SP3120 Základy oftalmopedie

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 2 bloky pro kombinované studium. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jitka Šťastná (cvičící)
Garance
PhDr. Petra Röderová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Šťastná
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3120/Kombi01: So 7. 10. 8:00–11:50 učebna 35, So 21. 10. 8:00–11:50 Virtuální místnost, So 4. 11. 8:00–11:50 učebna 35, J. Šťastná
SP3120/Prez01: Po 8:00–9:50 učebna 50, J. Šťastná
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní informace z oboru pedagogiky osob s postižením zraku s důrazem na poradenství a podporu samostatného života osob nevidomých a osob s oslabeným viděním. Studenti získají znalosti o vlivu postižení zraku na kvalitu života, systému vzdělávání, speciálních pomůckách, poradenství a intervenci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- rozumět specifickým projevům a vlivům zrakového postižení na osobnost člověka a na jeho vývoj
- schopen klasifikovat zrakové postižení z různých hledisek
- prezentovat možnosti poradenství a vzdělávání pro osoby s postižením zraku v ČR
- zvládnout základy provázení člověka se zrakovým postižením
- doporučit základní speciální pomůcky pro zvládnutí každodenního života člověka s oslabeným viděním a člověka nevidomého
Osnova
 • 1. Paradigma oftalmopedie - vymezení oboru a jeho postavení v multidisciplinárním pojetí.
 • 2. Fyziologie procesu vidění. Vývoj zrakového vnímání. Základní vyšetření zrakových funkcí.
 • 3. Základní patologie zraku v dětském a dospělém věku. Projevy vad.
 • 4. Základní speciální pomůcky pro slabozraké a nevidomé se zaměřením na věk, stupeň postižení.
 • 5. Raná péče - teoretická východiska rané péče, formy a služby. Střediska a jejich klientela.
 • 6. Osobnost člověka se zrakovým postižením (specifika vnímání, myšlení, pozornost, chování, řeč). Psychomotorický vývoj těžce zrakově postiženého dítěte.
 • 7. Dítě se zrakovým postižením v předškolním věku (předškolní výchova, dítě s narušeným binokulárním viděním a reedukace těchto vad).
 • 8. Systém vzdělávání žáků se zrakovým postižením v ČR. Edukace žáků s postižením zraku. Braillovo písmo.
 • 9. Kombinovaná postižení s postižením zraku - základní informace. Hluchoslepota.
 • 10. Poradenství a intervence: poskytovatelé služeb, specifikace služeb.
 • 11. Komunikace s osobami se zrakovým postižením. Základy provázení, orientace v prostoru a samostatný pohyb.
Literatura
  povinná literatura
 • RÖDEROVÁ, Petra, Zita NOVÁKOVÁ a Lea KVĚTOŇOVÁ. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007, 124 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-159-1. info
 • FINKOVÁ, Dita, Libuše LUDÍKOVÁ a Veronika RŮŽIČKOVÁ. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 158 s. ISBN 9788024418575. info
  doporučená literatura
 • KOCHOVÁ, Klára a Markéta SCHAEFEROVÁ. Dítě s postižením zraku : rozvíjení základních dovedností od raného po školní věk. Vyd. 1. Praha: Portál, 2015, 174 s. ISBN 9788026207825. info
 • ŘEHŮŘEK, Jaroslav a Dětská oční klinika DN Brno,a LF MU Brno. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. 1999. vyd. Brno: PAIDO, 1999, 94 s. Možnosti reedukace zraku při kombin, postižení. ISBN 80-85931-75-3. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Oftalmopsychologie dětského věku. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995, 182 s. ISBN 807184053X. info
  neurčeno
 • KEBLOVÁ, Alena. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ. Druhé upravené vydání. Praha: Septima, 1999, 27 stran. ISBN 8072161040. info
 • KUDELOVÁ, Ivana a Lea KVĚTOŇOVÁ. Malé dítě s těžkým poškozením zraku : raná péče o dítě se zrakovým a kombinovaným postižením. Brno: Paido, 1996, 41 s. ISBN 8085931249. info
Výukové metody
seminář, diskuse, praktická ukázka, video
Metody hodnocení
ukončení dosažením minimálně 70% bodového zisku ze závěrečného zkoušení (ústně či písemně). Aktivní účast (min. 70%). Seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022, podzim 2024.