Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony: imatrikulace do jara 2019 včetně
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium

Pedagogika

ÚVOD

 

Vážené studentky, vážení studenti,


na této stránce máte k dispozici Studijní katalog oboru Pedagogika. Zde publikované informace Vám mají pomoci při studiu na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (ÚPV FF MU). Nepřinášejí návod, jak úspěšně studovat, ale obsahují stěžejní informace týkající se kreditového systému a možnosti studia oboru Pedagogika. Za pozornost jistě stojí tzv. doporučený studijní plán, v němž uvádíme jakýsi návrh průběhu studia, který může výrazně pomoci při plánování Vašeho studia. Jak jistě víte, určitou část studia si můžete plánovat sami, vždy však myslete na studijní předpisy, které musíte dodržovat.


Nezapomeňte prosím pravidelně sledovat webové stránky pracoviště, Informační systém Masarykovy univerzity, případně další informační zdroje Filozofické fakulty MU či online výukové prostředí ELF.


Ať se Vám daří!

 

Jiří Zounek

zástupce vedoucího ÚPV FF MU

 


PREZENČNÍ FORMA STUDIA

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

 

       Studium trvá 6 semestrů a nesmí překročit dobu pěti let. Na konci prvního roku studia by měli mít studenti úspěšně složeny zkoušky z obecné pedagogiky, z pedagogických teorií, z úvodu do studia dějin pedagogiky a z dějin pedagogiky a vzdělávání. Úspěšné složení těchto zkoušek je považováno za nutný základ studia. Všechny ostatní kurzy si může student v rámci bakalářského stupně zapisovat v jakémkoli sledu s výjimkou těch kurzů, u nichž je vyžadováno předchozí absolvování jiného předmětu a kurzů, u nichž je poznámka o omezeních uvedena přímo v Informačním systému MU (doporučujeme v období registrace sledovat aktuální rozvrh publikovaný na webových stránkách nebo na nástěnce ÚPV). Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské diplomové práce nebo přijetím bakalářské oborové práce (u vedlejšího oboru) a státní bakalářskou zkouškou.

        V průběhu bakalářského studia musejí studenti prezenčního studia absolvovat předměty tzv. společného základu: sport a hry – 2 kredity (studenti kombinovaného studia tento předmět neabsolvují), cizí jazyk – celkově 4 kredity, filozofii – celkově 4 kredity. Tyto předměty negarantuje ÚPV, studenti si je vybírají z nabídky příslušných pracovišť Masarykovy univerzity. Výjimku tvoří filozofie, která je nasazována přímo do rozvrhu ÚPV a studenti si ji nemusejí volit individuálně. Doporučujeme studentům, aby si v rámci jazykové přípravy volili zejména angličtinu, protože v průběhu studia se budou pravidelně setkávat se studijními materiály v angličtině. Tím samozřejmě nevylučujeme studium dalších jazyků (zejména z nabídky Centra jazykového vzdělávání MU - http://lingua.muni.cz/czech/). Počty kreditů za tzv. společné předměty nejsou v našem katalogu započítány do celkového počtu kreditů, který musí student získat (student jednooborového studia tedy k počtu kreditů uváděným zde připočítá celkově 10 kreditů; student dvouoborového studia připočítá pouze 5 kreditů, zbylých 5 se mu započítává na druhém oboru).

        Po „prvním“ ročníku studia (tedy po absolvování zkoušek z obecné pedagogiky, z pedagogických teorií, z úvodu do studia dějin pedagogiky a z dějin pedagogiky a vzdělávání) si mohou studenti zapisovat ročníkovou práci. Je vhodné psát ročníkovou práci před psaním bakalářské či oborové práce a nikoliv souběžně.

Bakalářské studium jednooborové

 

Obor pedagogika se studuje v bakalářském studiu na Ústavu pedagogických věd. Studium trvá 6 semestrů a nesmí překročit dobu pěti let.


Podmínky pro ukončení bakalářského studijního stupně:

 1. absolvování kurzů tzv. společného základu: sport a hry; cizí jazyk; filozofie;
 2. získání nejméně 155 kreditů za oborové předměty, z toho 50 kreditů A, 33 kreditů B, 72 kreditů C z fakultní, případně z celouniverzitní nabídky (20 kreditů typu C může být nahrazeno kredity B z nabídky ÚPV FF MU); 15 kreditů za absolvovaný diplomový seminář;
 3. složení státní závěrečné bakalářské zkoušky a úspěšné obhájení bakalářské diplomové práce.

Doporučený studijní plán

 
Doporučený studijní plán má pomoci studentům naplánovat svoje studium či rozložit studijní zátěž tak, aby byli schopni zvládnout všechny studijní povinnosti (včetně např. psaní bakalářské práce a přípravy na státnice). Tento plán je nutné vnímat jako "doporučený", nikoliv jako "povinný". Doporučený studijní plán rovněž neobsahuje všechny předměty, které musí studenti vykonat.
Studenti si mohou vytvořit svůj vlastní studijní plán, měli by však vždy sledovat informace a prerekvizity u jednotlivých předmětů, studijní řád atp.

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PG11A01 Klíčová témata dějin školství a pedagogiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýJ. Zounek, M. Šimáně zk 2/0/04
PG11A12 Obecná pedagogika P. NovotnýK. Brücknerová, R. Švaříček zk 2/0/04
PG11A13 Obecná psychologie P. NovotnýZ. Stránská zk 1/1/04

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PG12A22 Filozofie I J. ZouharJ. Svoboda z 2/0/02
PG12A23 Pedagogické teorie P. NovotnýM. Pol, R. Švaříček zk 2/04 PB11PA3 || PGK11A12 || PG11A12
PGK11A02 Alternativní pohledy na školu P. NovotnýK. Brücknerová, R. Švaříček zk 0/0/08

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PG11A16 Základy sociologie P. NovotnýP. Fučík zk 2/0/04
PG11A18 Vývojová psychologie P. NovotnýB. Lazarová zk 1/1/04 PG11A13
PG21A31 Filozofie II P. NovotnýJ. Svoboda, J. Zouhar zk 2/0/03 PG12A22 || PGJ12A22
PG21A32 Úvod do pedagogického výzkumu P. NovotnýP. Novotný zk 1/1/04 PG11A11 && PG11A12
PG22A34 Ročníková práce P. NovotnýM. Sedláček, K. Brücknerová, L. Hloušková, L. Juhaňák, P. Novotný, P. Sucháček, Z. Šalamounová, K. Šeďová, R. Švaříček, J. Zounek
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 individuální konzultace.6 PG11A11 && PG12A20 && PG12A23 && PG11A12

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PG21A30 Didaktika P. NovotnýL. Hloušková zk 1/1/04 PG12A23 || PGJ12A23
PG21A32 Úvod do pedagogického výzkumu P. NovotnýP. Novotný zk 1/1/04 PG11A11 && PG11A12
PG22A44 Sociologie výchovy, vzdělání a školy P. NovotnýK. Šeďová, M. Rabušicová zk 1/1/04 PG11A16

5. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PG31A39 Metody a techniky pedagogického výzkumu P. NovotnýP. Hlaďo zk 1/1/04 PG21A32
PG31B50 Seminář k bakalářské diplomové práci P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/215

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PG31A42 Státní závěrečná zkouška bakalářská P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] SoZk 0/0
PG31A50 Bakalářská diplomová práce P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00

Bakalářské studium dvouoborové
 

Obor pedagogika se studuje v bakalářském studiu na Ústavu pedagogických věd a je možné ho kombinovat s různými obory Filozofické fakulty MU, případně v rámci mezifakultního studia.

Podmínky pro ukončení bakalářského studijního stupně:

 1. absolvování kurzů tzv. společného základu: absolvování kurzů tzv. společného základu: sport a hry; cizí jazyk; filozofie;
 2. diplomový obor (obor, na němž bude posluchač obhajovat bakalářskou diplomovou práci): získání nejméně 75 kreditů za oborové předměty, z toho 50 kreditů A, 22 kreditů B, 3 kredity C z fakultní, případně z celouniverzitní nabídky (kredity typu C mohou být nahrazeny kredity B); 15 kreditů za absolvovaný diplomový seminář;
 3. nediplomový obor (obor, na němž bude posluchač předkládat oborovou práci): získání nejméně 75 kreditů za oborové předměty, z toho 50 kreditů A, 22 kreditů B, 3 kredity C z fakultní, případně z celouniverzitní nabídky (kredity typu C mohou být nahrazeny kredity B); 5 kreditů za seminář k bakalářské oborové práci;
 4. složení státní závěrečné bakalářské zkoušky a úspěšné obhájení bakalářské diplomové práce či přijetí bakalářské oborové práce.

Doporučený studijní plán

 
Doporučený studijní plán má pomoci studentům naplánovat svoje studium či rozložit studijní zátěž tak, aby byli schopni zvládnout všechny studijní povinnosti (včetně např. psaní bakalářké práce a přípravy na státnice). Tento plán je nutné vnímat jako "doporučený", nikoliv jako "povinný". Doporučený studijní plán rovněž neobsahuje všechny předměty, které musí studenti vykonat.
Studenti si mohou vytvořit svůj vlastní studijní plán, měli by však vždy sledovat informace a prerekvizity u jednotlivých předmětů, studijní řád atp.

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PG11A01 Klíčová témata dějin školství a pedagogiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýJ. Zounek, M. Šimáně zk 2/0/04
PG11A12 Obecná pedagogika P. NovotnýK. Brücknerová, R. Švaříček zk 2/0/04
PG11A13 Obecná psychologie P. NovotnýZ. Stránská zk 1/1/04

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PG11A02 Alternativní pohledy na školu P. NovotnýK. Brücknerová, R. Švaříček zk 2/0/04
PG12A22 Filozofie I J. ZouharJ. Svoboda z 2/0/02
PG12A23 Pedagogické teorie P. NovotnýM. Pol, R. Švaříček zk 2/04 PB11PA3 || PGK11A12 || PG11A12

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PG11A16 Základy sociologie P. NovotnýP. Fučík zk 2/0/04
PG11A18 Vývojová psychologie P. NovotnýB. Lazarová zk 1/1/04 PG11A13
PG21A31 Filozofie II P. NovotnýJ. Svoboda, J. Zouhar zk 2/0/03 PG12A22 || PGJ12A22
PG21A32 Úvod do pedagogického výzkumu P. NovotnýP. Novotný zk 1/1/04 PG11A11 && PG11A12
PG22A34 Ročníková práce P. NovotnýM. Sedláček, K. Brücknerová, L. Hloušková, L. Juhaňák, P. Novotný, P. Sucháček, Z. Šalamounová, K. Šeďová, R. Švaříček, J. Zounek
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 individuální konzultace.6 PG11A11 && PG12A20 && PG12A23 && PG11A12

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PG21A30 Didaktika P. NovotnýL. Hloušková zk 1/1/04 PG12A23 || PGJ12A23
PG21A32 Úvod do pedagogického výzkumu P. NovotnýP. Novotný zk 1/1/04 PG11A11 && PG11A12
PG22A44 Sociologie výchovy, vzdělání a školy P. NovotnýK. Šeďová, M. Rabušicová zk 1/1/04 PG11A16

5. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PG31A39 Metody a techniky pedagogického výzkumu P. NovotnýP. Hlaďo zk 1/1/04 PG21A32
PG31B50 Seminář k bakalářské diplomové práci P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/215

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PG31A42 Státní závěrečná zkouška bakalářská P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] SoZk 0/0
PG31A50 Bakalářská diplomová práce P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00

Přehled předmětů

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PG11A01 Klíčová témata dějin školství a pedagogiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýJ. Zounek, M. Šimáně zk 2/0/04 Povinný od imatrikulace 2017 a dále.
PG11A12 Obecná pedagogika P. NovotnýK. Brücknerová, R. Švaříček zk 2/0/04
PG11A13 Obecná psychologie P. NovotnýZ. Stránská zk 1/1/04
PG11A16 Základy sociologie P. NovotnýP. Fučík zk 2/0/04
PG11A18 Vývojová psychologie P. NovotnýB. Lazarová zk 1/1/04 PG11A13
PG21A31 Filozofie II P. NovotnýJ. Svoboda, J. Zouhar zk 2/0/03 PG12A22 || PGJ12A22
PG21A32 Úvod do pedagogického výzkumu P. NovotnýP. Novotný zk 1/1/04 PG11A11 && PG11A12
PG22A34 Ročníková práce P. NovotnýM. Sedláček, K. Brücknerová, L. Hloušková, L. Juhaňák, P. Novotný, P. Sucháček, Z. Šalamounová, K. Šeďová, R. Švaříček, J. Zounek
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 individuální konzultace.6 PG11A11 && PG12A20 && PG12A23 && PG11A12
PG31A42 Státní závěrečná zkouška bakalářská P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] SoZk 0/0
PG31A50 Bakalářská diplomová práce P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
PG31A51 Bakalářská oborová práce P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/00
PG31A52 Seminář k bakalářské oborové práci P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/25
PG31B50 Seminář k bakalářské diplomové práci P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/215

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PG00B01 Propagace pedagogické vědy P. NovotnýR. Švaříček z 0/0/03
PG15B8 Adaptačně motivační kurz P. NovotnýK. Brücknerová, D. Knotová, B. Lazarová, J. Nehyba, P. Novotný, I. Procházková, P. Sucháček z 0/16 kurz 2 dny.3
PG21B30 Dějiny českého školství a pedagogiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýJ. Zounek z 1/1/03 PG11A11 || PB12PA14
PG31B50 Seminář k bakalářské diplomové práci P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/215
PG31B51 Sociální pedagogika P. NovotnýD. Knotová z 1/1/03
PG31B53 Základy poradenství
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýL. Hloušková z 1/1/03
PG32B66 Sociální a pedagogická komunikace P. NovotnýK. Šeďová z 1/13
PG33B33 Základy analýzy kvantitativních dat
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýM. Sedláček z 0/23 PG31A39
PG33B62 Základy speciální pedagogiky P. NovotnýV. Čiháček z 1/1/03
PG41B73 Dramatická výchova P. NovotnýP. Rychecká z 0/2/03
PG51B97 Filozofie pedagogických a sociálních věd P. NovotnýR. Švaříček z 0/24 PB12JA11 || PG12A23 || PGK12A23
PG55B55 Analýza a vizualizace dat ve vzdělávání
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýL. Juhaňák, M. Sedláček, J. Zounek z 1/1/04
PG61B05 Pedagogika na Wikipedii P. NovotnýL. Juhaňák, I. Procházková, P. Sucháček, R. Švaříček z 1/1/03 PB12JA11 || PG12A23 || PGK12A23

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PG11A02 Alternativní pohledy na školu P. NovotnýK. Brücknerová, R. Švaříček zk 2/0/04
PG12A22 Filozofie I J. ZouharJ. Svoboda z 2/0/02
PG12A23 Pedagogické teorie P. NovotnýM. Pol, R. Švaříček zk 2/04 PB11PA3 || PGK11A12 || PG11A12
PG21A30 Didaktika P. NovotnýL. Hloušková zk 1/1/04 PG12A23 || PGJ12A23
PG22A44 Sociologie výchovy, vzdělání a školy P. NovotnýK. Šeďová, M. Rabušicová zk 1/1/04 PG11A16
PG31A39 Metody a techniky pedagogického výzkumu P. NovotnýP. Hlaďo zk 1/1/04 PG21A32
PG31A42 Státní závěrečná zkouška bakalářská P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] SoZk 0/0
PG31A50 Bakalářská diplomová práce P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
PG31A51 Bakalářská oborová práce P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/00
PG31A52 Seminář k bakalářské oborové práci P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/25
PG31B50 Seminář k bakalářské diplomové práci P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/215

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PG12B25 Sociální psychologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. Novotný z 1/1/03
PG12B27 Dramatická výchova II. P. NovotnýP. Rychecká z 0/2/03
PG22B41 Pedagogická diagnostika
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýB. Lazarová, L. Hloušková, P. Hlaďo z 1/1/03
PG22B43 Pedagogická psychologie P. NovotnýZ. Stránská z 1/1/03
PG31B31 Digitální technologie ve vzdělávání P. NovotnýL. Juhaňák, H. Staudková, J. Zounek z 0/2/03 PG12A20 && PG12A23
PG31B50 Seminář k bakalářské diplomové práci P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/215
PG32B58 Pedagogika rodiny P. NovotnýM. Rabušicová z 1/1/03
PG33B61 Pedagogika volného času
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýD. Knotová z 1/1/03
PG33B70 Vzdělávání dospělých a rozvoj lidských zdrojů P. NovotnýP. Novotný, P. Hlaďo z 1/1/03
PG42B86 Předškolní pedagogika P. NovotnýM. Rabušicová z 1/1/03
PG51B100 Penitenciární pedagogika P. NovotnýP. Juříček, H. Jůzlová, P. Juříček z 2/0/04
PG61B03 Praktika ekologické a globální výchovy P. NovotnýM. Medek z 0/23

MAGISTERSKÉ STUDIUM
 

Studium trvá 4 semestry a nesmí překročit dobu čtyř let. Studium je zakončeno obhajobou diplomové práce a státní magisterskou zkouškou. Součástí studia je možnost volby studijní specializace se zaměřením na pedagogický management. V průběhu magisterského studia studenti povinně absolvují předmět cizí jazyk. Tento předmět negarantuje ÚPV, studenti si jej vybírají z nabídky příslušného pracoviště Masarykovy univerzity (Centrum jazykového vzdělávání – http://lingua.muni.cz/czech/). Počty kreditů za cizí jazyk nejsou v našem katalogu započítány do celkového počtu kreditů, který musí student získat (student jednooborového studia tedy k počtu kreditů uváděným zde připočítá celkově 4 kredity; student dvouoborového studia připočítá pouze 2 kredity, zbylé 2 se mu započítávají na druhém oboru).

Doporučujeme studentům, aby témata diplomových nebo oborových prací konzultovali s příslušným vyučujícím s dostatečným předstihem a dodržovali ustanovení Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity. Témata závěrečných prací a další důležité informace k těmto typům prací jsou k dispozici na webových stránkách ÚPV.
Témata závěrečných prací musejí být uvedena rovněž v Informačním systému Masarykovy univerzity. Termíny k přihlašování se jsou obvykle koncem října/začátkem listopadu (pro podzimní semestr) a koncem dubna (pro jarní semestr). Doporučujeme proto sledovat webové stránky ÚPV FF MU.

Magisterské studium jednooborové

 

Obor pedagogika se v navazujícím magisterském studiu studuje na Ústavu pedagogických věd. V jednooborovém i dvouoborovém navazujícím magisterském studiu je možno obor pedagogika studovat v podobě odborného studia nebo v podobě Učitelství pedagogiky pro střední školy.

Studium trvá 4 semestry a nesmí překročit dobu čtyř let. Studium je zakončeno obhajobou diplomové práce (přijetím oborové práce) a státní magisterskou zkouškou.

Podmínky pro ukončení navazujícího magisterského studia (získání celkem 120 kreditů):

 • 96 kreditů za oborové předměty:
  40 kreditů A (povinné předměty), 31 kreditů B (povinně volitelné předměty) a 25 kreditů C z fakultní, případně z celouniverzitní nabídky (kredity typu C mohou být nahrazeny kredity B z nabídky ÚPV FF MU);
   
 • 20 kreditů za dva absolvované semináře k magisterské diplomové práci;
   
 • zkouška z cizího jazyka (4 kredity);
   
 • složení státní závěrečné magisterské zkoušky a úspěšné obhájení magisterské diplomové práce.
Magisterské studium dvouborové
 

Studuje se jako dvouoborové studium v kombinaci s dalšími magisterskými obory Filozofické fakulty MU, případně jiných fakult MU. Studium trvá 4 semestry a nesmí překročit dobu čtyř let. Studium je zakončeno obhajobou magisterské diplomové práce (přijetím magisterské oborové práce) a státní magisterskou zkouškou.


Podmínky pro ukončení magisterského studia:

 1. v diplomovém studiu získání celkem 70 kreditů, z toho: 40 kreditů A, 10 kreditů za odbornou praxi a 20 kreditů za dva absolvované semináře k magisterské diplomové práci;
 2. zkouška z cizího jazyka;
 3. složení státní závěrečné magisterské zkoušky a úspěšné obhájení magisterské diplomové práce.

----

 1. v nediplomovém studiu získání celkem 50 kreditů, z toho: 40 kreditů A, 10 kreditů za odbornou praxi;
 2. zkouška z cizího jazyka;
 3. složení státní závěrečné magisterské zkoušky a přijetí magisterské oborové práce.
Přehled předmětů

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PG41A99 Srovnávací pedagogika P. NovotnýM. Rabušicová zk 1/1/05
PG42A77 Kvantitativní výzkum P. NovotnýM. Sedláček zk 1/1/05
PG44B57 Odborná praxe P. NovotnýJ. Zounek, K. Brücknerová, R. Švaříček, K. Vlčková z 0/0/80 80 hodin.10
PG44B61 Teorie zkušenostně reflektivního učení P. NovotnýB. Lazarová, J. Nehyba, R. Šíp, K. Brücknerová zk 10/14/05
PG51A80 Vzdělávací politika P. NovotnýM. Rabušicová zk 1/1/05
PG51A81 Magisterská diplomová práce P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/0 individuálně.0
PG51A82 Magisterská oborová práce P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0 individuálně.0
PG51A83 Kvalitativní výzkum P. NovotnýZ. Šalamounová, K. Šeďová zk 1/15
PG51A84 Státní závěrečná zkouška magisterská P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] SZk 0/00
PG51B77 Filozofie výchovy a vzdělání P. NovotnýR. Švaříček zk 1/1/05
PG51B79 Řízení vzdělávacích institucí P. NovotnýM. Pol, M. Sedláček z 1/1/05
PG51B81I Seminář k magisterské diplomové práci I P. NovotnýP. Novotný
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/215 (od 10 krok 5 kred)
PG51B81II Seminář k magisterské diplomové práci II P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/215 (od 10 krok 5 kred)
PG51B811 Seminář k magisterské oborové práci P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/210

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
CJVAPG Anglický jazyk pro studenty pedagogických věd L. Zouhar LudvíkováL. Zouhar Ludvíková z 0/2/02
PAN123 Global Education P. NovotnýM. Holková z 1/1/04
PAN147 Age management
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýK. Harvánková, Z. Vařejková z 0/4/04
PG61B06 Profesní seniorita P. NovotnýK. Harvánková, Z. Vařejková z 1/1/04
PG00B01 Propagace pedagogické vědy P. NovotnýR. Švaříček z 0/0/03
PG22B42 Analýza kvantitativních dat P. NovotnýM. Sedláček z 0/2/03
PG44B56 Blok expertů P. NovotnýJ. Zounek, K. Vlčková, K. Brücknerová z 2/0/04
PG44B69 Současná pojetí zkušenostně reflektivního učení
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýK. Brücknerová, M. Hak, A. Máchal, J. Valenta, K. Brücknerová z 0/04
PG44B74 Psychologie v praxi zkušenostně reflektivního učení P. NovotnýK. Brücknerová, S. Cpinová, A. Černá, B. Lazarová, S. Morávek, T. Novák, A. Slezáčková, V. Smékal z 8/12/0
PG51B101 E-learning P. NovotnýJ. Zounek z 0/2/04 SOUHLAS
PG51B64 Gerontopedagogika P. NovotnýD. Knotová z 1/1/04
PG51B78 Právo P. NovotnýJ. Zounek, H. Poláková z 1/1/04
PG51B82 Inovace v české škole P. NovotnýP. Novotný z 1/1/04
PG51B85 Didaktika pedagogiky P. NovotnýA. Pavelka, J. Zounek z 1/1/04
PG51B89 Multikulturní pedagogika P. NovotnýD. Knotová z 1/1/04
PG51B98 Analýza kvalitativních dat
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýM. Sedláček z 0/24 PG51A83 && PGJ51A83 && UZPG51A83
PG55B55 Analýza a vizualizace dat ve vzdělávání
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýL. Juhaňák, M. Sedláček, J. Zounek z 1/1/04
PG60B61 Dílna prezentace P. NovotnýI. Procházková, P. Sucháček, P. Holík, J. Zounek z 0/2/04

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PG41A71 Pedagogická evaluace P. NovotnýM. Pol zk 1/1/05
PG42A77 Kvantitativní výzkum P. NovotnýM. Sedláček zk 1/1/05
PG44B57 Odborná praxe P. NovotnýJ. Zounek, K. Brücknerová, R. Švaříček, K. Vlčková z 0/0/80 80 hodin.10
PG51A81 Magisterská diplomová práce P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/0 individuálně.0
PG51A82 Magisterská oborová práce P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0 individuálně.0
PG51A83 Kvalitativní výzkum P. NovotnýZ. Šalamounová, K. Šeďová zk 1/15
PG51A84 Státní závěrečná zkouška magisterská P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] SZk 0/00
PG51B81I Seminář k magisterské diplomové práci I P. NovotnýP. Novotný
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/215 (od 10 krok 5 kred)
PG51B81II Seminář k magisterské diplomové práci II P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/215 (od 10 krok 5 kred)
PG51B811 Seminář k magisterské oborové práci P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/210

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
CJVAPG Anglický jazyk pro studenty pedagogických věd L. Zouhar LudvíkováL. Zouhar Ludvíková z 0/2/02
PG61B06 Profesní seniorita P. NovotnýK. Harvánková, Z. Vařejková z 1/1/04
PAN130 Andragogický seminář P. NovotnýP. Novotný z 1/14
PG42A79 Andragogika P. NovotnýP. Novotný z 1/1/04
PG44B55 Vybrané problémy české vzdělávací politiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýM. Rabušicová z 1/14
PG44B56 Blok expertů P. NovotnýJ. Zounek, K. Vlčková, K. Brücknerová z 2/0/04
PG44B59 Blok expertů II P. NovotnýJ. Zounek, M. Majcík, D. Sklenářová, Č. Absolon, D. Zouharová, K. Harvánková z 2/0/04
PG44B73 Metody zkušenostně reflektivního učení
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýK. Brücknerová z 8/124
PG51B101 E-learning P. NovotnýJ. Zounek z 0/2/04 SOUHLAS
PG51B102 Didaktika vzdělávání dospělých P. NovotnýK. Harvánková, Z. Vařejková z 1/1/04
PG51B103 Sociologie rodiny a rodinná politika P. NovotnýK. Šeďová, P. Fučík z 1/1/04
PG51B74 Neurovědy ve výchově a vzdělávání P. NovotnýL. Juhaňák, J. Nehyba, Z. Šmideková z 0/2/04
PG51B98 Analýza kvalitativních dat
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýM. Sedláček z 0/24 PG51A83 && PGJ51A83 && UZPG51A83
PG55B50 Současná pojetí zkušenostně reflektivního učení
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýK. Brücknerová, J. Valenta, A. Máchal, M. Hak, K. Brücknerová, K. Záleská z 8/12/03 typ_studia(C) && semestr(1)
PG55B51 Metody zkušenostně reflektivního učení
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýK. Brücknerová, K. Záleská z 8/12/03 typ_studia(C) && semestr(2) && PG_ZKUPP1
PG61B04 Projekty mezigeneračního učení v komunitách P. NovotnýM. Rabušicová, L. Kamanová, K. Pevná z 1/13

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

 

Obor pedagogika se studuje v kombinované podobě v bakalářském studiu na Ústavu pedagogických věd. Studium trvá 6 semestrů a nesmí překročit dobu pěti let.
 

Podmínky pro ukončení bakalářského studijního stupně:

 1. absolvování kurzů tzv. společného základu: cizí jazyk; filozofie;
 2. získání nejméně 157 kreditů za oborové předměty, z toho 110 kreditů A, 47 kreditů B; 15 kreditů za absolvovaný diplomový seminář;
 3. složení státní závěrečné bakalářské zkoušky a úspěšné obhájení bakalářské diplomové práce.

Přehled předmětů

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PGK11A01 Klíčová témata dějin školství a pedagogiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýJ. Zounek, M. Šimáně zk 0/0/08
PGK11A12 Obecná pedagogika P. NovotnýK. Brücknerová, L. Hloušková, D. Knotová, B. Lazarová, P. Novotný, M. Pol, M. Rabušicová, M. Sedláček, P. Sucháček, Z. Šalamounová, K. Šeďová, M. Šimáně, R. Švaříček, J. Zounek zk 0/0/0 blokově.8
PGK11A13 Obecná psychologie P. NovotnýZ. Stránská zk 0/0 blokově.8
PGK11A16 Základy sociologie P. NovotnýP. Fučík zk 2/0/0 blokově.8
PGK11A18 Vývojová psychologie P. NovotnýB. Lazarová zk 1/1/0 blokově.8 PGK11A13
PGK21A31 Filozofie II P. NovotnýJ. Svoboda zk 2/0/0 blokově.8 PGK12A22
PGK21A32 Úvod do pedagogického výzkumu P. NovotnýP. Novotný zk 1/1/0 blokově.8 PGK11A11 && PGK11A12
PGK22A34 Ročníková práce P. NovotnýM. Sedláček, K. Brücknerová, L. Hloušková, L. Juhaňák, P. Novotný, P. Sucháček, Z. Šalamounová, K. Šeďová, R. Švaříček, J. Zounek
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 individuální konzultace.10 PGK11A11 && PGK11A12 && PGK12A20 && PGK12A23
PGK31A42 Státní závěrečná zkouška bakalářská P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] SoZk 0/00
PGK31A50 Bakalářská diplomová práce P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/0 individuální konzultace.0
PGK31B50 Seminář k bakalářské diplomové práci P. NovotnýP. Novotný
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2 individuální konzultace.15

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PGK12B25 Sociální psychologie P. NovotnýK. Millová z 1/1/0 blokově.4
PGK31B47 Psaní odborných textů P. NovotnýP. Novotný, K. Šeďová z 0/0/0 blokově.4
PGK31B51 Sociální pedagogika P. NovotnýD. Knotová z 1/1/0 blokově.4
PGK31B53 Základy poradenství P. NovotnýL. Hloušková, B. Lazarová z 1/1/0 blokově.4
PGK32B59 Environmentální výchova
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýK. Trnková z 0/0/0 blokově.4
PGK32B66 Sociální a pedagogická komunikace P. NovotnýK. Šeďová, A. Drexlerová z 1/1/04
PGK33B62 Základy speciální pedagogiky P. NovotnýV. Čiháček z 1/1/0 blokově.4
PGK41B72 Kariérové poradenství P. NovotnýP. Hlaďo, L. Hloušková z 1/1/0 blokově.4
PGK41B73 Dramatická výchova P. NovotnýP. Rychecká z 0/2/0 blokově.4
PGK42B87 Základy demografie P. NovotnýP. Fučík z 1/1/04

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PGK11A02 Alternativní pohledy na školu P. NovotnýK. Brücknerová, R. Švaříček zk 0/0/08
PGK12A22 Filozofie I J. ZouharJ. Svoboda z 2/0/0 blokově.8
PGK12A23 Pedagogické teorie P. NovotnýM. Pol, R. Švaříček zk 2/0 blokově.8 PB11PA3 || PGK11A12 || PG11A12
PGK21A30 Didaktika P. NovotnýL. Hloušková zk 1/1/0 blokově.8 PGK12A23
PGK22A44 Sociologie výchovy, vzdělání a školy P. NovotnýM. Rabušicová, K. Šeďová zk 1/1/0 blokově.8 PGK11A16
PGK31A39 Metody a techniky pedagogického výzkumu P. NovotnýP. Hlaďo, P. Novotný zk 1/1/0 blokově.8 PGK21A32
PGK31A40 Státní závěrečná zkouška bakalářská P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] SoZk 0/00
PGK31A50 Bakalářská diplomová práce P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/0 individuální konzultace.0
PGK31B50 Seminář k bakalářské diplomové práci P. NovotnýP. Novotný
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2 individuální konzultace.15

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PGK22B22 Digitální technologie ve vzdělávání P. NovotnýJ. Zounek z 1/1/0 blokově.4
PGK22B41 Pedagogická diagnostika
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýV. Čiháček z 1/1/0 blokově.4
PGK22B43 Pedagogická psychologie P. NovotnýZ. Stránská z 1/1/0 blokově.4
PGK32B58 Pedagogika rodiny
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýM. Rabušicová z 1/1/0 blokově.4
PGK33B61 Pedagogika volného času P. NovotnýD. Knotová z 1/1/0 blokově.4
PGK33B63 Malé sociální skupiny P. NovotnýP. Novotný z 0/04
PGK42B86 Předškolní pedagogika P. NovotnýM. Rabušicová z 1/1/0 blokově.4
PGK51B98 Školní poradenství P. NovotnýL. Hloušková, M. Pol, A. Vašáková z 1/1/0 blokově.4

MAGISTERSKÉ STUDIUM
 

Obor pedagogika se v kombinované formě v navazujícím magisterském studiu studuje na Ústavu pedagogických věd. Studium trvá 4 semestry a nesmí překročit dobu čtyř let. Studium je zakončeno obhajobou magisterské diplomové práce a státní magisterskou zkouškou.

Podmínky pro ukončení navazujícího magisterského studia:

1. získání celkem 120 kreditů; z toho 66 kreditů A (povinné předměty), 30 kreditů B (povinně volitelné) a 20 kreditů za dva absolvované semináře k magisterské diplomové práci;

2. zkouška z cizího jazyka (4 kredity);

3. složení státní závěrečné magisterské zkoušky a úspěšné obhájení magisterské diplomové práce.

 

Přehled předmětů

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PGK41A99 Srovnávací pedagogika P. NovotnýL. Hloušková, D. Knotová, P. Novotný, M. Pol, M. Rabušicová, M. Sedláček, K. Šeďová zk 0/10/07
PGK44B61 Teorie zkušenostně reflektivního učení P. NovotnýB. Lazarová, J. Nehyba, R. Šíp, J. Kolář, K. Brücknerová zk 10/147
PGK51A80 Vzdělávací politika P. NovotnýM. Rabušicová zk 0/10/07
PGK51A81 Magisterská diplomová práce P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/0 individuálně.0
PGK51A83 Kvalitativní výzkum P. NovotnýK. Šeďová, Z. Šalamounová, P. Novotný zk 0/10/07
PGK51A84 Státní závěrečná zkouška magisterská P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] SZk 0/00
PGK51B77 Filozofie výchovy a vzdělání P. NovotnýL. Hloušková, R. Švaříček zk 0/10/07
PGK51B79 Řízení vzdělávacích institucí P. NovotnýM. Pol, M. Sedláček z 0/10/07
PGK51B81I Seminář k magisterské diplomové práci I P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/215 (od 10 krok 5 kred)
PGK51B81II Seminář k magisterské diplomové práci II P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/215 (od 10 krok 5 kred)
PG44B57 Odborná praxe P. NovotnýJ. Zounek, K. Brücknerová, R. Švaříček, K. Vlčková z 0/0/80 80 hodin.10
PG44B61 Teorie zkušenostně reflektivního učení P. NovotnýB. Lazarová, J. Nehyba, R. Šíp, K. Brücknerová zk 10/14/05

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PGK42B76 Etická výchova
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýA. Schauerová z 1/1/04
PGK51B101 E-learning P. NovotnýJ. Zounek z 0/0/04
PGK51B64 Gerontopedagogika P. NovotnýD. Knotová z 1/1/04
PGK51B78 Právo P. NovotnýH. Poláková, H. Poláková z 0/0/04
PGK51B82 Inovace v české škole P. NovotnýP. Novotný z 1/1/04
PGK51B89 Multikulturní pedagogika P. NovotnýD. Knotová z 1/1/04
PG44B56 Blok expertů P. NovotnýJ. Zounek, K. Vlčková, K. Brücknerová z 2/0/04

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PGK41A71 Pedagogická evaluace P. NovotnýM. Pol zk 0/10/07
PGK42A77 Kvantitativní výzkum P. NovotnýP. Novotný, M. Sedláček, M. Spurná zk 0/10/07
PGK51A81 Magisterská diplomová práce P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/0 individuálně.0
PGK51A84 Státní závěrečná zkouška magisterská P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] SZk 0/00
PGK51B81I Seminář k magisterské diplomové práci I P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/215 (od 10 krok 5 kred)
PGK51B81II Seminář k magisterské diplomové práci II P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/215 (od 10 krok 5 kred)
PG44B57 Odborná praxe P. NovotnýJ. Zounek, K. Brücknerová, R. Švaříček, K. Vlčková z 0/0/80 80 hodin.10

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PGK41B70 Kulturní a pedagogická antropologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýK. Trnková z 0/0/0 blokově.4 PG11A16
PGK42A79 Andragogika P. NovotnýP. Novotný z 1/1/04
PGK44B55 Vybrané problémy české vzdělávací politiky P. NovotnýM. Rabušicová z 1/14
PGK44B73 Metody zkušenostně reflektivního učení
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýK. Brücknerová z 0/04
PGK51B06 Analýza kvalitativních dat P. NovotnýM. Sedláček z 0/34 PG51A83
PGK51B102 Didaktika vzdělávání dospělých P. NovotnýK. Harvánková z 1/1/04
PGK51B103 Sociologie rodiny a rodinná politika P. NovotnýK. Šeďová, P. Fučík z 1/1/04
PGK51B81I Seminář k magisterské diplomové práci I P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/215 (od 10 krok 5 kred)
PGK51B81II Seminář k magisterské diplomové práci II P. Novotný[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/215 (od 10 krok 5 kred)

CŽV: Studium celých akreditovaných studijních programů v rámci Celoživotního vzdělávání
 

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU

 

Termín podání přihlášky

Elektronickou přihlášku je možné podat od 1. 4. 2019 do 31. 7. 2019 vč.

Termín zahájení

září 2019 – termín bude upřesněn
Informace o akademickém roce.
Přijatí uchazeči budou pozváni k zápisu v první polovině září. Úhrada za studium bude možná až po zápise ke studiu.

Podmínky přijetí

 • podání přihlášky
 • ukončená SŠ

Cena

Cena za kredit: 600,- Kč
Denní studium celkem: 36 kreditů x 600,- Kč, tj. 21.600,- Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru
Kombinované studium celkem: 36 kreditů x 600,- Kč, tj. 21 600,- Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru

INFORMACE O OBORU
 

Obor Pedagogika je realizován kromě řádné formy také jako placené dvousemestrové paralelní studium v rámci tzv. celoživotního vzdělávání podle zákona č. 111/98 Sb. a je určen zejména pro potencionální zájemce o řádné studium tohoto oboru na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání úspěšně ukončí kurzy v rozsahu povinného penza nezbytného pro absolvování 1. roku řádného studia daného oboru, může být přijat do řádného prezenčního nebo kombinovaného studia tohoto oboru a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.

Předměty tohoto oboru jsou nabízeny také samostatně v rámci celoživotního vzdělávání pro další studijní obory v rámci Filozofické fakulty MU (více informací o této formě vzdělávání).

Student dvousemestrálního paralelního studia se zájmem o budoucí přestup na řádnou studijní formu (chce-li uznat první ročník studia) musí absolvovat předměty realizované pro prezenční nebo kombinované studium.

Realizace studia

Program lze realizovat v rámci prezenčního a kombinovaného studia. (Prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce. Kombinované studium, je vyučováno ve speciálních konzultačních blocích, které se konají vždy v pátek 4x za semestr. Přesné termíny jsou zveřejňovány na začátku každého semestru.)

Rámcové podmínky studia

Frekventanti absolvují kurzy za stejných podmínek jako studenti řádného studia:

 1. Kurzy navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné kurzy si zapisují na začátku semestru.
 3. Kurzy ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období (viz informace o celoživotním vzdělávání na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/czv/).

 

Prezenční forma

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání 36 kreditů typu povinných předmětů.

Kombinovaná forma

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání 36 kreditů typu povinných předmětů.

Efekt studia

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému studiu za následujících podmínek:

 1. Podmínky oboru
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního programu v předepsané struktuře a zisk příslušného počtu kreditů.
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a požádat o prominutí přijímací zkoušky.
   • Poznámka1: O přijetí rozhoduje děkan na základě vyjádření ústavu.
   • Poznámka2: V případě přijetí k řádnému prezenčnímu studiu se na základě písemné žádosti uznávají absolvované kurzy, a to v plném rozsahu pro absolventy kompletního programu a do výše až 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia pro absolventy výběrového programu (tj. studium jednotlivých předmětů), což umožňuje flexibilnější způsob dalšího studia.

 

Frekventanti si vyzkouší systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.

Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu, který může radikálně zvýšit šance u přijímací zkoušky.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Nahlédněte na webové stránky https://pedagogika.phil.muni.cz/ získáte bližší informace o Ústavu pedagogických věd. Podrobné údaje o studiu pedagogiky najdete pod odkazem „studium”. Tyto stránky se seznamem kurzů vám pomohou zorientovat se v nabídce kurzů a zvolit si vhodnou studijní formu.
 2. Na adrese http://is.muni.cz/predmety/katalog.pl?fak=1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých kurzů můžete vyhledat podrobné anotace každého kurzu a informace o vyučujícím. U nabízených kurzů si všimněte také rozvrhového termínu kurzu (tyto informace aktuálně sledujte na webových stránkách).
 3. Podejte v příslušných termínech přihlášku, která je v elektronické podobě dostupná na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. +420 549 493 237, e-mail: holmanov@phil.muni.cz)
 4. Následně obdržíte informaci o přijetí a další pokyny včetně způsobu úhrady, její výše (dle vámi vybraného programu) a termínu (nejpozději v den zahájení semestru).

Důležité odkazy:

Další upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách: https://pedagogika.phil.muni.cz/.

Další důležité odkazy:

http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/czv/
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně

 


 

 

PREZENČNÍ FORMA

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PGB001 Klíčová témata dějin školství a pedagogiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. ZounekJ. Zounek, M. Šimáně zk 2/0/06
PGB002 Obecná pedagogika
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
M. PolK. Brücknerová, R. Švaříček, M. Pol zk 2/0/06
PGB007 Základy psychologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
B. LazarováT. Hrušková, B. Lazarová zk 0/0/06

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PGB003 Pedagogické teorie M. PolM. Pol, R. Švaříček zk 2/06 PB11PA3 || PGK11A12 || PG11A12
PGB004 Alternativní pohledy na školu R. ŠvaříčekK. Brücknerová, R. Švaříček zk 2/0/06
PGB006 Sociologie výchovy, vzdělávání a školy K. ŠeďováK. Šeďová zk 1/1/06 PG11A16

KOMBINOVANÁ FORMA

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PGBK001 Klíčová témata dějin školství a pedagogiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. ZounekJ. Zounek, M. Šimáně zk 16/0/06
PGBK002 Obecná pedagogika
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
M. PolK. Brücknerová, R. Švaříček, M. Pol zk 16/0/06
PGBK008 Pedagogická psychologie B. LazarováB. Lazarová, Z. Stránská z 16/0/06

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PGBK003 Pedagogické teorie M. PolM. Pol, R. Švaříček zk 16/06 PB11PA3 || PGK11A12 || PG11A12
PGBK004 Alternativní pohledy na školu R. ŠvaříčekK. Brücknerová, R. Švaříček zk 16/0/06
PGBK006 Sociologie výchovy, vzdělávání a školy M. RabušicováK. Šeďová, M. Rabušicová zk 16/0/06 PG11A16