česky

Změnit fakultu
Filozofická fakulta
Změnit období
−1 | podzim 2015 | +1
Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium

Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

PREZENČNÍ FORMA STUDIA

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Magisterské studium jednooborové

Informace o studiu
 

Studuje se na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. Podmínkou pro studium je absolvování dvouoborového či jednooborového bakalářského studia v totožných oborech. Ke studiu se rovněž mohou přihlásit absolventi jiných oborů z jiných vysokých škol v ČR., musí však složit přijímací zkoušku. Totéž se týká absolventů bakalářského studia na naší katedře, kteří u bakalářské zkoušky obdrží hodnocení horší než velmi dobře (C). Odbornému zaměření odpovídá skladba předmětů v kreditním systému, na jehož základě je studium organizováno. Kredity se získávají absolvováním předepsaných povinných a volitelných přednášek a seminářů. Absolvování každé přednášky a semináře musí být doloženo složením příslušné zkoušky nebo (v případě, že kurz je ukončen pouhým zápočtem) splněním podmínek pro udělení zápočtu.
Přednášky a semináře jsou rozděleny do tří skupin:
1. Povinné (kredity A), které tvoří páteř oboru, musejí být absolvovány povinně všechny.
2. Volitelné (kredity B), jejichž výuka je zajišťována Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky a z nichž si posluchač volí podle svého zájmu takový počet, aby dosáhl stanoveného počtu volitelných kreditů. Jako kredity B budou uznány rovněž předměty vypsané jinými ústavy a katedrami FF a PedF a uvedené v Seznamu přednášek FF v rámci oboru němčina.
3. Zbylý počet volitelných kreditů si posluchači mohou doplnit kredity C, které získají, absolvují-li (předepsaným způsobem) příslušný počet přednášek či seminářů na jakémkoliv jiném oboru přednášeném na FF. Do těchto kreditů však nelze započítat TV a povinné předměty společného základu.

Navazující studium německého jazyka a literatury v programu Učitelství pro střední školy lze studovat jednooborově i dvouoborově. Tento program obsahuje jednak předměty, jež se shodují s filologickým programem navazujícího studia, jednak předměty s pedagogickým zaměřením.
Jednooborové studium tohoto programu zahrnuje
a.)    povinné předměty shodné s filologickým programem navazujícího magisterského studia viz tabulka pro navazující magisterské studium na internetových stránkách katedry resp. doporučený studijní plán zde.
b.)    povinné předměty pedagogického zaměření (oborové didaktiky, psychologie, pedagogika, pedagogická praxe, závěrečná práce z učitelské způsobilosti)
c.)     volitelné předměty (B kredity)
 
 • ad.a: počet kreditů je shodný jako u filologického programu 32 kreditů, z toho 4 kredity za cizí jazyk, dále 2 krát 15 kreditů za diplomový seminář I a II (kod NJ)
 • 0 kreditů za diplomovou práci (dočasně 6 kreditů. Na počtu A a B kreditů se tento přechodný stav neprojevuje, o 6 se snižuje pouze počet nutných C kreditů).
Celkem 62 kreditů
 
 • ad.b: 2 krát oborový kurz didaktiky (NJII_102 a NJII_103, celkem 10 kreditů), 2 kurzy psychologie , 2 kurzy didaktiky (UZB001, UZB002, UZB003, UZB004, celkem 19 kreditů), pedagogická praxe (UzNJII1020, 1 krát10 kreditů), závěrečná práce z učitelské způsobilosti (UzNJ1021, 0 kreditů). Celkem 39 kreditů
 •  
 • ad.c: volitelné předměty z nabídky Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky (celkem 13 kreditů)
 
 • Zbylý počet 6 kreditů jsou C kredity (v případě dočasných 6 kreditů za diplomovou práci zbývá 0 C kreditů)
 
Během svého jednooborového studia tak student získá celkem 120 kreditů.
 

Od imatrikulačního ročníku 2015 platí následující podmínky:

 

 

Jednooborové studium tohoto programu zahrnuje

a.)    povinné předměty shodné s filologickým programem navazujícího magisterského studia viz tabulka pro navazující magisterské studium na internetových stránkách katedry resp. doporučený studijní plán zde.

b.)    povinné předměty pedagogického zaměření (oborové didaktiky, psychologie, pedagogika, pedagogická praxe, závěrečná práce z učitelské způsobilosti)

c.)     volitelné předměty (B kredity)

 

 • ad.a: počet kreditů je shodný jako u filologického programu 32 kreditů, z toho 4 kredity za cizí jazyk, dále 2 krát 10 kreditů za diplomový seminář I a II, kody UZNJ2015I a UZNJ2015II

 • 0 kreditů za diplomovou práci.

 

Celkem 52 kreditů

 

 • ad.b: 2 krát oborový kurz didaktiky (NJII_102 a NJII_103, celkem 10 kreditů), 2 kurzy psychologie , 3 kurzy didaktiky (UZB001, UZB002, UZB003, UZB004, UZB005), celkem 20 kreditů), pedagogická praxe (UzNJII1020, 1 krát10 kreditů), závěrečná práce z učitelské způsobilosti (UzNJ1021, 0 kreditů). Celkem 40 kreditů

 •  

 • ad.c: volitelné předměty z nabídky Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky (celkem 23 kreditů)

 

 

 • Zbylý počet 5 kreditů jsou C kredity  

 

Během svého jednooborového studia tak student získá celkem 120 kreditů.

 

 

 

[1] [2]

V dvouoborovém studiu je učitelství pro střední školy akreditováno v dvouletém i tříletém studijním programu. Ve dvouletém programu musí student získat celkem 120 kreditů, v tříletém celkem 180 kreditů.

 

Tříletý program:

Pokud je němčina diplomovým oborem, jsou v případě němčiny body a. a b. shodné jako u jednooborového studia, tedy:

 • ad.a: počet kreditů je shodný jako u filologického programu 32 kreditů, viz internetové stránky fakulty a doporučený studijní plán zde. (sem jsou započítány 4 kredity za cizí jazyk)

 •  dále 2 krát 10 kreditů za diplomový seminář I a II,  kody UZNJ2015I a UZNJ2015II

 

 

 

Celkem 52 kreditů

 

 • ad.b: 2 krát oborový kurz didaktiky (NJII_102, NJII_103, celkem 10 kreditů), 2 kurzy psychologie , 3 kurzy didaktiky (UZB001, UZB002, UZB003, UZB004, UZB005), celkem 20 kreditů), pedagogická praxe (UzNJII1020, 1 krát10 kreditů), závěrečná práce z učitelské způsobilosti (UzNJ1021, 0 kreditů).

 • To je celkem 40 kreditů

 

 

 

 

 

Celkový počet za a. a b. je 52 a 40, celkem 92 kreditů

Bod c., tedy volitelné předměty (B kredity), je jiný, zde je třeba nasbírat pouze 11 kreditů.

Na němčině tedy student nasbírá minimálně 112 kreditů. Zbylý počet (68 kreditů) je třeba nasbírat na druhém oboru.

 

Pokud je němčina nediplomovým oborem, student absolvuje 28 kreditů z povinných předmětů (A kredity), (celkem 28), 10 kreditů za seminář k oborové práci a 0 kreditů za oborovou práci (celkem 10). Povinné předměty pedagogického zaměření absolvuje na diplomovém oboru, na němčině absolvuje oba kurzy oborové didaktiky NJII_102 a NJII_103 (celkem 10 kreditů) a pedagogickou praxi UZNJII1020 (10 kreditů). To je celkem 58 kreditů. Krom toho musí absolvovat ještě 11 B kreditů.   volitelné předměty musí na němčině absolvovat za 11 kreditů (celkem 11 kreditů). Celkový počet na němčině je 69 kreditů, zbytek (111 kreditů) je třeba nasbírat na druhém oboru.

 

 

Dvouletý program:

Pokud je němčina diplomovým oborem, jsou v případě němčiny body a. a b. shodné jako u jednooborového studia, tedy:

 • ad.a: počet kreditů je shodný jako u filologického programu 32 kreditů, viz internetové stránky fakulty a doporučený studijní plán zde. (sem jsou započítány 4 kredity za cizí jazyk)

 •  dále 2 krát 10 kreditů za diplomový seminář I a II, kody UZNJ2015I a UZNJ2015II

 

 

 

Celkem 52 kreditů

 

 • ad.b: 2 krát oborový kurz didaktiky (NJII_102, NJII_103, celkem 10 kreditů), 2 kurzy psychologie , 3 kurzy didaktiky (UZB001, UZB002, UZB003, UZB004, UZB005), celkem 20 kreditů),  pedagogická praxe (UzNJII1020, 10 kreditů, závěrečná práce z učitelské způsobilosti (UzNJ1021, 0 kreditů).

 • To je celkem 40 kreditů

 

 

 

 

Celkový počet za a. a b. je 52 a 40, celkem 92 kreditů, Zbylý počet kreditů musí absolvovat na druhém, nediplomovém oboru. Celkový počet 120 kreditů za oba obory je spíše orientační, nutné penzum kreditů, jež je třeba nasbírat na nediplomovém oboru, stanovuje pracoviště zajišťující výuku toho či onoho nediplomového oboru. 

 

Pokud je němčina nediplomovým oborem, student absolvuje 28 kreditů z povinných předmětů (A kredity), (celkem 28), 10 kreditů za seminář k oborové práci a 0 kreditů za oborovou práci (celkem 10). Povinné předměty pedagogického zaměření absolvuje na diplomovém oboru, na němčině absolvuje dve semináře oborové didaktiky NJII_102 a NJII_103  (celkem 10) a pedagogickou praxi UzNJII1020 (celkem 10). Celkový počet kreditů na němčině jako nediplomovém oboru je 58 kreditů. Zbylé kredity je třeba nasbírat na druhém oboru.

Od imatrikulačního ročníku 2016 platí tyto podmínky:

Jednooborové studium tohoto programu zahrnuje

a.)    povinné předměty shodné s filologickým programem navazujícího magisterského studia viz tabulka pro navazující magisterské studium na internetových stránkách katedry resp. doporučený studijní plán zde.

b.)    povinné předměty pedagogického zaměření (oborové didaktiky, psychologie, pedagogika, pedagogická praxe, závěrečná práce z učitelské způsobilosti)

c.)     volitelné předměty (B kredity)

 

 • ad.a: počet kreditů je shodný jako u filologického programu 32 kreditů, z toho 4 kredity za cizí jazyk, dále 2 krát 10 kreditů za diplomový seminář I a II, kody UZNJ2015I a UZNJ2015II

 • 0 kreditů za diplomovou práci.

 

Celkem 52 kreditů

 


 • To je celkem 88 kreditů: ze zbývajících 32 kreditů je 5 kreditů typu C, ostatní je třeba nasbírat dle následujícícho klíče.

  ad.b: 2 krát oborový kurz didaktiky (NJII_102, NJII_103, celkem 6 kreditů), 2 kurzy psychologie , 3 kurzy didaktiky (UZB001, UZB002, UZB003, UZB004, UZB005), celkem 20 kreditů), pedagogická praxe (UzNJII1020, 1 krát10 kreditů), závěrečná práce z učitelské způsobilosti (UzNJ1021, 0 kreditů). Celkem 36 kreditů.

