PGB201 Státní závěrečná zkouška bakalářská

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Garance
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Předpoklady
Získaný požadovaný počet kreditů za bakalářské studium v předepsané struktuře.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem státní závěrečné zkoušky bakalářské je ověřit, zda student dosáhl výstupů z učení studijního programu Pedagogika v rozsahu odpovídajícímu jeho studijnímu plánu.
Výstupy z učení
Úspěšný student by měl být schopen dobře vykonávat povolání, v nichž se vyžaduje bakalářský stupeň vzdělání z oblasti humanitních věd.
Nejúspěšnější studenti by měli být schopni studovat v navazujícím magisterském studiu oboru Pedagogika (či v programech příbuzných věd).
Osnova
  • Ústní část zkoušky probíhá podle okruhů otázek, které jsou strukturovány do tří částí:
  • 1. Teoretické základy pedagogických věd; 2. Výchovně vzdělávací procesy; 3. Metodologie pedagogických věd.
  • Okruhy otázek i jednotlivé otázky jsou odvozeny z výstupů z učení celého programu, ale i z výstupů z učení povinných a povinně volitelných předmětů.
Literatura
    doporučená literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 90 s. ISBN 9788024415895. info
Výukové metody
Ústní zkouška, u jednooborového a hlavního studijního plánu obhajoba bakalářské diplomové práce.
Metody hodnocení
Hodnocení zkušební komisí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/PGB201