HIDA06 Historiografie

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
Historický ústav – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Ambrožová
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je rozšíření znalostí o světovém a českém dějepisectví 20. století. Důraz je položen na paradigmatické změny, na klíčové společenské diskuse a na vztahy mezi historií a společenskými vědami (filozofie, sociologie, politologie). Kurz navazuje na základní bakalářské a magisterské znalosti, ale je zaměřen spíše na uplatnění těchto znalostí na vlastní badatelskou práci a na jejich využití při tvorbě disertačních tezí.
Výstupy z učení
Vědecká recenze zaměřená na historiografické problémy s doporučením publikačních možností (Časopis Matice moravské, Český časopis historický atd.).
Osnova
 • 1. Práce s prameny a konceptem práce u významných evropských historiků
 • 2. Domácí i zahraniční historické školy a pracoviště
 • 3. Specifika historie jako vědy, vědění a moc
 • 4. Ideologické vlivy na historické vyprávění, nacionalismus a historie
 • 5. Spory mezi historickými školami, pokrok historického bádání
 • 6. Politické, hospodářské, sociální a kulturní dějiny
 • 7. Škola Annales, marxistické dějepisectví a další směry 20. století
 • 8. Postmoderní kritika historické práce, problém objektivity
Literatura
  povinná literatura
 • BURKE, PETER: New Perspectives on Historical Writing. Pennsylvania: PSUP, 2001. 317 s. ISBN 978-02-710-2117-1.
 • EVANS, Richard J. Na obranu historie. Translated by Zuzana Krotovychová. Vydání první. Praha: Argo, 2019, 300 stran. ISBN 9788025730065. info
 • Jak se píšou dějiny : teorie a praxe. Edited by Stefan Berger - Heiko Feldner - Kevin Passmore, Translated by Tomáš. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016, 444 stran. ISBN 9788073253981. info
  doporučená literatura
 • BREISACH, Ernst: Historiography: Ancient, Medieval and Modern. Chicago: UCHP, 1994. 500 s. ISBN 978-02-260-7283-8.
 • WHITE, Hayden: Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. John Hopkins University Press, 2014. 480 s. ISBN 978-14-214-1560-4.
 • NODL, Martin. Na vlnách dějin : minulost - přítomnost - budoucnost českého dějepisectví. Vydání první. Praha: Argo, 2020, 339 stran. ISBN 9788025731550. info
 • ČTVRTNÍK, Mikuláš. Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie 19. a 20. století. Vydání první. Praha: Argo, 2019, 380 stran. ISBN 9788088148364. info
 • LOEWENSTEIN, Bedřich. Víra v pokrok : dějiny jedné evropské ideje. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2009, 559 s. ISBN 9788072983032. info
 • LE GOFF, Jacques. Paměť a dějiny. Translated by Irena Kozelská. Vydání první. Praha: Argo, 2007, 264 stran. ISBN 9788072038626. info
 • IGGERS, Georg G. Dějepisectví ve 20. století : od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, 177 s. ISBN 8071065048. info
 • HAVELKA, Miloš. Dějiny a smysl : obsahy, akcenty a posuny "české otázky", 1895-1985. Praha: Lidové noviny, 2001, 203 s. ISBN 8071064246. info
Výukové metody
Individuální konzultace se zaměřením na historiografické aspekty disertační práce, on-line kurzy a přednášky významných zahraničních odborníků, metodologické hostovské semináře; zaměření na jazyk a styl historických prací, zásady psaní kvalitní vědecké recenze.
Metody hodnocení
Kolokvium zaměřené na ověření znalostí, zejména metodologických a konceptuálních otázek, písemná zkouška podle doporučených témat a témat hostovských přednášek, zpětná vazba na požadovanou recenzi.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.