česky

Změnit fakultu
Filozofická fakulta
Změnit období
podzim 2014 | +1
Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium

Psychologie

PREZENČNÍ FORMA STUDIA

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Magisterské studium jednooborové

Informace o studiu
 

Jednooborové prezenční magisterské studium psychologie je pětileté, probíhá ve dvou cyklech.

První cyklus

První cyklus studia je koncipován na 3 roky (6 semestrů) a je zakončen soubornou zkouškou.

Studující jsou povinni v 1. cyklu studia absolvovat společné předměty (kurz filozofie, odbornou jazykovou přípravu – cizí jazyk a kurzy tělesné výchovy – sportovní aktivity) , za které získávají příslušný počet kreditů A.

Podmínkou přístupu k souborné zkoušce je odevzdání písemné práce (výzkumného projektu), která musí být přijata vedoucí/m práce, odevzdání psychopatologické kazuistiky a získání příslušného počtu kreditů.

Během 1. cyklu studia studující musí získat celkem 180 kreditů (140 kreditů A a 40 kreditů B).

Souborná zkouška

Soubornou zkoušku studující vykonávají z předmětů:

 • obecná psychologie
 • metodologie psychologie
 • vývojová psychologie
 • psychopatologie
 • sociální psychologie
 • psychologie osobnosti
 • neurovědy

Souborná zkouška má dvě části: písemnou a ústní.
Písemná část souborné zkoušky sestává z testu zahrnujícího výše uvedené předměty a je hodnocena jednou známkou. Studující ji vykonávají zpravidla 1–2 dny před konáním ústní části souborné zkoušky.
V ústní části souborné zkoušky jsou uvedené předměty zkoušeny a klasifikovány společně. Součástí ústní části souborné zkoušky je i rozprava nad písemnou prací.

Pro absolvování souborné zkoušky je nutné úspěšné složení všech jejích částí. Celkový výsledek souborné zkoušky se hodnotí některým ze stupňů podle klasifikační stupnice stanovené čl. 17 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu MU.

*

Po úspěšném absolvování 1. cyklu studia (po vykonání souborné zkoušky) si studující mohou zapisovat předměty 2. cyklu studia.

Druhý cyklus

Druhý cyklus studia je koncipován na 2 roky (4 semestry) a je zakončen státní závěrečnou zkouškou magisterskou.

Studující jsou povinni i v 2. cyklu studia absolvovat předmět cizí jazyk, za který získávají příslušný počet kreditů A. Úroveň dosažená v 1. cyklu studia na naší fakultě bude moci být uznána ve 2. cyklu studia.

Podmínkou přístupu ke státní závěrečné zkoušce magisterské je odevzdání magisterské diplomové práce, odevzdání případové studie a získání příslušného počtu kreditů.

Během 2. cyklu studia studující musí získat celkem 120 kreditů (110 kreditů A a 10 kreditů B).

Státní závěrečná zkouška magisterská

Státní závěrečná zkouška magisterská sestává z odděleně klasifikovaných součástí: obhajoby magisterské diplomové práce a z ústní části.

Ústní část státní závěrečné zkoušky magisterské studující vykonávají z předmětů:

 • obecné psychologické obory (obecná psychologie, psychologie osobnosti a sociální psychologie) a metodologie
 • psychodiagnostika
 • *klinická psychologie
 • *psychologie organizace a řízení
 • *poradenská a školní psychologie

(Z předmětů označených * si studující volí jeden jako třetí zkušební předmět.)
Součástí ústní části státní závěrečné zkoušky magisterské je i rozprava nad případovou studií.

Pro absolvování státní závěrečné zkoušky magisterské je nutné úspěšné složení všech jejích částí. Celkový výsledek státní závěrečné zkoušky magisterské se hodnotí některým ze stupňů podle klasifikační stupnice stanovené čl. 17 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu MU.
Absolventům/Absolventkám magisterského studia se uděluje titul Mgr.

***

Pro studující jsou závazné návaznosti mezi kurzy v podobě, jak jsou uvedeny v IS MU v době zápisu konkrétní/ho studující/ho do studijního cyklu.

Předměty s kredity A jsou povinné.

Předměty s kredity B jsou povinně volitelné kurzy s psychologickou tematikou a s tematikou jiných psychologii blízkých věd (např. sociologie, pedagogika, etika atd.); příp. i cizí jazyk (zde: 2 kr., 0/2, z).

Z celkového počtu 40 B kreditů v 1. cyklu studia studující může získat maximálně 10 kreditů na jiných katedrách /ústavech FF MU či na jiných fakultách MU nebo jiné VŠ. Pro uznání těchto předmětů s kredity B (tj. absolvovaných na jiných katedrách /ústavech FF MU či na jiných fakultách MU nebo jiné VŠ) je nutný souhlas Psychologického ústavu.

Psychologický ústav nabízí ročně cca 50 povinně volitelných předmětů (s kredity B). Některé povinně volitelné předměty  (kurzy s kredity B) se realizují vždy jednou za akademický rok, jiné bienálně. Předměty jsou převážně jednosemestrové. Na internetových stránkách Psychologického ústavu  FF MU (např. http://www.muni.cz/phil/211300) lze zjistit, ve kterém akademickém roce a ve kterém semestru bude výuka probíhat (probíhá či probíhala).

Tematické okruhy k dílčím zkouškám, k souborné zkoušce i státní závěrečné zkoušce magisterské jsou k dispozici v IS MU a na internetových stránkách Psychologického ústavu FF MU: http://www.psych.phil.muni.cz.

Poznámka:

 • Tento studijní program  (doporučený studijní plán předmětů s kredity typu A) vstupuje v platnost od počátku akademického roku 2013/2014 pro nově nastupující studující (tj. studující imatrikulované v akademickém roce 2013/2014 a dále).
 • V akademickém roce 2017/2018 se realizují pouze 4. a 5. ročník jednooborového prezenčního magisterského studia psychologie.

 

Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSA_001 Biologické vědy Z. StránskáE. Závodná zk 3/0/05
PSA_002 Dějiny psychologie Z. StránskáH. Klimusová, D. Turoňová, D. Vobořil zk 2/0/04
PSA_005 Obecná psychologie I (kognitivní procesy) Z. StránskáA. Heretik, H. Klimusová, D. Turoňová, D. Vobořil k 2/1/05
PSA_016 Úvod do psychologie Z. StránskáJ. Čeněk k 2/0/04

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSA_010 Praxe v sociální péči I Z. StránskáZ. Stránská z 0/0/5 praxe 5 dní.3
PSA_033 Obecná psychologie II (prožívání, jednání) Z. StránskáA. Heretik, H. Klimusová, D. Turoňová, D. Vobořil zk 1/1/06 PSA_005
PSA_036 Vývojová psychologie I Z. StránskáI. Burešová, K. Millová k 1/1/04
PSA_038 Metodologie psychologie I Z. StránskáM. Jelínek, H. Klimusová, T. Urbánek k 2/0/04
PSA_040 Základy neurověd Z. StránskáL. Vašina zk 2/0/06

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSA_004 Matematické a statistické metody pro psychology I Z. StránskáH. Klimusová, M. Jelínek k 1/1/04 PSA_038
PSA_013 Sociálně psychologický výcvik ve skupině Z. StránskáM. Diviš, P. Humpolíček k 0/2/0 30 hodin.4
PSA_015 Sociální psychologie I (interpersonální kognice) Z. StránskáJ. Dosedlová k 1/1/04
PSA_017 Psychologie osobnosti I Z. StránskáK. Millová k 1/1/04 PSA_005 && PSA_038
PSA_019 Vývojová psychologie II Z. StránskáI. Burešová, K. Millová zk 2/1/06 PSA_036
PSA_020 Metodologie psychologie II Z. StránskáM. Jelínek, H. Klimusová, T. Urbánek zk 2/1/06 PSA_038

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSA_032 Matematické a statistické metody pro psychology II Z. StránskáM. Jelínek, H. Klimusová zk 1/2/05 PSA_004 && PSA_038
PSA_034 Sociální psychologie II (postoje, skupinové procesy) Z. StránskáJ. Dosedlová zk 1/1/05 PSA_015
PSA_039 Psychologie osobnosti II Z. StránskáK. Millová zk 2/0/05 PSA_017
PSA_042 Psychopatologie Z. StránskáM. Svoboda z 1/1/03 PSA_040
PSA_064 Etika v psychologii Z. StránskáD. Cieślarová, H. Klimusová, M. Svoboda k 1/1/04

5. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSA_003 Kazuistický seminář z psychopatologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáJ. Březina k 0/2/0 1 x 14 dní - 4 hodiny.4 PSA_042
PSA_012 Základy psychometriky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáT. Urbánek zk 2/0/04
PSA_031 Komparativní psychologie Z. StránskáL. Vašina zk 1/0/03
PSA_054 Aplikovaná sociální psychologie Z. StránskáJ. Dosedlová zk 1/1/04 PSA_015 && PSA_034
PSA_062 Psychologie zdraví a psychohygiena
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáP. Humpolíček, A. Slezáčková zk 1/1/04 PSA_040 && PSA_042 && PSA_039Povinný předmět pro studenty imatrikulované od roku 2013/14 a dále.

