PSMA007 Dětská klinická psychologie

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Hana Jahnová (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 15. 10. 8:00–13:40 K23, Pá 22. 10. 8:00–13:40 K23, Pá 12. 11. 8:00–13:40 K23, Pá 19. 11. 8:00–13:40 K23
Předpoklady
Předmět Dětská klinická psychologie se zaměřuje na klinicko-psychologická témata dětského věku a dospívaní v maximální možné šíři.
Cílem je poskytnout ucelený, obecný přehled v dané oblasti se snahou po rozšíření tohoto spíše teoretického rámce předmětu také o přesah k praktické zkušenosti začleněním klinicko-psychologických kazuistik.
Na přednášky navazují semináře s kazuistickým obsahem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Dětská klinická psychologie se zaměřuje na klinicko-psychologická témata dětského věku a dospívaní v maximální možné šíři.
Cílem je poskytnout ucelený, obecný přehled v dané oblasti se snahou po rozšíření tohoto spíše teoretického rámce předmětu také o přesah k praktické zkušenosti začleněním klinicko-psychologických kazuistik.
Na přednášky navazují semináře s kazuistickým obsahem.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Orientovat se v základních teoretických poznatcích z oblasti dětské a adolescentní klinické psychologie.
- Využívat praktické zkušenosti z oblasti dětské a adolescentní klinické psychologie (prezentované například formou kazuistik či vycházející ze sebezkušenosti a diskutovaných témat v rámci seminární výuky).
- Rozlišit základní a speciální oblasti psychopatologie vztahující se primárně k vývojovým obdobím dětství a dospívání.
Osnova
 • I ÚVOD
 • - klinická psychologie v kontextu praxe
 • - historie oboru ve světě a u nás
 • - profese klinického psychologa
 • II PORUCHY PSYCHICKÉHO VÝVOJE V DĚTSKÉM A DOROSTOVÉM VĚKU, DĚDIČNOST PORUCH
 • - principy psychického vývoje
 • - dědičnost psychických vlastností, odchylky a poruchy
 • III PSYCHOLOGIE NEMOCNÝCH A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ
 • - reakce rodiny na závažnou či letální diagnózu u dítěte
 • - psychologické aspekty letálních nemocí v dětském věku
 • - vývoj pojmu smrti a vyrovnávání s letální nemocí
 • - chronicky nemocné dítě
 • - zvládání bolesti u dětí
 • - zvládání nemoci a bolesti v dětstv
 • - psychologie geneticky postižených dětí - rodinný kontext
 • - psychologický problematika vybraných neurologických onemocnění v dětství (DMO, infekce CNS, kraniotrauma)
 • - sluchově postižené dítě
 • - zrakově postižené dítě
 • IV ZÁCHVATOVITÉ STAVY A TIKOVÉ PORUCHY U DĚTÍ
 • - epilepsie u dětí
 • - jiné záchvatovité stavy
 • - klasifikace tikových poruch
 • V PSYCHOSOMATICKÉ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ
 • - charakteristika psychosomatických poruch
 • - etiologie psychosomatických poruch
 • - diagnostika a terapie psychosomatických poruch
 • - rodinný kontext psychosomatické poruchy
 • - neorganická enuréza a enkopréza
 • VI SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ
 • - historický vývoj terminologie
 • - lehké mozkové dysfunkce jako typ specifických vývojových poruch
 • - poruchy čtení, psaní a pravopisu v historickém přehledu
 • - dyslexie a její typy
 • - dyskalkulie
 • - dysgrafie
 • - dyspraxie
 • - dysmúzie, dyspinxie
 • - specifické poruchy chování
 • - organizace nápravné péče o děti se specifickými vývojovými poruchami v ČR
 • - školská opatření a organizace péče o děti se specifickými vývojovými poruchami
 • - integrace dětí se specifickými poruchami
 • - klinické obrazy specifických poruch učení
 • - specifické vývojové poruchy a mezinárodní klasifikace nemocí
 • VII PORUCHY ŘEČI U DĚTÍ
 • - vývojové poruchy řeči
 • - vývojová dysfázie
 • - získané poruchy řeči u dětí (afázie)
 • - rehabilitační a terapeutické přístupy u dětí s poruchami řeči
 • - poruchy plynulosti řeči: koktavost, breptavost
 • - elektivní mutismus
 • VIII MENTÁLNÍ RETARDACE
 • - lehká mentální retardace
 • - středně těžká mentální retardace
 • - těžká mentální retardace
 • - hluboká mentální retardace
 • - problematika integrace dětí s mentální retardací do běžných škol
 • - diagnostika dětí s mentální retardací
 • - diferenciální diagnostika MR
 • - demence u dětí
 • IX PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY A PSYCHÓZY V DĚTSTVÍ A ADOLESCENCI
 • - pervazivní vývojové poruchy v obecném pojetí
 • - psychologická podstata autismu
 • - časný infantilní autismus
 • - problematika diagnostiky dětí s autismem
 • - psychologické vyšetření dětí s autismem
 • - diferenciální diagnostika oproti poruchám mimo autistické spektrum
 • - diferenciální diagnostika poruch v rámci autistického spektra
 • - atypický autismus
 • - jiná dezintegrační porucha v dětství
 • - Aspergerův syndrom
 • - přechodné autistické syndromy
 • - obraz dětských psychóz
 • X EMOČNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A V DOSPÍVÁNÍ
 • - patologický úzkost
 • - úzkostné poruchy
 • - generalizovaná úzkostná porucha v dětství a dospívání
 • - vyhýbavá porucha
 • - školní fobie
 • - separační úzkost
 • - disociativní a konverzní porucha
 • - somatizační porucha
 • - obsedantně-kompulzivní porucha
 • - deprese u dětí
