledu hmotného a procesního práva (českého i evropského) s ohledem na finanční inovace posledních let a (ii) při plnění daňových povinností spojených s investicemi. Veřejnoprávní ochrana investora na kapitálovém trhu je zasazena do kontextu soukromoprávní ochrany osob ve slabším postavení, speciálně spotřebitele. Pozornost je věnována správnímu řízení a dalším možnostem mimosoudního řešení sporů (ADR/ODR), které představují procesněprávní způsoby realizace hmotněprávní ochrany investora, a dále a prostředkům právní ochrany v rámci těchto řízení/postupů a při správě daní.
Výstupy z učení
1. orientovat se v právním rámci veřejnoprávní ochrany investora jako osoby ve slabším postavení na finančním trhu a rozpoznat rozdíly v soukromoprávní či veřejnoprávní úpravě,
2. objasnit základní teoretická východiska právní úpravy ochrany investorů na finančním trhu v České republice a v Evropské unii,
3. formulovat základní principy právní odpovědnosti v oblasti ochrany investora na finančních trhu,
4. činit kompetentní rozhodnutí k uplatnění oprávněných nároků, které vyplývající z právní úpravy ochrany slabší strany na finančním trhu obecně a speciálně spotřebitele,
5. orientovat se v základních institutech správního řízení a správy daní (daňového řízení) jako procesních nástrojů realizace hmotněprávní ochrany investora,
6. uplatňovat prostředky ochrany v rámci správního řízení a správy daní (daňového řízení).
Osnova
 • 1. tutoriál:
 • - Opakování systematiky práva. Pojem, základní zásady a vzájemné odlišení soukromého a veřejného práva. Rozlišení hmotného a procesního práva a význam procesního práva při realizaci práva hmotného. Vztah českého, evropského a mezinárodního práva. Práce s právními informacemi.
 • - Právní ochrana investora na finančním (kapitálovém) trhu. Materiální základ, význam pro finanční stabilitu a východiska právní ochrany investora na finančním trhu. Soukromoprávní a veřejnoprávní ochrana investora. Systematizace problematiky v systému práva. Prameny práva ochrany investora (ústavněprávní, občanskoprávní, správně-právní a trestněprávní zásady). Rozlišení přímé a nepřímé ochrany investora.
 • - Soukromoprávní ochrana investora dle občanského zákoníku se se zaměřením na investora-spotřebitele. Občanskoprávní odpovědnost. Veřejnoprávní ochrana investora-spotřebitele dle zákona o ochraně spotřebitele (nekalé obchodní praktiky, agresivní obchodní praktiky, klamavé obchodní praktiky).
 • 2. tutoriál:
 • - Systematika veřejnoprávní ochrany investora na kapitálovém trhu v oblasti zprostředkování investičních služeb a fondového investování (přehled právní úpravy podnikání na kapitálovém trhu a nabízení investic podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech). Poskytovatelé investičních služeb. Profesionální a neprofesionální zákazník.
 • - Přímá ochrana investora při jednání s poskytovateli investičních služeb. Obsah povinnosti poskytovatelů investičních služeb jednat se zákazníkem s odbornou péčí. Informační povinnosti. Význam práva Evropské unie pro ochranu investora – MiFID II, MiFIR, MAR, CSMAD, nařízení o prospektu. Česká národní banka jako garant dodržování pravidel ochrany investora, orgány mimosoudního řešení sporů při porušení pravidel ochrany investora (ADR/ODR).
 • - Veřejnoprávní ochrana investora v oblasti FinTech se zaměřením na virtuální aktiva, prvotní nabídky tokenů a tzv. blockchain law; národní, evropský a mezinárodní kontext.
 • 3. tutoriál:
 • - Přehled orgánů dohledu/dozoru v oblasti ochrany investora na finančních trzích. Úvod do správního řízení jakožto procesní realizace hmotněprávní veřejnoprávní úpravy ochrany osob ve slabším postavení. Architektura právní úpravy upravující správní řízení, subsidiarita správního řádu. Základní zásady správního řízení. Charakteristika průběhu správního řízení (zahájení, dokazování, rozhodnutí, opravné prostředky). Komunikace se správním orgánem.
