HV050 Didaktika HV pro ZŠ 1

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniela Taylor, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HV050/01: St 10:00–11:50 učebna 21, D. Taylor
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu je student schopen využívat nástroje Orffova instrumentáře (OI) v praxi. Dovede vytvořit partituru k písni. Pozornost je věnována netradičním metodám a formám práce zaměřeným na rozvoj hudební tvořivosti a elementárního muzicírování.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student: • zná charakteristiku nástrojů OI, dovede je funkčně využívat v propojení s písní, pohybovým prvkem i hudební teorií; • ovládá metodickou řadu pro hru na nástroje rytmické i melodické bicí; • má osvojené způsoby tvoření doprovodu k písním s využitím základních harmonických funkcí; • dovede využít hru na nástroje OI v rámci mezipředmětových vazeb. Dovede vytvořit partituru k písni. Pozornost je věnována netradičním metodám a formám práce zaměřeným na rozvoj hudební tvořivosti a elementárního muzicírování.
Osnova
 • 1. Instrumentální činnosti – rytmické a melodické doprovody; hudební nástroje – dělení; Orffův instrumentář.
 • 2. Rituální a jiné muzikoterapeutické hudební nástroje a jejich využití v hodinách HV.
 • 3. Kreativní hudební nástroje (ručně vyrobené); netradiční pomůcky k hudebním hrám.
 • 4. Boomwhackery – způsob hry, využití, notace.
 • 5. Hudebně-pohybové činnosti: základní hudebně-pohybové vyjadřovací prostředky, hra na tělo, imitační hry, taktování (předtaktí).
 • 6. Hudebněnaukové činnosti vztahující se k vokálním, rytmickým a instrumentálním činnostem.
Literatura
  povinná literatura
 • SYNEK, J. Didaktika hudební výchovy I. Olomouc, 2004.
 • SEDLÁK, František. Didaktika hudební výchovy. 2, Na druhém stupni základní školy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 349 s.
 • BLAŽKOVÁ, O. – LIŠKOVÁ, Y. Metodika výuky hudební výchovy na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe – náměty pro začínající učitele. Ostrava, 2010.
 • DANIEL, L. Metodika hudební výchovy. Ostrava, 2001. HAVELKOVÁ, K. – CHLÁDKOVÁ, B. Didaktika hudební výchovy 1. Brno, MU 1994.
  doporučená literatura
 • MAZUR, P. Hudební činnosti žáků na ZŠ. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostrava, 1984. PECHÁČEK, S. – VÁŇOVÁ, H. Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy. Praha: Karolinum 2001.(PÚ)
 • HERDEN, J. Hudba jako řeč. Scientia, Praha, 1998. 89 s.
 • EBEN, P. - HURNÍK, I. Česká Orffova škola I. – V. Supraphon, Praha, 1969 – 1998.
 • JURKOVIČ. P. Instrumentální soubory na základní škole. Praha, SPN 1996.
 • SEDLÁK, F. Nové cesty hudební výchovy na ZŠ. Hudební vývoj dítěte. Úvod do hudební psychologie. STAŠEK, Č. ABC začínajícího sbormistra. Praha: Supraphon 1981.
 • ŠIMANOVSKÝ, Z. – TICHÁ, A. Lidové písničky a hry s nimi. Praha, Portál, 1999. ŠIMANOVSKÝ, Z. – TICHÁ, A. – BUREŠOVÁ, V. Písničky a jejich dramatizace. Praha, Portál, 2000.
 • JURKOVIČ, P. Na orffovských cestách III. Netolice: JC - Audio, 2012. ISMN 979-0-706532-24-0. 65 s.
 • TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha 2005. ISBN 80-7179-916-X
Výukové metody
Praktická průprava: zpěv – jednohlasá/ vícehlasá píseň, kánon – doprovod na nástroje Orffova instrumentáře; dirigování. Hra na klavír/housle a zobcovou flétnu; hra na tělo. Deklamace textu – zpracování 1 básně dle metodiky. Zpracování a zápis rytmického či melodického instrumentálního doprovodu do partitury. Práce na učitelském portfoliu k předmětu HV.
Metody hodnocení
Metody hodnocení:
Typ výuky: seminář.
Požadavky k zápočtu:
a) Minimálně 80% aktivní účasti v seminářích.
b) U zápočtu prokáží studenti teoretické vědomosti a praktické dovednosti osvojované v předmětu Didaktika hudební výchovy pro ZŠ 1. Zápočet se skládá z praktické části (zpěv, dirigování, hra na klavír, zobcovou flétnu aj.):
10 lidových písní (z toho 4 dvouhlasé), 3 umělé písně a 3 populární písně (pro II. stupeň): zpěv, hra na klavír/housle – transpozice lidových písní do vedlejších tónin v rozmezí velké tercie, dirigování; k 1 lidové a 1 umělé písni zpracovat doplňkový doprovod k písním (rytmický, instrumentální či pohybový).
c) Zpracování partitury ke 2 písním s využitím elementárních rytmických a melodických bicích hudebních nástrojů s využitím notačního programu MuseScore či Sibelius.
d) Výstup v semináři: rozezpívání a nácvik vícehlasé písně dle vlastního výběru.
e) Práce na učitelském portfoliu k předmětu HV.
f) Hra na sopránovou zobcovou flétnu – 5 lidových písní.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2024.