  To je celkem 88 kreditů: ze zbývajících 32 kreditů je 5 kreditů typu C, ostatní je třeba nasbírat dle následujícícho klíče.
   

  Povinně volitelné předměty (kredity B) u všech oborů navazujícího magisterského studia prošly výraznou inovací v nabídce a způsobu realizace. Touto změnou došlo k rozšíření a zkvalitnění skladby předmětů, především ale k posílení specializační náplně magisterského studia.

   

  Od imatrikulačního ročníku 2016 se povinně volitelné předměty dělí do 4 modulů (povinné předměty zůstávají ve stávající podobě, modulace se jich netýká):

   

  1.       Modul SpraWi:  Jazykověda

   

  2.       Modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie

   

  3.       Modul KWi: Germanistika a kulturní věda, česko-německé vztahy, germanobohemika,  přesahy od germanistiky k jiným disciplínám

   

  4.       Modul LiWi: Teorie, dějiny německy psané literatury, dějiny druhů, žánrů, témat

   

  Celkový počet nabízených kreditů v každém z těchto modulů je přibližně 55. Posluchači navazujícího magisterského jednooborového studia musí během svého studia absolvovat minimálně 45 kreditů z nabídky povinně volitelných předmětů. Zbývající počet požadovaných kreditů, tedy 13, jsou C kredity.

   

  V rámci jednooborového navazujícího studia Německý jazyk a literatura (filologické studium) lze tedy zvolit kteroukoli z následujících tří variant (a,b,c) s tím, že pro jazykovědnou specializaci je primární modul SpraWi, pro germanisticky literárněvědnou specializaci je primární modul LiWi, pro germanisticky kulturněvědnou specializaci je primární modul KWi.

  Pro jednooborové studium Překladatelství německého jazyka je primární modul TranslA.

   

   

  Na začátku jednooborového navazujícího studia Německý jazyk a literatura (filologické studium) se posluchači mohou rozhodnout, v jakém režimu budou absolvovat povinně volitelné předměty svého studia. Na výběr jsou tři varianty organizace studijního plánu:

   

  a) Povinně volitelné předměty v kompletním specializačním modulu: Je nutno absolvovat 45 kreditů ze zvoleného modulu (obsahuje 1–2 specializované předměty, vyučované jinou katedrou FF MU; tyto předměty se v této zvolené variantě započítávají do uvedeného požadovaného počtu modulových B kreditů. Jednou za studium je možné si zapsat předmět Projekt (5k), který je zaměřen na přípravu samostatného odborného výstupu.

   

  b) Povinně volitelné předměty v dvoutřetinovém modulu

  Je nutno absolvovat 30k na zvoleném modulu, 15k na libovolném dalším. Do uvedeného počtu B kreditů se započítává pouze jeden ze specializovaných modulových předmětů, vyučovaných jinou katedrou FF MU. Jednou za studium je možné si zapsat předmět Projekt (5k), který je zaměřen na přípravu samostatného odborného výstupu.

   

  c) Nemodulární výběr předmětů B bez specializace

  Je nutno absolvovat 45 kreditů z nabídky oborových předmětů B. Do uvedeného počtu B kreditů se nezapočítává žádný specializovaný modulový předmět, vyučovaný jinou katedrou FF MU. Předmět Projekt není v rámci nemodulárního studia nabízen.

   

  Všechny tři varianty jsou provázány tak, aby vždy umožňovaly přestup z varianty a) do varianty b), popřípadě i do varianty c). Pokud student po jednom semestru zjistí, že mu vybraná varianta kompletního modulu nevyhovuje, může dále volit předměty v režimu dvoutřetinového modulu, popřípadě přejít do režimu bez modulu. Rovněž je možno přejít z modulu dvoutřetinového do kompletního modulu, pakliže si student doplní potřebný počet modulových B kreditů. Při přestupu z varianty a) nebo b) do varianty c) bude v rámci modulu anulován předmět Projekt, který bude započítán jako C kredit.

   

  Varianta bez modulu je vhodná pro studenty, kteří se nechtějí odborně vymezit a spíše upřednostňují „plošnou“ informovanost napříč jednotlivými germanistickými disciplínami.

   

  Modularizované varianty vycházejí vstříc potřebě zaměřit se během studia na specializované předměty a odborně se profilovat. Výstupem z modularizovaného studijního plánu je certifikát o absolutoriu specializačního modulu. Specializace se rovněž odrazí v příslušných částech státní závěrečné zkoušky.

   

   

  Modularizovaný průběh studia v povinně volitelných předmětech se primárně týká:

   

  1.       Jednooborového navazujícího magisterského studia Německý jazyk a literatura

  2.       Jednooborového studia Překladatelství německého jazyka  

   

  U jednooborového navazujícího studia Překladatelství německého jazyka jsou možné 2 varianty studijního plánu:

   

  1.       Celý modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie (45k), nebo

  2.       Dvoutřetinový modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie (30k) a jakýkoli z dalších modulů (15k – výběr v rámci jednoho dalšího modulu).

   

   

   

  Nemodularizovaná podoba se týká těchto studií:

   

   

  1.       V jednooborovém navazujícím studiu Učitelství němčiny pro SŠ, kde je třeba splnit  27 B kreditů. 

   

  2.       Ve dvouoborovém studiu Učitelství němčiny pro SŠ, kde je třeba absolvovat 11 B kreditů v diplomovém i nediplomovém studiu.

   

  3.      U všech dvouoborových forem studia, kde je třeba absolvovat 8 B kreditů u dvouoborového diplomového studia a 11 B kreditů u dvouoborového nediplomového studia.

  4.       Ve dvouoborovém studiu Překladatelství německého jazyka, kde je třeba splnit 18 B kreditů, a to v diplomovém i nediplomovém studiu.

   

   

  Náplň jednotlivých modulů

   

  Modul SpraWi:  Jazykověda

  Podzim:

  NJII_421          Deutsche Wortfolge im Vergleich  0/2 4k J. Zeman

  NJII_125           Historische Semantik 1/1 4k V. Brom

  NJII_3238         Tendenzen in der  deutschen Gegenwartssprache 1/1 4k I. Zündorf

  NJII_34             Textsortenanalyse   1/1 4k J. Malá

  NJII_35             Sprache der Massenmedien  1/1 4k J. Malá

  CJBB 105          Korpusová lingvistika 2/0  4k  (PLIN) D. Hlaváčková 

   

  Jaro:

  NJII_133              Deutsche Eigennamen 1/1 4k V. Brom

  NJII_3239           Das Fremdwort im Deutschen1/1 4k I. Zündorf

  NJII 3515             Textlinguistik und Textgrammatik 1/1 4k I. Zündorf

  NJII_38                Phraseologismen im Text 1/1 4k J. Malá

  NJII_3243            Fachsprachen 1/1 4k  I. Zündorf

   NJII_3514           Korpuslinguistik und elektronische Ressourcen  0/2 4k I.Zündorf a hosté

  NJII_755              Výběrová přednáška 2/0 3k (hosté)

   

  NJII_746 Projekt, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou.

   

  Modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie

  Podzim:

  NJII_ 748             Teorie a praxe uměleckého překladu  1/1 4k S. Stanovská

  NJII_7304            Kontrastivní stylistická analýza literárních překladů 1/1 4k  J. Malá

  CJBB105           Korpusová lingvistika – přednáška 2/0 4k (PLIN) D. Hlaváčková

  NJII_1002         Computergestütztes Übersetzen: CAT-Programme  0/2 4k (S. Pokorný)

  NJI_320             Dolmetschen 0/2 4k  M. Havlová

  NJII_3513            Wirtschaftsdeutsch für Übersetzer I 0/2 4k D. Spěváková

  NJII_1007         Překladová cvičení k hospodářské němčině (čeština) 0/2 4k Z. Mareček

   

  jaro:

  NJII_50               Literarische Übersetzung 0/2 3k     J. Kovář

  CJBB132              Syntax češtiny pro překladatele 0/2 3k J. Vojtová                                                   

  NJII_ 749             Untertitelung 0/2 4k  Z. Mareček                                                                  

  NJII_3243            Fachsprachen 1/1 4k  (JS) I. Zündorf

  NJII_ 759             Übersetzungsübung Tschechisch-Deutsch 0/2 4k M. Havlová               

  NJII_ 760             Rhetorische Übungen 0/2 3k  lektor

   

  NJII_ 746             Projekt, 5k, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou.

                                                                               

   

  Modul KWi: Germanistika a kulturní věda, česko-německé vztahy, germanobohemika,  přesahy od germanistiky k jiným disciplínám

   

  podzim:

   

  NJII_471           Close reading KWI 2/0 4k J. Budňák

  NJII_2225         Deutscher Konservativismus 1/1 4k A Urválek

  NJII_41             Mährische deutschsprachige Literatur von 1888 bis 1924 1/1 4k Z. Mareček

  NJII_744           Literatur am Hof der Přemysliden und Luxemburger im Zeitraum 1250–1400 I, 1/1 4k                    S. Stanovská

  NJII_90             Nobelova cena 1/0 2k J. Kovář

  NJII_132           Tschechisch-deutsche Sprachkontakte 1/1 4 k V. Brom

   

  CJBC40            Česko-německé kontakty a konflikty v literatuře 19. století 0/2 4 k (Účl.) Z. Urválková

   

  NJII_720           Bibel und die Literatur 1/0 2k J. Munzar

   

  Jaro:

  PHO2111           Četba německý filosofických textů z 20. a 21. stol. 0/2 4 k (Filos.) R.Brázda

  NJII_97              Autobiografie a proměny mentalit 1/1 4k Z. Mareček

  NJII_472            Aplikovaná germanistika 0/2 4k J. Budňák

  NJII_473            Problém němectví v poválečné něm. literatuře 1/1 4k A. Urválek

  NJII_751            Literatur am Hof der Přemysliden und Luxemburger im Zeitraum 1250–1400 II, 1/1                       4k S. Stanovská

  NJI_315          Biblická intertextualita 4 k. M. Trombiková

   

  NJII_746           Projekt  5k, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou..

   

  Modul LiWi: Teorie, dějiny německy psané literatury, dějiny druhů, žánrů, témat

  podzim:

  NJII_747           Österreichische Literatur, 1/1 4k E. Osmanovič

  NJII_1225         Von Schnitzler zu Schwab: Drama im 20. Jh. 1/1 4k A. Urválek

  NJII_745            Himmel und Hölle I. Zu Motiv- und Vorstellungswelten vom frühen zum hohen    

  Mittelalter 1/1 4k S. Stanovská

  NJII_96              Kürzere Prosa um 1900, 1/1 4k Z. Mareček 4k

  NJI_319             Univerzitní román 4 k V. Trombik

  NJII_39              Literatur in der DDR 1/0 2  Kovář 2k

  NJI_491             Gedichte 4k K. Buzek

   

   

   

   

  Jaro:

  NJII_7171         Texte und Methoden 1/1 4 k (výběr)

  NJII_3544         Tendenzen der dtsch. Prosa nach 2000 1/1 4k (výběr) 

  NJII_752           Himmel und Hölle II. Zu Motiv- und Vorstellungswelten vom frühen zum hohen Mittelalter 1/1 4k S. Stanovská

  NJJI_30            Literatur in der Schweiz 1/0 2 k J. Kovář

  NJII_117           Ausgewählte Stoffe der mittelalterlichen Literatur (deutsch-tschechisch) 1/1 4k V.Brom

  NJII_137           Deutschsprachige Chroniken des Mittelalters, 1/1 4k V. Brom

  NJII_94             Prager deutsch-jüdische Autoren 1/1 4k Z. Mareček

  NJII_746           Projekt, 5k, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou.

   

   

   

 

 

 

Během svého jednooborového studia tak student získá celkem 120 kreditů.

 

 

 

 

 

Uložit
Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJII_1821 Syntax des Deutschen II; Dependenzsyntax J. ZemanJ. Zeman k 1/1/04
NJII_183 Wortbildung I. ZündorfI. Zündorf k 1/1/04
NJII_22 Historische Entwicklung I S. StanovskáV. Brom, Z. Masařík, S. Stanovská k 1/1/03
NJII_23 Deutsche Gegenwartsliteratur I J. KovářJ. Kovář z 1/1/03
UZB001 Psychologie pro učitele I P. NovotnýZ. Stránská, Z. Stránský zk 1/1/04 !DPS001
UZB002 Školní pedagogika P. NovotnýK. Trnková, R. Švaříček, K. Korcová, K. Brücknerová, Z. Šalamounová zk 1/1/04

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJII_24 Historische Entwicklung II S. StanovskáZ. Masařík, S. Stanovská zk 1/1/04 NJII_22
NJII_251 Stilistik des Deutschen II J. MaláJ. Malá k 2/0/04
NJII_252 Deutsche Gegenwartsliteratur II J. KovářJ. Kovář k 1/1/04
UZB003 Školní didaktika P. NovotnýK. Trnková, R. Švaříček, K. Korcová zk 1/14 UZB002
UZB004 Psychologie pro učitele II P. NovotnýZ. Stránská, Z. Stránský zk 1/1/04 UZB001
UZB005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika P. NovotnýV. Čiháček, L. Hloušková, B. Lazarová, P. Pitnerová zk 1/14

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJII_102 Didaktik des Deutschen I A. HalasováA. Halasová z 1/15 NJI_27
NJII_271 Diplomseminar - Magister I J. MunzarM. Bobková, V. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/015
NJI_28 Diplomarbeit - Magister J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 NJII_271
UzNJII1020 Pädagogische Praxis A. HalasováA. Halasová z 0/1/010
UzNJII_273 Státní závěrečná zkouška magisterská - učitelství J. KovářJ. Kovář
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0
UzNJ1021 Abschlussarbeit für die Lehrer A. HalasováA. Halasová k 0/20
UZNJ2015I Diplomseminar - Magister I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/010
UZNJ2015II Diplomseminar - Magister II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/010

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJII_103 Didaktik des Deutschen II A. HalasováA. Halasová zk 0/2/05
NJII_284 Diplomseminar - Magister II J. MunzarM. Bobková, V. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/015 NJII_271
UZB005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika P. NovotnýV. Čiháček, L. Hloušková, B. Lazarová, P. Pitnerová zk 1/14
UzNJII1020 Pädagogische Praxis A. HalasováA. Halasová z 0/1/010
UzNJII1021 Abschlussarbeit für die Lehrer A. HalasováA. Halasová z 0/0/00 NJII_102
UzNJII_273 Státní závěrečná zkouška magisterská - učitelství J. KovářJ. Kovář
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0
UZNJ2015I Diplomseminar - Magister I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/010
UZNJ2015II Diplomseminar - Magister II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/010

Magisterské studium dvouborové

Informace o studiu
 

V dvouoborovém studiu je učitelství pro střední školy akreditováno v dvouletém i tříletém studijním programu. Ve dvouletém programu musí student získat celkem 120 kreditů, v tříletém celkem 180 kreditů.

 
Tříletý program: 
Pokud je němčina diplomovým oborem, jsou v případě němčiny body a. a b. shodné jako u jednooborového studia, tedy:
 • ad.a: počet kreditů je shodný jako u filologického programu 32 kreditů, viz internetové stránky fakulty a doporučený studijní plán zde. (sem jsou započítány 4 kredity za cizí jazyk)
 •  dále 2 krát 15 kreditů za diplomový seminář I a II,  

 

 

Celkem 62 kreditů

 

 • ad.b: 2 krát oborový kurz didaktiky (NJII_102, NJII_103, celkem 10 kreditů), 2 kurzy psychologie , 2 kurzy didaktiky (UZB001, UZB002, UZB003, UZB004, celkem 19 kreditů), pedagogická praxe (UzNJII1020, 1 krát10 kreditů), závěrečná práce z učitelské způsobilosti (UzNJ1021, 0 kreditů).
 • To je celkem 39 kreditů
 

 

 

Celkový počet za a. a b. je 62 a 39, celkem 101 kredit,

Bod c., tedy volitelné předměty (B kredity), je jiný, zde je třeba nasbírat pouze 11 kreditů.

Na němčině tedy student nasbírá minimálně 112 kreditů. Zbylý počet (68 kreditů) je třeba nasbírat na druhém oboru.

 
Pokud je němčina nediplomovým oborem, student absolvuje 28 kreditů z povinných předmětů (A kredity), (celkem 28), 10 kreditů za seminář k oborové práci a 0 kreditů za oborovou práci (celkem 10). Povinné předměty pedagogického zaměření absolvuje na diplomovém oboru, na němčině absolvuje oba kurzy oborové didaktiky NJII_102 a NJII_103 (celkem 10 kreditů) a pedagogickou praxi UZNJII1020 (10 kreditů). To je celkem 58 kreditů. Krom toho musí absolvovat ještě 11 B kreditů.   volitelné předměty musí na němčině absolvovat za 11 kreditů (celkem 11 kreditů). Celkový počet na němčině je 69 kreditů, zbytek (111 kreditů) je třeba nasbírat na druhém oboru.
 
Všechny předměty magisterského studia (povinné i volitelné) existují v informačním systému ve dvojí podobě, v podobě NJ a UzNJ. Studenti programu Učitelství pro střední školy si předměty zapisují v podobě UzNJ, studenti filologického programu jako NJ. Studuje-li student paralelně oba programy, ať už jednou dvouoborově nebo dvakrát jednooborově, zapisuje se do předmětu vždy dvakrát (do NJ i do UzNJ). Pokud si chce zapsat předmět z prvního (bakalářského) cyklu, který existuje pouze v podobě NJ, musí příslušného vyučujícího žádat o výjimku. Pokud studuje dvakrát jednooborově (navazující učitelské a současně filologické studium), musí o výjimku požádat dvakrát (z obou svých programů), aby mohl předmět uplatnit v obou programech svého jednooborového studia.
 
Dvouletý program: 
Pokud je němčina diplomovým oborem, jsou v případě němčiny body a. a b. shodné jako u jednooborového studia, tedy:
 • ad.a: počet kreditů je shodný jako u filologického programu 32 kreditů, viz internetové stránky fakulty a doporučený studijní plán zde. (sem jsou započítány 4 kredity za cizí jazyk)
 •  dále 2 krát 15 kreditů za diplomový seminář I a II,  

 

 

Celkem 62 kreditů

 

 • ad.b: 2 krát oborový kurz didaktiky (NJII_102, NJII_103, celkem 10 kreditů), 2 kurzy psychologie , 2 kurzy didaktiky (UZB001, UZB002, UZB003, UZB004, celkem 19 kreditů),  pedagogická praxe (UzNJII1020, 10 kreditů, závěrečná práce z učitelské způsobilosti (UzNJ1021, 0 kreditů).
 • To je celkem 39 kreditů
 

 

Celkový počet za a. a b. je 62 a 39, celkem 101 kredit, Zbylý počet kreditů musí absolvovat na druhém, nediplomovém oboru. Celkový počet 120 kreditů za oba obory je spíše orientační, nutné penzum kreditů, jež je třeba nasbírat na nediplomovém oboru, stanovuje pracoviště zajišťující výuku toho či onoho nediplomového oboru. 

 

Pokud je němčina nediplomovým oborem, student absolvuje 28 kreditů z povinných předmětů (A kredity), (celkem 28), 10 kreditů za seminář k oborové práci a 0 kreditů za oborovou práci (celkem 10). Povinné předměty pedagogického zaměření absolvuje na diplomovém oboru, na němčině absolvuje dve semináře oborové didaktiky NJII_102 a NJII_103  (celkem 10) a pedagogickou praxi UzNJII1020 (celkem 10). Celkový počet kreditů na němčině jako nediplomovém oboru je 58 kreditů. Zbylé kredity je třeba nasbírat na druhém oboru.

 

 Od imatrikulačního ročníku 2015 platí tyto podmínky:

Studuje se na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. Podmínkou pro studium je absolvování dvouoborového či jednooborového bakalářského studia v totožných oborech. Ke studiu se rovněž mohou přihlásit absolventi jiných oborů z jiných vysokých škol v ČR., musí však složit přijímací zkoušku. Totéž se týká absolventů bakalářského studia na naší katedře, kteří u bakalářské zkoušky obdrží hodnocení horší než velmi dobře (C). Odbornému zaměření odpovídá skladba předmětů v kreditním systému, na jehož základě je studium organizováno. Kredity se získávají absolvováním předepsaných povinných a volitelných přednášek a seminářů. Absolvování každé přednášky a semináře musí být doloženo složením příslušné zkoušky nebo (v případě, že kurz je ukončen pouhým zápočtem) splněním podmínek pro udělení zápočtu.
Přednášky a semináře jsou rozděleny do tří skupin:

1. Povinné (kredity A), které tvoří páteř oboru, musejí být absolvovány povinně všechny.
2. Volitelné (kredity B), jejichž výuka je zajišťována Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky a z nichž si posluchač volí podle svého zájmu takový počet, aby dosáhl stanoveného počtu volitelných kreditů. Jako kredity B budou uznány rovněž předměty vypsané jinými ústavy a katedrami FF a PedF a uvedené v Seznamu přednášek FF v rámci oboru němčina.
3. Zbylý počet volitelných kreditů si posluchači mohou doplnit kredity C, které získají, absolvují-li (předepsaným způsobem) příslušný počet přednášek či seminářů na jakémkoliv jiném oboru přednášeném na FF. Do těchto kreditů však nelze započítat TV a povinné předměty společného základu.

Navazující studium německého jazyka a literatury v programu Učitelství pro střední školy lze studovat jednooborově i dvouoborově. Tento program obsahuje jednak předměty, jež se shodují s filologickým programem navazujícího studia, jednak předměty s pedagogickým zaměřením.

Jednooborové studium tohoto programu zahrnuje

a.)    povinné předměty shodné s filologickým programem navazujícího magisterského studia viz tabulka pro navazující magisterské studium na internetových stránkách katedry resp. doporučený studijní plán zde.

b.)    povinné předměty pedagogického zaměření (oborové didaktiky, psychologie, pedagogika, pedagogická praxe, závěrečná práce z učitelské způsobilosti)

c.)     volitelné předměty (B kredity)

 

 • ad.a: počet kreditů je shodný jako u filologického programu 32 kreditů, z toho 4 kredity za cizí jazyk, dále 2 krát 10 kreditů za diplomový seminář I a II, kody UZNJ2015I a UZNJ2015II

 • 0 kreditů za diplomovou práci.

