česky

Změnit fakultu
Filozofická fakulta
Změnit období
−1 | podzim 2015 | +1
Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium

Překladatelství německého jazyka

PREZENČNÍ FORMA STUDIA

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Magisterské studium jednooborové

Informace o studiu
 

Studuje se na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU. Odbornému zaměření odpovídá skladba předmětů v kreditovém systému, na jehož základě je studium organizováno. Kredity se získávají absolvováním předepsaných povinných a volitelných přednášek a seminářů. Absolvování každé přednášky a semináře musí být doloženo složením příslušné zkoušky nebo (v případě, že kurz je ukončen zápočtem) splněním podmínek pro udělení zápočtu.
Přednášky a semináře jsou rozděleny do tří skupin:

1. Povinné (kredity A), které tvoří páteř oboru, musejí být absolvovány povinně všechny.
2. Volitelné (kredity B), jejichž výuka je zajišťována Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky a z nichž si posluchač volí podle svého zájmu takový počet, aby dosáhl stanoveného počtu volitelných kreditů.
3. Zbylý počet volitelných kreditů si posluchači mohou doplnit kredity C, které získají, absolvují-li (předepsaným způsobem) příslušný počet přednášek či seminářů na jakémkoliv jiném oboru přednášeném na FF. Do těchto kreditů však nelze započítat TV a povinné předměty společného základu.
Studium trvá 4 semestry. V tomto studiu musí posluchači získat celkem 120 kreditů

 • 24 kreditů z povinných předmětů (kredity A), z toho 4 kredity za cizí jazyk
 • 2 krát 15 kreditů za semináře k magisterské diplomové práci
 • 0 kreditů za diplomovou práci.
 • tj. celkem 54 kreditů A
 • zbylých 66 kreditů tvoří B popř. C kredity. Z tohoto počtu musí student získat 20 kreditů B na svém mateřském oboru, tedy z předmětů určených přímo pro tento obor (viz níže). Zbývá 46 kreditů C, kam lze započítat ostatní volitelné předměty vypisované ÚGNN, ale i předměty vypisované jakoukoli jinou katedrou FF.Kredity A tvoří tyto předměty:
NJPII_3246 Seminar zur Diskursanalyse (1) 2 kredity, podzim, zápočet (dr. Mikulová)
NJII:3515 Textlinguistik (1) 2 kredity, podzim, zápočet (prof. Kratochvílová)
NJPII_3247 Einführung in die Theorie der Übersetzung (2) 3 kredity, podzim, zkouška (dr. Fišer, dr. Kovář, dr. Mareček., dr. Kopřiva)
NJPII_3245 Praktische und technische Aspekte des Übersetzens (2) 3 kredity, jaro, kolokvium (dr. Urválek)
NJPII_3248 Theorie des Übersetzens II. Applikation (2) 4 kredity, jaro, zkouška (dr. Kopřiva, dr. Kovář, dr. Mareček)
CJBB119 Kurs správného psaní pro nebohemisty (2) 3 kredity, podzim, zápočet (dr. Vojtová)
CJBB94 Stylistika češtiny - základní kurs pro nebohemisty 3 kredity, jaro, zápočet (dr.Křístek)

Kredity B tvoří předměty, jež dále prohlubují jednotlivé aspekty překládaní, například:

NJII_1002 Computergestütztes Übersetzen; NJII_1004 Fachtextübersetzen;
NJII_101 Übersetzen der ökonomischen Texte; NJII_421 Deutsche Wortfolge im Vergleich;
NJII_50 Literarische Übersetzung; NJII_54 Übersetzen publizistischer Texte I.;
NJII_3243 Übersetzungsübungen - Fachsprache; NJII_3250 Übersetzen der Sachtexte;
NJII_43 Übersetzen; NJII_52 Dolmetschen; NJII_55 Übersetzen publizistischer Texte II.;
NJII_56 Moderne tschechische Lyrik in deutschen Übersetzungen; NJII_1222 Sprachkonfrontation Tschechisch – Deutsch; CJBC717 Interkulturalita a překlad.

Imatrikulační ročník 2016 a dál
 

Studuje se na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU. Odbornému zaměření odpovídá skladba předmětů v kreditovém systému, na jehož základě je studium organizováno. Kredity se získávají absolvováním předepsaných povinných a volitelných přednášek a seminářů. Absolvování každé přednášky a semináře musí být doloženo složením příslušné zkoušky nebo (v případě, že kurz je ukončen zápočtem) splněním podmínek pro udělení zápočtu.
Přednášky a semináře jsou rozděleny do tří skupin:

1. Povinné (kredity A), které tvoří páteř oboru, musejí být absolvovány povinně všechny.
2. Volitelné (kredity B), jejichž výuka je zajišťována Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky a z nichž si posluchač volí podle svého zájmu takový počet, aby dosáhl stanoveného počtu volitelných kreditů. Za B kredity se pokáldají výhradně předměty zahrnuté do jednotlivých modulů.
3. Zbylý počet volitelných kreditů si posluchači mohou doplnit kredity C, které získají, absolvují-li (předepsaným způsobem) příslušný počet přednášek či seminářů na jakémkoliv oboru přednášeném na MU (včetně germanistiky na FF). Do těchto kreditů však nelze započítat TV a povinné předměty společného základu.
Studium trvá 4 semestry. V tomto studiu musí posluchači získat celkem 120 kreditů

 • 24 kreditů z povinných předmětů (kredity A), z toho 4 kredity za cizí jazyk
 • 2 krát 15 kreditů za semináře k magisterské diplomové práci
 • 0 kreditů za diplomovou práci.
 • tj. celkem 54 kreditů A
 • zbylých 66 kreditů tvoří B a C kredity.

Kredity A tvoří tyto předměty:
NJPII_3246 Seminar zur Diskursanalyse (1) 2 kredity, podzim, zápočet (dr. Mikulová)
NJII:3515 Textlinguistik (1) 2 kredity, podzim, zápočet (prof. Zündorf)
NJPII_3247 Einführung in die Theorie der Übersetzung (2) 3 kredity, podzim, zkouška (dr. Fišer, dr. Kovář, dr. Mareček)
NJPII_3245 Praktische und technische Aspekte des Übersetzens (2) 3 kredity, jaro, kolokvium (dr. Urválek)
NJPII_3248 Theorie des Übersetzens II. Applikation (2) 4 kredity, jaro, zkouška (dr. Kopřiva, dr. Kovář, dr. Mareček)
CJBB119 Kurs správného psaní pro nebohemisty (2) 3 kredity, podzim, zápočet (dr. Vojtová)
CJBB94 Stylistika češtiny - základní kurs pro nebohemisty 3 kredity, jaro, zápočet (dr.Křístek)

Ve skladbě B kreditů dochází od imatrikulačního ročníku k těmto změnám.

Povinně volitelné předměty (kredity B) u všech oborů navazujícího magisterského studia prošly výraznou inovací v nabídce a způsobu realizace. Touto změnou došlo k rozšíření a zkvalitnění skladby předmětů, především ale k posílení specializační náplně magisterského studia.

 Od imatrikulačního ročníku 2016 se povinně volitelné předměty dělí do 4 modulů (povinné předměty zůstávají ve stávající podobě, modulace se jich netýká):

 

1.       Modul SpraWi:  Jazykověda

 

2.       Modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie

 

3.       Modul KWi: Germanistika a kulturní věda, česko-německé vztahy, germanobohemika,  přesahy od germanistiky k jiným disciplínám

 

4.       Modul LiWi: Teorie, dějiny německy psané literatury, dějiny druhů, žánrů, témat

 

Celkový počet nabízených kreditů v každém z těchto modulů je přibližně 55. Posluchači navazujícího magisterského jednooborového studia musí během svého studia absolvovat minimálně 45 kreditů z nabídky povinně volitelných předmětů. Zbývající počet požadovaných kreditů, tedy 21, jsou C kredity.

 

V rámci jednooborového navazujícího studia Německý jazyk a literatura (filologické studium) lze tedy zvolit kteroukoli z následujících tří variant (a,b,c) s tím, že pro jazykovědnou specializaci je primární modul SpraWi, pro germanisticky literárněvědnou specializaci je primární modul LiWi, pro germanisticky kulturněvědnou specializaci je primární modul KWi.

Pro jednooborové studium Překladatelství německého jazyka je primární modul TranslA.

 

 

Na začátku jednooborového navazujícího studia Německý jazyk a literatura (filologické studium) se posluchači mohou rozhodnout, v jakém režimu budou absolvovat povinně volitelné předměty svého studia. Na výběr jsou tři varianty organizace studijního plánu:

 

a) Povinně volitelné předměty v kompletním specializačním modulu: Je nutno absolvovat 45 kreditů ze zvoleného modulu (obsahuje 1–2 specializované předměty, vyučované jinou katedrou FF MU; tyto předměty se v této zvolené variantě započítávají do uvedeného požadovaného počtu modulových B kreditů. Jednou za studium je možné si zapsat předmět Projekt (5k), který je zaměřen na přípravu samostatného odborného výstupu.

 

b) Povinně volitelné předměty v dvoutřetinovém modulu

Je nutno absolvovat 30k na zvoleném modulu, 15k na libovolném dalším. Do uvedeného počtu B kreditů se započítávají dva ze specializovaných modulových předmětů, vyučovaných jinou katedrou FF MU. Jednou za studium je možné si zapsat předmět Projekt (5k), který je zaměřen na přípravu samostatného odborného výstupu.

 

c) Nemodulární výběr předmětů B bez specializace

Je nutno absolvovat 45 kreditů z nabídky oborových předmětů B. Do uvedeného počtu B kreditů se nezapočítává žádný specializovaný modulový předmět, vyučovaný jinou katedrou FF MU. Předmět Projekt není v rámci nemodulárního studia nabízen.

 

Všechny tři varianty jsou provázány tak, aby vždy umožňovaly přestup z varianty a) do varianty b), popřípadě i do varianty c). Pokud student po jednom semestru zjistí, že mu vybraná varianta kompletního modulu nevyhovuje, může dále volit předměty v režimu dvoutřetinového modulu, popřípadě přejít do režimu bez modulu. Rovněž je možno přejít z modulu dvoutřetinového do kompletního modulu, pakliže si student doplní potřebný počet modulových B kreditů. Při přestupu z varianty a) nebo b) do varianty c) bude v rámci modulu anulován předmět Projekt, který bude započítán jako C kredit.

 

Varianta bez modulu je vhodná pro studenty, kteří se nechtějí odborně vymezit a spíše upřednostňují „plošnou“ informovanost napříč jednotlivými germanistickými disciplínami.

 

Modularizované varianty vycházejí vstříc potřebě zaměřit se během studia na specializované předměty a odborně se profilovat. Výstupem z modularizovaného studijního plánu je certifikát o absolutoriu specializačního modulu. Specializace se rovněž odrazí v příslušných částech státní závěrečné zkoušky.

 

 

Modularizovaný průběh studia v povinně volitelných předmětech se primárně týká:

 

1.       Jednooborového navazujícího magisterského studia Německý jazyk a literatura

2.       Jednooborového studia Překladatelství německého jazyka  

 

U jednooborového navazujícího studia Překladatelství německého jazyka jsou možné 2 varianty studijního plánu:

 

1.       Celý modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie (45k), nebo

2.       Dvoutřetinový modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie (30k) a jakýkoli z dalších modulů (15k – výběr v rámci jednoho dalšího modulu).

 

 

 

Nemodularizovaná podoba se týká těchto studií:

 

 

1.       V jednooborovém navazujícím studiu Učitelství němčiny pro SŠ, kde je třeba splnit  27 B kreditů. 

 

2.       Ve dvouoborovém studiu Učitelství němčiny pro SŠ, kde je třeba absolvovat 11 B kreditů v diplomovém i nediplomovém studiu.

 

3.       U všech dvouoborových forem studia, kde je třeba absolvovat 8 B kreditů u dvouoborového diplomového studia a 11 B kreditů u dvouoborového nediplomového studia.

4.       Ve dvouoborovém studiu Překladatelství německého jazyka, kde je třeba splnit 18 B kreditů, a to v diplomovém i nediplomovém studiu.

 

 

Náplň jednotlivých modulů

 

Modul SpraWi:  Jazykověda

Podzim:

NJII_421          Deutsche Wortfolge im Vergleich  0/2 4k J. Zeman

NJII_125           Historische Semantik 1/1 4k V. Brom

NJII_3238         Tendenzen in der  deutschen Gegenwartssprache 1/1 4k I. Zündorf

NJII_34             Textsortenanalyse   1/1 4k J. Malá

NJII_35             Sprache der Massenmedien  1/1 4k J. Malá

CJBB 105          Korpusová lingvistika 2/0  4k  (PLIN) D. Hlaváčková 

 

Jaro:

NJII_133              Deutsche Eigennamen 1/1 4k V. Brom

NJII_3239           Das Fremdwort im Deutschen1/1 4k I. Zündorf

NJII 3515             Textlinguistik und Textgrammatik 1/1 4k I. Zündorf

NJII_38                Phraseologismen im Text 1/1 4k J. Malá

NJII_3243            Fachsprachen 1/1 4k  I. Zündorf

 NJII_3514           Korpuslinguistik und elektronische Ressourcen  0/2 4k I.Zündorf a hosté

NJII_755              Výběrová přednáška 2/0 3k (hosté)

 

NJII_746 Projekt, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou.

 

Modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie

Podzim:

NJII_ 748             Teorie a praxe uměleckého překladu  1/1 4k S. Stanovská

NJII_7304            Kontrastivní stylistická analýza literárních překladů 1/1 4k  J. Malá

CJBB105           Korpusová lingvistika – přednáška 2/0 4k (PLIN) D. Hlaváčková

NJII_1002         Computergestütztes Übersetzen: CAT-Programme  0/2 4k (S. Pokorný)

NJI_320             Dolmetschen 0/2 4k  M. Havlová

NJII_3513            Wirtschaftsdeutsch für Übersetzer I 0/2 4k D. Spěváková

NJII_1007         Překladová cvičení k hospodářské němčině (čeština) 0/2 4k Z. Mareček

 

jaro:

NJII_50               Literarische Übersetzung 0/2 3k     J. Kovář

CJBB132              Syntax češtiny pro překladatele 0/2 3k J. Vojtová                                                   

NJII_ 749             Untertitelung 0/2 4k  Z. Mareček                                                                  

NJII_3243            Fachsprachen 1/1 4k  (JS) I. Zündorf

NJII_ 759             Übersetzungsübung Tschechisch-Deutsch 0/2 4k M. Havlová               

NJII_ 760             Rhetorische Übungen 0/2 3k  lektor

 

NJII_ 746             Projekt, 5k, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou.

                                                                             

 

Modul KWi: Germanistika a kulturní věda, česko-německé vztahy, germanobohemika,  přesahy od germanistiky k jiným disciplínám

 

podzim:

 

NJII_471           Close reading KWI 2/0 4k J. Budňák

NJII_2225         Deutscher Konservativismus 1/1 4k A Urválek

NJII_41             Mährische deutschsprachige Literatur von 1888 bis 1924 1/1 4k Z. Mareček

NJII_744           Literatur am Hof der Přemysliden und Luxemburger im Zeitraum 1250–1400 I, 1/1 4k                    S. Stanovská

NJII_90             Nobelova cena 1/0 2k J. Kovář

NJII_132           Tschechisch-deutsche Sprachkontakte 1/1 4 k V. Brom

 

CJBC40            Česko-německé kontakty a konflikty v literatuře 19. století 0/2 4 k (Účl.) Z. Urválková

 

NJII_720           Bibel und die Literatur 1/0 2k J. Munzar

 

Jaro:

PHO2111           Četba německý filosofických textů z 20. a 21. stol. 0/2 4 k (Filos.) R.Brázda

NJII_97              Autobiografie a proměny mentalit 1/1 4k Z. Mareček

NJII_472            Aplikovaná germanistika 0/2 4k J. Budňák

NJII_473            Problém němectví v poválečné něm. literatuře 1/1 4k A. Urválek

NJII_751            Literatur am Hof der Přemysliden und Luxemburger im Zeitraum 1250–1400 II, 1/1                       4k S. Stanovská
NJI_314           Biblická intertextualita 4 k Trombiková

 

NJII_746           Projekt  5k, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou..

 

Modul LiWi: Teorie, dějiny německy psané literatury, dějiny druhů, žánrů, témat

podzim:

NJII_747           Österreichische Literatur, 1/1 4k E. Osmanovič

NJII_1225         Von Schnitzler zu Schwab: Drama im 20. Jh. 1/1 4k A. Urválek

NJII_745            Himmel und Hölle I. Zu Motiv- und Vorstellungswelten vom frühen zum hohen    

Mittelalter 1/1 4k S. Stanovská

NJII_96              Kürzere Prosa um 1900, 1/1 4k Z. Mareček 4k

NJI_319            Univerzitní román 4 k V. Trombik

NJII_39              Literatur in der DDR 1/0 2  Kovář 2k

NJI_492            Gedichte 4k K. Buzek

 

 

 

 

Jaro:

NJII_7171         Texte und Methoden 1/1 4 k (výběr)

NJII_3544         Tendenzen der dtsch. Prosa nach 2000 1/1 4k (výběr) 

NJII_752           Himmel und Hölle II. Zu Motiv- und Vorstellungswelten vom frühen zum hohen Mittelalter 1/1 4k S. Stanovská

NJJI_30            Literatur in der Schweiz 1/0 2 k J. Kovář

NJII_117           Ausgewählte Stoffe der mittelalterlichen Literatur (deutsch-tschechisch) 1/1 4k V.Brom

NJII_137           Deutschsprachige Chroniken des Mittelalters, 1/1 4k V. Brom

NJII_94             Prager deutsch-jüdische Autoren 1/1 4k Z. Mareček

NJII_746           Projekt, 5k, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou.

 


 


 

 

Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty J. VojtováM. Ireinová, K. Najbrtová, Z. Šrámková, J. Vojtová z 0/2/03
CJBB94 Stylistika češtiny - základní kurs pro překladatele M. KřístekM. Křístek zk 0/2/04 !CJA015
NJPII_3247 Einführung in die Theorie des Übersetzens J. KovářZ. Fišer zk 2/03

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty J. VojtováM. Ireinová, K. Najbrtová, Z. Šrámková, J. Vojtová z 0/2/03
CJBB94 Stylistika češtiny - základní kurs pro překladatele M. KřístekM. Křístek zk 0/2/04 !CJA015
NJII_3515 Textlinguistik
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. ZündorfI. Zündorf k 0/12
NJPII_3245 Praktische und technische Aspekte des Übersetzens A. UrválekA. Urválek k 0/23
NJPII_3246 Seminar zur Diskursanalyse
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. HalasováA. Halasová, Z. Mareček zk 0/12
NJPII_3248 Theorie des Übersetzens II. Applikation J. KovářCh. Fasching, J. Kovář, Z. Mareček zk 2/04

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJPII_271 Diplomseminar - Magister I J. MunzarM. Bobková, V. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/015

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJPII_273 Státní závěrečná zkouška magisterská - překladatelství J. KovářJ. Kovář, J. Malá
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0
NJPII_284 Diplomseminar - Magister II J. MunzarM. Bobková, V. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/015 NJPII_271
NJPI_28 Diplomarbeit - Magister J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 NJPII_271

Magisterské studium dvouborové

Informace o studiu
 

Studuje se na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky v kombinaci s jedním z dalších oborů pro navazující dvouoborové studium na FF a jiných fakultách MU. Odbornému zaměření odpovídá skladba předmětů v kreditovém systému, na jehož základě je studium organizováno. Kredity se získávají absolvováním předepsaných povinných a volitelných přednášek a seminářů. Absolvování každé přednášky a semináře musí být doloženo složením příslušné zkoušky nebo (v případě, že kurz je ukončen zápočtem) splněním podmínek pro udělení zápočtu.
Přednášky a semináře jsou rozděleny do tří skupin:
1. Povinné (kredity A), které tvoří páteř oboru, musejí být absolvovány povinně všechny.
2. Volitelné (kredity B), jejichž výuka je zajišťována Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky a z nichž si posluchač volí podle svého zájmu takový počet, aby dosáhl stanoveného počtu volitelných kreditů.
3. Zbylý počet volitelných kreditů si posluchači mohou doplnit kredity C, které získají, absolvují-li (předepsaným způsobem) příslušný počet přednášek či seminářů na jakémkoliv jiném oboru přednášeném na FF. Do těchto kreditů však nelze započítat TV a povinné předměty společného základu.

Studium trvá 4 semestry. V tomto studiu musí posluchači získat celkem 70 kreditů na diplomovém oboru a 50 kreditů na oboru nediplomovém.

Na diplomovém oboru:

 • 22 kreditů z povinných předmětů (kredity A), z toho 2 kredity za cizí jazyk
 • 2krát 15 kreditů za semináře k magisterské diplomové práci
 • 0 kreditů za diplomovou práci
 • 18 kreditů B
Na nediplomovém oboru:
 • 22 kreditů z povinných předmětů (kredity A), z toho 2 kredity za cizí jazyk
 • 10 kreditů za seminář k magisterské oborové práci
 • 0 kreditů za ročníkovou práci
 • 18 kreditů BKredity A tvoří tyto předměty:
NJPII_3246 Seminar zur Diskursanalyse (1) 2 kredity, podzim, zápočet (dr. Mikulová)
NJII_3515 Textlinguistik (1) 2 kredity, podzim, zápočet (prof. Kratochvílová)
NJPII_3247 Einführung in die Theorie der Übersetzung (2) 3 kredity, podzim, zkouška (dr. Fišer, dr. Kovář, dr. Mareček., dr. Kopřiva)
NJPII_3245 Praktische und technische Aspekte des Übersetzens (2) 3 kredity, jaro, kolokvium(dr. Urválek)
NJPII_3248 Theorie des Übersetzens II. Applikation (2) 4 kredity, jaro, zkouška (dr. Kopřiva, dr. Kovář, dr. Mareček)
CJBB119 Kurs správného psaní pro nebohemisty (2) 3 kredity, podzim, zápočet (dr. Vojtová)
CJBB94 Stylistika češtiny - základní kurs pro nebohemisty 3 kredity, jaro zápočet, (dr.Křístek)


Kredity B tvoří předměty, jež dále prohlubují jednotlivé aspekty překládaní, například:
NJII_1002 Computergestütztes Üebersetzen
NJII_1004 Fachtextübersetzen
NJII_101 Übersetzen der ökonomischen Texte
NJII_421 Deutsche Wortfolge im Vergleich
NJII_50 Literarische Übersetzung
NJII_54 Übersetzen publizistischer Texte I.
NJII_3243 Übersetzungsübungen - Fachsprache
NJII_3250 Übersetzen der Sachtexte
NJII_43 Übersetzen
NJII_52 Dolmetschen
NJII_55 Übersetzen publizistischer Texte II.
NJII_56 Moderne tschechische Lyrik in deutschen Übersetzungen
NJII_1222 Sprachkonfrontation Tschechisch – Deutsch

Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty J. VojtováM. Ireinová, K. Najbrtová, Z. Šrámková, J. Vojtová z 0/2/03
CJBB94 Stylistika češtiny - základní kurs pro překladatele M. KřístekM. Křístek zk 0/2/04 !CJA015
NJPII_3247 Einführung in die Theorie des Übersetzens J. KovářZ. Fišer zk 2/03

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty J. VojtováM. Ireinová, K. Najbrtová, Z. Šrámková, J. Vojtová z 0/2/03
CJBB94 Stylistika češtiny - základní kurs pro překladatele M. KřístekM. Křístek zk 0/2/04 !CJA015
NJII_3515 Textlinguistik
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. ZündorfI. Zündorf k 0/12
NJPII_3245 Praktische und technische Aspekte des Übersetzens A. UrválekA. Urválek k 0/23
NJPII_3246 Seminar zur Diskursanalyse
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. HalasováA. Halasová, Z. Mareček zk 0/12
NJPII_3248 Theorie des Übersetzens II. Applikation J. KovářCh. Fasching, J. Kovář, Z. Mareček zk 2/04

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJPII_271 Diplomseminar - Magister I J. MunzarM. Bobková, V. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/015 pokud němčina je diplomový obor
NJPII_281 Seminar zur Abschlussarbeit - Magister J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/010 pokud němčina není diplomový obor

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJPII_1183 Seminar zur Abschlussarbeit - Magister J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/010 pokud němčina není diplomový obor
NJPII_273 Státní závěrečná zkouška magisterská - překladatelství J. KovářJ. Kovář, J. Malá
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0
NJPII_284 Diplomseminar - Magister II J. MunzarM. Bobková, V. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/015 NJPII_271pokud němčina je diplomový obor
NJPI_28 Diplomarbeit - Magister J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 NJPII_271pokud němčina je diplomový obor
NJPI_282 Abschlussarbeit für Magister J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 pokud němčina není diplomový obor

přehled předmětů

podzimní semestr

povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty J. VojtováM. Ireinová, K. Najbrtová, Z. Šrámková, J. Vojtová z 0/2/03
CJBB94 Stylistika češtiny - základní kurs pro překladatele M. KřístekM. Křístek zk 0/2/04 !CJA015
NJPII_271 Diplomseminar - Magister I J. MunzarM. Bobková, V. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/015
NJPII_273 Státní závěrečná zkouška magisterská - překladatelství J. KovářJ. Kovář, J. Malá
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0
NJPII_281 Seminar zur Abschlussarbeit - Magister J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/010
NJPII_3247 Einführung in die Theorie des Übersetzens J. KovářZ. Fišer zk 2/03
NJPI_28 Diplomarbeit - Magister J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 NJPII_271
NJPI_288 Abschlussarbeit - Magister J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00

Volitelné předměty v podzimním semestru
 

Povinně volitelné předměty (kredity B) u všech oborů navazujícího magisterského studia prošly výraznou inovací v nabídce a způsobu realizace. Touto změnou došlo k rozšíření a zkvalitnění skladby předmětů, především ale k posílení specializační náplně magisterského studia.

 

Od imatrikulačního ročníku 2016 se povinně volitelné předměty dělí do 4 modulů (povinné předměty zůstávají ve stávající podobě, modulace se jich netýká):

 

1.       Modul SpraWi:  Jazykověda

 

2.       Modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie

 

3.       Modul KWi: Germanistika a kulturní věda, česko-německé vztahy, germanobohemika,  přesahy od germanistiky k jiným disciplínám

 

4.       Modul LiWi: Teorie, dějiny německy psané literatury, dějiny druhů, žánrů, témat

 

Celkový počet nabízených kreditů v každém z těchto modulů je přibližně 55. Posluchači navazujícího magisterského jednooborového studia musí během svého studia absolvovat minimálně 45 kreditů z nabídky povinně volitelných předmětů. Zbývající počet požadovaných kreditů, tedy 13, jsou C kredity.

 

V rámci jednooborového navazujícího studia Německý jazyk a literatura (filologické studium) lze tedy zvolit kteroukoli z následujících tří variant (a,b,c) s tím, že pro jazykovědnou specializaci je primární modul SpraWi, pro germanisticky literárněvědnou specializaci je primární modul LiWi, pro germanisticky kulturněvědnou specializaci je primární modul KWi.

Pro jednooborové studium Překladatelství německého jazyka je primární modul TranslA.

 

 

Na začátku jednooborového navazujícího studia Německý jazyk a literatura (filologické studium) se posluchači mohou rozhodnout, v jakém režimu budou absolvovat povinně volitelné předměty svého studia. Na výběr jsou tři varianty organizace studijního plánu:

 

a) Povinně volitelné předměty v kompletním specializačním modulu: Je nutno absolvovat 45 kreditů ze zvoleného modulu (obsahuje 1–2 specializované předměty, vyučované jinou katedrou FF MU; tyto předměty se v této zvolené variantě započítávají do uvedeného požadovaného počtu modulových B kreditů. Jednou za studium je možné si zapsat předmět Projekt (5k), který je zaměřen na přípravu samostatného odborného výstupu.

 

b) Povinně volitelné předměty v dvoutřetinovém modulu

Je nutno absolvovat 30k na zvoleném modulu, 15k na libovolném dalším. Do uvedeného počtu B kreditů se započítávájí dva ze specializovaných modulových předmětů, vyučovaných jinou katedrou FF MU. Jednou za studium je možné si zapsat předmět Projekt (5k), který je zaměřen na přípravu samostatného odborného výstupu.

 

c) Nemodulární výběr předmětů B bez specializace

Je nutno absolvovat 45 kreditů z nabídky oborových předmětů B. Do uvedeného počtu B kreditů se nezapočítává žádný specializovaný modulový předmět, vyučovaný jinou katedrou FF MU. Předmět Projekt není v rámci nemodulárního studia nabízen.

 

Všechny tři varianty jsou provázány tak, aby vždy umožňovaly přestup z varianty a) do varianty b), popřípadě i do varianty c). Pokud student po jednom semestru zjistí, že mu vybraná varianta kompletního modulu nevyhovuje, může dále volit předměty v režimu dvoutřetinového modulu, popřípadě přejít do režimu bez modulu. Rovněž je možno přejít z modulu dvoutřetinového do kompletního modulu, pakliže si student doplní potřebný počet modulových B kreditů. Při přestupu z varianty a) nebo b) do varianty c) bude v rámci modulu anulován předmět Projekt, který bude započítán jako C kredit.

 

Varianta bez modulu je vhodná pro studenty, kteří se nechtějí odborně vymezit a spíše upřednostňují „plošnou“ informovanost napříč jednotlivými germanistickými disciplínami.

 

Modularizované varianty vycházejí vstříc potřebě zaměřit se během studia na specializované předměty a odborně se profilovat. Výstupem z modularizovaného studijního plánu je certifikát o absolutoriu specializačního modulu. Specializace se rovněž odrazí v příslušných částech státní závěrečné zkoušky.

 

 

Modularizovaný průběh studia v povinně volitelných předmětech se primárně týká:

 

1.       Jednooborového navazujícího magisterského studia Německý jazyk a literatura

2.       Jednooborového studia Překladatelství německého jazyka  

 

U jednooborového navazujícího studia Překladatelství německého jazyka jsou možné 2 varianty studijního plánu:

 

1.       Celý modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie (45k), nebo

2.       Dvoutřetinový modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie (30k) a jakýkoli z dalších modulů (15k – výběr v rámci jednoho dalšího modulu).

 

 

 

Nemodularizovaná podoba se týká těchto studií:

 

 

1.       V jednooborovém navazujícím studiu Učitelství němčiny pro SŠ, kde je třeba splnit  27 B kreditů. 

 

2.       Ve dvouoborovém studiu Učitelství němčiny pro SŠ, kde je třeba absolvovat 11 B kreditů v diplomovém i nediplomovém studiu.

 

3.       U všech dvouoborových forem studia, kde je třeba absolvovat 8 B kreditů u dvouoborového diplomového studia a 11 B kreditů u dvouoborového nediplomového studia.

4.       Ve dvouoborovém studiu Překladatelství německého jazyka, kde je třeba splnit 18 B kreditů, a to v diplomovém i nediplomovém studiu.

 

 

Náplň jednotlivých modulů

 

Modul SpraWi:  Jazykověda

Podzim:

NJII_421          Deutsche Wortfolge im Vergleich  0/2 4k J. Zeman

NJII_125           Historische Semantik 1/1 4k V. Brom

NJII_3238         Tendenzen in der  deutschen Gegenwartssprache 1/1 4k I. Zündorf

NJII_34             Textsortenanalyse   1/1 4k J. Malá

NJII_35             Sprache der Massenmedien  1/1 4k J. Malá

CJBB 105          Korpusová lingvistika 2/0  4k  (PLIN) D. Hlaváčková 

 

Jaro:

NJII_133              Deutsche Eigennamen 1/1 4k V. Brom

NJII_3239           Das Fremdwort im Deutschen1/1 4k I. Zündorf

NJII 3515             Textlinguistik und Textgrammatik 1/1 4k I. Zündorf

NJII_38                Phraseologismen im Text 1/1 4k J. Malá

NJII_3243            Fachsprachen 1/1 4k  I. Zündorf

 NJII_3514           Korpuslinguistik und elektronische Ressourcen  0/2 4k I.Zündorf a hosté

NJII_755              Výběrová přednáška 2/0 3k (hosté)

 

NJII_746 Projekt, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou.

 

Modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie

Podzim:

NJII_ 748             Teorie a praxe uměleckého překladu  1/1 4k S. Stanovská

NJII_7304            Kontrastivní stylistická analýza literárních překladů 1/1 4k  J. Malá

CJBB105           Korpusová lingvistika – přednáška 2/0 4k (PLIN) D. Hlaváčková

 

NJI_320             Dolmetschen 0/2 4k  M. Havlová

NJII_3513            Wirtschaftsdeutsch für Übersetzer I 0/2 4k D. Spěváková

NJII_1007         Překladová cvičení k hospodářské němčině (čeština) 0/2 4k Z. Mareček

 

jaro:

NJII_1002         Computergestütztes Übersetzen: CAT-Programme  0/2 4k (S. Pokorný)
NJII_50               Literarische Übersetzung 0/2 3k     J. Kovář

CJBB132              Syntax češtiny pro překladatele 0/2 3k J. Vojtová                                                   

NJII_ 749             Untertitelung 0/2 4k  Z. Mareček                                                                  

NJII_3243            Fachsprachen 1/1 4k  (JS) I. Zündorf

NJII_ 759             Übersetzungsübung Tschechisch-Deutsch 0/2 4k M. Havlová               

NJII_ 760             Rhetorische Übungen 0/2 3k  lektor

 

NJII_ 746             Projekt, 5k, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou.

                                                                             

 

Modul KWi: Germanistika a kulturní věda, česko-německé vztahy, germanobohemika,  přesahy od germanistiky k jiným disciplínám

 

podzim:

 

NJII_471           Close reading KWI 2/0 4k J. Budňák

NJII_2225         Deutscher Konservativismus 1/1 4k A Urválek

NJII_41             Mährische deutschsprachige Literatur von 1888 bis 1924 1/1 4k Z. Mareček

NJII_744           Literatur am Hof der Přemysliden und Luxemburger im Zeitraum 1250–1400 I, 1/1 4k                    S. Stanovská

NJII_90             Nobelova cena 1/0 2k J. Kovář

NJII_132           Tschechisch-deutsche Sprachkontakte 1/1 4 k V. Brom

 

CJBC40            Česko-německé kontakty a konflikty v literatuře 19. století 0/2 4 k (Účl.) Z. Urválková

 

NJII_720           Bibel und die Literatur 1/0 2k J. Munzar

 

Jaro:

PHO2111           Četba německý filosofických textů z 20. a 21. stol. 0/2 4 k (Filos.) R.Brázda

NJII_97              Autobiografie a proměny mentalit 1/1 4k Z. Mareček

NJII_472            Aplikovaná germanistika 0/2 4k J. Budňák

NJII_473            Problém němectví v poválečné něm. literatuře 1/1 4k A. Urválek

NJII_751            Literatur am Hof der Přemysliden und Luxemburger im Zeitraum 1250–1400 II, 1/1                       4k S. Stanovská
NJI_315             Biblická intertextualita  4 k M. Trombiková

 

NJII_746           Projekt  5k, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou..

 

Modul LiWi: Teorie, dějiny německy psané literatury, dějiny druhů, žánrů, témat

podzim:

NJII_747           Österreichische Literatur, 1/1 4k E. Osmanovič

NJII_1225         Von Schnitzler zu Schwab: Drama im 20. Jh. 1/1 4k A. Urválek

NJII_745            Himmel und Hölle I. Zu Motiv- und Vorstellungswelten vom frühen zum hohen    

Mittelalter 1/1 4k S. Stanovská

NJII_96              Kürzere Prosa um 1900, 1/1 4k Z. Mareček 4k

NJII_39              Literatur in der DDR 1/0 2  Kovář 2k

NJI_319             Univerzitní román 4 k V. Trombik

NJI_491             Gedichte 4 k K. Buzek   

NJI_570            Literatur und Suizid (2k), Ringvorlesung

 

 

 

Jaro:

NJII_7171         Texte und Methoden 1/1 4 k (výběr)

NJII_3544         Tendenzen der dtsch. Prosa nach 2000 1/1 4k (výběr) 

NJII_752           Himmel und Hölle II. Zu Motiv- und Vorstellungswelten vom frühen zum hohen Mittelalter 1/1 4k S. Stanovská

NJJI_30            Literatur in der Schweiz 1/0 2 k J. Kovář

NJII_117           Ausgewählte Stoffe der mittelalterlichen Literatur (deutsch-tschechisch) 1/1 4k V.Brom

NJII_137           Deutschsprachige Chroniken des Mittelalters, 1/1 4k V. Brom

NJII_94             Prager deutsch-jüdische Autoren 1/1 4k Z. Mareček

NJII_746           Projekt, 5k, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou.

 

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJI_491 „Gedicht mit Gewicht?! Gedichtinterpretation leicht gemacht K. BůžekK. Bůžek k 1/1/04
NJI_492 Didaktik -herrschaftsfrei? J. KöckJ. Köck k 1/1/04
NJI_570 Literatur und Suizid - Ringvorlesung
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. UrválekJ. Budňák, E. Osmanović k 2/0/02
NJII_1007 Překladová cvičení k hospodářské němčině - cílový jazyk čeština Z. MarečekZ. Mareček z 0/2/03
NJII_1225 Von Schnitzler zu Schwab. Deutschsprachiges Drama im 20. Jahrhundert A. UrválekA. Urválek z 0/24
NJII_137 Deutschsprachige Chroniken des Mittelalters
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. BromV. Brom k 1/1/04
NJII_2225 Deutscher Konservativismus
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. UrválekA. Urválek k 1/14
NJII_3238 Entwicklungstendenzen der heutigen deutschen Sprache I. KratochvílováI. Zündorf z 1/14
NJII_34 Methoden der Textanalyse J. MaláJ. Malá z 0/1/03
NJII_35 Sprache der Massenmedien J. MaláJ. Malá k 1/0/02
NJII_3513 Wirtschaftsdeutsch
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. SpěvákováD. Spěváková k 0/24
NJII_39 Literatur in der DDR
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. KovářJ. Kovář k 1/0/02
NJII_41 Mährische deutschsprachige Literatur von 1888 bis 1924
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
Z. MarečekZ. Mareček z 0/2/04
NJII_421 Deutsche Wortfolge im Vergleich J. ZemanJ. Zeman k 1/1/03
NJII_471 XXX J. BudňákJ. Budňák k 0/2/04
NJII_54 Übersetzen publizistischer Texte I. R. KopřivaR. Kopřiva z 0/2/04
NJII_641 Švédština pro začátečníky I A. KempeA. Kempe, E. Straková z 0/2/04 !NJII_642
NJII_720 Bibel in der deutschen Literatur und Kultur J. MunzarJ. Munzar k 1/0/02
NJII_7304 Kontrastivní stylistická analýza literárních překladů J. MaláJ. Malá z 0/1/02
NJII_7308 Theaterworkshop - E. OsmanovićM. Kubátová k 0/24
NJII_744 Literatur am Hof der Přemysliden und Luxemburger im Zeitraum 1250 -1400 S. StanovskáS. Stanovská k 1/1/04
NJII_745 Himmel und Hölle I. Zu Motiv- und Vorstellungswelten vom frühen zum hohen Mittelalter S. StanovskáS. Stanovská k 1/1/04
NJII_746 Projekt A. Urválek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 1/15
NJII_747 Österreichische Literatur E. OsmanovićE. Osmanović k 1/14
NJII_748 Teorie a praxe uměleckého překladu S. StanovskáS. Stanovská k 1/14
NJII_761 Lehrwerke und andere Lehrmaterialien in DaF A. HalasováA. Halasová k 0/24
NJII_90 Deutsche Nobelpreisträger J. KovářJ. Kovář k 1/0/02
NJII_96 Kurzprosa um 1900
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
Z. MarečekZ. Mareček k 0/2/04
NJII_971 Kreatives Schreiben (für die Lange Nacht der kurzen Texte) Z. MarečekZ. Mareček z 0/2/03
CJBB105 Korpusová lingvistika - přednáška K. OsolsoběD. Hlaváčková zk 2/0/04
NJI_319 Der deutschsprachige Universitätsroman seit 1968
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. TrombikV. Trombik k 2/24
NJI_320 Vorbereitung auf Simultandolmetschen M. HavlováM. Havlová k 0/24

jarní semestr

povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty J. VojtováM. Ireinová, K. Najbrtová, Z. Šrámková, J. Vojtová z 0/2/03
NJII_3515 Textlinguistik
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. ZündorfI. Zündorf k 0/12
NJPII_1183 Seminar zur Abschlussarbeit - Magister J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/010
NJPII_273 Státní závěrečná zkouška magisterská - překladatelství J. KovářJ. Kovář, J. Malá
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0
NJPII_284 Diplomseminar - Magister II J. MunzarM. Bobková, V. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/015 NJPII_271
NJPII_3245 Praktische und technische Aspekte des Übersetzens A. UrválekA. Urválek k 0/23
NJPII_3246 Seminar zur Diskursanalyse
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. HalasováA. Halasová, Z. Mareček zk 0/12
NJPII_3248 Theorie des Übersetzens II. Applikation J. KovářCh. Fasching, J. Kovář, Z. Mareček zk 2/04
NJPI_28 Diplomarbeit - Magister J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 NJPII_271
NJPI_282 Abschlussarbeit für Magister J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00

Volitelné předměty v jarním semestru
 

Povinně volitelné předměty (kredity B) u všech oborů navazujícího magisterského studia prošly výraznou inovací v nabídce a způsobu realizace. Touto změnou došlo k rozšíření a zkvalitnění skladby předmětů, především ale k posílení specializační náplně magisterského studia.

 

Od imatrikulačního ročníku 2016 se povinně volitelné předměty dělí do 4 modulů (povinné předměty zůstávají ve stávající podobě, modulace se jich netýká):

 

1.       Modul SpraWi:  Jazykověda

 

2.       Modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie

 

3.       Modul KWi: Germanistika a kulturní věda, česko-německé vztahy, germanobohemika,  přesahy od germanistiky k jiným disciplínám

 

4.       Modul LiWi: Teorie, dějiny německy psané literatury, dějiny druhů, žánrů, témat

 

Celkový počet nabízených kreditů v každém z těchto modulů je přibližně 55. Posluchači navazujícího magisterského jednooborového studia musí během svého studia absolvovat minimálně 45 kreditů z nabídky povinně volitelných předmětů. Zbývající počet požadovaných kreditů, tedy 13, jsou C kredity.

 

V rámci jednooborového navazujícího studia Německý jazyk a literatura (filologické studium) lze tedy zvolit kteroukoli z následujících tří variant (a,b,c) s tím, že pro jazykovědnou specializaci je primární modul SpraWi, pro germanisticky literárněvědnou specializaci je primární modul LiWi, pro germanisticky kulturněvědnou specializaci je primární modul KWi.

Pro jednooborové studium Překladatelství německého jazyka je primární modul TranslA.

 

 

Na začátku jednooborového navazujícího studia Německý jazyk a literatura (filologické studium) se posluchači mohou rozhodnout, v jakém režimu budou absolvovat povinně volitelné předměty svého studia. Na výběr jsou tři varianty organizace studijního plánu:

 

a) Povinně volitelné předměty v kompletním specializačním modulu: Je nutno absolvovat 45 kreditů ze zvoleného modulu (obsahuje 1–2 specializované předměty, vyučované jinou katedrou FF MU; tyto předměty se v této zvolené variantě započítávají do uvedeného požadovaného počtu modulových B kreditů. Jednou za studium je možné si zapsat předmět Projekt (5k), který je zaměřen na přípravu samostatného odborného výstupu.

 

b) Povinně volitelné předměty v dvoutřetinovém modulu

Je nutno absolvovat 30k na zvoleném modulu, 15k na libovolném dalším. Do uvedeného počtu B kreditů se započítávají dva ze specializovaných modulových předmětů, vyučovaných jinou katedrou FF MU. Jednou za studium je možné si zapsat předmět Projekt (5k), který je zaměřen na přípravu samostatného odborného výstupu.

 

c) Nemodulární výběr předmětů B bez specializace

Je nutno absolvovat 45 kreditů z nabídky oborových předmětů B. Do uvedeného počtu B kreditů se nezapočítává žádný specializovaný modulový předmět, vyučovaný jinou katedrou FF MU. Předmět Projekt není v rámci nemodulárního studia nabízen.

 

Všechny tři varianty jsou provázány tak, aby vždy umožňovaly přestup z varianty a) do varianty b), popřípadě i do varianty c). Pokud student po jednom semestru zjistí, že mu vybraná varianta kompletního modulu nevyhovuje, může dále volit předměty v režimu dvoutřetinového modulu, popřípadě přejít do režimu bez modulu. Rovněž je možno přejít z modulu dvoutřetinového do kompletního modulu, pakliže si student doplní potřebný počet modulových B kreditů. Při přestupu z varianty a) nebo b) do varianty c) bude v rámci modulu anulován předmět Projekt, který bude započítán jako C kredit.

 

Varianta bez modulu je vhodná pro studenty, kteří se nechtějí odborně vymezit a spíše upřednostňují „plošnou“ informovanost napříč jednotlivými germanistickými disciplínami.

 

Modularizované varianty vycházejí vstříc potřebě zaměřit se během studia na specializované předměty a odborně se profilovat. Výstupem z modularizovaného studijního plánu je certifikát o absolutoriu specializačního modulu. Specializace se rovněž odrazí v příslušných částech státní závěrečné zkoušky.

 

 

Modularizovaný průběh studia v povinně volitelných předmětech se primárně týká:

 

1.       Jednooborového navazujícího magisterského studia Německý jazyk a literatura

2.       Jednooborového studia Překladatelství německého jazyka  

 

U jednooborového navazujícího studia Překladatelství německého jazyka jsou možné 2 varianty studijního plánu:

 

1.       Celý modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie (45k), nebo

2.       Dvoutřetinový modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie (30k) a jakýkoli z dalších modulů (15k – výběr v rámci jednoho dalšího modulu).

 

 

 

Nemodularizovaná podoba se týká těchto studií:

 

 

1.       V jednooborovém navazujícím studiu Učitelství němčiny pro SŠ, kde je třeba splnit  27 B kreditů. 

 

2.       Ve dvouoborovém studiu Učitelství němčiny pro SŠ, kde je třeba absolvovat 11 B kreditů v diplomovém i nediplomovém studiu.

 

3.       U všech dvouoborových forem studia, kde je třeba absolvovat 8 B kreditů u dvouoborového diplomového studia a 11 B kreditů u dvouoborového nediplomového studia.

4.       Ve dvouoborovém studiu Překladatelství německého jazyka, kde je třeba splnit 18 B kreditů, a to v diplomovém i nediplomovém studiu.

 

 

Náplň jednotlivých modulů

 

Modul SpraWi:  Jazykověda

Podzim:

NJII_421          Deutsche Wortfolge im Vergleich  0/2 4k J. Zeman

NJII_125           Historische Semantik 1/1 4k V. Brom

NJII_3238         Tendenzen in der  deutschen Gegenwartssprache 1/1 4k I. Zündorf

NJII_34             Textsortenanalyse   1/1 4k J. Malá

NJII_35             Sprache der Massenmedien  1/1 4k J. Malá

CJBB 105          Korpusová lingvistika 2/0  4k  (PLIN) D. Hlaváčková 

 

Jaro:

NJII_133              Deutsche Eigennamen 1/1 4k V. Brom

NJII_3239           Das Fremdwort im Deutschen1/1 4k I. Zündorf

NJII 3515             Textlinguistik und Textgrammatik 1/1 4k I. Zündorf

NJII_38                Phraseologismen im Text 1/1 4k J. Malá

NJII_3243            Fachsprachen 1/1 4k  I. Zündorf

 NJII_3514           Korpuslinguistik und elektronische Ressourcen  0/2 4k I.Zündorf a hosté

NJII_755              Výběrová přednáška 2/0 3k (hosté)

 

NJII_746 Projekt, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou.

 

Modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie

Podzim:

NJII_ 748             Teorie a praxe uměleckého překladu  1/1 4k S. Stanovská

NJII_7304            Kontrastivní stylistická analýza literárních překladů 1/1 4k  J. Malá

CJBB105           Korpusová lingvistika – přednáška 2/0 4k (PLIN) D. Hlaváčková

 

NJI_320             Dolmetschen 0/2 4k  M. Havlová

NJII_3513            Wirtschaftsdeutsch für Übersetzer I 0/2 4k D. Spěváková

NJII_1007         Překladová cvičení k hospodářské němčině (čeština) 0/2 4k Z. Mareček

 

jaro:

NJII_1002         Computergestütztes Übersetzen: CAT-Programme  0/2 4k (S. Pokorný)
NJII_50               Literarische Übersetzung 0/2 3k     J. Kovář

CJBB132              Syntax češtiny pro překladatele 0/2 3k J. Vojtová                                                   

NJII_ 749             Untertitelung 0/2 4k  Z. Mareček                                                                  

NJII_3243            Fachsprachen 1/1 4k  (JS) I. Zündorf

NJII_ 759             Übersetzungsübung Tschechisch-Deutsch 0/2 4k M. Havlová               

NJII_ 760             Rhetorische Übungen 0/2 3k  lektor

 

NJII_ 746             Projekt, 5k, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou.

                                                                             

 

Modul KWi: Germanistika a kulturní věda, česko-německé vztahy, germanobohemika,  přesahy od germanistiky k jiným disciplínám

 

podzim:

 

NJII_471           Close reading KWI 2/0 4k J. Budňák

NJII_2225         Deutscher Konservativismus 1/1 4k A Urválek

NJII_41             Mährische deutschsprachige Literatur von 1888 bis 1924 1/1 4k Z. Mareček

NJII_744           Literatur am Hof der Přemysliden und Luxemburger im Zeitraum 1250–1400 I, 1/1 4k                    S. Stanovská

NJII_90             Nobelova cena 1/0 2k J. Kovář

NJII_132           Tschechisch-deutsche Sprachkontakte 1/1 4 k V. Brom

 

CJBC40            Česko-německé kontakty a konflikty v literatuře 19. století 0/2 4 k (Účl.) Z. Urválková

 

NJII_720           Bibel und die Literatur 1/0 2k J. Munzar

 

Jaro:

PHO2111           Četba německý filosofických textů z 20. a 21. stol. 0/2 4 k (Filos.) R.Brázda

NJII_97              Autobiografie a proměny mentalit 1/1 4k Z. Mareček

NJII_472            Aplikovaná germanistika 0/2 4k J. Budňák

NJII_473            Problém němectví v poválečné něm. literatuře 1/1 4k A. Urválek

NJII_751            Literatur am Hof der Přemysliden und Luxemburger im Zeitraum 1250–1400 II, 1/1                       4k S. Stanovská

 

NJII_746           Projekt  5k, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou..

 

Modul LiWi: Teorie, dějiny německy psané literatury, dějiny druhů, žánrů, témat

podzim:

NJII_747           Österreichische Literatur, 1/1 4k E. Osmanovič

NJII_1225         Von Schnitzler zu Schwab: Drama im 20. Jh. 1/1 4k A. Urválek

NJII_745            Himmel und Hölle I. Zu Motiv- und Vorstellungswelten vom frühen zum hohen    

Mittelalter 1/1 4k S. Stanovská

NJII_96              Kürzere Prosa um 1900, 1/1 4k Z. Mareček 4k

CJBC558           Moderní a postmoderní román, 2/0 5k (Účl.) Z. Fonioková

NJII_39              Literatur in der DDR 1/0 2  Kovář 2k

 

 

 

 

Jaro:

NJII_7171         Texte und Methoden 1/1 4 k (výběr)

NJII_3544         Tendenzen der dtsch. Prosa nach 2000 1/1 4k (výběr) 

NJII_752           Himmel und Hölle II. Zu Motiv- und Vorstellungswelten vom frühen zum hohen Mittelalter 1/1 4k S. Stanovská

NJJI_30            Literatur in der Schweiz 1/0 2 k J. Kovář

NJII_117           Ausgewählte Stoffe der mittelalterlichen Literatur (deutsch-tschechisch) 1/1 4k V.Brom

NJII_137           Deutschsprachige Chroniken des Mittelalters, 1/1 4k V. Brom

NJII_94             Prager deutsch-jüdische Autoren 1/1 4k Z. Mareček

NJII_746           Projekt, 5k, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou.

 

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJI_315 Biblische Intertextualität in deutschen Romanen nach 1990
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. TrombikováM. Trombiková k 0/24
NJI_488 Projekt - verze nemodulární a bakalářská A. UrválekM. Havlová, Z. Mareček, E. Osmanović, D. Spěváková, S. Stanovská
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 1/1/03
NJII_1002 Computergestütztes Üebersetzen
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
Z. MarečekS. Pokorný z 0/23
NJII_117 Literarische Spaziergänge durch Brno
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. WinfriedA. Winfried z 0/2/03
NJII_137 Deutschsprachige Chroniken des Mittelalters
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. BromV. Brom k 1/1/04
NJII_30 Literatur in der Schweiz J. KovářJ. Kovář k 1/0/02
NJII_3239 Das Fremdwort im Deutschen I. ZündorfI. Zündorf z 1/14
NJII_3243 Fachsprachen
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. ZündorfI. Zündorf k 1/14
NJII_3514 Korpuslinguistik I. ZündorfI. Zündorf k 1/14
NJII_3515 Textlinguistik
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. ZündorfI. Zündorf k 0/12
NJII_3544 Tendenzen in der deutschsprachigen Gegenwartsprosa nach 2000 Z. MarečekJ. Kovář, J. Budňák, A. Urválek, M. Trombiková, R. Guniš, I. Tomáštíková, Z. Mareček, K. Bůžek, E. Osmanović, V. Trombik z 1/1/04
NJII_3613 Wirtschaftsdeutsch II D. SpěvákováD. Spěváková k 0/24 NJII_3513
NJII_38 Phraseologie in Texten J. MaláJ. Malá k 0/1/02 NJII_37
NJII_44 Gótština J. ZemanJ. Zeman k 1/0/02
NJII_472 XXXX J. BudňákJ. Budňák k 0/2/04
NJII_473 Problém němectví v poválečné německé literatuře A. UrválekA. Urválek k 0/2/04
NJII_50 Literarische Übersetzung J. KovářJ. Kovář z 0/2/04
NJII_7171 Texte und Methoden
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. UrválekJ. Budňák, R. Guniš, R. Herout, P. Pytlík, V. Trombik, M. Trombiková, A. Urválek k 0/2/04
NJII_7291 Theaterworkshop: Frühjahr 2016 E. OsmanovićE. Osmanović k 0/45
NJII_7292 Projektseminar: Theaterfestival E. OsmanovićE. Osmanović k 0/24
NJII_746 Projekt A. Urválek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 1/15
NJII_748 Teorie a praxe uměleckého překladu S. StanovskáS. Stanovská k 1/14
NJII_749 Untertitelung
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
Z. MarečekZ. Mareček z 0/24
NJII_751 Literatur am Hof der Přemysliden und Luxemburger im Zeitraum 1250 -1400 II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
S. StanovskáS. Stanovská k 1/1/04
NJII_755 Výběrová přednáška
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. ZündorfI. Zündorf k 2/03
NJII_759 Übersetzungsübung Tschechisch-Deutsch
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. HavlováM. Havlová k 0/24
NJII_760 Rhetorische Übungen
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. ZündorfM. Brümmer, J. Köck k 0/2/04
NJII_94 Prager deutsch-jüdische Autoren. Von Sippurim bis zu H. G. Adler. Z. MarečekZ. Mareček z 0/2/04
NJII_97 Autobiographie im 19. und 20. Jht.
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
Z. MarečekZ. Mareček z 0/2/04
PH02111 Německá filozofie 20. a 21. století – četba a interpretace textů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. KrobR. Brázda z 0/2/04


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2018 16:00, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému