POL507 Content of Human Rights in a Comparative Perspective

Faculty of Social Studies
Spring 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Contact Person: Mgr. Lucie Pospíšilová
Supplier department: Division of Politology - Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Timetable
Tue 19. 2. 18:00–19:40 U41, Tue 26. 2. 16:00–17:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Tue 5. 3. 16:00–17:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Tue 12. 3. 16:00–17:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Tue 19. 3. 16:00–17:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Tue 26. 3. 16:00–17:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Tue 2. 4. 16:00–17:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Tue 9. 4. 16:00–17:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Tue 16. 4. 16:00–17:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Tue 23. 4. 16:00–17:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Tue 30. 4. 16:00–17:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Tue 7. 5. 16:00–17:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Tue 14. 5. 16:00–17:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Prerequisites (in Czech)
Kurz je otevřen studentům s pasivní znalostí angličtiny. Je určen těm se skutečným zájmem, předpokládá se proto poctivá příprava na každou hodinu včetně sledování aktualit z domova i ze světa relevantních pro kurz.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Smyslem kurzu je poskytnout studentům srovnávací pohled na obsah lidských práv ve vnitrostátních a mezinárodních nástrojích jejich ochrany a jeho chápání ve vzájemných souvislostech. Struktura kurzu sleduje systematiku Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Listiny základních práv a svobod, které budou tvořit jádro kurzu. Náplní každé hodiny je rozbor jednotlivého práva či svobody a jeho obsahu daného texty příslušných lidskoprávních katalogů a judikatury relevantních soudních mechanismů. V praktické části kurzu bude následně rozebrán vybraný problém na základě osvojených poznatků a budou ilustrovány možné přístupy k jeho řešení. Výsledkem by měla být orientace studentů v jednotlivých tematických oblastech a schopnost kriticky zhodnotit různé argumentační linie a možnosti obhajoby. Zároveň by měli studenti být schopni zasadit jednotlivé lidskoprávní problémy do širší debaty o suverenitě státu, postavení jednotlivce v mezinárodních vztazích a tvorby politiky na vnitrostátní úrovni.
Syllabus (in Czech)
 • 1) Plán a metodika kurzu, očekávání, způsob hodnocení
 • 2) Vývoj mezinárodního práva lidských práv od roku 1945, přehled univerzálních a regionálních instrumentů a mechanismů na ochranu lidských práv
 • 3) Zákaz diskriminace (účast hosta)
 • 4) Vnitrostátní ochrana lidských práv – ústavní soudnictví, legislativa, exekutiva, nevládní sektor
 • 5) Právo na život
 • 7) Svoboda projevu
 • 8) Právo nebýt podroben mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení (účast hosta)
 • 9) Právo na spravedlivý proces
 • 10) Protiteroristická opatření
 • 11) Záruky osobní svobody
 • 12) Hospodářská, sociální a kulturní práva
 • 13) Vyhodnocení kurzu, první zkušební termín Pořadí probíraných témat se může měnit v závislosti na dostupnosti expertních hostů.
Literature
  required literature
 • Literatura vložená do studijních materiálů
  recommended literature
 • Dufek, P. - Smekal, H., a kol.: Lidská práva v mezinárodní politice, Wolters Kluwer, 2014
 • BARTOŇ, Michal, Jan KRATOCHVÍL, Martin KOPA, Maxim TOMOSZEK, Jiří JIRÁSEK and Ondřej SVAČEK. Základní práva. Vydání první. Praha: Leges, 2016. 608 stran. ISBN 9788075021281. info
Teaching methods
Lectures/Class diccussion
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá ve formě seminářů. Hodnocení se rovnoměrně skládá ze bodů za aktivní účast v hodině, písemnou esej a závěrečný zkušební test. Účast na semináři není povinná, je ale součástí hodnocení. Neúčast na semináři nebo účast se zjevnou nepřipraveností je možno kompenzovat písemným úkolem na téma zadané ke každé hodině. Délka esej je 12 normostran +- 10 %, může vycházet z tématu zvoleného studentem nebo tématu, která se budou objevovat k jednotlivým hodinám v sylabu. Může být odevzdávána do odevzdávárny kdykoli v průběhu semestru, nejpozději před zahájením poslední hodiny.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2019/POL507