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSA_SPP Seminář k písemné práci Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, Č. Šašinka, J. Švancara, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/1/05
PSA_0PP Písemná práce k souborné zkoušce Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, Č. Šašinka, J. Švancara, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00
PSA_0SZ Souborná zkouška Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, M. Svoboda, Č. Šašinka, J. Švancara, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SoZk 0/0/00
PSA_021 Stáže z psychopatologie Z. StránskáP. Humpolíček z 0/0/53 PSA_042
PSA_022 Pedagogická psychologie I Z. StránskáA. Slezáčková k 1/1/04 PSA_033 && PSA_019 && PSA_034 && PSA_039
PSA_025 Klinická psychologie I Z. StránskáL. Vašina k 2/0/04 PSA_042 && PSA_0SZ
PSA_026 Psychologie práce a organizace I Z. StránskáP. Horáková, Z. Slováčková k 1/1/04 PSA_034

7. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSA_023 Psychodiagnostika dospělých Z. StránskáM. Svoboda, P. Humpolíček zk 2/2/05 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_035 Pedagogická psychologie II Z. StránskáA. Slezáčková zk 1/1/05 PSA_0SZ && PSA_022
PSA_048 Klinická psychologie II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáL. Vašina zk 1/1/05 PSA_025 && PSA_0SZ
PSA_050 Psychologie práce a řízení II Z. StránskáJ. Čeněk, P. Horáková, Z. Slováčková zk 1/1/05 PSA_026 && PSA_0SZ
PSA_052 Poradenská psychologie Z. StránskáI. Burešová zk 2/0/05 PSA_0SZ || PSA_SZ

8. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSA_049 Manželské a rodinné poradenství Z. StránskáM. Pšikalová zk 2/0/04 PSA_0SZ
PSA_051 Psychoterapie Z. StránskáK. Bartošová, M. Čerňák, P. Humpolíček, M. Svoboda zk 2/1/05 PSA_0SZ
PSA_053 Psychodiagnostika dětí a dospívajících Z. StránskáI. Komendová zk 1/1/04 PSA_0SZ
PSA_055 Speciální psychiatrie Z. StránskáE. Češková, R. Přikryl, H. Přikrylová Kučerová, B. Valková zk 2/0/04 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_057 Psychoterapie dětí Z. StránskáP. Humpolíček zk 1/1/04 PSA_0SZ || PSA_SZ

9. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSA_044 Seminář k magisterské diplomové práci I Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, M. Svoboda, Č. Šašinka, J. Švancara, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/1/015 PSA_0SZ
PSA_047 Psychodiagnostické klinické praktikum Z. StránskáJ. Březina z 0/2/0 Dvě skupiny po 2 hodinách.3 PSA_023 && (PSA_0SZ || PSA_SZ)
PSA_056 Neuropsychologie Z. StránskáL. Vašina zk 2/0/04 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_060 Dětská klinická psychologie Z. StránskáBalaštíková, A. Fiľová, P. Humpolíček, I. Komárková, I. Komendová, J. Pejčochová, P. Theiner zk 1/1/04 PSA_0SZ

10. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSA_SZZ Státní závěrečná zkouška magisterská Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, M. Svoboda, Č. Šašinka, J. Švancara, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0/00 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_0DP Magisterská diplomová práce Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, M. Svoboda, Č. Šašinka, J. Švancara, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_027 Praxe a stáže z psychologie práce a řízení Z. StránskáZ. Slováčková z 0/0/4 4 dny.4 PSA_026 && (PSA_0SZ || PSA_SZ)
PSA_028 Praxe a stáže z manželského a rodinného poradenství Z. StránskáI. Burešová z 0/0/5 5 dnů.4 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_029 Praxe z psychodiagnostiky Z. StránskáP. Humpolíček z 0/0/5 5 dnů.4 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_030 Praxe z poradenské psychologie Z. StránskáI. Burešová z 0/0/10 10 dnů.4 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_044a Seminář k magisterské diplomové práci II Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, M. Svoboda, Č. Šašinka, J. Švancara, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/1/015 PSA_0SZ
PSA_063 Praxe a stáže z klinické psychologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáP. Humpolíček, L. Vašina z 0/0/0 5 dní.3 PSA_0SZ

Přehled předmětů

Podzimní semestr

1. cyklus

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSA_SPP Seminář k písemné práci Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, Č. Šašinka, J. Švancara, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/1/05
PSA_0PP Písemná práce k souborné zkoušce Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, Č. Šašinka, J. Švancara, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00
PSA_0SZ Souborná zkouška Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, M. Svoboda, Č. Šašinka, J. Švancara, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SoZk 0/0/00
PSA_003 Kazuistický seminář z psychopatologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáJ. Březina k 0/2/0 1 x 14 dní - 4 hodiny.4 PSA_042
PSA_012 Základy psychometriky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáT. Urbánek zk 2/0/04
PSA_021 Stáže z psychopatologie Z. StránskáP. Humpolíček z 0/0/53 PSA_042
PSA_031 Komparativní psychologie Z. StránskáL. Vašina zk 1/0/03
PSA_054 Aplikovaná sociální psychologie Z. StránskáJ. Dosedlová zk 1/1/04 PSA_015 && PSA_034
PSA_062 Psychologie zdraví a psychohygiena
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáP. Humpolíček, A. Slezáčková zk 1/1/04 PSA_040 && PSA_042 && PSA_039

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSB_03 Psychologická terminologie a dokumentace Z. StránskáJ. Švancara k 1/1/04 PSA_005 && PSA_033
PSB_06 Psychologické charakteristiky filmových postav Z. StránskáK. Bartošová, M. Čerňák, M. Kukaňová k 0/2/04
PSB_10 Prezentační dovednosti Z. StránskáT. Malatincová, Z. Slováčková k 1/1/04 !PSKB_10 && SOUHLAS
PSB_102 Psychosémantika Z. StránskáT. Urbánek k 1/1/04 PSA_038
PSB_161 Odborná španělština pro psychology - četba odborných textů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáBílková z 0/2/04
PSB_22 Praktikum empirického výzkumu Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, T. Malatincová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, Č. Šašinka, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/24
PSB_22b Praktikum empirického výzkumu II Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, T. Malatincová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, Č. Šašinka, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/2/04 PSA_038 && PSB_22 && SOUHLAS
PSB_307 Psychologie jazyka Z. StránskáM. Víchová k 0/2/04 PSA_005 && PSA_040 && PSA_036
PSB_462 Gerontopsychologie v praxi Z. StránskáK. Šafárová k 1/1/04
PSB_500 Pozitivní psychologie Z. StránskáA. Slezáčková k 1/1/04
PSB_525 Kvalita života chronicky nemocných Z. StránskáZ. Nováková k 1/1/04
PSB_531 Motivace činnosti a nečinnosti Z. StránskáT. Malatincová k 1/1/04 PSA_005 && PSA_033
PSB_534 Úvod do technik divadla fórum Z. StránskáV. Tlapáková k 0/2/04
PSB_70 Psychologie náboženství Z. StránskáP. Moravec k 1/1/04
PSB_99 Praxe v sociální péči II Z. StránskáZ. Stránská z 0/0/5 praxe 5 dní.4
PSB_998 Sexuologický kazuistický seminář pro psychology Z. StránskáL. Šturmová k 0/2/04
PSB_999 Seminář studentské psychologické organizace Z. StránskáJ. Čeněk k 0/2/04

