SZ7BP_DUP1 Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky

Pedagogická fakulta
podzim 2008
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Miroslav Janda (přednášející)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc. (přednášející)
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. (přednášející)
PaedDr. Bohumíra Šmahelová, CSc. (přednášející)
PaedDr. Jan Šťáva, CSc. (přednášející)
Mgr. Kateřina Pěčková (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ludmila Bauerová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ7BP_DUP1/01: Po 8:50–9:35 učebna 50, R. Pospíšil, S. Střelec, B. Šmahelová
SZ7BP_DUP1/02: Po 9:45–10:30 učebna 50, R. Pospíšil, S. Střelec, B. Šmahelová
SZ7BP_DUP1/03: Út 11:35–12:20 učebna 50, R. Pospíšil, S. Střelec, B. Šmahelová
SZ7BP_DUP1/04: Út 12:30–13:15 učebna 50, R. Pospíšil, S. Střelec, B. Šmahelová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 43 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se mají naučit chápat historicko-společenskou podmíněnost výchovy a vzdělávání, znát nejvýznamnější představitele světové a české pedagogiky, jejich díla a pedagogické názory, umět srovnat jednotlivé pedagogické názory a výchovně vzdělávací koncepce v určitých historických epochách i v současnosti a umět postihnout jejich přínos pro současnou dobu i budoucí vývoj. Předmět je základní pedagogickou disciplínou, která slouží k uvedení studentů do stěžejních pedagogických pojmů a jejich vztahů. Zabývá se základy výchovy, pedagogickou terminologií, systematizuje a interpretuje základní pedagogické jevy a zákonitosti.
Osnova
  • Předmět dějin pedagogiky. Počátky pedagogického myšlení ve starých kulturách Řecka a Říma. Výchova a škola ve středověku. Renesanční pedagogika (More, Rabelais, da Feltre, Montaigne). Pedagogický odkaz J. A. Komenského (život, dílo a pedagogický systém). Vývoj pedagogického myšlení v 17. – 19. století (Locke, Rousseau, Pestalozzi, Herbart, Fröbel, Diesterweg, Ušinskij, Tolstoj, Spencer, Dewey aj.). Vývoj českého školství a pedagogiky (Ryba, Amerling, Filcík, Svoboda, Lindner, Masaryk, Kádner, Chlup, Příhoda aj.). Pedagogický reformismus ve světě. Demokratické tradice české školy. Hlavní směry pedagogiky 20. století – experimentální, existencialistická, neotomistická, antiautoritativní, sovětská, postmodernistická pedagogika. Zahraniční pedagogické systémy a české pokrokové tradice jako inspirace pro moderní českou školu. Předmět pedagogiky. Východiska výchovy. Základní pedagogické kategorie a pojmy. Činitelé výchovy. Výchovné cíle. Pedagogické principy. Základy pedagogického výzkumu. Česká výchovně vzdělávací soustava a její vývoj. Vzdělávání a školství ve světě. Alternativnost a pluralismus v pedagogice.
Literatura
  • BLATNÝ, Ladislav a Vladimír JŮVA. Kapitoly z dějin pedagogiky [Blatný, 1996]. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1996. 75 s. ISBN 80-210-1295-1. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek. Ukončeno kolokviem.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wedu
Sylabus předmětu najdete na stránce www.ped.muni.cz/wedu - studium - ke stažení - ostatní. Obsahuje také celkový seznam literatury a dále seznamy pro jednotlivá témata.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.