ETBB116 Češi v zahraničí

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Michal Pavlásek, Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (zástupce)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché pondělí 16:00–19:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznámí studenty s klíčovými faktory historického formování českých komunit (minorit) v zahraničí. Klade si za cíl přiblížit základní historické, společenské, právní, ekonomické a etnické souvislosti jejich historické i současné existence.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen orientace v problematice vystěhovalectví příslušníků českého národa. Na příkladu českých krajanů v jihovýchodní Evropě získá znalosti o koexistenci krajanských diaspor s dalšími etnickými skupinami v regionu a o dalších specifických faktorech existence Čechů v zahraničí. Schopnost identifikace a porozumění „krajanské problematiky“ povede k tomu, že student dokáže interpretovat a charakterizovat širší souvislosti přítomnosti krajanů v často multietnickém prostředí Balkánu, porozumí základním kritickým perspektivám jejich studia (kritika metodologického nacionalismu, transnacionální perspektiva, „politika krajanství“) a bude schopen orientace v problematice postavení menšin v jihovýchodní Evropě.
Osnova
 • 1. Faktory iniciující vystěhovalectví z českých zemí, cílové oblasti.
 • 2. Formování českých diaspor v zahraničí se zvláštním zřetelem na Balkán.
 • 3. Historické souvislosti existence a současnost.
 • 4. Vztahy s jinými etniky. Mediální reprezentace krajanských komunit, religiózní a transnacionální praktiky.
 • 5. Sondy do minulosti a současnosti života krajanských komunit na Balkáně.
Literatura
  doporučená literatura
 • Heroldová, Iva. 1996. Vystěhovalectví do jihovýchodní Evropy. In: Češi v cizině 9. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR s. 67–95.
 • Pavlásek, Michal. 2012. Příští stanice Národní. Nastupovat! Studie o politice krajanství. In: Fatková, Gabriela et al.: Balkán a nacionalismus. Labyrintem nacionální ideologie. Brno: Porta Balkanica; Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, s. 104–133.
 • Štěpánek, Václav. 2005. Česká kolonizace Banátské vojenské hranice na území srbsko-banátského hraničářského pluku. In: Hladký, L. – Štěpánek, V. (eds.): Od Moravy k Moravě. Z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20. století. Brno: Matice moravská, s. 6
 • BROUČEK, Stanislav. Migrace z České republiky po roce 1989 v základních tematických okruzích. Vydání první. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2017. 298 stran. ISBN 9788088081098. info
 • JIREČEK, Miroslav. Jakoubek, M.: Vojvodovo. Etnologie krajanské obce v Bulharsku. Brno: CDK; Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 347 s., 24 s. obr. příl. 3–4/2011. Praha: Historický ústav AV ČR, 2011. 4 s. Slovanský přehled. ISSN 0037-6922. info
 • VACULÍK, Jaroslav. České menšiny v Evropě a ve světě. Praha: Libri, 2009. 319 s. Libri. ISBN 978-80-7277-397-8. info
 • BROUČEK, Stanislav. Etapy českého vystěhovalectví. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. [6] s. ISBN 8085010542. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Mizející menšina. Historie a současnost českého osídlení v srbském Banátě. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2003, XIII, č. 1, s. 3-10. ISSN 0862-8351. info
 • Emigrace a exil jako způsob života : II. sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu : konference zahraničních Čechů. Edited by Stanislav Brouček - Karel Hrubý - Antonín Měšťan. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2001. 193 s. ISBN 8085010240. info
 • Czechs abroad. Edited by Stanislav Brouček. V Praze: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR Praha, 1996. 230 s. ISBN 808501050X. info
 • MATUŠEK, Josef. Češi v Chorvatsku. Daruvar: Jednota, 1994. 207 s. ISBN 9539602815. info
Výukové metody
Předkášky. Čtení.
Metody hodnocení
Písemná zkouška-test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/ETBB116