 • - suicidální chování v dětském a adolescentním věku
 • XI PORUCHY CHOVÁNÍ V DĚTSTVÍ A V DOSPÍVÁNÍ
 • - psychologicky podmíněné poruchy chování
 • - rodinně podmíněné poruchy chování
 • - diagnostika dětí s poruchami chování
 • - poruchy přizpůsobení
 • - agresivita u dětí
 • - terapie a prevence agresivního chování u dětí
 • XII PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY U DĚTÍ
 • - etiopatogeneze poruch příjmu potravy
 • - mentální anorexie
 • - mentální bulimie
 • - diagnostika poruch příjmu potravy
 • - terapie poruch příjmu potravy
 • - neprospívání bez organické příčiny (kojenecký a batolecí věk)
 • - nechutenství u dětí
 • XIII PORUCHY SPÁNKU U DĚTÍ
 • - poruchy usínání
 • - časté noční probouzení
 • - noční můry
 • - nadměrná spavost
 • - noční děsy
 • XIV PROBLÉMY PŮSOBENÉ ALKOHOLEM, NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI A HAZARDNÍ HROU V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ
 • - epidemiologie
 • - diagnostika problémů působených alkoholem a jinými návykovými látkami
 • - skupiny psychoaktivních látek
 • - patologické hráčství
 • - jiné formy návykového jednání
 • - možnosti intervence u dětí a dospívajících
 • - léčba závislostí u dětí
 • - prevence škodlivého užívání návykových látek a problémů působených hazardní hrou
 • XV PSYCHOSEXUÁLNÍ VÝVOJ A JEHO PORUCHY
 • - biologická determinace pohlavního vývoje
 • - determinanty psychosexuálního vývoje
 • - sexuální identifikace
 • - sexuální role
 • - sexuální preference
 • - sexuální chování
 • XVI DĚTI OHROŽENÉ PROSTŘEDÍM
 • - psychická deprivace, týrání a zanedbávání dítěte
 • - vývoj dětí s psychickou deprivací
 • - syndrom týraného dítěte
 • - sexuální zneužívání dětí
 • - rizikové faktory vztahové patologie
 • - prevence týrání a špatného zacházení s dítětem, terapeutické možnosti
 • XVII ŠKOLNÍ ZRALOST A JEJÍ PORUCHY
 • - pojetí školní zralosti
 • - znaky školní zralosti
 • - tělesný vývoj a zdravotní stav v kontextu školní zralosti
 • - věk v kontextu školní zralosti
 • - školní zralost chlapců a dívek
 • - podnětnost výchovného prostředí
 • - psychická zralost
 • - zralost poznávacích a rozumových funkcí a schopností
 • - pracovní vyspělost
 • - citová a sociální zralost
 • - školní nezralost
 • - opatření pro školsky nezralé děti
 • - odklad školní docházky
 • KAZUISTICKÉ SEMINÁŘE zaměřené na diagnostické okruhy probrané v jednotlivých přednáškách.
Literatura
  povinná literatura
 • ŘÍČAN, Pavel a Dana KREJČÍŘOVÁ. Dětská klinická psychologie. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 603 s. ISBN 8024710498. info
 • HORT, Vladimír. Dětská a adolescentní psychiatrie. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. 492 s. ISBN 9788073674045. info
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2006. 368 stran. ISBN 9788024712840. info
 • KREJČÍŘOVÁ, Dana a Marie VÁGNEROVÁ. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Edited by Mojmír Svoboda. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 791 s. ISBN 9788073675660. info
  doporučená literatura
 • DUŠEK, Karel a Alena VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ. Diagnostika a terapie duševních poruch. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 632 s. ISBN 9788024716206. info
 • SMOLÍK, Petr. Duševní a behaviorální poruchy : průvodce klasifikací, nástin nozologie, diagnostika [Smolík, 2002]. 2. revid. vyd. Praha: Maxdorf, 2002. 506 s., [8. ISBN 80-85912-18-X. info
 • THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra. Vydání třetí, přepracov. Praha: Portál, 2016. 493 stran. ISBN 9788026207689. info
 • Carr, Alan. The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology: A Contextual Approach. Third Edition. London: Taylor and Francis Ltd, 2015. 1044 stran. ISBN 9781138806139.
 • Brown, Thomas E. (Ed.). Attention-Deficit Disorders and Comorbidities in Children, Adolescents, and Adults. London: American Psychiatric Press, Inc., 2000. 671 stran. ISBN 0880487119.
 • JEDLIČKA, Richard. Poruchy socializace u dětí a dospívajících : prevence životních selhání a krizová intervence. Vydání 1. Praha: Grada, 2015. 544 stran. ISBN 9788024754475. info
 • Reed, J, Warner-Rogers, J, (Eds.). Child Neuropsychology: Concept, Theory, and Practice. Oxford: Wiley-Blackwell, 2008. 472 stran. ISBN 9781405152662.
Výukové metody
Výuka je založena na interaktivních přednáškách, které obsahově čerpají z praxe dětského klinického psychologa. Přednášky jsou doplněny semináři, které jsou realizovány formou práce s kazuistikami z dětské klinické praxe.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a kazuistických seminářů. Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Předpokládá se minimálně 80 % účast na povinných seminářích, znalosti studentů budou průběžně kontrolovány krátkými testy na úvodu každého semináře. V případě neuspění v jednom testu postačí studentovi zopakovat si daný test, v případě neuspění ve více testech bude student otestován ze všech témat. Při splnění podmínky prezence a úspěšně složených testů bude student připuštěn k písemné zkoušce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PSMA007