PSBA004 Úvod do psychologie

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Představit psychologii jako obor, vědu a oblast aplikace, včetně jejich disciplin, interdisciplinárních přesahů a metod. Uvést studenta do základů kritického a vědeckého myšlení a odborné argumentace. Představit základní typy odborných zdrojů informací a uvést studenta do základů práce s těmito zdroji, včetně vyhledávání a zpracování. Uvést studenta do základů akademického psaní, včetně správného citování zdrojů.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student:
- znát postavení psychologie v systému věd a její povahu jakožto empirické pravděpodobnostní vědy
- mít přehled v základních oblastech aplikace.
- schopen rozeznat základní charakteristiky kritického vědeckého myšlení od pseudovědeckého myšlení a aplikovat tuto schopnost na uvažování o běžných psychologických otázkách
- orientovat se v základních psychologických oblastech a otázkách, kterými se zabývají
- chápat limitace a neustálou proměnlivost poznatků získaných skrz empirické bádání
- orientovat se v odborné psychologické literatuře, znát typy odborných zdrojů a umět zhruba posoudit jejich kvalitu
- schopen pracovat s elektronickými databázemi zdrojů a vyhledávat zdroje k tématům
Osnova
 • Úvod: Náplň předmětu a podmínky ukončení. Informace ke studiu na VŠ – průběh studia, pravidla, základy akademické etikety.
 • Psychologie jako obor: Postavení v systému věd. Psychologické disciplíny. Obsah bakalářského studia psychologie.
 • Úvod do kritického a vědeckého myšlení: Vědecké versus pseudovědecké uvažování. Stručné dějiny vědeckého myšlení. Deduktivní a induktivní usuzování. Odborný argument a chyby kritického myšlení.
 • Povaha a vývoj psychologických teorií: Paměť a učení. Studium jako rozvoj poznání. Hloubkové učení.
 • Interdisciplinární modely v psychologii: Psychologie a filosofie, biologie, kognitivní věda.
 • Odborné zdroje informací: Typy zdrojů. Elektronické informační zdroje MU. Vyhledávání zdrojů. Citace podle APA. Psaní odborných prací.
 • Vývoj a rozmanitost psychologických konstruktů: Osobnost, inteligence, temperament. Psychologie interindividuálních rozdílů. Typy měření v psychologii. Psychodiagnostika osobnosti a schopností.
 • Lidský vývoj a duševní zdraví: Důležitost vývojové psychologie. Celoživotní vývoj jedince. Dědičnost versus prostředí. Psychologie a makrosociální jevy. Zkoumání vývojových fenoménů. Duševní zdraví versus psychopatologie. Pojetí normality.
 • Psychologie v praxi: Aplikované disciplíny a profesní oblasti – náplň a kvalifikace.
Literatura
  doporučená literatura
 • Ridley, D. (2012). The literature review: A step-by-step guide for students (2nd. ed.). SAGE.
 • Slater, L. (2019). Pandořina skříňka: Nejvýznamnější psychologické experimenty dvacátého století. Portál.
 • Lilienfeld, S. O., Lynn, S. J., Ruscio, J., & Beyerstein, B. L. (2010). 50 great myths of popular psychology: Shattering widespread misconceptions about human behavior. Wiley-Blackwell.
 • Sacks, O. (2015). Muž, který si pletl manželku s kloboukem: Neuvěřitelné příběhy a podivné případy lidí s neurologickou nebo psychickou odchylkou. dybbuk.
 • Cumminsová, D. D. (1998). Záhady experimentální psychologie: co psychologové zjistili o myšlení, citech a chování člověka. Portál.
 • KAHNEMAN, Daniel. Thinking, fast and slow. 1st ed. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011. 499 s. ISBN 9780374275631. info
 • Publication manual of the American Psychological Association. Sixth edition. Washington, DC: American Psychological Association, 2010. xviii, 272. ISBN 9781433805622. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
Výukové metody
Výuka je založena na interaktivních přednáškách. Přednášky zahrnují výklad základních témat uvedených v sylabu předmětu. Přednášky v rámci kontaktní výuky probíhají každý týden. Materiály k předmětu budou umístěny v interaktivní osnově předmětu.
Metody hodnocení
Předmět je ukončený ústním kolokviem ve zkouškovém období, které má formu diskuse ve skupinách. Studenti si losují vždy jedno z témat, která budou mít k dispozici nejméně jeden měsíc před začátkem zkouškového období.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PSBA004