 • - Zvláštní správní řízení vedené Finančním arbitrem České republiky. Vztah řízení před FAČR a rozhodčího řízení. Charakteristika průběhu řízení (zahájení, dokazování, nález, opravné prostředky). Konciliace před Českou obchodní inspekcí. Případové studie.
 • - Veřejnoprávní ochrana investora při plnění jeho daňových povinností spojených s investicemi na finančním trhu. Úvod do problematiky správy daní a daňového řízení. Daňové právo v systému finančního práva. Právní úprava správy daní a daňového řízení. Základní instituty správy daní a průběh daňového řízení. Přehled prostředků právní ochrany poskytovaných daňovým řádem (řádné a mimořádné opravné prostředky, dozorčí prostředky, ostatní prostředky právní ochrany). Ochrana poskytovaná v režimu správního soudnictví.
 • - Případové studie.
 • Studenti předmětu ve výuce využívají možnosti webového portálu www.pravoesf.cz a právní informační systém ASPI, který je přístupný v počítačových učebnách a prostřednictvím terminálového serveru Orion na vzdálené ploše. Postup připojení je zveřejněn na hlavních webových stránkách ESF.
 • Pro výuku předmětu Právo a finance byly vytvořeny interaktivní studijní texty, které naleznete na webovém portálu (pravoesf.econ.muni.cz.). Věnujte prosím pozornost i studijním textům těchto předmětů: Základy práva, Obchodní právo I., Správní proces a Evropské právo. V uvedených textech jsou vysvětleny základní právní instituty, jejichž znalost se předpokládá pro pochopení problematiky kurzu Právo a finance, který je koncipován průřezově napříč několika právních oborů. Díky tomu lépe porozumíte širším souvislostem ochrany spotřebitelů na finančním trhu ČR a také i riziku spojenému s finančními službami.
Literatura
  povinná literatura
 • Náhradní obsah: Šedová, J., Hampl, F. Studijní text “Právo a finance”. Terminálový server ESF MU (Návod na připojení na terminálový server je uveden zde: https://www.econ.muni.cz/it-sluzby/terminalovy-server-orion).
 • VLACHOVÁ, Barbora. Rozhodování správních orgánů ve spotřebitelských sporech. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2021. xv, 113. ISBN 9788074008115. info
 • GORTSOS, Christos. Stricto Sensu Investor Protection under MiFID II: A Systematic Overview of Articles 24-30. 1. vyd. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2018. 248 s. ISBN 978-1-5275-1128-6. Dostupné online v EIZ MUNI.
 • HRSTKOVÁ DUBŠEKOVÁ, Lenka a Michal HANYCH. Daňový řád, 2019. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. viii, 247. ISBN 9788075983220. info
  doporučená literatura
 • TULÁČEK, Michal. Elektronizace správy daní : právní aspekty. Vydání první. Praha: Leges, 2020. 216 stran. ISBN 9788075024343. info
 • TINTĚRA, Tomáš a Pavel PETR. Základy závazkového práva. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2020. 288 stran. ISBN 9788075024763. info
 • Foltas, T. Studijní texty „Základy práva", "Správní proces“. ESF MU. Webová aplikace: http://pravoesf.econ.muni.cz/.
Výukové metody
Konzultace, přednášky, samostudium, řešení případových studií a POTů.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Pro úspěšné složení písemné zkoušky je potřeba získat minimálně 60 % bodů. Podmínkou připuštění ke zkoušce je kladné hodnocení zpracovaných POTů. V průběhu semestru lze za aktivní účast na tutoriálech získat na začátku semestru stanovený počet bonusových bodů, které se přičítají k celkovému hodnocení předmětu, je-li písemná zkouška úspěšně složena (tj. získáno min. 60 % bodů).

Upozornění: „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KPPAFI.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2021/MKP_PRFI