RSb001 Jazyková cvičení I

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Bumbálková (cvičící)
Garance
Mgr. Taťjana Zaňko, Ph.D.
Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Bumbálková
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RSb001/01: Po 10:00–11:40 D51, St 8:00–9:40 D51, kromě Po 13. 11., kromě St 15. 11., J. Bumbálková
Předpoklady
Znalost azbuky (tiskací i psací).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jazyková cvičení jsou koncipována jako systematický výcvik v praktické znalosti jazyka, jehož cílem je:
- vytvoření komplexních jazykových předpokladů a řečových návyků nezbytných pro plnohodnotnou komunikaci v ruštině na běžná témata každodenního života,
- intenzivní nácvik mluvnických tvarů podle slovních druhů a jejich správné užití v minimálních i širších řečových kontextech,
- získání sociokulturních kompetencí nezbytných pro komunikaci v ruskojazyčném prostředí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- slovem i písmem se samostatně a korektně vyjádřit v základních komunikačních situacích,
- používat potřebnou slovní zásobu,
- pracovat s autentickým psaným i mluveným textem v ruském jazyce,
- správně reagovat v různých komunikativních situacích.
Osnova
 • Témata:
 • Autobiografie, režim dne.
 • Rodina, příbuzenské vztahy.
 • Bydlení a cestování, dovolená, volný čas.
 • Mluvnice:
 • Podstatná jména rodu mužského, ženského i středního (skloňování produktivních i neproduktivních typů substantiv).
Literatura
  povinná literatura
 • Belyntseva, Olga - Janek, Adam: Učebnice současné ruštiny. 1. díl. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2442-0.
 • BALCAR, Milan. Sbírka cvičení k ruské gramatice. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1996, 99 stran. ISBN 8070793074. info
  doporučená literatura
 • MISTROVÁ, Veronika, Danuše OGANESJANOVÁ a Jelena TREGUBOVÁ. Cvičebnice ruské gramatiky :12000 příkladů s řešením na protější straně. 1. vyd. Praha: Polyglot, 2004, 569 s. ISBN 80-86195-29-5. info
 • ČÁRA, Vladimír. Ruská mluvnice pro střední školy. 4. upravené vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996, 197 s. ISBN 8004248918. info
 • BALCAR, Milan. Příručka ruského pravopisu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, 118 s. URL info
Výukové metody
Dvě dvouhodinová cvičení týdně, střídají se aktivity vedené učitelem a individuální či skupinová práce studentů. Důraz na zapojení veškerých jazykových kompetencí (psaní i čtení v ruském jazyce, poslech a porozumění textu, gramatické kompetence).
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě písemného testu (pouze v případě kontaktní výuky) složeného ze tří částí (korektura textu, gramatická část, překlad), v němž jsou prověřovány získané znalosti studentů.
Pro úspěšné ukončení předmětu musí student každou z částí splnit, a to tak, že v částech A a B musí uspět na 70 %, v části C je stanovena povolená hranice 50 trestných bodů.
Student je povinen navštěvovat výuku (docházka 80 %) a v průběhu semestru odevzdávat zadané úkoly.
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2024.