Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony: imatrikulace do jara 2019 včetně
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium

Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy

ÚVOD

 

Studijní obor Učitelství ruského jazyka a literatury lze studovat jednooborově nebo v kombinaci s dalšími učitelskými obory v rámci magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy.

Studium je koncipováno jako jednooborové nebo dvouoborové dvouleté a je určeno absolventům bakalářského studia oboru Ruský jazyk a literatura.

Studium lze absolvovat paralelně s odborným (neučitelským) magisterským studiem oboru Ruský jazyk a literatura.


PREZENČNÍ FORMA STUDIA

MAGISTERSKÉ STUDIUM - imatrikulace od 2015

Magisterské studium jednooborové

Informace o studiu

 

Magisterské (navazující) studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia je 4 semestry. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 120 kreditů.

Kromě povinných oborových předmětů (58-61 kreditů), studenti jednooborového studia zapisují povinné společné pedagogicko-psychologické disciplíny studijního programu Učitelství pro střední školy a kurzy oborové didaktiky (celkem 26 kreditů).

Kromě povinných kurzů je posluchač povinnen získat nejméně 1-4 kredity z volitelných oborových nebo pedagogicko-psychologických předmětů.*

Všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na studenty, kteří tuto zkoušku absolvovali v rámci bakalářského studia.

Povinnou součástí studijního plánu oboru je pedagogická praxe na středních a základních školách v celkovém rozsahu 4 týdnů, kterou organizuje didaktik oboru (8 kreditů).

V posledních dvou semestrech student povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I a II, v posledním semestru povinně zapíše Magisterskou diplomovou práci.

O zadání diplomového úkolu musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje diplomový seminář).

Diplomovou práci zadává oborový ústav nebo katedra (zaměření diplomové práce mmusí být oborově didaktické).

UPOZORNĚNÍ: V případě souběžného neučitelského studia oboru Ruský jazyk a literatura je posluchač povinen napsat diplomovou práci na obou paralelně studovaných oborech.

Magisterské studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Závěrečná státní zkouška se skládá z těchto předmětů:

 • Obhajoba diplomové práce
 • Písemná a ústní zkouška z oboru ruský jazyk a literatura
 • Písemná zkouška z pedagogiky a psychologie
 • Podmínky pro ukončení jednooborového magisterského studia:

 • získání nejméně 120 kreditů, z toho:
 • 58-61 kreditů z povinných oborových kurzů
 • 1-4 kredity z volitelných kurzů*
 • 26 kreditů z pedagogicko-psychologických disciplín a oborových didaktik
 • 8 kreditů za absolvování pedagogické praxe
 • 4 kredity za zkoušku z cizího (neslovanského) jazyka
 • 20 kreditů za absolvování 2 diplomových seminářů

* Přesný počet kreditů za volitelné předměty závisí na počtu kreditů získaných za povinné předměty, jejich součet musí dát celkem 62 kreditů).
Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04 !PLA103
OJ103 Obecná fonetika - přednáška T. HoskovecA. Bičan zk 1/0/04
RJB417 Teorie literatury I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJB424 Ruská konverzace I J. GazdaP. Zolina z 0/2/03
UZB001 Psychologie pro učitele I P. NovotnýZ. Stránská, Z. Stránský zk 1/1/04 !DPS001
UZB002 Školní pedagogika P. NovotnýK. Trnková, R. Švaříček, K. Korcová, K. Brücknerová, Z. Šalamounová zk 1/1/04
UZRJ453 Didaktika ruštiny I J. GazdaJ. Dohnal z 1/1/02

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSS400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
RJA118 Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století J. GazdaJ. Dohnal, I. Pospíšil zk 1/1/04
RJB415 Stylistika a normy jazyka J. GazdaT. Juříčková zk 1/1/04
RJB425 Ruská konverzace II J. GazdaA. Sokolova, P. Zolina z 0/2/03
UZB003 Školní didaktika P. NovotnýK. Trnková, R. Švaříček, K. Korcová, K. Brücknerová, I. Procházková, Z. Šalamounová zk 1/14 UZB002
UZB004 Psychologie pro učitele II P. NovotnýZ. Stránská, Z. Stránský zk 1/1/04 UZB001
UZB005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika P. NovotnýV. Čiháček, L. Hloušková, B. Lazarová, P. Pitnerová zk 1/14
UZRJ452 Didaktika ruštiny II J. GazdaJ. Dohnal zk 1/1/04 UZRJ451 || UZRJ453

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJB428 Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováV. Boček zk 1/1/04 !RJB422
JSB_SLAV55 Literární teorie 20. a 21. století a slovanské literatury
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Pilch z 1/1/05 typ_studia(N)
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RSn090 Ruština v diachronii
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
O. BergerO. Berger zk 1/1/05 JSB_SLAV11
UZRJ456 Souvislá pedagogická praxe z ruštiny pro jednooborové studium J. GazdaJ. Dohnal z 0/0 4 týdny.8 UZRJ453 || UZRJ451
UZRJ501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJB427 Aktuální procesy v současné ruštině J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJB416 Ruská literární věda J. GazdaI. Pospíšil zk 1/1/04
RJB_28 Současná ruská literatura J. GazdaP. Zolina zk 2/0/04
UZRJ502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
UZRJ555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
UZRJ599 Státní závěrečná zkouška magisterská I. PospíšilG. Binová, A. Brandner, J. Dohnal, I. Pospíšil SZk 0/0/0

Magisterské studium dvouoborové

Informace o studiu

 

Magisterské (navazující) studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia je 4 semestry. Studenti jsou během studia povinni získat na obou oborech kombinace dohromady nejméně 120 kreditů.

Vedle oborových kurzů (28 kreditů) studenti povinně zapisují předměty pedagogicko-psychologického základu učitelského studia a oborové didaktiky (celkem na dvojoboru 32 kreditů).

Všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština) (4 kr.). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání.

Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na posluchače, kteří tuto zkoušku absolvovali v rámci bakalářského studia, a také na ty studenty, kteří některý z uvedených jazyků studují jako obor v rámci studijní kombinace.

Povinnou součástí studijního plánu oboru je pedagogická praxe na středních a základních školách v celkovém rozsahu 2 týdnů na každém oboru kombinace, kterou organizuje didaktik oboru.

V diplomovém studiu student ve 3. semestru povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci a v posledním semestru Magisterskou diplomovou práci.

Diplomovou práci zadává oborový ústav nebo katedra (téma diplomové práce musí být oborově didakticky zaměřené, tj. mělo by být využitelné ve školní praxi).

O zadání diplomového úkolu musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač zapisuje diplomový seminář (zpravidla na konci 2. semestru).

Magisterské studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Závěrečná státní zkouška se skládá z těchto předmětů:

 • Obhajoba diplomové práce (student si volí téma diplomové práce na jednom z oborů kombinace)
 • Písemná a ústní zkouška z oboru ruský jazyk a literatura
 • Písemná zkouška z pedagogiky a psychologie
 • Podmínky pro ukončení dvouoborového magisterského studia:

 • diplomové studium
 • získání nejméně 70 kreditů, z toho:
 • 28 kreditů z povinných oborových kurzů
 • 2 kredity za zkoušku z cizího (neslovanského) jazyka (4 kr. na dvojoboru celkem)
 • 16 kreditů z pedagogicko-psychologických disciplín a oborových didaktik (32 kr. na dvojoboru celkem)
 • 4 kredity za absolvování pedagogické praxe
 • 20 kreditů za absolvování 2 diplomových seminářů
 • nediplomové studium
 • získání nejméně 50 kreditů, z toho:
 • 28 kreditů z povinných oborových kurzů
 • 2 kredity za zkoušku z cizího (neslovanského) jazyka (4 kr. na dvojoboru celkem)
 • 16 kreditů z pedagogicko-psychologických disciplín (32 kr. na dvojoboru celkem)
 • 4 kredity za absolvování pedagogické praxe
Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJB424 Ruská konverzace I J. GazdaP. Zolina z 0/2/03
UZRJ453 Didaktika ruštiny I J. GazdaJ. Dohnal z 1/1/02
UZB002 Školní pedagogika P. NovotnýK. Trnková, R. Švaříček, K. Korcová, K. Brücknerová, Z. Šalamounová zk 1/1/04
UZB001 Psychologie pro učitele I P. NovotnýZ. Stránská, Z. Stránský zk 1/1/04 !DPS001

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJB425 Ruská konverzace II J. GazdaA. Sokolova, P. Zolina z 0/2/03
RJB415 Stylistika a normy jazyka J. GazdaT. Juříčková zk 1/1/04
RJA118 Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století J. GazdaJ. Dohnal, I. Pospíšil zk 1/1/04
UZRJ452 Didaktika ruštiny II J. GazdaJ. Dohnal zk 1/1/04 UZRJ451 || UZRJ453
UZB003 Školní didaktika P. NovotnýK. Trnková, R. Švaříček, K. Korcová, K. Brücknerová, I. Procházková, Z. Šalamounová zk 1/14 UZB002
UZB004 Psychologie pro učitele II P. NovotnýZ. Stránská, Z. Stránský zk 1/1/04 UZB001
UZB005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika P. NovotnýV. Čiháček, L. Hloušková, B. Lazarová, P. Pitnerová zk 1/14

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJB420 Historický vývoj ruštiny J. GazdaA. Brandner zk 2/1/05
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
UZRJ457 Souvislá pedagogická praxe z ruštiny pro dvouoborové studium J. GazdaJ. Dohnal z 0/0 2 týdny.4 UZRJ453 || UZRJ451
UZRJ501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010 diplomové studium

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJB427 Aktuální procesy v současné ruštině J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJB_28 Současná ruská literatura J. GazdaP. Zolina zk 2/0/04
UZRJ555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 diplomové studium
UZRJ599 Státní závěrečná zkouška magisterská I. PospíšilG. Binová, A. Brandner, J. Dohnal, I. Pospíšil SZk 0/0/0

Přehled předmětů

Podzimní semestr

Povinné předměty

Jednooborové studium

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSB100 Srovnávací studium slovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/05
JSB_SLAV55 Literární teorie 20. a 21. století a slovanské literatury
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Pilch z 1/1/05 typ_studia(N)
LgBA03 Obecná fonetika a fonologie - přednáška
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. BičanA. Bičan zk 2/0/05
RJB428 Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováV. Boček zk 1/1/04 !RJB422
RJB424 Ruská konverzace I J. GazdaP. Zolina z 0/2/03
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RSn090 Ruština v diachronii
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
O. BergerO. Berger zk 1/1/05 JSB_SLAV11
RSn091 Teorie literatury a literárněvědná metodologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/05
UZB001 Psychologie pro učitele I P. NovotnýZ. Stránská, Z. Stránský zk 1/1/04 !DPS001
UZB002 Školní pedagogika P. NovotnýK. Trnková, R. Švaříček, K. Korcová, K. Brücknerová, Z. Šalamounová zk 1/1/04
UZRJ453 Didaktika ruštiny I J. GazdaJ. Dohnal z 1/1/02
UZRJ456 Souvislá pedagogická praxe z ruštiny pro jednooborové studium J. GazdaJ. Dohnal z 0/0 4 týdny.8 UZRJ453 || UZRJ451
UZRJ501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
UZRJ502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
UZRJ555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
UZRJ599 Státní závěrečná zkouška magisterská I. PospíšilG. Binová, A. Brandner, J. Dohnal, I. Pospíšil SZk 0/0/0

Dvouoborové studium

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJB424 Ruská konverzace I J. GazdaP. Zolina z 0/2/03
RJB420 Historický vývoj ruštiny J. GazdaA. Brandner zk 2/1/05
UZB001 Psychologie pro učitele I P. NovotnýZ. Stránská, Z. Stránský zk 1/1/04 !DPS001
UZB002 Školní pedagogika P. NovotnýK. Trnková, R. Švaříček, K. Korcová, K. Brücknerová, Z. Šalamounová zk 1/1/04
UZRJ453 Didaktika ruštiny I J. GazdaJ. Dohnal z 1/1/02
UZRJ457 Souvislá pedagogická praxe z ruštiny pro dvouoborové studium J. GazdaJ. Dohnal z 0/0 2 týdny.4 UZRJ453 || UZRJ451
UZRJ501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010 diplomové studium
UZRJ555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 diplomové studium
UZRJ599 Státní závěrečná zkouška magisterská I. PospíšilG. Binová, A. Brandner, J. Dohnal, I. Pospíšil SZk 0/0/0

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PG_PREZ_UZ Dílna prezentace
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. NovotnýI. Procházková, P. Sucháček, J. Zounek z 0/2/04

Jarní semestr

Povinné předměty

Jednooborové studium

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSB_SLAV11 Staroslověnština E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/05
RJA118 Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století J. GazdaJ. Dohnal, I. Pospíšil zk 1/1/04
RJB416 Ruská literární věda J. GazdaI. Pospíšil zk 1/1/04
RJB425 Ruská konverzace II J. GazdaA. Sokolova, P. Zolina z 0/2/03
RJB427 Aktuální procesy v současné ruštině J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJB_28 Současná ruská literatura J. GazdaP. Zolina zk 2/0/04
RSn064 Stylistika ruštiny T. JuříčkováT. Juříčková zk 1/1/05
UZB003 Školní didaktika P. NovotnýK. Trnková, R. Švaříček, K. Korcová, K. Brücknerová, I. Procházková, Z. Šalamounová zk 1/14 UZB002
UZB004 Psychologie pro učitele II P. NovotnýZ. Stránská, Z. Stránský zk 1/1/04 UZB001
UZB005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika P. NovotnýV. Čiháček, L. Hloušková, B. Lazarová, P. Pitnerová zk 1/14
UZRJ452 Didaktika ruštiny II J. GazdaJ. Dohnal zk 1/1/04 UZRJ451 || UZRJ453
UZRJ501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
UZRJ502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
UZRJ555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
UZRJ599 Státní závěrečná zkouška magisterská I. PospíšilG. Binová, A. Brandner, J. Dohnal, I. Pospíšil SZk 0/0/0

Dvouoborové studium

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJB_28 Současná ruská literatura J. GazdaP. Zolina zk 2/0/04
UZB003 Školní didaktika P. NovotnýK. Trnková, R. Švaříček, K. Korcová, K. Brücknerová, I. Procházková, Z. Šalamounová zk 1/14 UZB002
UZB004 Psychologie pro učitele II P. NovotnýZ. Stránská, Z. Stránský zk 1/1/04 UZB001
UZB005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika P. NovotnýV. Čiháček, L. Hloušková, B. Lazarová, P. Pitnerová zk 1/14
UZRJ452 Didaktika ruštiny II J. GazdaJ. Dohnal zk 1/1/04 UZRJ451 || UZRJ453
RJB425 Ruská konverzace II J. GazdaA. Sokolova, P. Zolina z 0/2/03
RJA118 Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století J. GazdaJ. Dohnal, I. Pospíšil zk 1/1/04
RJB415 Stylistika a normy jazyka J. GazdaT. Juříčková zk 1/1/04
RJB427 Aktuální procesy v současné ruštině J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
UZRJ501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
UZRJ502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
UZRJ555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
UZRJ599 Státní závěrečná zkouška magisterská I. PospíšilG. Binová, A. Brandner, J. Dohnal, I. Pospíšil SZk 0/0/0

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PG_PREZ_UZ Dílna prezentace
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. NovotnýI. Procházková, P. Sucháček, J. Zounek z 0/2/04