2. cyklus

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSA_SZZ Státní závěrečná zkouška magisterská Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, M. Svoboda, Č. Šašinka, J. Švancara, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0/00 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_060 Dětská klinická psychologie Z. StránskáBalaštíková, A. Fiľová, P. Humpolíček, I. Komárková, I. Komendová, J. Pejčochová, P. Theiner zk 1/1/04 PSA_0SZ
PSA_063 Praxe a stáže z klinické psychologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáP. Humpolíček, L. Vašina z 0/0/0 5 dní.3 PSA_0SZ
PSA_0DP Magisterská diplomová práce Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, M. Svoboda, Č. Šašinka, J. Švancara, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_023 Psychodiagnostika dospělých Z. StránskáM. Svoboda, P. Humpolíček zk 2/2/05 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_024 Psychologické teorie Z. StránskáK. Millová zk 2/0/05 PSA_017 && PSA_039
PSA_027 Praxe a stáže z psychologie práce a řízení Z. StránskáZ. Slováčková z 0/0/4 4 dny.4 PSA_026 && (PSA_0SZ || PSA_SZ)
PSA_028 Praxe a stáže z manželského a rodinného poradenství Z. StránskáI. Burešová z 0/0/5 5 dnů.4 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_029 Praxe z psychodiagnostiky Z. StránskáP. Humpolíček z 0/0/5 5 dnů.4 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_030 Praxe z poradenské psychologie Z. StránskáI. Burešová z 0/0/10 10 dnů.4 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_035 Pedagogická psychologie II Z. StránskáA. Slezáčková zk 1/1/05 PSA_0SZ && PSA_022
PSA_044 Seminář k magisterské diplomové práci I Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, M. Svoboda, Č. Šašinka, J. Švancara, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/1/015 PSA_0SZ
PSA_044a Seminář k magisterské diplomové práci II Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, M. Svoboda, Č. Šašinka, J. Švancara, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/1/015 PSA_0SZ
PSA_047 Psychodiagnostické klinické praktikum Z. StránskáJ. Březina z 0/2/0 Dvě skupiny po 2 hodinách.3 PSA_023 && (PSA_0SZ || PSA_SZ)
PSA_050 Psychologie práce a řízení II Z. StránskáJ. Čeněk, P. Horáková, Z. Slováčková zk 1/1/05 PSA_026 && PSA_0SZ
PSA_052 Poradenská psychologie Z. StránskáI. Burešová zk 2/0/05 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_056 Neuropsychologie Z. StránskáL. Vašina zk 2/0/04 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_048 Klinická psychologie II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáL. Vašina zk 1/1/05 PSA_025 && PSA_0SZ

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSB_03 Psychologická terminologie a dokumentace Z. StránskáJ. Švancara k 1/1/04 PSA_005 && PSA_033
PSB_106 Pedagogická praxe z psychologie na SŠ Z. StránskáZ. Stránská z 0/0/0 dva týdny.5 PSA_0SZ && PSB_78
PSB_161 Odborná španělština pro psychology - četba odborných textů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáBílková z 0/2/04
PSB_18 Analýza dat Z. StránskáM. Jelínek, H. Klimusová k 1/1/04 PSA_0SZ
PSB_192 Neurorehabilitace v praxi Z. StránskáA. Dorazilová z 0/2/04 PSA_0SZ && SOUHLAS
PSB_202 Didaktika psychologie II Z. StránskáZ. Stránská zk 1/1/05 PSA_0SZ && PSB_78
PSB_212 Experimentální praktikum Z. StránskáD. Vobořil, Č. Šašinka k 0/2/04
PSB_22 Praktikum empirického výzkumu Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, T. Malatincová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, Č. Šašinka, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/24
PSB_22b Praktikum empirického výzkumu II Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, T. Malatincová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, Č. Šašinka, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/2/04 PSA_038 && PSB_22 && SOUHLAS
PSB_231 Školní psychologie Z. StránskáI. Řezáčová k 1/1/04 PSA_0SZ
PSB_303 Supervizní seminář Z. StránskáP. Humpolíček k 0/2/04 PSA_0SZ
PSB_446 Praktikum pracovní psychologie Z. StránskáP. Horáková, D. Rendoš k 1/2/04 PSA_0SZ && SOUHLAS
PSB_510 Trénink asertivního jednání
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáZ. Slováčková k 1/1/04 SOUHLAS
PSB_513 Logoterapie Z. StránskáA. Slobodníková Čmáriková k 1/1/04 PSA_0SZ
PSB_525 Kvalita života chronicky nemocných Z. StránskáZ. Nováková k 1/1/04
PSB_531 Motivace činnosti a nečinnosti Z. StránskáT. Malatincová k 1/1/04 PSA_005 && PSA_033
PSB_55 Somatická psychoterapie - sanoterapie Z. StránskáL. Vašina zk 1/3/04 PSA_0SZ
PSB_59 Taneční terapie Z. StránskáJ. Dosedlová k 1/1/04 PSA_0SZ && (!PSKB_59)
PSB_670 Neurotické poruchy Z. StránskáK. Bartošová, D. Havelka, J. Havigerová k 0/2/04 PSA_0SZ && PSA_025 && PSA_048
PSB_70 Psychologie náboženství Z. StránskáP. Moravec k 1/1/04
PSB_77 Struktury osobnosti Z. StránskáA. Polák k 2/0/04 PSA_0SZ
PSB_78 Didaktika psychologie I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáZ. Stránská z 1/1/04 PSA_0SZ
PSB_997 Poruchy řeči a komunikace Z. StránskáP. Hoffmannová k 1/1/04 PSA_0SZ
PSB_998 Sexuologický kazuistický seminář pro psychology Z. StránskáL. Šturmová k 0/2/04
PSB_999 Seminář studentské psychologické organizace Z. StránskáJ. Čeněk k 0/2/04

Jarní semestr

1. cyklus

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSA_SPP Seminář k písemné práci Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, Č. Šašinka, J. Švancara, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/1/05
PSA_0PP Písemná práce k souborné zkoušce Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, Č. Šašinka, J. Švancara, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00
PSA_0SZ Souborná zkouška Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, M. Svoboda, Č. Šašinka, J. Švancara, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SoZk 0/0/00
PSA_021 Stáže z psychopatologie Z. StránskáP. Humpolíček z 0/0/53 PSA_042
PSA_022 Pedagogická psychologie I Z. StránskáA. Slezáčková k 1/1/04 PSA_033 && PSA_019 && PSA_034 && PSA_039
PSA_025 Klinická psychologie I Z. StránskáL. Vašina k 2/0/04 PSA_042 && PSA_0SZ
PSA_026 Psychologie práce a organizace I Z. StránskáP. Horáková, Z. Slováčková k 1/1/04 PSA_034

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSB_06 Psychologické charakteristiky filmových postav Z. StránskáK. Bartošová, M. Čerňák, M. Kukaňová k 0/2/04
PSB_08 Psychologie obrazové reprezentace Z. StránskáČ. Šašinka, J. Švancara k 1/1/04
PSB_114 Psychopathology: approaching an understanding (level 1)
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
P. HumpolíčekFriedrich k 1/1/04
PSB_22 Praktikum empirického výzkumu Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, T. Malatincová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, Č. Šašinka, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/24
PSB_22b Praktikum empirického výzkumu II Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, T. Malatincová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, Č. Šašinka, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/2/04 PSA_038 && PSB_22 && SOUHLAS
PSB_345 Seberozvojová skupina
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáP. Humpolíček z 0/2/04
PSB_462 Gerontopsychologie v praxi Z. StránskáK. Šafárová k 1/1/04
PSB_500 Pozitivní psychologie Z. StránskáA. Slezáčková k 1/1/04
PSB_522 Psychosomatika a celostní přístup v současné medicíně Z. StránskáM. Bendová, H. Neudertová k 2/04
PSB_526 Úvod do transakční analýzy Z. StránskáJ. Dosedlová k 1/1/04
PSB_531 Motivace činnosti a nečinnosti Z. StránskáT. Malatincová k 1/1/04 PSA_005 && PSA_033
PSB_70 Psychologie náboženství Z. StránskáP. Moravec k 1/1/04
PSB_99 Praxe v sociální péči II Z. StránskáZ. Stránská z 0/0/5 praxe 5 dní.4
PSB_998 Sexuologický kazuistický seminář pro psychology Z. StránskáL. Šturmová k 0/2/04
PSB_999 Seminář studentské psychologické organizace Z. StránskáJ. Čeněk k 0/2/04

2. cyklus

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSA_SZZ Státní závěrečná zkouška magisterská Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, M. Svoboda, Č. Šašinka, J. Švancara, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0/00 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_063 Praxe a stáže z klinické psychologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáP. Humpolíček, L. Vašina z 0/0/0 5 dní.3 PSA_0SZ
PSA_0DP Magisterská diplomová práce Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, M. Svoboda, Č. Šašinka, J. Švancara, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_027 Praxe a stáže z psychologie práce a řízení Z. StránskáZ. Slováčková z 0/0/4 4 dny.4 PSA_026 && (PSA_0SZ || PSA_SZ)
PSA_028 Praxe a stáže z manželského a rodinného poradenství Z. StránskáI. Burešová z 0/0/5 5 dnů.4 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_029 Praxe z psychodiagnostiky Z. StránskáP. Humpolíček z 0/0/5 5 dnů.4 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_030 Praxe z poradenské psychologie Z. StránskáI. Burešová z 0/0/10 10 dnů.4 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_044 Seminář k magisterské diplomové práci I Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, M. Svoboda, Č. Šašinka, J. Švancara, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/1/015 PSA_0SZ
PSA_044a Seminář k magisterské diplomové práci II Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, M. Svoboda, Č. Šašinka, J. Švancara, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/1/015 PSA_0SZ
PSA_049 Manželské a rodinné poradenství Z. StránskáM. Pšikalová zk 2/0/04 PSA_0SZ
PSA_051 Psychoterapie Z. StránskáK. Bartošová, M. Čerňák, P. Humpolíček, M. Svoboda zk 2/1/05 PSA_0SZ
PSA_053 Psychodiagnostika dětí a dospívajících Z. StránskáI. Komendová zk 1/1/04 PSA_0SZ
PSA_055 Speciální psychiatrie Z. StránskáE. Češková, R. Přikryl, H. Přikrylová Kučerová, B. Valková zk 2/0/04 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_057 Psychoterapie dětí Z. StránskáP. Humpolíček zk 1/1/04 PSA_0SZ || PSA_SZ

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSB_08 Psychologie obrazové reprezentace Z. StránskáČ. Šašinka, J. Švancara k 1/1/04
PSB_106 Pedagogická praxe z psychologie na SŠ Z. StránskáZ. Stránská z 0/0/0 dva týdny.5 PSA_0SZ && PSB_78
PSB_114 Psychopathology: approaching an understanding (level 1)
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
P. HumpolíčekFriedrich k 1/1/04
PSB_18 Analýza dat Z. StránskáM. Jelínek, H. Klimusová k 1/1/04 PSA_0SZ
PSB_192 Neurorehabilitace v praxi Z. StránskáA. Dorazilová z 0/2/04 PSA_0SZ && SOUHLAS
PSB_202 Didaktika psychologie II Z. StránskáZ. Stránská zk 1/1/05 PSA_0SZ && PSB_78
PSB_210 Teorie a praxe vězeňství
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáS. Haluzová k 1/1/04 PSA_0SZ
PSB_22 Praktikum empirického výzkumu Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, T. Malatincová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, Č. Šašinka, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/24
PSB_22b Praktikum empirického výzkumu II Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, T. Malatincová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, Č. Šašinka, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/2/04 PSA_038 && PSB_22 && SOUHLAS
PSB_303 Supervizní seminář Z. StránskáP. Humpolíček k 0/2/04 PSA_0SZ
PSB_345 Seberozvojová skupina
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáP. Humpolíček z 0/2/04
PSB_41 Nové interpretační postupy v projektivní diagnostice
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáA. Polák k 2/0/04 PSA_0SZ
PSB_44 Úvod do Rorschachovy metody
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáM. Svoboda k 1/1/04 PSA_0SZ
PSB_446 Praktikum pracovní psychologie Z. StránskáP. Horáková, D. Rendoš k 1/2/04 PSA_0SZ && SOUHLAS
PSB_511 Development center
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáZ. Slováčková k 0/2/04 PSA_0SZ && PSA_050
PSB_522 Psychosomatika a celostní přístup v současné medicíně Z. StránskáM. Bendová, H. Neudertová k 2/04
PSB_524 Psychologie v somatické medicíně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáZ. Nováková k 1/1/04
PSB_531 Motivace činnosti a nečinnosti Z. StránskáT. Malatincová k 1/1/04 PSA_005 && PSA_033
PSB_55 Somatická psychoterapie - sanoterapie Z. StránskáL. Vašina zk 1/3/04 PSA_0SZ
PSB_600 Psychologie extrémních situací Z. StránskáM. Hummel k 1/1/04 PSA_0SZ && SOUHLAS
PSB_70 Psychologie náboženství Z. StránskáP. Moravec k 1/1/04
PSB_78 Didaktika psychologie I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáZ. Stránská z 1/1/04 PSA_0SZ
PSB_889 Faktorová analýza
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáT. Urbánek k 0/24 PSA_0SZ
PSB_997 Poruchy řeči a komunikace Z. StránskáP. Hoffmannová k 1/1/04 PSA_0SZ
PSB_998 Sexuologický kazuistický seminář pro psychology Z. StránskáL. Šturmová k 0/2/04
PSB_999 Seminář studentské psychologické organizace Z. StránskáJ. Čeněk k 0/2/04

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Bakalářské studium jednooborové

Informace o studiu
 

Jednooborové prezenční bakalářské studium psychologie je tříleté.

Studijní program je koncipován do tří navazujících ročníků (6 semestrů) zakončených obhajobou bakalářské diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou bakalářskou.

Studující jsou povinni v průběhu studia absolvovat společný základ  –  předměty (Filozofii pro posluchače nefilozofických oborů, Odbornou jazykovou přípravu – cizí jazyk a dva kurzy tělesné výchovy – Sportovní aktivity), za které získávají příslušný počet kreditů  (celkem 10 kreditů A).

Podmínkou přístupu ke státní závěrečné zkoušce bakalářské je odevzdání bakalářské diplomové práce a získání příslušného počtu kreditů.

Během studia studující musí získat celkem 180 kreditů (159 kreditů A a 21 kreditů B).

Státní závěrečná zkouška bakalářská

Státní závěrečná zkouška bakalářská sestává z odděleně klasifikovaných součástí: obhajoby bakalářské diplomové práce a z ústní části.

Ústní část státní závěrečné zkoušky bakalářské studující vykonávají z předmětů:

 • obecné psychologické vědy (obecná psychologie, psychologie osobnosti)
 • metodologie psychologie
 • vývojová psychologie
 • sociální psychologie
 • psychopatologie

Pro absolvování státní závěrečné zkoušky bakalářské je nutné úspěšné složení všech jejích částí. Celkový výsledek státní závěrečné zkoušky bakalářské se hodnotí některým ze stupňů podle klasifikační stupnice stanovené čl. 17 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu MU.

Absolventům/Absolventkám bakalářského studia se uděluje titul bakalář (Bc.).

*

Pro studující jsou závazné návaznosti mezi kurzy v podobě, jak jsou uvedeny v IS MU v době zápisu konkrétní/ho studující/ho do studijního semestru.

Předměty s kredity A jsou povinné.

Předměty s kredity B jsou povinně volitelné kurzy s psychologickou tematikou a s tematikou jiných psychologii blízkých věd; příp. i cizí jazyk (zde: 2 kr., 0/2, z).

Z celkového počtu 21 B kreditů v bakalářském studiu studující může získat maximálně 6 kreditů na jiných katedrách /ústavech FF MU či na jiných fakultách MU nebo jiné VŠ. Pro uznání těchto předmětů s kredity B (tj. absolvovaných na jiných katedrách /ústavech FF MU či na jiných fakultách MU nebo jiné VŠ) je nutný souhlas Psychologického ústavu.

Tematické okruhy k dílčím zkouškám, k státní závěrečné zkoušce bakalářské jsou k dispozici v IS MU a na internetových stránkách Psychologického ústavu FF MU: http://www.psych.phil.muni.cz.

Poznámka:

 • Tento studijní program  (doporučený studijní plán předmětů s kredity typu A) vstupuje v platnost od počátku akademického roku 2015/2016 (tj. pro studující imatrikulované v akademickém roce 2015/2016 a dále).

