KSCA200 Seminář k bakalářské diplomové práci I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (přednášející)
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na základě zpřesňujících individuálních diskusí s vedoucím práce a vypracovaného projektu diplomové práce posluchači na konci semináře obdrží oficiální zadání bakalářské diplomové práce. Cílem kurzu je zadání bakalářské práce.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student bude schopný samostatně identifikovat a analyzovat odborný problém odpovídající typu studia. Dále bude schopný vyhledat, analyzovat a porovnat primární a sekundární literaturu k danému problému.
Osnova
 • 1. Úvodní hodina
 • 2. (Domácí příprava: studenti si zvolí předběžné téma diplomové práce a vedoucího práce, u kterého budou práci psát. Vedoucím práce musí být zaměstnanec MU.
 • 3. (Individuální konzultace s vedoucím práce)
 • 4. (Individuální konzultace s vedoucím práce)
 • 5. Odevzdání abstraktu práce vedoucímu práce; zvážení dalšího postupu vedoucím práce.
 • 6. (Individuální konzultace s vedoucím práce)
 • 7. (Individuální konzultace s vedoucím práce)
 • 8. Termín odevzdání vypracovaného projektu diplomové práce do odevzdávárny kurzu.
 • 9. Prezentace projektů diplomových prací první poloviny studentů v kurzu. Zbývající studenti si každý připraví oponenturu jedné z prací svých kolegů.
 • 10. Prezentace projektů diplomových prací druhé poloviny studentů v kurzu. Zbývající studenti si každý připraví oponenturu jedné z prací svých kolegů.
 • 11. (Domácí příprava: dopracování projektu a příprava zadání diplomové práce)
Literatura
  doporučená literatura
 • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Kurz probíhá formou společných seminářů a také individuálních konzultací s vybraným vedoucím práce. Na jednom ze seminářů student prezentuje a obhajuje projekt své bakalářské diplomové práce a sám je oponentem během vybrané prezentace jednoho ze svých kolegů.
Metody hodnocení
Podmínky ukončení kurzu:
(a) vypracování abstraktu a projektu bakalářské diplomové práce a jejich včasné odevzdání; přijetí projektu vedoucím práce; prezentace a obhajoba projektu během semináře;
(b) účast na předepsaných seminářích a vypracování oponentury k vybraným projektům.
(c) oficiální zadání bakalářské diplomové práce (vložené vedoucím do Informačního systému MU);
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/KSCA200