Celkem 52 kreditů

 

 • ad.b: 2 krát oborový kurz didaktiky (NJII_102 a NJII_103, celkem 10 kreditů), 2 kurzy psychologie , 3 kurzy didaktiky (UZB001, UZB002, UZB003, UZB004, UZB005), celkem 20 kreditů), pedagogická praxe (UzNJII1020, 1 krát10 kreditů), závěrečná práce z učitelské způsobilosti (UzNJ1021, 0 kreditů). Celkem 40 kreditů

 •  

 • ad.c: volitelné předměty z nabídky Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky (celkem 13 kreditů)

 

 • Zbylý počet 5 kreditů jsou C kredity  

Během svého jednooborového studia tak student získá celkem 120 kreditů.

 

 

 

[1] [2]

V dvouoborovém studiu je učitelství pro střední školy akreditováno v dvouletém i tříletém studijním programu. Ve dvouletém programu musí student získat celkem 120 kreditů, v tříletém celkem 180 kreditů.

 

Tříletý program:

Pokud je němčina diplomovým oborem, jsou v případě němčiny body a. a b. shodné jako u jednooborového studia, tedy:

 • ad.a: počet kreditů je shodný jako u filologického programu 32 kreditů, viz internetové stránky fakulty a doporučený studijní plán zde. (sem jsou započítány 4 kredity za cizí jazyk)

 •  dále 2 krát 10 kreditů za diplomový seminář I a II,  kody UZNJ2015I a UZNJ2015II

 

 

Celkem 52 kreditů

 

 • ad.b: 2 krát oborový kurz didaktiky (NJII_102, NJII_103, celkem 10 kreditů), 2 kurzy psychologie , 3 kurzy didaktiky (UZB001, UZB002, UZB003, UZB004, UZB005), celkem 20 kreditů), pedagogická praxe (UzNJII1020, 1 krát10 kreditů), závěrečná práce z učitelské způsobilosti (UzNJ1021, 0 kreditů).

 • To je celkem 40 kreditů

 

 

 

 

Celkový počet za a. a b. je 52 a 40, celkem 92 kreditů

Bod c., tedy volitelné předměty (B kredity), je jiný, zde je třeba nasbírat pouze 11 kreditů.

Na němčině tedy student nasbírá minimálně 112 kreditů. Zbylý počet (68 kreditů) je třeba nasbírat na druhém oboru.

 

Pokud je němčina nediplomovým oborem, student absolvuje 28 kreditů z povinných předmětů (A kredity), (celkem 28), 10 kreditů za seminář k oborové práci a 0 kreditů za oborovou práci (celkem 10). Povinné předměty pedagogického zaměření absolvuje na diplomovém oboru, na němčině absolvuje oba kurzy oborové didaktiky NJII_102 a NJII_103 (celkem 10 kreditů) a pedagogickou praxi UZNJII1020 (10 kreditů). To je celkem 58 kreditů. Krom toho musí absolvovat ještě 11 B kreditů.   volitelné předměty musí na němčině absolvovat za 11 kreditů (celkem 11 kreditů). Celkový počet na němčině je 69 kreditů, zbytek (111 kreditů) je třeba nasbírat na druhém oboru.

 

 

Dvouletý program:

Pokud je němčina diplomovým oborem, jsou v případě němčiny body a. a b. shodné jako u jednooborového studia, tedy:

 • ad.a: počet kreditů je shodný jako u filologického programu 32 kreditů, viz internetové stránky fakulty a doporučený studijní plán zde. (sem jsou započítány 4 kredity za cizí jazyk)

 •  dále 2 krát 10 kreditů za diplomový seminář I a II,  kody UZNJ2015I a UZNJ2015II

 

 

Celkem 52 kreditů

 

 • ad.b: 2 krát oborový kurz didaktiky (NJII_102, NJII_103, celkem 10 kreditů), 2 kurzy psychologie , 3 kurzy didaktiky (UZB001, UZB002, UZB003, UZB004, UZB005), celkem 20 kreditů),  pedagogická praxe (UzNJII1020, 10 kreditů, závěrečná práce z učitelské způsobilosti (UzNJ1021, 0 kreditů).

 • To je celkem 40 kreditů

 

 

 

Celkový počet za a. a b. je 52 a 40, celkem 92 kreditů, Zbylý počet kreditů musí absolvovat na druhém, nediplomovém oboru. Celkový počet 120 kreditů za oba obory je spíše orientační, nutné penzum kreditů, jež je třeba nasbírat na nediplomovém oboru, stanovuje pracoviště zajišťující výuku toho či onoho nediplomového oboru. 

 

Pokud je němčina nediplomovým oborem, student absolvuje 28 kreditů z povinných předmětů (A kredity), (celkem 28), 10 kreditů za seminář k oborové práci a 0 kreditů za oborovou práci (celkem 10). Povinné předměty pedagogického zaměření absolvuje na diplomovém oboru, na němčině absolvuje dve semináře oborové didaktiky NJII_102 a NJII_103  (celkem 10) a pedagogickou praxi UzNJII1020 (celkem 10). Celkový počet kreditů na němčině jako nediplomovém oboru je 58 kreditů. Zbylé kredity je třeba nasbírat na druhém oboru.

 

 

  

Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJII_1821 Syntax des Deutschen II; Dependenzsyntax J. ZemanJ. Zeman k 1/1/04
NJII_183 Wortbildung I. ZündorfI. Zündorf k 1/1/04
NJII_22 Historische Entwicklung I S. StanovskáV. Brom, Z. Masařík, S. Stanovská k 1/1/03
NJII_23 Deutsche Gegenwartsliteratur I J. KovářJ. Kovář z 1/1/03
UZB001 Psychologie pro učitele I P. NovotnýZ. Stránská, Z. Stránský zk 1/1/04 !DPS001
UZB002 Školní pedagogika P. NovotnýK. Trnková, R. Švaříček, K. Korcová, K. Brücknerová, Z. Šalamounová zk 1/1/04

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJII_24 Historische Entwicklung II S. StanovskáZ. Masařík, S. Stanovská zk 1/1/04 NJII_22
NJII_251 Stilistik des Deutschen II J. MaláJ. Malá k 2/0/04
NJII_252 Deutsche Gegenwartsliteratur II J. KovářJ. Kovář k 1/1/04
UZB003 Školní didaktika P. NovotnýK. Trnková, R. Švaříček, K. Korcová zk 1/14 UZB002
UZB004 Psychologie pro učitele II P. NovotnýZ. Stránská, Z. Stránský zk 1/1/04 UZB001
UZB005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika P. NovotnýV. Čiháček, L. Hloušková, B. Lazarová, P. Pitnerová zk 1/14

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJII_102 Didaktik des Deutschen I A. HalasováA. Halasová z 1/15 NJI_27
NJII_271 Diplomseminar - Magister I J. MunzarM. Bobková, V. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/015 pokud němčina je diplomový obor
NJII_281 Seminar zur Abschlussarbeit - Magister J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/010 pokud němčina není diplomový obor
NJI_28 Diplomarbeit - Magister J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 NJII_271pokud němčina je diplomový obor
NJI_288 Abschlussarbeit - Magister J. MunzarV. Brom, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, K. Schnelzer, S. Stanovská, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 pokud němčina není diplomový obor
UzNJII1020 Pädagogische Praxis A. HalasováA. Halasová z 0/1/010
UzNJII_273 Státní závěrečná zkouška magisterská - učitelství J. KovářJ. Kovář
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0 pouze v případě, že student již absolvoval oba diplomové semináře (či seminář k oborové prácei) a odevzdal závěrečnou práci.
UzNJ1021 Abschlussarbeit für die Lehrer A. HalasováA. Halasová k 0/20
UZNJ2015I Diplomseminar - Magister I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/010
UZNJ2015II Diplomseminar - Magister II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/010

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJII_103 Didaktik des Deutschen II A. HalasováA. Halasová zk 0/2/05
NJII_1183 Seminar zur Abschlussarbeit - Magister J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/010 pokud němčina není diplomový obor
NJII_284 Diplomseminar - Magister II J. MunzarM. Bobková, V. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/015 NJII_271pokud němčina je diplomový obor
NJI_28 Diplomarbeit - Magister J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 NJII_271pokud němčina je diplomový obor
NJI_282 Abschlussarbeit für Magister J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 pokud němčina není diplomový obor
UZB005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika P. NovotnýV. Čiháček, L. Hloušková, B. Lazarová, P. Pitnerová zk 1/14
UzNJII1020 Pädagogische Praxis A. HalasováA. Halasová z 0/1/010
UzNJII1021 Abschlussarbeit für die Lehrer A. HalasováA. Halasová z 0/0/00 NJII_102
UzNJII_273 Státní závěrečná zkouška magisterská - učitelství J. KovářJ. Kovář
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0
UZNJ2015I Diplomseminar - Magister I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/010
UZNJ2015II Diplomseminar - Magister II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/010

Přehled předmětů

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJII_102 Didaktik des Deutschen I A. HalasováA. Halasová z 1/15 NJI_27
NJII_1821 Syntax des Deutschen II; Dependenzsyntax J. ZemanJ. Zeman k 1/1/04
NJII_183 Wortbildung I. ZündorfI. Zündorf k 1/1/04
NJII_22 Historische Entwicklung I S. StanovskáV. Brom, Z. Masařík, S. Stanovská k 1/1/03
NJII_23 Deutsche Gegenwartsliteratur I J. KovářJ. Kovář z 1/1/03
NJII_271 Diplomseminar - Magister I J. MunzarM. Bobková, V. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/015
NJII_281 Seminar zur Abschlussarbeit - Magister J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/010
NJI_288 Abschlussarbeit - Magister J. MunzarV. Brom, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, K. Schnelzer, S. Stanovská, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00
UZB001 Psychologie pro učitele I P. NovotnýZ. Stránská, Z. Stránský zk 1/1/04 !DPS001
UZB002 Školní pedagogika P. NovotnýK. Trnková, R. Švaříček, K. Korcová, K. Brücknerová, Z. Šalamounová zk 1/1/04
UZNJ2015I Diplomseminar - Magister I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/010
UZNJ2015II Diplomseminar - Magister II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/010
UzNJII1020 Pädagogische Praxis A. HalasováA. Halasová z 0/1/010
UzNJII_273 Státní závěrečná zkouška magisterská - učitelství J. KovářJ. Kovář
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0
UZNJII_28 Diplomarbeit - Magister J. MunzarJ. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, E. Uhrová, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00
UzNJ1021 Abschlussarbeit für die Lehrer A. HalasováA. Halasová k 0/20

Volitelné předměty v podzimním semestru
 

Povinně volitelné předměty (kredity B) u všech oborů navazujícího magisterského studia prošly výraznou inovací v nabídce a způsobu realizace. Touto změnou došlo k rozšíření a zkvalitnění skladby předmětů, především ale k posílení specializační náplně magisterského studia.

 

Od imatrikulačního ročníku 2016 se povinně volitelné předměty dělí do 4 modulů (povinné předměty zůstávají ve stávající podobě, modulace se jich netýká):

 

1.       Modul SpraWi:  Jazykověda

 

2.       Modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie

 

3.       Modul KWi: Germanistika a kulturní věda, česko-německé vztahy, germanobohemika,  přesahy od germanistiky k jiným disciplínám

 

4.       Modul LiWi: Teorie, dějiny německy psané literatury, dějiny druhů, žánrů, témat

 

Celkový počet nabízených kreditů v každém z těchto modulů je přibližně 55. Posluchači navazujícího magisterského jednooborového studia musí během svého studia absolvovat minimálně 45 kreditů z nabídky povinně volitelných předmětů. Zbývající počet požadovaných kreditů, tedy 13, jsou C kredity.

 

V rámci jednooborového navazujícího studia Německý jazyk a literatura (filologické studium) lze tedy zvolit kteroukoli z následujících tří variant (a,b,c) s tím, že pro jazykovědnou specializaci je primární modul SpraWi, pro germanisticky literárněvědnou specializaci je primární modul LiWi, pro germanisticky kulturněvědnou specializaci je primární modul KWi.

Pro jednooborové studium Překladatelství německého jazyka je primární modul TranslA.

 

 

Na začátku jednooborového navazujícího studia Německý jazyk a literatura (filologické studium) se posluchači mohou rozhodnout, v jakém režimu budou absolvovat povinně volitelné předměty svého studia. Na výběr jsou tři varianty organizace studijního plánu:

 

a) Povinně volitelné předměty v kompletním specializačním modulu: Je nutno absolvovat 45 kreditů ze zvoleného modulu (obsahuje 1–2 specializované předměty, vyučované jinou katedrou FF MU; tyto předměty se v této zvolené variantě započítávají do uvedeného požadovaného počtu modulových B kreditů. Jednou za studium je možné si zapsat předmět Projekt (5k), který je zaměřen na přípravu samostatného odborného výstupu.

 

b) Povinně volitelné předměty v dvoutřetinovém modulu

Je nutno absolvovat 30k na zvoleném modulu, 15k na libovolném dalším. Do uvedeného počtu B kreditů se započítává pouze jeden ze specializovaných modulových předmětů, vyučovaných jinou katedrou FF MU. Jednou za studium je možné si zapsat předmět Projekt (5k), který je zaměřen na přípravu samostatného odborného výstupu.

 

c) Nemodulární výběr předmětů B bez specializace

Je nutno absolvovat 45 kreditů z nabídky oborových předmětů B. Do uvedeného počtu B kreditů se nezapočítává žádný specializovaný modulový předmět, vyučovaný jinou katedrou FF MU. Předmět Projekt není v rámci nemodulárního studia nabízen.

 

Všechny tři varianty jsou provázány tak, aby vždy umožňovaly přestup z varianty a) do varianty b), popřípadě i do varianty c). Pokud student po jednom semestru zjistí, že mu vybraná varianta kompletního modulu nevyhovuje, může dále volit předměty v režimu dvoutřetinového modulu, popřípadě přejít do režimu bez modulu. Rovněž je možno přejít z modulu dvoutřetinového do kompletního modulu, pakliže si student doplní potřebný počet modulových B kreditů. Při přestupu z varianty a) nebo b) do varianty c) bude v rámci modulu anulován předmět Projekt, který bude započítán jako C kredit.

 

Varianta bez modulu je vhodná pro studenty, kteří se nechtějí odborně vymezit a spíše upřednostňují „plošnou“ informovanost napříč jednotlivými germanistickými disciplínami.

 

Modularizované varianty vycházejí vstříc potřebě zaměřit se během studia na specializované předměty a odborně se profilovat. Výstupem z modularizovaného studijního plánu je certifikát o absolutoriu specializačního modulu. Specializace se rovněž odrazí v příslušných částech státní závěrečné zkoušky.

 

 

Modularizovaný průběh studia v povinně volitelných předmětech se primárně týká:

 

1.       Jednooborového navazujícího magisterského studia Německý jazyk a literatura

2.       Jednooborového studia Překladatelství německého jazyka  

 

U jednooborového navazujícího studia Překladatelství německého jazyka jsou možné 2 varianty studijního plánu:

 

1.       Celý modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie (45k), nebo

2.       Dvoutřetinový modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie (30k) a jakýkoli z dalších modulů (15k – výběr v rámci jednoho dalšího modulu).

 

 

 

Nemodularizovaná podoba se týká těchto studií:

 

 

1.       V jednooborovém navazujícím studiu Učitelství němčiny pro SŠ, kde je třeba splnit  27 B kreditů. 

 

2.       Ve dvouoborovém studiu Učitelství němčiny pro SŠ, kde je třeba absolvovat 11 B kreditů v diplomovém i nediplomovém studiu.

 

3.       U všech dvouoborových forem studia, kde je třeba absolvovat 8 B kreditů u dvouoborového diplomového studia a 11 B kreditů u dvouoborového nediplomového studia.

4.       Ve dvouoborovém studiu Překladatelství německého jazyka, kde je třeba splnit 18 B kreditů, a to v diplomovém i nediplomovém studiu.

 

 

Náplň jednotlivých modulů

 

Modul SpraWi:  Jazykověda

Podzim:

NJII_421          Deutsche Wortfolge im Vergleich  0/2 4k J. Zeman

NJII_125           Historische Semantik 1/1 4k V. Brom

NJII_3238         Tendenzen in der  deutschen Gegenwartssprache 1/1 4k I. Zündorf

NJII_34             Textsortenanalyse   1/1 4k J. Malá

NJII_35             Sprache der Massenmedien  1/1 4k J. Malá

CJBB 105          Korpusová lingvistika 2/0  4k  (PLIN) D. Hlaváčková 

 

Jaro:

NJII_133              Deutsche Eigennamen 1/1 4k V. Brom

NJII_3239           Das Fremdwort im Deutschen1/1 4k I. Zündorf

NJII 3515             Textlinguistik und Textgrammatik 1/1 4k I. Zündorf

NJII_38                Phraseologismen im Text 1/1 4k J. Malá

NJII_3243            Fachsprachen 1/1 4k  I. Zündorf

 NJII_3514           Korpuslinguistik und elektronische Ressourcen  0/2 4k I.Zündorf a hosté

NJII_755              Výběrová přednáška 2/0 3k (hosté)

 

NJII_746 Projekt, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou.

 

Modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie

Podzim:

NJII_ 748             Teorie a praxe uměleckého překladu  1/1 4k S. Stanovská

NJII_7304            Kontrastivní stylistická analýza literárních překladů 1/1 4k  J. Malá

CJBB105           Korpusová lingvistika – přednáška 2/0 4k (PLIN) D. Hlaváčková

 

NJI_320             Dolmetschen 0/2 4k  M. Havlová

NJII_3513            Wirtschaftsdeutsch für Übersetzer I 0/2 4k D. Spěváková

NJII_1007         Překladová cvičení k hospodářské němčině (čeština) 0/2 4k Z. Mareček

 

jaro:


NJII_1002         Computergestütztes Übersetzen: CAT-Programme  0/2 4k (S. Pokorný)
NJII_50               Literarische Übersetzung 0/2 3k     J. Kovář

CJBB132              Syntax češtiny pro překladatele 0/2 3k J. Vojtová                                                   

NJII_ 749             Untertitelung 0/2 4k  Z. Mareček                                                                  

NJII_3243            Fachsprachen 1/1 4k  (JS) I. Zündorf

NJII_ 759             Übersetzungsübung Tschechisch-Deutsch 0/2 4k M. Havlová               

NJII_ 760             Rhetorische Übungen 0/2 3k  lektor

 

NJII_ 746             Projekt, 5k, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou.

                                                                             

 

Modul KWi: Germanistika a kulturní věda, česko-německé vztahy, germanobohemika,  přesahy od germanistiky k jiným disciplínám

 

podzim:

 

NJII_471           Close reading KWI 2/0 4k J. Budňák

NJII_2225         Deutscher Konservativismus 1/1 4k A Urválek

NJII_41             Mährische deutschsprachige Literatur von 1888 bis 1924 1/1 4k Z. Mareček

NJII_744           Literatur am Hof der Přemysliden und Luxemburger im Zeitraum 1250–1400 I, 1/1 4k                    S. Stanovská

NJII_90             Nobelova cena 1/0 2k J. Kovář

NJII_132           Tschechisch-deutsche Sprachkontakte 1/1 4 k V. Brom

 

CJBC40            Česko-německé kontakty a konflikty v literatuře 19. století 0/2 4 k (Účl.) Z. Urválková

 

NJII_720           Bibel und die Literatur 1/0 2k J. Munzar

 

Jaro:

PHO2111           Četba německý filosofických textů z 20. a 21. stol. 0/2 4 k (Filos.) R.Brázda

NJII_97              Autobiografie a proměny mentalit 1/1 4k Z. Mareček

NJII_472            Aplikovaná germanistika 0/2 4k J. Budňák

NJII_473            Problém němectví v poválečné něm. literatuře 1/1 4k A. Urválek

NJII_751            Literatur am Hof der Přemysliden und Luxemburger im Zeitraum 1250–1400 II, 1/1                       4k S. Stanovská

 NJI_315          Biblická intertextualita 4 k M. Trombiková

NJII_746           Projekt  5k, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou..

 

Modul LiWi: Teorie, dějiny německy psané literatury, dějiny druhů, žánrů, témat

podzim:

NJII_747           Österreichische Literatur, 1/1 4k E. Osmanovič

NJII_1225         Von Schnitzler zu Schwab: Drama im 20. Jh. 1/1 4k A. Urválek

NJII_745            Himmel und Hölle I. Zu Motiv- und Vorstellungswelten vom frühen zum hohen    

Mittelalter 1/1 4k S. Stanovská

NJII_96              Kürzere Prosa um 1900, 1/1 4k Z. Mareček 4k

NJI_319             Univerzitní román 4 k V. Trombik

NJII_39              Literatur in der DDR 1/0 2  Kovář 2k

NJI_491           Gedichte 4 k K. Buzek

NJI_570            Literatur und Suizid (2k), Ringvorlesung

 

 

 

 

Jaro:

NJII_7171         Texte und Methoden 1/1 4 k (výběr)

NJII_3544         Tendenzen der dtsch. Prosa nach 2000 1/1 4k (výběr) 

NJII_752           Himmel und Hölle II. Zu Motiv- und Vorstellungswelten vom frühen zum hohen Mittelalter 1/1 4k S. Stanovská

NJJI_30            Literatur in der Schweiz 1/0 2 k J. Kovář

NJII_117           Ausgewählte Stoffe der mittelalterlichen Literatur (deutsch-tschechisch) 1/1 4k V.Brom

NJII_137           Deutschsprachige Chroniken des Mittelalters, 1/1 4k V. Brom

NJII_94             Prager deutsch-jüdische Autoren 1/1 4k Z. Mareček

NJII_746           Projekt, 5k, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou.

 

 

 

právě se aktualizuje (pokyny k modulům)

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJI_491 „Gedicht mit Gewicht?! Gedichtinterpretation leicht gemacht K. BůžekK. Bůžek k 1/1/04
NJI_492 Didaktik -herrschaftsfrei? J. KöckJ. Köck k 1/1/04
NJI_570 Literatur und Suizid - Ringvorlesung
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. UrválekJ. Budňák, E. Osmanović k 2/0/02
NJI_589 Crashkurs DaF Y. BaumannY. Baumann k 0/2/03
NJII_1007 Překladová cvičení k hospodářské němčině - cílový jazyk čeština Z. MarečekZ. Mareček z 0/2/03
NJII_1225 Von Schnitzler zu Schwab. Deutschsprachiges Drama im 20. Jahrhundert A. UrválekA. Urválek z 0/24
NJII_137 Deutschsprachige Chroniken des Mittelalters
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. BromV. Brom k 1/1/04
NJII_2225 Deutscher Konservativismus
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. UrválekA. Urválek k 1/14
NJII_3238 Entwicklungstendenzen der heutigen deutschen Sprache I. KratochvílováI. Zündorf z 1/14
NJII_34 Methoden der Textanalyse J. MaláJ. Malá z 0/1/03
NJII_35 Sprache der Massenmedien J. MaláJ. Malá k 1/0/02
NJII_3513 Wirtschaftsdeutsch
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. SpěvákováD. Spěváková k 0/24
NJII_39 Literatur in der DDR
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. KovářJ. Kovář k 1/0/02
NJII_41 Mährische deutschsprachige Literatur von 1888 bis 1924
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
Z. MarečekZ. Mareček z 0/2/04
NJII_421 Deutsche Wortfolge im Vergleich J. ZemanJ. Zeman k 1/1/03
NJII_471 XXX J. BudňákJ. Budňák k 0/2/04
NJII_54 Übersetzen publizistischer Texte I. R. KopřivaR. Kopřiva z 0/2/04
NJII_641 Švédština pro začátečníky I A. KempeA. Kempe, E. Straková z 0/2/04 !NJII_642
NJII_720 Bibel in der deutschen Literatur und Kultur J. MunzarJ. Munzar k 1/0/02
NJII_7304 Kontrastivní stylistická analýza literárních překladů J. MaláJ. Malá z 0/1/02
NJII_7308 Theaterworkshop - E. OsmanovićM. Kubátová k 0/24
NJII_744 Literatur am Hof der Přemysliden und Luxemburger im Zeitraum 1250 -1400 S. StanovskáS. Stanovská k 1/1/04
NJII_745 Himmel und Hölle I. Zu Motiv- und Vorstellungswelten vom frühen zum hohen Mittelalter S. StanovskáS. Stanovská k 1/1/04
NJII_746 Projekt A. Urválek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 1/15
NJII_747 Österreichische Literatur E. OsmanovićE. Osmanović k 1/14
NJII_748 Teorie a praxe uměleckého překladu S. StanovskáS. Stanovská k 1/14
NJII_761 Lehrwerke und andere Lehrmaterialien in DaF A. HalasováA. Halasová k 0/24
NJII_90 Deutsche Nobelpreisträger J. KovářJ. Kovář k 1/0/02
NJII_96 Kurzprosa um 1900
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
Z. MarečekZ. Mareček k 0/2/04
NJII_971 Kreatives Schreiben (für die Lange Nacht der kurzen Texte) Z. MarečekZ. Mareček z 0/2/03
CJBB105 Korpusová lingvistika - přednáška K. OsolsoběD. Hlaváčková zk 2/0/04
NJI_319 Der deutschsprachige Universitätsroman seit 1968
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. TrombikV. Trombik k 2/24
NJI_320 Vorbereitung auf Simultandolmetschen M. HavlováM. Havlová k 0/24

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJII_103 Didaktik des Deutschen II A. HalasováA. Halasová zk 0/2/05
NJII_1183 Seminar zur Abschlussarbeit - Magister J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/010
NJII_24 Historische Entwicklung II S. StanovskáZ. Masařík, S. Stanovská zk 1/1/04 NJII_22
NJII_251 Stilistik des Deutschen II J. MaláJ. Malá k 2/0/04
NJII_252 Deutsche Gegenwartsliteratur II J. KovářJ. Kovář k 1/1/04
NJII_284 Diplomseminar - Magister II J. MunzarM. Bobková, V. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/015 NJII_271
NJI_282 Abschlussarbeit für Magister J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00
UZB003 Školní didaktika P. NovotnýK. Trnková, R. Švaříček, K. Korcová zk 1/14 UZB002
UZB004 Psychologie pro učitele II P. NovotnýZ. Stránská, Z. Stránský zk 1/1/04 UZB001
UZB005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika P. NovotnýV. Čiháček, L. Hloušková, B. Lazarová, P. Pitnerová zk 1/14
UZNJ2015I Diplomseminar - Magister I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/010
UZNJ2015II Diplomseminar - Magister II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/010
UzNJII1020 Pädagogische Praxis A. HalasováA. Halasová z 0/1/010
UzNJII1021 Abschlussarbeit für die Lehrer A. HalasováA. Halasová z 0/0/00 NJII_102
UzNJII_273 Státní závěrečná zkouška magisterská - učitelství J. KovářJ. Kovář
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0
UZNJII_28 Diplomarbeit - Magister J. MunzarJ. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, E. Uhrová, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00

Volitelné předměty v jarním semestru
 

Povinně volitelné předměty (kredity B) u všech oborů navazujícího magisterského studia prošly výraznou inovací v nabídce a způsobu realizace. Touto změnou došlo k rozšíření a zkvalitnění skladby předmětů, především ale k posílení specializační náplně magisterského studia.

 

Od imatrikulačního ročníku 2016 se povinně volitelné předměty dělí do 4 modulů (povinné předměty zůstávají ve stávající podobě, modulace se jich netýká):

 

1.       Modul SpraWi:  Jazykověda

 

2.       Modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie

 

3.       Modul KWi: Germanistika a kulturní věda, česko-německé vztahy, germanobohemika,  přesahy od germanistiky k jiným disciplínám

 

4.       Modul LiWi: Teorie, dějiny německy psané literatury, dějiny druhů, žánrů, témat

 

Celkový počet nabízených kreditů v každém z těchto modulů je přibližně 55. Posluchači navazujícího magisterského jednooborového studia musí během svého studia absolvovat minimálně 45 kreditů z nabídky povinně volitelných předmětů. Zbývající počet požadovaných kreditů, tedy 13, jsou C kredity.

 

V rámci jednooborového navazujícího studia Německý jazyk a literatura (filologické studium) lze tedy zvolit kteroukoli z následujících tří variant (a,b,c) s tím, že pro jazykovědnou specializaci je primární modul SpraWi, pro germanisticky literárněvědnou specializaci je primární modul LiWi, pro germanisticky kulturněvědnou specializaci je primární modul KWi.

Pro jednooborové studium Překladatelství německého jazyka je primární modul TranslA.

 

 

Na začátku jednooborového navazujícího studia Německý jazyk a literatura (filologické studium) se posluchači mohou rozhodnout, v jakém režimu budou absolvovat povinně volitelné předměty svého studia. Na výběr jsou tři varianty organizace studijního plánu:

 

a) Povinně volitelné předměty v kompletním specializačním modulu: Je nutno absolvovat 45 kreditů ze zvoleného modulu (obsahuje 1–2 specializované předměty, vyučované jinou katedrou FF MU; tyto předměty se v této zvolené variantě započítávají do uvedeného požadovaného počtu modulových B kreditů. Jednou za studium je možné si zapsat předmět Projekt (5k), který je zaměřen na přípravu samostatného odborného výstupu.

 

b) Povinně volitelné předměty v dvoutřetinovém modulu

Je nutno absolvovat 30k na zvoleném modulu, 15k na libovolném dalším. Do uvedeného počtu B kreditů se započítává pouze jeden ze specializovaných modulových předmětů, vyučovaných jinou katedrou FF MU. Jednou za studium je možné si zapsat předmět Projekt (5k), který je zaměřen na přípravu samostatného odborného výstupu.

 

c) Nemodulární výběr předmětů B bez specializace

Je nutno absolvovat 45 kreditů z nabídky oborových předmětů B. Do uvedeného počtu B kreditů se nezapočítává žádný specializovaný modulový předmět, vyučovaný jinou katedrou FF MU. Předmět Projekt není v rámci nemodulárního studia nabízen.

 

Všechny tři varianty jsou provázány tak, aby vždy umožňovaly přestup z varianty a) do varianty b), popřípadě i do varianty c). Pokud student po jednom semestru zjistí, že mu vybraná varianta kompletního modulu nevyhovuje, může dále volit předměty v režimu dvoutřetinového modulu, popřípadě přejít do režimu bez modulu. Rovněž je možno přejít z modulu dvoutřetinového do kompletního modulu, pakliže si student doplní potřebný počet modulových B kreditů. Při přestupu z varianty a) nebo b) do varianty c) bude v rámci modulu anulován předmět Projekt, který bude započítán jako C kredit.

 

Varianta bez modulu je vhodná pro studenty, kteří se nechtějí odborně vymezit a spíše upřednostňují „plošnou“ informovanost napříč jednotlivými germanistickými disciplínami.

 

Modularizované varianty vycházejí vstříc potřebě zaměřit se během studia na specializované předměty a odborně se profilovat. Výstupem z modularizovaného studijního plánu je certifikát o absolutoriu specializačního modulu. Specializace se rovněž odrazí v příslušných částech státní závěrečné zkoušky.

 

 

Modularizovaný průběh studia v povinně volitelných předmětech se primárně týká:

 

1.       Jednooborového navazujícího magisterského studia Německý jazyk a literatura

2.       Jednooborového studia Překladatelství německého jazyka  

 

U jednooborového navazujícího studia Překladatelství německého jazyka jsou možné 2 varianty studijního plánu:

 

1.       Celý modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie (45k), nebo

2.       Dvoutřetinový modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie (30k) a jakýkoli z dalších modulů (15k – výběr v rámci jednoho dalšího modulu).

 

 

 

Nemodularizovaná podoba se týká těchto studií:

 

 

1.       V jednooborovém navazujícím studiu Učitelství němčiny pro SŠ, kde je třeba splnit  27 B kreditů. 

 

2.       Ve dvouoborovém studiu Učitelství němčiny pro SŠ, kde je třeba absolvovat 11 B kreditů v diplomovém i nediplomovém studiu.

 

3.       U všech dvouoborových forem studia, kde je třeba absolvovat 8 B kreditů u dvouoborového diplomového studia a 11 B kreditů u dvouoborového nediplomového studia.

4.       Ve dvouoborovém studiu Překladatelství německého jazyka, kde je třeba splnit 18 B kreditů, a to v diplomovém i nediplomovém studiu.

 

 

Náplň jednotlivých modulů

 

Modul SpraWi:  Jazykověda

Podzim:

NJII_421          Deutsche Wortfolge im Vergleich  0/2 4k J. Zeman

NJII_125           Historische Semantik 1/1 4k V. Brom

NJII_3238         Tendenzen in der  deutschen Gegenwartssprache 1/1 4k I. Zündorf

NJII_34             Textsortenanalyse   1/1 4k J. Malá

NJII_35             Sprache der Massenmedien  1/1 4k J. Malá

CJBB 105          Korpusová lingvistika 2/0  4k  (PLIN) D. Hlaváčková 

 

Jaro:

NJII_133              Deutsche Eigennamen 1/1 4k V. Brom

NJII_3239           Das Fremdwort im Deutschen1/1 4k I. Zündorf

NJII 3515             Textlinguistik und Textgrammatik 1/1 4k I. Zündorf

NJII_38                Phraseologismen im Text 1/1 4k J. Malá

NJII_3243            Fachsprachen 1/1 4k  I. Zündorf

 NJII_3514           Korpuslinguistik und elektronische Ressourcen  0/2 4k I.Zündorf a hosté

NJII_755              Výběrová přednáška 2/0 3k (hosté)

 

NJII_746 Projekt, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou.

 

Modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie

Podzim:

NJII_ 748             Teorie a praxe uměleckého překladu  1/1 4k S. Stanovská

NJII_7304            Kontrastivní stylistická analýza literárních překladů 1/1 4k  J. Malá

CJBB105           Korpusová lingvistika – přednáška 2/0 4k (PLIN) D. Hlaváčková

NJI_320             Dolmetschen 0/2 4k  M. Havlová

NJII_3513            Wirtschaftsdeutsch für Übersetzer I 0/2 4k D. Spěváková

NJII_1007         Překladová cvičení k hospodářské němčině (čeština) 0/2 4k Z. Mareček

 

jaro:

NJII_1002         Computergestütztes Übersetzen: CAT-Programme  0/2 4k (S. Pokorný)

NJII_50               Literarische Übersetzung 0/2 3k     J. Kovář

CJBB132              Syntax češtiny pro překladatele 0/2 3k J. Vojtová                                                   

NJII_ 749             Untertitelung 0/2 4k  Z. Mareček                                                                  

NJII_3243            Fachsprachen 1/1 4k  (JS) I. Zündorf

NJII_ 759             Übersetzungsübung Tschechisch-Deutsch 0/2 4k M. Havlová               

NJII_ 760             Rhetorische Übungen 0/2 3k  lektor

 

NJII_ 746             Projekt, 5k, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou.

                                                                             

 

Modul KWi: Germanistika a kulturní věda, česko-německé vztahy, germanobohemika,  přesahy od germanistiky k jiným disciplínám

 

podzim:

 

NJII_471           Close reading KWI 2/0 4k J. Budňák

NJII_2225         Deutscher Konservativismus 1/1 4k A Urválek

NJII_41             Mährische deutschsprachige Literatur von 1888 bis 1924 1/1 4k Z. Mareček

NJII_744           Literatur am Hof der Přemysliden und Luxemburger im Zeitraum 1250–1400 I, 1/1 4k                    S. Stanovská

NJII_90             Nobelova cena 1/0 2k J. Kovář

NJII_132           Tschechisch-deutsche Sprachkontakte 1/1 4 k V. Brom

 

CJBC40            Česko-německé kontakty a konflikty v literatuře 19. století 0/2 4 k (Účl.) Z. Urválková

 

NJII_720           Bibel und die Literatur 1/0 2k J. Munzar

 

Jaro:

PHO2111           Četba německý filosofických textů z 20. a 21. stol. 0/2 4 k (Filos.) R.Brázda

NJII_97              Autobiografie a proměny mentalit 1/1 4k Z. Mareček

NJII_472            Aplikovaná germanistika 0/2 4k J. Budňák

NJII_473            Problém němectví v poválečné něm. literatuře 1/1 4k A. Urválek

NJII_751            Literatur am Hof der Přemysliden und Luxemburger im Zeitraum 1250–1400 II, 1/1                       4k S. Stanovská

 

NJII_746           Projekt  5k, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou..

 

Modul LiWi: Teorie, dějiny německy psané literatury, dějiny druhů, žánrů, témat

podzim:

NJII_747           Österreichische Literatur, 1/1 4k E. Osmanovič

NJII_1225         Von Schnitzler zu Schwab: Drama im 20. Jh. 1/1 4k A. Urválek

NJII_745            Himmel und Hölle I. Zu Motiv- und Vorstellungswelten vom frühen zum hohen    

Mittelalter 1/1 4k S. Stanovská

NJII_96              Kürzere Prosa um 1900, 1/1 4k Z. Mareček 4k

CJBC558           Moderní a postmoderní román, 2/0 5k (Účl.) Z. Fonioková

NJII_39              Literatur in der DDR 1/0 2  Kovář 2k

 

 

 

 

Jaro:

NJII_7171         Texte und Methoden 1/1 4 k (výběr)

NJII_3544         Tendenzen der dtsch. Prosa nach 2000 1/1 4k (výběr) 

NJII_752           Himmel und Hölle II. Zu Motiv- und Vorstellungswelten vom frühen zum hohen Mittelalter 1/1 4k S. Stanovská

NJJI_30            Literatur in der Schweiz 1/0 2 k J. Kovář

NJII_117           Ausgewählte Stoffe der mittelalterlichen Literatur (deutsch-tschechisch) 1/1 4k V.Brom

NJII_137           Deutschsprachige Chroniken des Mittelalters, 1/1 4k V. Brom

NJII_94             Prager deutsch-jüdische Autoren 1/1 4k Z. Mareček

NJII_746           Projekt, 5k, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou.

 

 

 

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
CJBB54 Teorie a praxe ortografie, kultura jazykového projevu J. VojtováJ. Vojtová z 0/2/04
NJI_315 Biblische Intertextualität in deutschen Romanen nach 1990
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. TrombikováM. Trombiková k 0/24
NJI_488 Projekt - verze nemodulární a bakalářská A. UrválekM. Havlová, Z. Mareček, E. Osmanović, D. Spěváková, S. Stanovská
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 1/1/03
NJI_489 nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ] [ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] 0/0
NJI_493 Migrationspädagogik
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. KöckJ. Köck k 1/1/04
NJI_588 Interkulturelle Deutschsprachige Literatur
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. SchnelzerY. Baumann k 0/2/03
NJII_1002 Computergestütztes Üebersetzen
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
Z. MarečekS. Pokorný z 0/23
NJII_117 Literarische Spaziergänge durch Brno
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. WinfriedA. Winfried z 0/2/03
NJII_137 Deutschsprachige Chroniken des Mittelalters
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. BromV. Brom k 1/1/04
NJII_30 Literatur in der Schweiz J. KovářJ. Kovář k 1/0/02
NJII_3239 Das Fremdwort im Deutschen I. ZündorfI. Zündorf z 1/14
NJII_3243 Fachsprachen
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. ZündorfI. Zündorf k 1/14
NJII_3514 Korpuslinguistik I. ZündorfI. Zündorf k 1/14
NJII_3515 Textlinguistik
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. ZündorfI. Zündorf k 0/12
NJII_3544 Tendenzen in der deutschsprachigen Gegenwartsprosa nach 2000 Z. MarečekJ. Kovář, J. Budňák, A. Urválek, M. Trombiková, R. Guniš, I. Tomáštíková, Z. Mareček, K. Bůžek, E. Osmanović, V. Trombik z 1/1/04
NJII_3613 Wirtschaftsdeutsch II D. SpěvákováD. Spěváková k 0/24 NJII_3513
NJII_38 Phraseologie in Texten J. MaláJ. Malá k 0/1/02 NJII_37
NJII_44 Gótština J. ZemanJ. Zeman k 1/0/02
NJII_472 XXXX J. BudňákJ. Budňák k 0/2/04
NJII_473 Problém němectví v poválečné německé literatuře A. UrválekA. Urválek k 0/2/04
NJII_50 Literarische Übersetzung J. KovářJ. Kovář z 0/2/04
NJII_7171 Texte und Methoden
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. UrválekJ. Budňák, R. Guniš, R. Herout, P. Pytlík, V. Trombik, M. Trombiková, A. Urválek k 0/2/04
NJII_7291 Theaterworkshop: Frühjahr 2016 E. OsmanovićE. Osmanović k 0/45
NJII_746 Projekt A. Urválek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 1/15
NJII_748 Teorie a praxe uměleckého překladu S. StanovskáS. Stanovská k 1/14
NJII_749 Untertitelung
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
Z. MarečekZ. Mareček z 0/24
NJII_751 Literatur am Hof der Přemysliden und Luxemburger im Zeitraum 1250 -1400 II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
S. StanovskáS. Stanovská k 1/1/04
NJII_755 Výběrová přednáška
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. ZündorfI. Zündorf k 2/03
NJII_759 Übersetzungsübung Tschechisch-Deutsch
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. HavlováM. Havlová k 0/24
NJII_760 Rhetorische Übungen
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. ZündorfM. Brümmer, J. Köck k 0/2/04
NJII_77 Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten - Literaturwissenschaft
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. UrválekV. Trombik, M. Trombiková, A. Urválek z 0/2/04
NJII_94 Prager deutsch-jüdische Autoren. Von Sippurim bis zu H. G. Adler. Z. MarečekZ. Mareček z 0/2/04
NJII_97 Autobiographie im 19. und 20. Jht.
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
Z. MarečekZ. Mareček z 0/2/04
PH02111 Německá filozofie 20. a 21. století – četba a interpretace textů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. KrobR. Brázda z 0/2/04

Kombinovaná forma studia

doporučený plán studia

informace o studiupod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
plán studia

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
DPS001 Psychologie pro učitele P. NovotnýZ. Stránská, Z. Stránský z 0/0 blokově.4
DPS002 Školní pedagogika P. NovotnýK. Trnková, R. Švaříček, J. Zounek, K. Brücknerová, P. Novotný, Z. Šalamounová zk 0/0 blokově.5
NJK183 Lexikologie němčiny I. ZündorfI. Zündorf zk 1/1/04
NJK22 Historische Entwicklung I S. StanovskáV. Brom, Z. Masařík, S. Stanovská k 1/1/05
NJK23 Deutsche Gegenwartsliteratur I J. KovářJ. Kovář k 1/1/06
NJK251 Stilistik des Deutschen J. MaláJ. Malá zk 1/1/04

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
DPS003 Obecná a alternativní didaktika
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. NovotnýV. Čiháček, L. Hloušková, P. Novotný, K. Trnková, J. Zounek zk 0/06 UZB002
DPS004 Psychologie pro učitele P. NovotnýZ. Stránská, Z. Stránský zk 0/0 blokově.5 DPS001
NJK102 Didaktik des Deutschen I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. HalasováA. Halasová z 0/0/05
NJK24 Historische Entwicklung II S. StanovskáZ. Masařík, D. Spěváková, S. Stanovská zk 1/1/06 NJK22
NJK252 Deutsche Gegenwartsliteratur II J. KovářJ. Kovář zk 1/1/06 NJK23
NJK27 Literární seminář
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. MunzarR. Kopřiva, J. Munzar, A. Urválek zk 0/2/06

rozvrh podzim 2015
 

pátek 25.9. v 9.10 - psychologie.

pátek 9. 10. 8:20, psychologie

pátek 23. 10. 8:20 psychologie

pátek 20. 11. 8:20 psychologie

pátek 4. 12. 8:20 psychologie

pátek 18. 12: test.

 

pátek 2.10. v 9.10                

Historický vývoj (4) - Brom

Současná něm. lit. (2) - Kovář

pátek 16.10. v 9.10 -

Současná něm. lit. (4) - Kovář

Historický vývoj (2) - Brom

pátek 6.11. v 9.10 

Stylistika N (6) - Malá

                                   

pátek 27.11. v 9.10 -

Lexikologie (3) -  Zündorf

                                     

Současná něm. lit. (3) - Kovář

pátek 11.12. v 9.10 -              

Historický vývoj (1) - Brom

Lexikologie (3) -  Zündorf

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJK28 Jazykovědný seminář
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. MaláJ. Malá zk 0/2/06
NJK29 Diplomový seminář
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. MaláJ. Kovář, J. Malá, A. Urválek, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
NJK30 Hospodářská němčina Z. MarečekZ. Mareček zk 0/2/06
NJK31 Německý slovosled J. ZemanJ. Zeman zk 0/2/06
NJK32 Literární seminář
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. KovářJ. Kovář, A. Urválek zk 0/2/06
DPS005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika P. NovotnýP. Pitnerová, B. Lazarová, L. Hloušková zk 0/0 blokově.5

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJK33 diplomový seminář II J. MaláJ. Malá
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
NJK34 diplomová práce J. MaláJ. Kovář, J. Malá, A. Urválek, I. Zündorf z 0/2/00 NJK29

rozvrh jaro 2016
 
Kombinované studium učitelství němčiny - jarní semestr 2016 Oborové předměty – konzultace se konají v posluchárně J22. NJK24 Historische Entwicklung II; NJK252 Deutsche Gegenwartsliteratur II; NJK27 Literární seminář, Lingvistický seminář – frazeologie, Didaktika němčiny sudé pátky 9:10–15:45 J22
26.2.2016: 9.10-10.45 – Lingvistický seminář – frazeologie (2) (Malá) 10.50-12.25 - Didaktika němčiny (2) (Halasová) 12.30-14.00 – Současná německá literatura II (2) (Kovář)

11.3.2016: 9.10-10.45 – Historický vývoj II (2) (Brom) 10.50-12.25 - Didaktika němčiny (2) (Halasová) 12.30-14.00 – Literární seminář (2) (Urválek)

8.4.2016: 9.10-10.45 – Historický vývoj II (2) (Brom) 10.50-12.25 - Didaktika němčiny (2) (Halasová) 12.30-14.00 – Současná německá literatura (Kovář) 22.4.2016 – 9.10-10.45 – Lingvistický seminář – frazeologie (2) (Malá) 10.50-12.25 - Didaktika němčiny (2) (Halasová) 12.30-14.00 - Literární seminář (2) (Urválek)

6.5.2016 9.10-10.45 – Historický vývoj II (2) (Brom) 10.50-12.25 - Didaktika němčiny (2) (Halasová) 12.30-14.00 - Současná německá literatura (Kovář)

20.5.2016 9.10-10.45 – Historický vývoj II (2) (Brom) 10.50-11.35 - Lingvistický seminář – frazeologie (1) (Malá) 11.40-12.25 - Literární seminář (1) (Urválek)
rozvrh podzim 2016
 
Kombinované studium učitelství němčiny - podzimní semestr 2016


Rozvrh kombinovaného studia I. r., podzimní semestr 2016/17: sudé pátky, L 41
23.9.2016: 9.10-10.40 – Stylistika němčiny (2) – J. Malá
10.50-12.25 – Současná německá literatura (2) – J. Kovář

7.10.2016: 9.10-10.40 – Historický vývoj (2) – V. Brom
10.50-12.25 – Lexikologie němčiny (2) – I. Zündorf
12.30-14.00 – Současná německá literatura (2) – J. Kovář

21.10.2016: 9.10-10.40 - Historický vývoj (2) – V. Brom
10.50-12.25 – Lexikologie němčiny (2) – I. Zündorf
12.30-14.00 – Současná německá literatura (2) – J. Kovář

4.11.2016: 9.10-10.40 - Současná německá literatura (2) – J. Kovář
10.50-12.25 – Historický vývoj (2) – V. Brom

2.12.2016: 9.10 – 9.55 - Historický vývoj (1) – V. Brom
10.00-10.45 - Lexikologie němčiny (1) – I. Zündorf

16.12.2016: 9.10-11.40 - Stylistika němčiny (3) – J. Malá


Rozvrh kombinovaného studia II. r., podzimní semestr 2016/17: sudé pátky, U 12

7.10.2016: 9.10-10.40 – Literární seminář (2) – J. Kovář
10.50-12.25 – Německý slovosled (2) – J. Zeman

21.10.2016: 10.50-12.25 – Německý slovosled (2) – J. Zeman
12.30-14.00 - Cvičení k hospodářské němčině (2) – Z. Mareček

4.11.2016: 10.50-12.25 – Německý slovosled (2) – J. Zeman
12.30-14.00 – Literární seminář (2) – J. Kovář

2.12.2016: 10.50-12.25 - Literární seminář (2) – J. Kovář
12.30-14.00 - Cvičení k hospodářské němčině (2) – Z. Mareček

16.12.2016: 10.50-12.25 - Literární seminář (2) – J. Kovář
12.30-14.00 - Cvičení k hospodářské němčině (2) – Z. Mareček

Diplomový seminář se koná v pracovně školitelů dle domluvy.
rozvrh podzim 2017
 
Rozvrh kombinovaného studia I. r., zimní semestr 2017/18: sudé pátky, L 41

22.9.   9.10-10.40 – Stylistika němčiny (2) – J. Malá
                     10.50-12.25 – Současná německá literatura (2) – J. Kovář
 

6.10. 9.10-10.40 – Historický vývoj (2) – V. Brom
                     10.50-12.25 – Lexikologie němčiny (2) – I. Zündorf
                      12.30-14.00 – Současná německá literatura  (2) – J. Kovář
 

20.10. 9.10-10.40 -  Historický vývoj (2) – V. Brom
                      10.50-12.25 – Lexikologie němčiny (2) – I. Zündorf
                     12.30-14.00 – Současná německá literatura  (2) – J. Kovář
 

3.11. 10.50-12.25  – Historický vývoj (2) – V. Brom
                      12.30-14.00 -  Současná německá literatura  (2) – J. Kovář
 

1.12.   9.10 – 9.55 - Historický vývoj (1) – V. Brom 
                      10.00-10.45 - Lexikologie němčiny (1) – I. Zündorf  
 

15.12.  9.10-11.40 - Stylistika němčiny (3) – J. Malá
 
Rozvrh kombinovaného studia II. r., zimní semestr 2017/18: sudé pátky, B2.41
 
6.10.  –  10.50-12.25 –  Literární seminář (2) – J. Kovář
                          12.30-14.00 -  Německý slovosled (2) – J. Zeman
 

20.10.  10.50-12.25 –  Německý slovosled (2) – J. Zeman
                        12.30-14.00 -  Cvičení k hospodářské němčině (2) – Z. Mareček                
                    

3.11.   10.50-12.25 –Literární seminář (2) – J. Kovář
                      12.30-14.00 – Německý slovosled (2) – J. Zeman
       

1.12.  10.50-12.25 -  Literární seminář (2) – J. Kovář
                       12.30-14.00 -  Cvičení k hospodářské němčině (2) – Z. Mareček                
 

15.12.  10.50-12.25 -  Literární seminář (2) – J. Kovář
                        12.30-14.00 -  Cvičení k hospodářské němčině (2) – Z. Mareček   
 
Diplomový seminář se koná v pracovně školitelů dle domluvy.            

rozvrh jaro 2018
 
Rozvrh kombinovaného studia I. r., jarní semestr 2018: sudé pátky L 41
23.2.2018:    
9.10-10.40 –  Jazykovědný seminář (Phraseologie)  (2) – J. Malá 
10.50-12.25 –  Historický vývoj II – V. Brom
12.30-14.00 – Současná německá lit. II J. Kovář
  
9.3.2018:      
9.10-10.40 – Historický vývoj II  (2) – V. Brom
10.50-12.25 – Didaktika němčiny  (2) – J. Köck
12.30-14.00 – Současná německá lit. II (2) – J. Kovář
 
23.3.2018:   
9.10-10.40 -  Historický vývoj II (2) – V. Brom
10.50-12.25 – Didaktika němčiny  (2) – J. Köck
12.30-14.00 – Současná německá lit. II (2) – J. Kovář 

6.4.2018:   
9.10-10.40  –  Jazykovědný seminář (Phraseologie)  (2) – J. Malá 
10.50-12.25 –  Současná německá lit. II (2) – J. Kovář
 
20.4.2018:  
9.10-10.40  –  Didaktika němčiny  (2) – J. Köck
10.50-11.35  – Historický vývoj II (1) – V. Brom
 
4.5.2018:  
 9.10-10.40  –  Didaktika němčiny  (2) – J. Köck
10.50-11.35  –  Jazykovědný seminář (Phraseologie)  (1) – J. Malá
 

přehled předmětů

podzimní semestr

povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
DPS001 Psychologie pro učitele P. NovotnýZ. Stránská, Z. Stránský z 0/0 blokově.4
DPS002 Školní pedagogika P. NovotnýK. Trnková, R. Švaříček, J. Zounek, K. Brücknerová, P. Novotný, Z. Šalamounová zk 0/0 blokově.5
NJK183 Lexikologie němčiny I. ZündorfI. Zündorf zk 1/1/04
NJK22 Historische Entwicklung I S. StanovskáV. Brom, Z. Masařík, S. Stanovská k 1/1/05
NJK23 Deutsche Gegenwartsliteratur I J. KovářJ. Kovář k 1/1/06
NJK251 Stilistik des Deutschen J. MaláJ. Malá zk 1/1/04
NJK29 Diplomový seminář
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. MaláJ. Kovář, J. Malá, A. Urválek, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
NJK30 Hospodářská němčina Z. MarečekZ. Mareček zk 0/2/06
NJK31 Německý slovosled J. ZemanJ. Zeman zk 0/2/06
NJK32 Literární seminář
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. KovářJ. Kovář, A. Urválek zk 0/2/06
DPS005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika P. NovotnýP. Pitnerová, B. Lazarová, L. Hloušková zk 0/0 blokově.5

jarní semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJK183 Lexikologie němčiny I. ZündorfI. Zündorf zk 1/1/04
NJK24 Historische Entwicklung II S. StanovskáZ. Masařík, D. Spěváková, S. Stanovská zk 1/1/06 NJK22
NJK252 Deutsche Gegenwartsliteratur II J. KovářJ. Kovář zk 1/1/06 NJK23
NJK27 Literární seminář
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. MunzarR. Kopřiva, J. Munzar, A. Urválek zk 0/2/06
NJK28 Jazykovědný seminář
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. MaláJ. Malá zk 0/2/06
NJK29 Diplomový seminář
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. MaláJ. Kovář, J. Malá, A. Urválek, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
NJK33 diplomový seminář II J. MaláJ. Malá
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
NJK34 diplomová práce J. MaláJ. Kovář, J. Malá, A. Urválek, I. Zündorf z 0/2/00 NJK29
NJK35 Státní závěrečná zkouška J. MaláJ. Malá, D. Spěváková
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
zk 0/2/00
UZB003 Školní didaktika P. NovotnýK. Trnková, R. Švaříček, K. Korcová zk 1/14 UZB002
UZB004 Psychologie pro učitele II P. NovotnýZ. Stránská, Z. Stránský zk 1/1/04 UZB001


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2018 16:00, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému