AR1A311 Latinské písmo a knižní kultura ve středověku I (800-1200)

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 G23
Předpoklady
! AR1A241 Latinské písmo I && ! PV1A241 Latinské písmo I && ! NOW ( PV1A311 Latinské písmo a kniž. kult. I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cyklus přednášek a seminářů vychází z metod latinské paleografie, kodikologie a epigrafiky a směřuje k tomu, aby posluchači a posluchačky získali základní přehled o vývoji latinského písma v období od 9. do konce 12. století. V tomto rozsahu by si měli osvojit schopnost: a) typologie a datování latinských písem knižních, listinných i nápisových v období od nástupu karolínské renesance do počátku gotizace, b) paleografické charakteristiky jednotlivých písmových druhů a typů této éry, c) paleografické analýzy a komparace, d) transkripce středověkých latinských textů, e) přehledu o základní literatuře a edicích včetně dějin bádání o latinskému písmu tohoto období, f) porozumění textové tradici starověkých a středověkých textů prostřednictvím skriptorií, g) typologie latinských literárních a diplomatických textů, pochopení fungování středověkých písařských škol a jejich projevů ve vnějších a vnitřních znacích dochovaných knižních památek, i) typologického určování liturgických knih latinského Západu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- Aplikovat poznatky vývoje písma od 9. stol. do 12. stol. na konkrétních pramenech, a to zejména pro dataci nedatovaných textů a jejich případné provenienční určení;
- Přepisovat a připravovat pro kritickou edici vybrané originální texty z období 800–1200;
- Analyzovat a číst originální latinské texty (nápisové, knižní i listinné) z období 800–1200.
Osnova
 • Vznik karolínské minuskuly, schola Palatina na konci 8. stol.
 • Bavorské písařské školy; archaická karolínská minuskula v 9. stol.
 • Diplomatická minuskula 9. – 10. stol.; knižní písmo v 10. stol.
 • Vrcholná karolínská minuskula 11. stol., Otlohův středoevropský styl a bavorské písařské/malířské školy
 • Diplomatická minuskula 11. stol.
 • Nejstarší písařské školy v českých zemích
 • Počátky českého diplomatického materiálu
 • Pozdní karolínská minuskula v první polovině 12. stol.
 • Počátky diplomatické minuskuly na území Čech a Moravy; olomoucké skriptorium, kodikologická analýza vnějších znaků kodexu
 • Gotizace karolínské minuskuly ve druhé půli 12. stol., romanogotica, raná gotická minuskula na přelomu 12./13. stol. a cisterciácká skriptoria
 • Typologie latinských liturgických knih
 • Gotizace listinného písma v českých zemích, gotická diplomatická minuskula
Literatura
 • Bischoff, B.: Die südostdeutschen Schreinschulen und Bibliotheken der Karolingerzeit 1-2. Stuttgart-Wiesbaden 1974-1980.
 • HAVEL, Dalibor. Počátky latinské písemné kultury v českých zemích : nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě. Vydání první. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2018, 534 stran. ISBN 9788021089181. URL info
 • PÁTKOVÁ, Hana. Česká středověká paleografie. Vydání první. České Budějovice: Veduta, 2008, 278 stran. ISBN 9788086829388. info
 • MUZIKA, František. Krásné písmo ve vývoji latinky. Vyd. 2., V Pasece 1. Praha: Paseka, 2005, 657 s. ISBN 8071857408. info
 • BISCHOFF, Bernhard: Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters. Berlin 2009.
 • DRAGOUN, Michal. Středověké rukopisy v českých zemích : handbušek kodikologa. Vydání první. V Praze: Scriptorium, 2018, 189 stran. ISBN 9788088013754. info
 • KLUGE, Mathias Franc: Handschriftern des Mittelalters. Grundwissen Kodikologie und Paläographie. Ostfildern 2015.
Výukové metody
Přednášky a semináře s aktivním zapojením studentů do výuky.
Metody hodnocení
Písemný test a společná rozprava, kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2024, jaro 2025.