 

Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PS_BA001 Biologické vědy Z. StránskáE. Závodná, Veldic zk 2/0/05
PS_BA002 Dějiny psychologie Z. StránskáH. Klimusová, D. Vobořil zk 2/0/05
PS_BA003 Obecná psychologie I Z. StránskáA. Heretik, H. Klimusová, Č. Šašinka, D. Vobořil k 2/0/04
PS_BA004 Úvod do psychologie Z. StránskáT. Malatincová k 1/1/04
PS_BA005 Společenskovědní základ Z. StránskáT. Čech, M. Cirbusová, M. Králík, P. Urbanová, J. Zukal k 2/0/04

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PS_BA006 Praxe v sociální péči I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáZ. Stránská z 0/0/5 praxe 5 dní (40 hod.).3
PS_BA007 Obecná psychologie II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáA. Heretik, H. Klimusová, D. Vobořil zk 2/0/05 PS_BA003
PS_BA008 Vývojová psychologie I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáI. Burešová, K. Millová k 2/1/05
PS_BA009 Metodologie psychologie I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáM. Jelínek, H. Klimusová, T. Urbánek k 2/0/04
PS_BA010 Základy neurověd
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáL. Vašina zk 1/1/05
PS_BA011 Sociálně psychologický výcvik ve skupině
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáJ. Dosedlová, P. Humpolíček z 0/2/0 26 hodin.3

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PS_BA012 Statistické metody I Z. StránskáH. Klimusová, M. Jelínek k 1/1/04 PS_BA009
PS_BA013 Sociální psychologie I Z. StránskáJ. Dosedlová k 1/1/04
PS_BA014 Psychologie osobnosti I Z. StránskáK. Millová k 1/1/04 PS_BA003 && PS_BA009
PS_BA015 Vývojová psychologie II Z. StránskáI. Burešová, K. Millová zk 1/1/05 PS_BA008
PS_BA016 Metodologie psychologie II Z. StránskáJ. Havigerová, M. Jelínek, H. Klimusová, T. Urbánek zk 2/1/06 PS_BA009
PS_BA017 Psychologie zdraví a psychohygiena Z. StránskáP. Humpolíček, Potgieter, A. Slezáčková zk 1/1/05 PS_BA010

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PS_BA018 Etika v psychologii
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáD. Cieślarová, H. Klimusová, M. Svoboda k 1/1/04
PS_BA019 Statistické metody II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáM. Jelínek, H. Klimusová zk 1/2/06 PS_BA009 && PS_BA012
PS_BA020 Sociální psychologie II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáJ. Dosedlová zk 1/1/05 PS_BA013
PS_BA021 Psychologie osobnosti II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáK. Millová zk 2/0/05 PS_BA014
PS_BA022 Psychopatologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáM. Svoboda, P. Humpolíček k 2/0/04 PS_BA010
PS_BA023 Psychometrika
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáT. Urbánek zk 2/0/05

5. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PS_BA024 Srovnávací psychologie Z. StránskáL. Vašina k 1/0/03
PS_BA025 Základy psychodiagnostiky Z. StránskáM. Svoboda, H. Přikrylová Kučerová k 1/1/04
PS_BA026 Základy neuropsychologie Z. StránskáL. Vašina zk 1/1/05
PS_BA027 Výzkumné praktikum Z. StránskáČ. Šašinka z 0/2/03
PS_BA028 Seminář k bakalářské diplomové práci Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, T. Malatincová, K. Millová, P. Moravec, H. Přikrylová Kučerová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, M. Svoboda, Č. Šašinka, J. Švancara, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil, E. Závodná z 0/2/015

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PS_BA029 Základy pedagogické psychologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáA. Slezáčková, Z. Stránská zk 1/1/05 PS_BA007 && PS_BA008 && PS_BA020 && PS_BA021
PS_BA030 Základy pracovní psychologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáZ. Slováčková zk 1/1/05 PS_BA020
PS_BA031 Základy klinické psychologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáL. Vašina zk 1/1/05 PS_BA020
PS_BA032 Bakalářská diplomová práce
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, T. Malatincová, K. Millová, P. Moravec, H. Přikrylová Kučerová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, M. Svoboda, Č. Šašinka, J. Švancara, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil z 0/0/0
PS_BA033 Státní závěrečná zkouška bakalářská
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáI. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, H. Přikrylová Kučerová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, M. Svoboda, Č. Šašinka, J. Švancara, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil SZk 0/0/0

Přehled předmětů

Podzimní semestr

1. cyklus

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PS_BA001 Biologické vědy Z. StránskáE. Závodná, Veldic zk 2/0/05
PS_BA002 Dějiny psychologie Z. StránskáH. Klimusová, D. Vobořil zk 2/0/05
PS_BA003 Obecná psychologie I Z. StránskáA. Heretik, H. Klimusová, Č. Šašinka, D. Vobořil k 2/0/04
PS_BA004 Úvod do psychologie Z. StránskáT. Malatincová k 1/1/04
PS_BA005 Společenskovědní základ Z. StránskáT. Čech, M. Cirbusová, M. Králík, P. Urbanová, J. Zukal k 2/0/04
PS_BA012 Statistické metody I Z. StránskáH. Klimusová, M. Jelínek k 1/1/04 PS_BA009
PS_BA013 Sociální psychologie I Z. StránskáJ. Dosedlová k 1/1/04
PS_BA014 Psychologie osobnosti I Z. StránskáK. Millová k 1/1/04 PS_BA003 && PS_BA009
PS_BA015 Vývojová psychologie II Z. StránskáI. Burešová, K. Millová zk 1/1/05 PS_BA008
PS_BA016 Metodologie psychologie II Z. StránskáJ. Havigerová, M. Jelínek, H. Klimusová, T. Urbánek zk 2/1/06 PS_BA009
PS_BA017 Psychologie zdraví a psychohygiena Z. StránskáP. Humpolíček, Potgieter, A. Slezáčková zk 1/1/05 PS_BA010
PS_BA024 Srovnávací psychologie Z. StránskáL. Vašina k 1/0/03
PS_BA025 Základy psychodiagnostiky Z. StránskáM. Svoboda, H. Přikrylová Kučerová k 1/1/04
PS_BA026 Základy neuropsychologie Z. StránskáL. Vašina zk 1/1/05
PS_BA027 Výzkumné praktikum Z. StránskáČ. Šašinka z 0/2/03
PS_BA028 Seminář k bakalářské diplomové práci Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, T. Malatincová, K. Millová, P. Moravec, H. Přikrylová Kučerová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, M. Svoboda, Č. Šašinka, J. Švancara, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil, E. Závodná z 0/2/015

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PS_BB001 Psychologická terminologie a dokumentace Z. StránskáT. Malatincová, J. Švancara k 1/1/03 PS_BA003 && PS_BA007
PS_BB002 Některé příčiny školního neprospěchu Z. StránskáJ. Burešová k 1/1/03
PS_BB003 Psychologické charakteristiky filmových postav Z. StránskáK. Bartošová k 0/2/03
PS_BB004 Prezentační dovednosti Z. StránskáZ. Slováčková k 1/1/03
PS_BB005 Psychosémantika Z. StránskáT. Urbánek k 1/1/03 PS_BA009
PS_BB012 Praktikum empirického výzkumu Z. StránskáL. Bajnarová, K. Bartošová, I. Burešová, J. Dosedlová, D. Havelka, J. Havigerová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, L. Krajčíková, T. Malatincová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, K. Šafárová, Č. Šašinka, L. Tenklová, T. Urbánek, L. Vašina, P. Vazačová, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/2/03 PS_BA009
PS_BB017 Pozitivní psychologie Z. StránskáA. Slezáčková k 1/1/03
PS_BB018 Trénink asertivního jednání Z. StránskáZ. Slováčková k 1/1/03
PS_BB020 Motivace činnosti a nečinnosti Z. StránskáT. Malatincová k 1/1/03 PS_BA003 && PS_BA007
PS_BB021 Exkurze do psychologických zařízení Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová k 0/2/03
PS_BB023 Psychologie náboženství Z. StránskáP. Moravec k 1/1/03
PS_BB024 Úvod do evoluční psychologie Z. StránskáA. Heretik k 1/1/03
PS_BB026 Aktuální výzkumy v psychologii osobnosti Z. StránskáK. Millová k 1/1/03 PS_BA014
PS_BB027 Eye-tracking v psychologickém výzkumu Z. StránskáČ. Šašinka k 0/2/03
PS_BB028 Praxe v sociální péči II Z. StránskáZ. Stránská z 0/0/5 praxe 5 dní.3
PS_BB029 Seminář studentské psychologické organizace Z. StránskáE. Vášová k 0/2/03
PS_BB048 Advances in sport psychology Z. StránskáI. Burešová k 1/1/03
PS_BB051 Poruchy řeči a komunikace Z. StránskáP. Hoffmannová k 1/1/03 PS_BA010
PS_BB052 Inteligence a intelektově nadané děti v předškolním a raném školním věku Z. StránskáJ. Havigerová k 0/2/03
PS_BB053 Práce s dětmi s poruchou autistického spektra Z. StránskáZ. Slováčková k 0/2/03
PS_BB055 Vedení rozhovoru s klienty v náhradní péči II Z. StránskáK. Bartošová, J. Havigerová, D. Vaněk k 0/2/03 PS_BB046

Jarní semestr

1. cyklus

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PS_BA006 Praxe v sociální péči I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáZ. Stránská z 0/0/5 praxe 5 dní (40 hod.).3
PS_BA007 Obecná psychologie II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáA. Heretik, H. Klimusová, D. Vobořil zk 2/0/05 PS_BA003
PS_BA008 Vývojová psychologie I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáI. Burešová, K. Millová k 2/1/05
PS_BA009 Metodologie psychologie I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáM. Jelínek, H. Klimusová, T. Urbánek k 2/0/04
PS_BA010 Základy neurověd
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáL. Vašina zk 1/1/05
PS_BA011 Sociálně psychologický výcvik ve skupině
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáJ. Dosedlová, P. Humpolíček z 0/2/0 26 hodin.3
PS_BA018 Etika v psychologii
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáD. Cieślarová, H. Klimusová, M. Svoboda k 1/1/04
PS_BA019 Statistické metody II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáM. Jelínek, H. Klimusová zk 1/2/06 PS_BA009 && PS_BA012
PS_BA020 Sociální psychologie II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáJ. Dosedlová zk 1/1/05 PS_BA013
PS_BA021 Psychologie osobnosti II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáK. Millová zk 2/0/05 PS_BA014
PS_BA022 Psychopatologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáM. Svoboda, P. Humpolíček k 2/0/04 PS_BA010
PS_BA023 Psychometrika
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáT. Urbánek zk 2/0/05
PS_BA028 Seminář k bakalářské diplomové práci Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, T. Malatincová, K. Millová, P. Moravec, H. Přikrylová Kučerová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, M. Svoboda, Č. Šašinka, J. Švancara, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil, E. Závodná z 0/2/015
PS_BA029 Základy pedagogické psychologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáA. Slezáčková, Z. Stránská zk 1/1/05 PS_BA007 && PS_BA008 && PS_BA020 && PS_BA021
PS_BA030 Základy pracovní psychologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáZ. Slováčková zk 1/1/05 PS_BA020
PS_BA031 Základy klinické psychologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáL. Vašina zk 1/1/05 PS_BA020
PS_BA032 Bakalářská diplomová práce
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, T. Malatincová, K. Millová, P. Moravec, H. Přikrylová Kučerová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, M. Svoboda, Č. Šašinka, J. Švancara, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil z 0/0/0
PS_BA033 Státní závěrečná zkouška bakalářská
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáI. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, H. Přikrylová Kučerová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, M. Svoboda, Č. Šašinka, J. Švancara, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil SZk 0/0/0

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PS_BB003 Psychologické charakteristiky filmových postav Z. StránskáK. Bartošová k 0/2/03
PS_BB012 Praktikum empirického výzkumu Z. StránskáL. Bajnarová, K. Bartošová, I. Burešová, J. Dosedlová, D. Havelka, J. Havigerová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, L. Krajčíková, T. Malatincová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, K. Šafárová, Č. Šašinka, L. Tenklová, T. Urbánek, L. Vašina, P. Vazačová, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/2/03 PS_BA009
PS_BB016 Gerontopsychologie v praxi
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáM. Kolářová k 1/1/03
PS_BB017 Pozitivní psychologie Z. StránskáA. Slezáčková k 1/1/03
PS_BB020 Motivace činnosti a nečinnosti Z. StránskáT. Malatincová k 1/1/03 PS_BA003 && PS_BA007
PS_BB021 Exkurze do psychologických zařízení Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová k 0/2/03
PS_BB023 Psychologie náboženství Z. StránskáP. Moravec k 1/1/03
PS_BB025 Genderové otázky v psychologii
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáK. Millová k 1/1/03 PS_BA008
PS_BB027 Eye-tracking v psychologickém výzkumu Z. StránskáČ. Šašinka k 0/2/03
PS_BB028 Praxe v sociální péči II Z. StránskáZ. Stránská z 0/0/5 praxe 5 dní.3
PS_BB029 Seminář studentské psychologické organizace Z. StránskáE. Vášová k 0/2/03
PS_BB030 Psychologie obrazové reprezentace
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáČ. Šašinka, J. Švancara k 1/1/03 PS_BA003 && PS_BA007
PS_BB032 Psychosomatika a celostní přístup v současné medicíně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáM. Bendová, H. Neudertová k 2/03
PS_BB033 Úvod do transakční analýzy
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáJ. Dosedlová k 1/1/03
PS_BB034 Aplikace dramatických metod pro práci s dětmi
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáV. Tlapáková k 0/2/03
PS_BB039 Psychofyziologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáE. Závodná, Veldic k 1/0/03
PS_BB046 Vedení rozhovoru s klienty v náhradní péči
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáK. Bartošová, D. Vaněk k 0/2/03 SOUHLAS
PS_BB050 Thanatology
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáS. Démuthová k 1/1/03 PS_BA015
PS_BB051 Poruchy řeči a komunikace Z. StránskáP. Hoffmannová k 1/1/03 PS_BA010
PS_BB053 Práce s dětmi s poruchou autistického spektra Z. StránskáZ. Slováčková k 0/2/03
PS_BB054 Psychologie v somatické medicíně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáZ. Nováková k 1/1/03 PS_BA010

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Magisterské studium jednooborové

Informace o studiu
 

Studijní program jednooborového kombinovaného magisterského studia psychologie je totožný se studijním programem prezenčního magisterského studia psychologie s následující výjimkou: v 1. cyklu studia posluchači neabsolvují v rámci společných předmětů kurzy tělesné výchovy – sportovní aktivity. Chybějící dva kredity (typu A – povinné předměty) za sportovní aktivity posluchači kombinované formy studia nahradí absolvováním dalšího povinně volitelného předmětu, aby v 1. cyklu studia získali požadovaný počet kreditů – tj. 180.
Základními formami výuky jsou konzultace, praxe a stáže. Konzultace se konají pravidelně jednou za dva týdny v pátek (vždy minimálně po osmi vyučovacích hodinách). Vzhledem ke specifické formě studia (s ohledem na četnost konzultací) je kladen důraz především na samostatné studium posluchačů/ek.
Povinně volitelné předměty (kurzy s kredity B) si studující mohou zapisovat z nabídky pro prezenční magisterské studium nebo ze speciální nabídky pro kombinované studium, která je vždy upřesněna před začátkem každého semestru.

Poznámka:
V akademickém roce 2017/2018 se nerealizuje žádný ročník jednooborového kombinovaného magisterského studia psychologie.

Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSA_001 Biologické vědy Z. StránskáE. Závodná zk 3/0/05
PSA_002 Dějiny psychologie Z. StránskáH. Klimusová, D. Turoňová, D. Vobořil zk 2/0/04
PSA_005 Obecná psychologie I (kognitivní procesy) Z. StránskáA. Heretik, H. Klimusová, D. Turoňová, D. Vobořil k 2/1/05
PSA_016 Úvod do psychologie Z. StránskáJ. Čeněk k 2/0/04

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSA_010 Praxe v sociální péči I Z. StránskáZ. Stránská z 0/0/5 praxe 5 dní.3
PSA_033 Obecná psychologie II (prožívání, jednání) Z. StránskáA. Heretik, H. Klimusová, D. Turoňová, D. Vobořil zk 1/1/06 PSA_005
PSA_036 Vývojová psychologie I Z. StránskáI. Burešová, K. Millová k 1/1/04
PSA_038 Metodologie psychologie I Z. StránskáM. Jelínek, H. Klimusová, T. Urbánek k 2/0/04
PSA_040 Základy neurověd Z. StránskáL. Vašina zk 2/0/06

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSA_004 Matematické a statistické metody pro psychology I Z. StránskáH. Klimusová, M. Jelínek k 1/1/04 PSA_038
PSA_013 Sociálně psychologický výcvik ve skupině Z. StránskáM. Diviš, P. Humpolíček k 0/2/0 30 hodin.4
PSA_015 Sociální psychologie I (interpersonální kognice) Z. StránskáJ. Dosedlová k 1/1/04
PSA_017 Psychologie osobnosti I Z. StránskáK. Millová k 1/1/04 PSA_005 && PSA_038
PSA_019 Vývojová psychologie II Z. StránskáI. Burešová, K. Millová zk 2/1/06 PSA_036
PSA_020 Metodologie psychologie II Z. StránskáM. Jelínek, H. Klimusová, T. Urbánek zk 2/1/06 PSA_038

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSA_012 Základy psychometriky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáT. Urbánek zk 2/0/04
PSA_032 Matematické a statistické metody pro psychology II Z. StránskáM. Jelínek, H. Klimusová zk 1/2/05 PSA_004 && PSA_038
PSA_034 Sociální psychologie II (postoje, skupinové procesy) Z. StránskáJ. Dosedlová zk 1/1/05 PSA_015
PSA_039 Psychologie osobnosti II Z. StránskáK. Millová zk 2/0/05 PSA_017
PSA_042 Psychopatologie Z. StránskáM. Svoboda z 1/1/03 PSA_040
PSA_060 Dětská klinická psychologie Z. StránskáBalaštíková, A. Fiľová, P. Humpolíček, I. Komárková, I. Komendová, J. Pejčochová, P. Theiner zk 1/1/04 PSA_0SZPovinný předmět pro studenty imatrikulované od roku 2009/2010.

5. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSA_011 Duševní hygiena Z. StránskáA. Slezáčková k 1/1/04 PSA_040 && PSA_042 && PSA_039
PSA_031 Komparativní psychologie Z. StránskáL. Vašina zk 1/0/03
PSA_054 Aplikovaná sociální psychologie Z. StránskáJ. Dosedlová zk 1/1/04 PSA_015 && PSA_034
PSA_061 Psychologie zdraví Z. StránskáJ. Dosedlová, P. Humpolíček, A. Slezáčková, M. Svoboda, L. Vašina zk 2/0/04 PSA_040 && PSA_042 && PSA_039Povinný předmět pro studenty imatrikulované od roku 2010/2011.

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSA_SPP Seminář k písemné práci Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, Č. Šašinka, J. Švancara, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/1/05
PSA_0PP Písemná práce k souborné zkoušce Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, Č. Šašinka, J. Švancara, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00
PSA_0SZ Souborná zkouška Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, M. Svoboda, Č. Šašinka, J. Švancara, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SoZk 0/0/00
PSA_003 Kazuistický seminář z psychopatologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáJ. Březina k 0/2/0 1 x 14 dní - 4 hodiny.4 PSA_042
PSA_021 Stáže z psychopatologie Z. StránskáP. Humpolíček z 0/0/53 PSA_042
PSA_022 Pedagogická psychologie I Z. StránskáA. Slezáčková k 1/1/04 PSA_033 && PSA_019 && PSA_034 && PSA_039
PSA_026 Psychologie práce a organizace I Z. StránskáP. Horáková, Z. Slováčková k 1/1/04 PSA_034

7. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSA_023 Psychodiagnostika dospělých Z. StránskáM. Svoboda, P. Humpolíček zk 2/2/05 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_025 Klinická psychologie I Z. StránskáL. Vašina k 2/0/04 PSA_042 && PSA_0SZ
PSA_035 Pedagogická psychologie II Z. StránskáA. Slezáčková zk 1/1/05 PSA_0SZ && PSA_022
PSA_050 Psychologie práce a řízení II Z. StránskáJ. Čeněk, P. Horáková, Z. Slováčková zk 1/1/05 PSA_026 && PSA_0SZ
PSA_052 Poradenská psychologie Z. StránskáI. Burešová zk 2/0/05 PSA_0SZ || PSA_SZ

8. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSA_048 Klinická psychologie II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáL. Vašina zk 1/1/05 PSA_025 && PSA_0SZ
PSA_049 Manželské a rodinné poradenství Z. StránskáM. Pšikalová zk 2/0/04 PSA_0SZ
PSA_051 Psychoterapie Z. StránskáK. Bartošová, M. Čerňák, P. Humpolíček, M. Svoboda zk 2/1/05 PSA_0SZ
PSA_053 Psychodiagnostika dětí a dospívajících Z. StránskáI. Komendová zk 1/1/04 PSA_0SZ

9. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSA_024 Psychologické teorie Z. StránskáK. Millová zk 2/0/05 PSA_017 && PSA_039
PSA_044 Seminář k magisterské diplomové práci I Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, M. Svoboda, Č. Šašinka, J. Švancara, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/1/015 PSA_0SZ
PSA_047 Psychodiagnostické klinické praktikum Z. StránskáJ. Březina z 0/2/0 Dvě skupiny po 2 hodinách.3 PSA_023 && (PSA_0SZ || PSA_SZ)
PSA_055 Speciální psychiatrie Z. StránskáE. Češková, R. Přikryl, H. Přikrylová Kučerová, B. Valková zk 2/0/04 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_056 Neuropsychologie Z. StránskáL. Vašina zk 2/0/04 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_057 Psychoterapie dětí Z. StránskáP. Humpolíček zk 1/1/04 PSA_0SZ || PSA_SZ

10. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSA_SZZ Státní závěrečná zkouška magisterská Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, M. Svoboda, Č. Šašinka, J. Švancara, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0/00 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_0DP Magisterská diplomová práce Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, M. Svoboda, Č. Šašinka, J. Švancara, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_027 Praxe a stáže z psychologie práce a řízení Z. StránskáZ. Slováčková z 0/0/4 4 dny.4 PSA_026 && (PSA_0SZ || PSA_SZ)
PSA_028 Praxe a stáže z manželského a rodinného poradenství Z. StránskáI. Burešová z 0/0/5 5 dnů.4 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_029 Praxe z psychodiagnostiky Z. StránskáP. Humpolíček z 0/0/5 5 dnů.4 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_030 Praxe z poradenské psychologie Z. StránskáI. Burešová z 0/0/10 10 dnů.4 PSA_0SZ || PSA_SZ
PSA_044a Seminář k magisterské diplomové práci II Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová, M. Čerňák, J. Dosedlová, A. Heretik, P. Humpolíček, M. Jelínek, H. Klimusová, I. Komendová, K. Millová, A. Slezáčková, Z. Slováčková, Z. Stránská, M. Svoboda, Č. Šašinka, J. Švancara, D. Turoňová, T. Urbánek, L. Vašina, D. Vobořil
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/1/015 PSA_0SZ

Přehled předmětů

Podzimní semestr

1. cyklus

Povinné předmětypod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
Povinně volitelné předmětypod tímto názvem nejsou žádné další informace ]

2. cyklus

Povinné předmětypod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
Povinně volitelné předmětypod tímto názvem nejsou žádné další informace ]

Jarní semestr

1. cyklus

Povinné předmětypod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
Povinně volitelnépod tímto názvem nejsou žádné další informace ]

2. cyklus

Povinné předmětypod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
Povinně volitelné předmětypod tímto názvem nejsou žádné další informace ]

CŽV: Studium celých akreditovaných studijních programů v rámci Celoživotního vzdělávání
 

1. ročník
 

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání 47 kreditů typu povinných předmětů a 6 kreditů povinně volitelných předmětů z aktuální nabídky oboru (viz Studijní katalog, Katalog předmětů ad.)

Celkem: 53 kreditů x 600,- Kč, tj. 31.800,- Kč

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU
 

Termín podání přihlášky

Elektronickou přihlášku je možné podat od 1. 4. 2017 do 31. 7. 2017. Na přihlášku je nutno uvést vybranou formu studia: kompletní program – prezenční.

Termín přijímací zkoušky

Uchazeči budou přijímání na základě výsledků oborového testu a ústní přijímací zkoušky, které proběhnou v září.

Termín zahájení

září 2017 – termín bude upřesněn


Informace o období podzim 2017 a jaro 2018
Přijatí uchazeči budou pozváni k zápisu v první polovině září. Úhrada za studium bude možná až po zápise ke studiu.

Podmínky přijetí

 • podání přihlášky
 • oborový test a ústní přijímací zkouška
 • ukončená SŠ
 • limit: 25 (prezenční studium)

 

Cena

Cena za kredit: 600,- Kč
Prezenční studium celkem: 53 kreditů x 600,- Kč, tj. 31. 800,- Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru

 • Poznámka: Při absolvování většího počtu kurzů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto kurzy navíc (dle počtu kreditů).

 

 

INFORMACE O OBORU
 

Obor Psychologie je realizován kromě řádné formy také jako placené dvousemestrové paralelní studium v rámci tzv. celoživotního vzdělávání podle zákona č. 111/98 Sb. a je určen zejména pro potencionální zájemce o řádné studium tohoto oboru na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání úspěšně ukončí kurzy v rozsahu povinného penza nezbytného pro absolvování 1. roku řádného studia daného oboru, může být přijat do řádného prezenčního studia tohoto oboru a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.

Předměty tohoto oboru jsou nabízeny také samostatně v rámci celoživotního vzdělávání pro další studijní obory v rámci Filozofické fakulty MU (více informací o této formě vzdělávání).

Student dvousemestrálního paralelního studia se zájmem o budoucí přestup na řádnou studijní formu (chce-li uznat první ročník studia) musí absolvovat předměty realizované pro prezenční studium.

Realizace studia

Program lze realizovat v rámci prezenčního studia. (Prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce.)

Rámcové podmínky studia

Frekventanti absolvují kurzy za stejných podmínek jako studenti řádného studia:

 1. Kurzy navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné kurzy si zapisují na začátku semestru.
 3. Kurzy ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období (viz informace o celoživotním vzdělávání na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/czv/).

Prezenční forma

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání 47 kreditů typu povinných předmětů a 6 kreditů povinně volitelných předmětů z aktuální nabídky oboru (viz Studijní katalog, Katalog předmětů ad.).
Celkem: 53 kreditů x 600,- Kč, tj. 31.800,- Kč

Efekt studia

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému studiu 2. ročníku za následujících podmínek:

 1. Podmínky oboru
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního programu v předepsané struktuře a zisk příslušného počtu kreditů.
  • Studijní průměr za první ročník do 1,3.
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a požádat o prominutí přijímací zkoušky.
   • Poznámka 1: O přijetí rozhoduje děkan na základě vyjádření ústavu.
   • Poznámka 2: V případě přijetí k řádnému studiu se na základě písemné žádosti uznávají absolvované kurzy, a to v plném rozsahu pro absolventy kompletního programu a do výše až 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia pro absolventy výběrového programu (tj. studium jednotlivých předmětů), což umožňuje flexibilnější způsob dalšího studia.

Frekventanti si vyzkouší systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.

Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu, který může radikálně zvýšit šance u přijímací zkoušky.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Nahlédněte na webové stránky http://www.psych.phil.muni.cz, kde získáte bližší informace o Psychologickém ústavu. Podrobné údaje o studiu psychologie najdete pod odkazem „studium”. Tyto stránky se seznamem kurzů vám pomohou zorientovat se v nabídce kurzů a zvolit si vhodnou studijní formu.
 2. Na adrese http://is.muni.cz/predmety/katalog.pl?fak=1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých kurzů můžete vyhledat podrobné anotace každého kurzu a informace o vyučujícím. U nabízených kurzů si všimněte také rozvrhového termínu kurzu (tyto informace aktuálně sledujte na webových stránkách).
 3. Podejte v příslušných termínech písemnou přihlášku, která je v elektronické podobě dostupná na adrese is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Kateřinu Kolářovou (tel. 549 49 42 16, e-mail: katerina.kolarova@phil.muni.cz) .
 4. Následně obdržíte informaci o přijetí a další pokyny včetně způsobu úhrady, její výše (dle vámi vybraného programu) a termínu (nejpozději v den zahájení semestru).

Důležité odkazy:

Další upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách: http://www.psych.phil.muni.cz.

Další důležité odkazy:

http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/czv/
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně

 


 

PREZENČNÍ FORMA
 

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání 47 kreditů typu povinných předmětů a 6 kreditů povinně volitelných předmětů z aktuální nabídky oboru (viz Studijní katalog, Katalog předmětů ad.)

Celkem: 53 kreditů x 600,- Kč, tj. 31.800,- Kč

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PS_BA001 Biologické vědy Z. StránskáE. Závodná, Veldic zk 2/0/05
PS_BA002 Dějiny psychologie Z. StránskáH. Klimusová, D. Vobořil zk 2/0/05
PS_BA003 Obecná psychologie I Z. StránskáA. Heretik, H. Klimusová, Č. Šašinka, D. Vobořil k 2/0/04
PS_BA004 Úvod do psychologie Z. StránskáT. Malatincová k 1/1/04
PS_BA005 Společenskovědní základ Z. StránskáT. Čech, M. Cirbusová, M. Králík, P. Urbanová, J. Zukal k 2/0/04

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PS_BB003 Psychologické charakteristiky filmových postav Z. StránskáK. Bartošová k 0/2/03
PS_BB004 Prezentační dovednosti Z. StránskáZ. Slováčková k 1/1/03
PS_BB017 Pozitivní psychologie Z. StránskáA. Slezáčková k 1/1/03
PS_BB021 Exkurze do psychologických zařízení Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová k 0/2/03
PS_BB023 Psychologie náboženství Z. StránskáP. Moravec k 1/1/03
PS_BB024 Úvod do evoluční psychologie Z. StránskáA. Heretik k 1/1/03
PS_BB027 Eye-tracking v psychologickém výzkumu Z. StránskáČ. Šašinka k 0/2/03
PS_BB028 Praxe v sociální péči II Z. StránskáZ. Stránská z 0/0/5 praxe 5 dní.3
PS_BB029 Seminář studentské psychologické organizace Z. StránskáE. Vášová k 0/2/03

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PS_BA006 Praxe v sociální péči I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáZ. Stránská z 0/0/5 praxe 5 dní (40 hod.).3
PS_BA007 Obecná psychologie II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáA. Heretik, H. Klimusová, D. Vobořil zk 2/0/05 PS_BA003
PS_BA008 Vývojová psychologie I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáI. Burešová, K. Millová k 2/1/05
PS_BA009 Metodologie psychologie I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáM. Jelínek, H. Klimusová, T. Urbánek k 2/0/04
PS_BA010 Základy neurověd
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáL. Vašina zk 1/1/05
PS_BA011 Sociálně psychologický výcvik ve skupině
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáJ. Dosedlová, P. Humpolíček z 0/2/0 26 hodin.3

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PS_BB003 Psychologické charakteristiky filmových postav Z. StránskáK. Bartošová k 0/2/03
PS_BB017 Pozitivní psychologie Z. StránskáA. Slezáčková k 1/1/03
PS_BB021 Exkurze do psychologických zařízení Z. StránskáK. Bartošová, I. Burešová k 0/2/03
PS_BB022 Praktikum experimentální psychologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáP. Fiľo k 0/2/03 PS_BA003
PS_BB023 Psychologie náboženství Z. StránskáP. Moravec k 1/1/03
PS_BB025 Genderové otázky v psychologii
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáK. Millová k 1/1/03 PS_BA008
PS_BB027 Eye-tracking v psychologickém výzkumu Z. StránskáČ. Šašinka k 0/2/03
PS_BB028 Praxe v sociální péči II Z. StránskáZ. Stránská z 0/0/5 praxe 5 dní.3
PS_BB029 Seminář studentské psychologické organizace Z. StránskáE. Vášová k 0/2/03
PS_BB033 Úvod do transakční analýzy
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáJ. Dosedlová k 1/1/03
PS_BB034 Aplikace dramatických metod pro práci s dětmi
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáV. Tlapáková k 0/2/03
PS_BB039 Psychofyziologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2014 ]
Z. StránskáE. Závodná, Veldic k 1/0/03

KOMBINOVANÁ FORMA

PODZIMNÍ SEMESTR

Povinné předmětypod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
Povinně volitelné předmětypod tímto názvem nejsou žádné další informace ]

JARNÍ SEMESTR

Povinné předmětypod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
Povinně volitelné předmětypod tímto názvem nejsou žádné další informace ]


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2018 14:36, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému