SPk543 Behavioral Disorders 2 - Counseling, Assessment and Intervention

Faculty of Education
Autumn 2021
Extent and Intensity
0/0/2. 8 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Supplier department: Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Timetable
Sat 2. 10. 8:00–13:50 učebna 63, Sat 13. 11. 8:00–13:50 učebna 63, Sat 20. 11. 8:00–13:50 učebna 63
Prerequisites
Behavioral Disorders 1 - Counseling, Assessment and Intervention
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to strengthen the competences of students in the field of specialneeds intervention. They will learn to use basic techniques for intervention at individual/group level with the focuse on a child at risk, with challenging behavior in terms of family, school, institutional education.
Learning outcomes
After the successful passing of the course the student will have the knowledge how to apply intervention in case the work on the system/group/individual level.
Syllabus
 • • Counseling and intervention in the educational process of special needs education, definition of counseling in relation to social work
 • • The inclusive trends in residential care /standards in residential care and its context at individual level
 • • The concept of resilience and inclusion in specialneeds intervention
 • • Specifics of the interventions in the context of the needs of the different target groups: Internal and external behavioral disorders
 • • Intervention methods, forms, topics
 • • Intervention 3P
Literature
  required literature
 • Rieger, Z. (2011) Návrat k rodině a domů – příprava na odchod z ústavní péče. (1. vyd.) Praha: Portál.
 • PETERKOVÁ, Michaela. Kurz dobré nálady : lépe zvládejte emoční propady a výkyvy. Illustrated by Libor Drobný. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 115 stran. ISBN 9788026210146. info
 • PACNEROVÁ, Helena. Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče. Vydání první. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2015. 57 stran. ISBN 9788074811388. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Karel ČERVENKA. Intervence pro inkluzi (Intervention for Inclusion). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 pp. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • ČERVENKA, Karel and Věra VOJTOVÁ. Východiska pro speciálněpedagogické intervence v etopedii (Resources for Special Educational Intervention). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 109 pp. ISBN 978-80-210-6617-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Karel ČERVENKA. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational needs of children at risk and with behavioural disorders. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 193 pp. ISBN 978-80-210-6134-7. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti (Inclusive Education with the Focus on At-risk Pupils and Pupils with Behaviour Disorder and the Quality of Life.). Brno: Press Muni, 2010. 330 pp. pedagogická. ISBN 978-80-210-5159-1. info
 • AYERS, Harry, Don CLARKE and Anne MURRAY. Perspectives on behaviour : a practical guide to effective interventions for teachers. 2nd ed. London: David Fulton, 2000. xx, 108. ISBN 1853466727. info
  recommended literature
 • ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. Vyd. 3. Praha: Portál, 2014. 390 s. ISBN 9788026207726. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Marie PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování (Early Intervention as a Resource of Inclusive Approaches to Children at Risk of Behavioral Disorders). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 179 pp. ISBN 978-80-210-6518-5. info
 • BĚHOUNKOVÁ, Leona. Fenomén odchodu do samostatného života dítěte vyrůstajícího v náhradní výchovné péči. Vyd. 1. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012. 208 s. ISBN 9788074760204. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku poruch chování a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. (Inclusive Education with the Focus on At-risk Pupils and Pupils with Behaviour Disorder and the Quality of Life.). 1.vyd. Brno: Muni Press, 2010. 336 pp. ped. ISBN 978-80-210-5159-1. info
 • RIEGER, Zdeněk. Návrat k rodině a domů. Praha: Portál, 2009. 106 s. ISBN 9788073675448. info
Teaching methods
Class discussions, projects in team,reading, practicing expressive therapy, case management, self-studies.
Assessment methods
Exam, methodology of the project. 50:50
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 24 hodin.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2021/SPk543