PSBA014 Psychologie osobnosti I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 14:00–15:40 M21
Předpoklady
PSBA003 Obecná psychologie I && PSBA009 Metodologie psychologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení se s jednotlivými oblastmi psychologie osobnosti a s nimi spojenými pojmy, modely a teoriemi.
Výstupy z učení
Úvod do studia psychologie osobnosti je věnován seznámení s jednotlivými problémovými oblastmi psychologie osobnosti a s nimi spojenými pojmy. Studenti se seznámí s tím, co je to osobnost, jaké má složky, jaká je její struktura, dynamika a vývoj a na jakých úrovních a jakými metodami ji lze studovat. Studenti budou po absolvování předmětu schopni integrovat teoretické a empirické roviny výzkumu interindividuálních rozdílů. Povinnou součástí předmětu je proto účast studenta na relevantním výzkumu probíhajícím na PsÚ FF MU (především v rámci Psychologické laboratoře nebo HUMElabu). Na konci tohoto kurzu bude student schopen propojit získané teoretické vědomosti a nabyté zkušenosti s jejich praktickým využitím ve výzkumu.
Osnova
 • 1. Úvod do psychologie osobnosti. Předmět psychologie osobnosti, definice osobnosti, struktura, dynamika a vývoj osobnosti, tři tradice výzkumu osobnosti. 2. Utváření osobnosti. Dispozice a prostředí. Blízké a vzdálené prostředí. 3. Biologická báze osobnosti: temperament. Definice, struktura, teorie (klasické a moderní teorie temperamentu: I. P. Pavlov, C. G. Jung, H. J. Eysenck, R. C. Cloninger atd.). 4. Rysy osobnosti. Pojetí rysů osobnosti, strukturální modely osobnosti (R. B. Cattell, H. J. Eysenck, pětifaktorový model osobnosti - tzv. BigFive). 5. Kognitivní stránka osobnosti. Inteligence, schopnosti, kognitivní styl (klasické a moderní teorie inteligence). 6. Motivace. Modely motivační dynamiky (hédonické a růstový model). 7. Sebepojetí a jeho složky, sebeuvědomění. 8. Seberegulace. 9. Oblasti současného zkoumání v psychologii osobnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • BLATNÝ, Marek. Psychologie osobnosti : hlavní témata, současné přístupy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 301 s. ISBN 9788024734347. info
 • BALCAR, Karel. Úvod do studia psychologie osobnosti. 2. opr. vyd. Chrudim: Mach, 1991. 217 s. : 2. info
  doporučená literatura
 • BLATNÝ, Marek a Alena PLHÁKOVÁ. Temperament, inteligence, sebepojetí :nové pohledy na tradiční témata psychologického výzkumu. Vyd. 1. Tišnov: Sdružení SCAN, 2003. 150 s. ISBN 80-86620-05-0. info
 • Handbook of personality development. Edited by Daniel K. Mroczek - Todd D. Little. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2006. x, 528. ISBN 0805859365. info
 • Handbook of personality : theory and research. Edited by Oliver P. John - Richard W. Robins - Lawrence A. Pervin. 3rd ed. New York: Guilford Press, 2008. xv, 862. ISBN 9781593858360. info
Výukové metody
teoretická příprava, přednášky, účast na relevantním psychologickém výzkumu NEBO esej na téma z oblasti psychologie osobnosti
Metody hodnocení
Písemný test.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PSBA014