POL242 Traditions of modern political thinking

Faculty of Social Studies
Autumn 2005
Extent and Intensity
1/1/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ivona Tolarová
Timetable
Tue 16:00–17:40 U43
Prerequisites (in Czech)
Schopnost číst odborné texty v anglickém jazyce, vstřícnost a ochota pracovat a aktivně participovat v seminárních diskusích. Tento kurs bude sestávat z kombinace krátkých přednášek a seminářů. Přednášky a semináře nebudou během hodin jasně odlišeny a důraz bude kladen na seminární diskuse, které budou vyrůstat ze studentských krátkých příprav. Vyučující proto předpokládá, že studenti budou číst povinnou literaturu na každý seminář a budou aktivně participovat v diskusích.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Tento kurs nabízí studentům základní vhled do vybraných tradic moderního politického myšlení. V kursu se zaměříme na pět tradic, z nichž každá je reprezentována "zakládajícím otcem" a současným představitelem. Tento kurs dále rozvíjí témata kursu Politická filosofie a snaží se studentům pomoci utřídit historii moderního politického myšlení do přehledných a přitom adekvátních kategorií. Kurs je určen jak zájemcům o politickou filosofii, tak také všem, kteří si potřebují tento předmět připomenout před bakalářskými zkouškami.
Syllabus (in Czech)
  • PROGRAM KURSU Všechna uvedená literatura je povinnou četbou! 1. Úvod. I. Realistická tradice. 2. Thomas Hobbes. Hobbes, Thomas. "O občanu." In Výbor z díla. Praha: Svoboda, 1988, s. 133-142, 172-177. (16 stran) Heslo "Hobbes, Thomas." In Blackwellova encyklopedie politického myšlení, Brno: JOTA, 1995, s. 171-174. (4 strany) 3. Carl Schmitt. Schmitt, Carl. The Concept of the Political. Chicago, 1996, s. 19-45, 69-79. (37 stran) II. Libertariánská tradice. 4. John Locke. Locke, John. Druhé pojednání o vládě. Praha: Svoboda, 1992, s. 29-42, 102-124. (36 stran) Heslo "Locke, John." In Blackwellova encyklopedie politického myšlení, Brno, JOTA, 1995, s. 264-267. (3 strany) Heslo "Libertarianismus." In Blackwellova encyklopedie politického myšlení, Brno, JOTA, 1995, s. 254-255. (2 strany) 5. Robert Nozick. Nozick, Robert. "Distribuční spravedlnost." In Kis, János (ed.) Současná politická filosofie. Praha, 1997, s. 205-237 (33 stran). III. Demokratická tradice. 6. Jean Jacques Rousseau. Rousseau, Jean Jacques. "O společenské smlouvě neboli zásady státního práva." In Jean Jacques Rousseau. Rozpravy. Praha, Svoboda, 1989, s. 217-231, 235-243. (22 stran) Heslo "Rousseau, Jean Jacques." In Blackwellova encyklopedie politického myšlení, Brno, JOTA, 1995, s. 430-433. (3 strany) 7. Jürgen Habermas a jiní. Habermas, Jürgen. "Tři normativní modely demokracie." In Teorie demokracie dnes. Praha 2002, s. 79-95. (17 stran) Shapiro, Ian. "Demokracie." In Morální základy politiky. Praha: Karolinum, 2003, s. 149-173. (25 stran) IV. Liberální tradice. 8. Immanuel Kant. Kant, Immanuel. "Odpověď na otázku: co je to osvícenství?" Filosofický časopis č. 3, 1993, s. 381-387. (6 stran) Kant, Immanuel. K věčnému míru, O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to jetě hodit pro praxi. Praha, Oikoymenh, 1999, s. 46-51, 67-84. (21 stran) Heslo "Kant, Immanuel." In Blackwellova encyklopedie politického myšlení, Brno, JOTA, 1995, s. 213-215. (2 strany) 9. John Rawls. Hampton, Jean. "Rawls's Theory of Justice." In Political Philosophy. Boulder, Colo.: Westview Press, 1997, s. 133-144 (11 stran). Rawls, John. Teorie spravedlnosti. Praha, 1995, s. 17-32, 38-42, 92-105 (34 stran). V. Marxistická tradice. 10. Karel Marx. Shapiro, Ian. "Marxismus." In Morální základy politiky. Praha: Karolinum, 2003, s. 61-87. (27 stran) Marx, Karel a Bedřich Engels. "Manifest komunistické strany." In Sebrané spisy ve dvou svazcích. Svazek I. Praha, Svoboda, 1950, s. 25-47. (23 stran) 11. Post-marxismus. Barša, Pavel a Ondřej Císař. Levice v postrevoluční době. Občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století. Brno: CDK, 2004, 25-62 (37 stran). 12. Ukončení kursu
Assessment methods (in Czech)
Kurs je hodnocen průběžně. Přesné požadavky a jejich váha v celkovém hodnocení: Krátké písemné přípravy (50 procent celkového hodnocení lze získat jen celkově za komplet pěti příprav) Studenti musí odevzdat nejméně pět krátkých písemných příprav (v maximální délce 1 strana řádkováním jedna!), které budou komentovat povinnou literaturu pro daný seminář. Příprava musí být zaslána v elektronické verzi (v těle e-mailu!) nejpozději do pondělí 12:00 na e-mailovou adresu vyučujícího. Krátká příprava musí obsahovat dvě od sebe jasně odlišitelné sekce: 1. První sekce bude sestávat z velmi krátkého shrnutí základního argumentu textu (maximálně jeden odstavec!). 2. Druhá sekce bude obsahovat kritickou reakci studenta. Tato reakce může například upozornit na to, (1) co považujete za nejzajímavější místo (nebo argument) textu nebo naopak na to, (2) co považujete za nejproblémovější (nejdiskutabilnější) část textu. V této sekci lze také vznést otázky týkající se problémů s porozuměním textu. Krátké přípravy musí být podepsány a musí obsahovat název četby, kterou komentují. Přípravy, které nebudou mít výše specifikovanou strukturu, nebudou započítány! Závěrečná práce (50 procent celkového hodnocení) v rozsahu 10 stran odevzdaná v tištěné verzi. Téma práce (pokud se nejedná o téma modelové) musí být konzultováno s vyučujícím. Hodnocení: A: 100-90 procent B: 89-85 procent C: 84-80 procent D: 79-70 procent E: 69-60 procent F: 59 a méně procent
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2005/POL242