Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony: imatrikulace do jara 2019 včetně
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium

Balkanistika

ÚVOD

 

Obor Balkanistika se studuje jako jednooborové bakalářské a jedno- nebo dvouoborové navazující magisterské studium.

OD AKADEMICKÉHO ROKU 2011/2012 platil tento model výuky jazyků pro balkanisty:

Jazyk A: student si při zápisu do 1. semestru zvolí jeden ze tří nabízených jihoslovanských jazyků (bulharština, srbština, chorvatština) jako tzv. jazyk A. Ten pak studuje povinně až do konce svého studia, tj. celkem 6 semestrů v bc. studiu, popř. ještě 4 semestry v nmgr. studiu.

Jazyk B: v rámci studia balkanistiky musí student zvládnout ještě jeden jihoslovanský jazyk, tzv. jazyk B. Ten si vybere nejpozději při zápisu do 3. semestru, volí opět jeden ze tří nabízených jihoslovanských jazyků (bulharština, srbština, chorvatština), ovšem nesmí mít v kterékoliv kombinaci jazyků A a B srbštinu a chorvatštinu. Studuje ho rovněž až do konce svého studia, tj. celkem minimálně 4 semestry v bc. studiu, popř. ještě 4 semestry v nmgr. studiu.

Student má však možnost vybrat si jazyk Bpři zápisu do 1. semestru. V takovém případě má před sebou dvě možnosti:

a) jazyk B zvolený už v 1. semestru ukončí po semestru 4. (povinnost 4 semestrů bude splněna). Tuto variantu spíše nedoporučujeme, neboť v případě pokračování studia oboru v magisterském stupni může roční proluka negativně ovlivnit znalost daného jazyka; podobně by se mohla projevit i u státní bakalářské zkoušky.

b) jazyk B zvolený už v 1. semestru student studuje paralelně s jazykem A po celou dobu svého bakalářského studia, tedy 6 semestrů. Své bakalářské studium pak ukončuje s rovnocennou znalostí dvou jihoslovanských jazyků. Tuto variantu pro její zřejmé výhody doporučujeme, a to i s ohledem na systém studia literatur (viz Balkanistika - Prezenční forma studia - Bakalářské studium - Pokyny).


OD AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 platí tento inovovaný model výuky jazyků pro balkanisty (výběr jazyků může být v některých ročnících rozšířen o makedonštinu):

Jazyk A: student si při zápisu do 1. semestru zvolí jeden ze tří nabízených jihoslovanských jazyků (bulharština, srbština, chorvatština) jako tzv. jazyk A. Ten pak studuje povinně až do konce svého studia, tj. celkem 6 semestrů v bc. studiu, popř. ještě 4 semestry v nmgr. studiu.

Jazyk B: v rámci studia balkanistiky musí student zvládnout ještě jeden jihoslovanský jazyk, tzv. jazyk B. Ten si musí zvolit rovněž při zápisu do 1. semestru. Volí tentokrát jeden ze tří až čtyř nabízených jihoslovanských jazyků (bulharština, srbština, chorvatština, event. i makedonština).
Omezení: student nesmí mít v kterékoliv kombinaci jazyků A a B srbštinu s chorvatštinou nebo bulharštinu s makedonštinou.
 


Výsledný jazykový profil absolventa oboru Balkanistika bude představovat jednu z následujících čtyř variant:

srbština - bulharština / srbština - makedonština

chorvatština - bulharština / chorvatština - makedonština

Své bakalářské studium tak bez ohledu na zvolenou variantu student ukončuje s rovnocennou znalostí dvou jihoslovanských jazyků.


PREZENČNÍ FORMA STUDIA

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

 

V rámci bakalářského studia musí všichni balkanisté počínaje imatrikulačním ročníkem 2010 povinně absolvovat následující tři literárněvědné předměty:

RJA116 Úvod do studia literární vědy (ideálně v 1. semestru)
MED11 Řecká literatura středověku a novověku (ideálně v 2. semestru)
JSS205 (dříve SBA205) Starší jihoslovanské písemnictví (ideálně v 3. semestru)

- RJA116 je vypisován každoročně v podzimním semestru, ale vzhledem k jeho charakteru a optimálnímu rozložení zátěže byste jej měli absolvovat v prvním semestru.
- MED11 je vypisován každoročně v jarním semestru a záleží čistě na vašem rozhodnutí, kdy jej absolvujete. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o předmět, který od studentů nevyžaduje jazykové schopnosti, ovšem vřele doporučujeme, abyste jej absolvovali v 2. semestru studia.
- JSS205 je vypisován každoročně v podzimním semestru. Také v tomto předmětu jsou analyzovány výhradně texty v českých překladech. Za ideální volbu tudíž považujeme jeho absolvování v 3. semestru studia.

Ostatní literárněvědné předměty již předpokládají studentovu schopnost četby a porozumění textu v jazyce dané národní literatury (srbské, chorvatské, bulharské či makedonské). Z tohoto důvodu doporučujeme, aby posluchač studoval jazyk B paralelně s jazykem A po celou dobu svého bakalářského studia.

Ve 4.-6. semestru studia si studenti povinně volí čtyři z těchto nabízených
předmětů
:

BJA210 Bulharská a makedonská literatura II (předmět bude až do období jaro 2014 vyučován pod názvem Bulharská literatura II)
SBA210 Srbská literatura II
CHA210 Chorvatská literatura II

BJA305 Bulharská literatura III
MKA305 Makedonská literatura III
(předmět bude nabízen až imatrikulačnímu ročníku 2014)
SBA305 Srbská literatura III
CHA305 Chorvatská literatura III

Předměty označené číslovkou II jsou vyučovány každoročně na jaře a navazují na SBA205 (Starší písemnictví jihoslovanských národů).

Předměty označené číslovkou III jsou vyučovány každoročně na podzim a navazují na předměty označené číslovkou II.

Od roku 2018 si studenti namísto výše uvedených literárněvědných předmětů zapisují společné předměty JSB254 Jihoslovanský literární romantismus, realismus a moderna (jarní semestr) a JSB351 Jihoslovanské literatury 20. stol. (podzimní semestr).

Doporučujeme, abyste si v jednom semestru nezapisovali více než 2 literárněvědné předměty.

K bakalářské závěrečné státní zkoušce musí student přinést nejen seznam přečtené literatury, ale také seznam všech absolvovaných předmětů. Na základě těchto dvou seznamů, z nichž bude patrné, jaké literárněvědné předměty student navštěvoval, bude vyzkoušen z odpovídající problematiky.

Bakalářské studium jednooborové

Informace o studiu

 

Bakalářské studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia je 6 semestrů. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 180 kreditů.

 

V 1. semestru posluchači povinně zapíší předměty BKA103, BKA108, BKA112, PJA101, RJA116 a alespoň jeden jazykový kurz z podúrovně Jazykové kurzy (viz šablona Doporučený studijní plán - povinné kurzy). Absolvent musí ovšem oba jihoslovanské jazyky splnit na úrovni šesti semestrů výuky, nedoporučujeme proto zapisovat si tyto jazyky jinak než paralelně, tj. v prvním semestru si posluchač zapíše dva kurzy, a to po jednom z dvojice chorvatština/srbština a bulharština/makedonština. Kombinace srbština/chorvatština či bulharština makedonština není povolena.

Předmět JSS100 doporučujeme zapsat až ve 2. semestru, přestože se z technických důvodů v nabídce zobrazuje už v prvním.
Kromě povinných oborových předmětů spojených s příslušnými semestry studenti zapisují dle vlastního uvážení předměty z nabídky povinně volitelných nebo volitelných předmětů z oborů spravovaných Ústavem slavistiky i jiných oborů tak, aby během studia získali z takto vybraných předmětů zbylou část kreditů nutných k naplnění povinného počtu.

Do konce studia musí posluchač získat 4 kredity za zkoušku z některého z těchto jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština. Kurzy neslovanských cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Kurz ruštiny zajišťuje Ústav slavistiky.

O diplomový úkol musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází poslednímu semestru studia (v němž posluchač zapisuje diplomový seminář).

Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské diplomové práce a bakalářskou zkouškou. Bakalářská zkouška má charakter komplexního prověření znalostí získaných absolvováním povinných jazykovědných, literárněvědných, historických a kulturně-společenských disciplín.

Podmínky pro ukončení jednooborového bakalářského studia:

celkem 180 kreditů, z toho:

 • 150 kreditů z povinných předmětů
 • 3 kredity z dalších (volitelných) předmětů
 • 4 kredity za dvousemestrální kurz cizího jazyka
 • 4 kredity z filozofie
 • 4 kredity z tělesné výchovy
 • 15 kreditů za Seminář k bakalářské diplomové práci (BKA320)
Doporučený studijní plán - povinné předměty

1. semestr

Jazykové kurzy alespoň 2 z 4 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA101 Jazykový kurz I P. KrejčíZ. Cvetkova, E. Krejčová z 0/6/05
CHA101 Jazykový kurz I P. StehlíkA. Logara z 0/6/05
MKA101 Jazykový kurz I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkK. Dimovska z 0/6/05
SBA101 Jazykový kurz I V. ŠtěpánekZ. Kulová z 0/6/05

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKA103 Dějiny Balkánu do 15. století V. ŠtěpánekP. Boček zk 2/0/04
BKA108 Současný Balkán V. ŠtěpánekP. Krejčí, P. Pilch, P. Stehlík, V. Štěpánek k 3/0/05 (plus 1 za k)
BKA112 Úvod do studia historických věd pro balkanisty V. ŠtěpánekP. Boček, L. Hladký, J. Šaur, V. Štěpánek zk 2/0/04
PJA101 Úvod do studia jazykovědy R. MadeckiR. Madecki zk 2/0/04
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilL. Paučová, P. Pilch, I. Pospíšil, M. Przybylski, P. Zolina zk 1/1/04

2. semestr

Jazykové kurzy alespoň 2 z 4 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA102 Jazykový kurz II P. KrejčíZ. Cvetkova zk 0/4/05 BJA101
CHA102 Jazykový kurz II P. StehlíkM. Stehlíková Durasek zk 0/4/05 CHA101
MKA102 Jazykový kurz II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkK. Dimovska zk 0/4/05 MKA101
SBA102 Jazykový kurz II V. ŠtěpánekM. Pantić zk 0/4/05 SBA101

Praktický jazyk alespoň 2 z 4 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA103 Praktický jazyk I P. KrejčíN. Martinková z 0/2/02 BJA101
CHA103 Praktický jazyk I P. StehlíkM. Stehlíková Durasek z 0/2/02 CHA101
MKA103 Praktický jazyk I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02
SBA103 Praktický jazyk I V. ŠtěpánekM. Pantić z 0/2/02 SBA101

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKA107 Úvod do etnologické balkanistiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 1/1/04
BKA109 Balkán v 15.-18. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/1/06 BKA103
MED11 Řecká literatura středověku a novověku K. PetrovićováM. Kulhánková k 1/1/03
JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků E. KrejčováI. Bogoczová zk 1/1/04 !PLA103

3. semestr

Jazykové kurzy alespoň 2 z 4 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA201 Jazykový kurz III P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/4/04 BJA102
CHA201 Jazykový kurz III P. StehlíkA. Logara z 0/4/04 CHA102
MKA201 Jazykový kurz III
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekK. Dimovska z 0/4/04
SBA201 Jazykový kurz III V. ŠtěpánekM. Šupicová z 0/4/04 SBA102

Praktický jazyk alespoň 2 z 4 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA202 Praktický jazyk II P. KrejčíE. Krejčová z 0/2/02 BJA102 && BJA103
CHA202 Praktický jazyk II P. StehlíkA. Logara z 0/2/02 CHA103 && CHA102
MKA202 Praktický jazyk II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekK. Dimovska z 0/2/02 MKA103 && MKA102
SBA202 Praktický jazyk II V. ŠtěpánekM. Šupicová z 0/2/02 SBA103 && SBA102

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKA216 Balkán v 19. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/2/06
BKA227 Etnologie Balkánu I V. ŠtěpánekH. Bočková zk 2/1/04
BKF001 Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/03 PJA101
JSS205 Starší jihoslovanské písemnictví P. KrejčíP. Stehlík k 2/1/04
JSB251 Jihoslovanské písemnictví středověku a raného novověku
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/03 3.

4. semestr

Jazykové kurzy alespoň 2 z 4 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA206 Jazykový kurz IV P. KrejčíZ. Cvetkova zk 0/4/04
CHA206 Jazykový kurz IV P. StehlíkM. Stehlíková Durasek zk 0/4/04 CHA201
MKA206 Jazykový kurz IV
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekK. Dimovska zk 0/4/04
SBA206 Jazykový kurz IV V. ŠtěpánekM. Pantić zk 0/4/04 SBA201

Praktický jazyk alespoň 2 z 4 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA207 Praktický jazyk III P. KrejčíN. Martinková z 0/2/02 BJA202
CHA207 Praktický jazyk III P. StehlíkM. Stehlíková Durasek z 0/2/02 CHA202
MKA207 Praktický jazyk III
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekK. Dimovska z 0/2/02 MKA202
SBA207 Praktický jazyk III V. ŠtěpánekM. Pantić z 0/2/02 SBA202

Literatury alespoň 1 z 4 předmětů/podmínek
 
Student musí splnit předmět JSB254 nebo kombinaci dvou předmětů označených "II".

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA210 Bulharská a makedonská literatura II P. KrejčíV. Štěpánek zk 1/2/04
CHA210 Chorvatská literatura II P. StehlíkP. Stehlík zk 1/2/04 CHA201 || SBA201
JSB254 Jihoslovanský literární romantismus, realismus a moderna
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/03
SBA210 Srbská literatura II V. ŠtěpánekP. Pilch zk 1/2/04 SBA201 || CHA201 || RJA116

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKA223 Srovnávací gramatika jihoslovanských jazyků V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 1/1/04 BKF001
BKA314 Balkán ve 20. století I V. ŠtěpánekV. Štěpánek z 2/0/04 (plus 1 za zk)

5. semestr

Jazykové kurzy alespoň 2 z 4 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA301 Jazykový kurz V P. KrejčíM. Ratcheva z 0/4/04 BJA206
CHA301 Jazykový kurz V P. StehlíkA. Logara z 0/4/04 CHA206
MKA301 Jazykový kurz V V. ŠtěpánekK. Dimovska z 0/4/04 MKA206
SBA301 Jazykový kurz V V. ŠtěpánekM. Šupicová z 0/4/04 SBA206

Literatury alespoň 1 z 2 předmětů/podmínek
 
Studenti balkanistiky musí buď mít splněny dva kurzy označené jako "literatura III" nebo kurz Kapitoly z dějin jihoslovanských literatur 20. a 21. století (od podzimu 2018)

Literatura III (starší model) alespoň 2 z 3 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA305 Bulharská literatura III P. KrejčíE. Krejčová zk 1/2/05
CHA305 Chorvatská literatura III P. StehlíkP. Stehlík zk 1/2/05
SBA305 Srbská literatura III V. ŠtěpánekP. Pilch zk 1/2/05

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSB351 Jihoslovanské literatury 20. století P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/04

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKA313 Historický vývoj bulharštiny a makedonštiny V. ŠtěpánekP. Krejčí k 2/0/03
BKA319 Balkán ve 20. století II V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/1/05
BKA327 Etnologie Balkánu II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 2/14 BKA107

6. semestr

Jazykové kurzy alespoň 2 z 4 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA306 Jazykový kurz VI P. KrejčíC. Šubová zk 0/2/04 BJA301
CHA306 Jazykový kurz VI P. StehlíkM. Stehlíková Durasek zk 0/2/04 CHA301
MKA306 Jazykový kurz VI V. ŠtěpánekK. Dufková zk 0/2/04 MKA301
SBA306 Jazykový kurz VI V. ŠtěpánekM. Pantić zk 0/2/04 SBA301

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKA318 Historický vývoj srbštiny a chorvatštiny V. ŠtěpánekP. Krejčí k 2/0/03
BKA320 Seminář k bakalářské diplomové práci V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
BKA333 Bakalářská diplomová práce V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
BKA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská V. ŠtěpánekK. Dimovska, P. Krejčí, E. Krejčová, Z. Kulová, A. Logara, P. Pilch, P. Stehlík, V. Štěpánek SZk 0/0/0

Přehled předmětů aktuálního akademického roku

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA101 Jazykový kurz I P. KrejčíZ. Cvetkova, E. Krejčová z 0/6/05
BJA201 Jazykový kurz III P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/4/04 BJA102
BJA202 Praktický jazyk II P. KrejčíE. Krejčová z 0/2/02 BJA102 && BJA103
BJA301 Jazykový kurz V P. KrejčíM. Ratcheva z 0/4/04 BJA206
BKA103 Dějiny Balkánu do 15. století V. ŠtěpánekP. Boček zk 2/0/04
BKA108 Současný Balkán V. ŠtěpánekP. Krejčí, P. Pilch, P. Stehlík, V. Štěpánek k 3/0/05 (plus 1 za k)
BKA112 Úvod do studia historických věd pro balkanisty V. ŠtěpánekP. Boček, L. Hladký, J. Šaur, V. Štěpánek zk 2/0/04
BKA216 Balkán v 19. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/2/06
BKA313 Historický vývoj bulharštiny a makedonštiny V. ŠtěpánekP. Krejčí k 2/0/03
BKA319 Balkán ve 20. století II V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/1/05
BKA327 Etnologie Balkánu II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 2/14 BKA107
BKA333 Bakalářská diplomová práce V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
BKF001 Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/03 PJA101
CHA101 Jazykový kurz I P. StehlíkA. Logara z 0/6/05
CHA201 Jazykový kurz III P. StehlíkA. Logara z 0/4/04 CHA102
CHA202 Praktický jazyk II P. StehlíkA. Logara z 0/2/02 CHA103 && CHA102
CHA301 Jazykový kurz V P. StehlíkA. Logara z 0/4/04 CHA206
JSB351 Jihoslovanské literatury 20. století P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/04
MKA101 Jazykový kurz I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkK. Dimovska z 0/6/05
MKA201 Jazykový kurz III
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekK. Dimovska z 0/4/04
MKA202 Praktický jazyk II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekK. Dimovska z 0/2/02 MKA103 && MKA102
MKA301 Jazykový kurz V V. ŠtěpánekK. Dimovska z 0/4/04 MKA206
PJA101 Úvod do studia jazykovědy R. MadeckiR. Madecki zk 2/0/04
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilL. Paučová, P. Pilch, I. Pospíšil, M. Przybylski, P. Zolina zk 1/1/04
JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků E. KrejčováI. Bogoczová zk 1/1/04 !PLA103
JSS205 Starší jihoslovanské písemnictví P. KrejčíP. Stehlík k 2/1/04
SBA101 Jazykový kurz I V. ŠtěpánekZ. Kulová z 0/6/05
SBA201 Jazykový kurz III V. ŠtěpánekM. Šupicová z 0/4/04 SBA102
SBA202 Praktický jazyk II V. ŠtěpánekM. Šupicová z 0/2/02 SBA103 && SBA102
SBA301 Jazykový kurz V V. ŠtěpánekM. Šupicová z 0/4/04 SBA206
JSB251 Jihoslovanské písemnictví středověku a raného novověku
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/03 3.

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
AREAb03 Slovanské areály I. PospíšilP. Krejčí, R. Madecki, J. Šaur zk 2/0/04
AREA_15 Ruské politicko-společenské myšlení a literatura I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
BJA203 Současné Bulharsko P. KrejčíZ. Cvetkova, P. Krejčí k 1/1/03
BKA123 Bude líp? Politická komunikace v českém a jihoslovanském prostoru P. KrejčíN. Martinková k 0/2/03
BKA150 Rychlejší než smrt - vybrané kapitoly z dějin jihoslovanského komiksu P. StehlíkP. Pilch z 1/1/03
BKB410 Rozpad Jugoslávie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/0/04
BKP001 Historie a kultura jihoslovanských pravoslavných národů do roku 1914 V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/15
BK_SJB Slovanské jazyky Balkánu P. KrejčíE. Krejčová z 0/0/05
CHA104 Chorvatská historie a kultura do roku 1914 P. StehlíkP. Stehlík zk 2/1/04
CHA203 Současné Chorvatsko P. StehlíkP. Stehlík k 1/1/03
PJA111 Úvod do dějin, kultury a reálií Polska R. MadeckiM. Przybylski, J. Škvrňák zk 1/1/02 (plus 2 za zk)
JSS431 Moravští Chorvati - zapomenutá menšina P. KrejčíL. Šmídková k 1/1/03
PJ_23 Dějiny česko-polských vztahů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PL_39 Popular Culture in Yugoslavia 1945-1991
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilZ. Janjetović k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
PL_40 Slavistické rakursy k etnologické problematice
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilV. Penčev k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
PL_41 Srovnávací lingvistika a sémantika posesivních sloves
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilM. Mladenova k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
REBcB09 Kulturněhistorický vývoj řeckých regionů II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. RadováM. Meško k 2/0/03
RJA214 Ruský román I. PospíšilI. Pospíšil k 1/1/03
RJv001 Základy překladatelské praxe pro slavisty
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaS. Špačková k 1/1/03
RJ_24 Východoslovanský folklor J. GazdaD. Kšicová k 1/1/03
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_43 Úvod do sorabistiky I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur k 1/1/03
RJ_73 Světová literatura pro slavisty I. PospíšilI. Pospíšil k 2/0/03
SBA203 Současné Srbsko V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
SKA110 Úvod do dějin a kultury Slovenska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilA. Zelenková z 2/0/02
SLA104 Slovinská historie a kultura do roku 1914 P. KrejčíL. Hladký zk 2/1/04
SLA205 Současné Slovinsko P. KrejčíM. Przybylski zk 1/1/04
SL_01 Slovinština pro začátečníky P. KrejčíI. Bůžková, A. Klvaňová z 0/2/02
SL_03 Slovinština pro středně pokročilé P. KrejčíM. Kosi z 0/2/02
JSS211 Slunce, země a násilí – klasiky makedonského filmu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekD. Mitrevski z 0/4/03
JSB055 Balkánský román P. StehlíkP. Stehlík z 1/1/05

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA102 Jazykový kurz II P. KrejčíZ. Cvetkova zk 0/4/05 BJA101
BJA103 Praktický jazyk I P. KrejčíN. Martinková z 0/2/02 BJA101
BJA206 Jazykový kurz IV P. KrejčíZ. Cvetkova zk 0/4/04
BJA207 Praktický jazyk III P. KrejčíN. Martinková z 0/2/02 BJA202
BJA306 Jazykový kurz VI P. KrejčíC. Šubová zk 0/2/04 BJA301
JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků E. KrejčováI. Bogoczová zk 1/1/04 !PLA103
BKA107 Úvod do etnologické balkanistiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 1/1/04
BKA109 Balkán v 15.-18. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/1/06 BKA103
BKA223 Srovnávací gramatika jihoslovanských jazyků V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 1/1/04 BKF001
BKA314 Balkán ve 20. století I V. ŠtěpánekV. Štěpánek z 2/0/04 (plus 1 za zk)
BKA318 Historický vývoj srbštiny a chorvatštiny V. ŠtěpánekP. Krejčí k 2/0/03
BKA320 Seminář k bakalářské diplomové práci V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
BKA333 Bakalářská diplomová práce V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
BKA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská V. ŠtěpánekK. Dimovska, P. Krejčí, E. Krejčová, Z. Kulová, A. Logara, P. Pilch, P. Stehlík, V. Štěpánek SZk 0/0/0
CHA102 Jazykový kurz II P. StehlíkM. Stehlíková Durasek zk 0/4/05 CHA101
CHA103 Praktický jazyk I P. StehlíkM. Stehlíková Durasek z 0/2/02 CHA101
CHA206 Jazykový kurz IV P. StehlíkM. Stehlíková Durasek zk 0/4/04 CHA201
CHA207 Praktický jazyk III P. StehlíkM. Stehlíková Durasek z 0/2/02 CHA202
CHA306 Jazykový kurz VI P. StehlíkM. Stehlíková Durasek zk 0/2/04 CHA301
MKA102 Jazykový kurz II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkK. Dimovska zk 0/4/05 MKA101
MKA103 Praktický jazyk I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02
MKA206 Jazykový kurz IV
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekK. Dimovska zk 0/4/04
MKA207 Praktický jazyk III
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekK. Dimovska z 0/2/02 MKA202
MKA306 Jazykový kurz VI V. ŠtěpánekK. Dufková zk 0/2/04 MKA301
SBA102 Jazykový kurz II V. ŠtěpánekM. Pantić zk 0/4/05 SBA101
SBA103 Praktický jazyk I V. ŠtěpánekM. Pantić z 0/2/02 SBA101
SBA206 Jazykový kurz IV V. ŠtěpánekM. Pantić zk 0/4/04 SBA201
SBA207 Praktický jazyk III V. ŠtěpánekM. Pantić z 0/2/02 SBA202
SBA306 Jazykový kurz VI V. ŠtěpánekM. Pantić zk 0/2/04 SBA301
JSB254 Jihoslovanský literární romantismus, realismus a moderna
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/03

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA210 Bulharská a makedonská literatura II P. KrejčíV. Štěpánek zk 1/2/04
BKA122 Tvůrčí analýza literárního textu V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
BKA200 Etnické konflikty a tenze na Balkánském poloostrově
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekJ. Oriško k 1/1/03
BKA315 Kapitoly z dějin rumunské literatury
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekM. Strmiska k 1/1/04
BK_SJB Slovanské jazyky Balkánu P. KrejčíE. Krejčová z 0/0/05
BKA999 Slavistika aplikovaná do postkonfliktního terénu V. ŠtěpánekJ. Oriško z 1/1/03
CHA210 Chorvatská literatura II P. StehlíkP. Stehlík zk 1/2/04 CHA201 || SBA201
ETMB61 Bulharsko - tradice a současnost A. KřížováB. Navrátilová k 2/03
MKA205 Současná Makedonie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Stehlík k 1/0/03
PJA106 Přehled polské literatury R. MadeckiM. Przybylski zk 1/1/04
PJ_35 Kapitoly z dějin západních Slovanů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PLB_41 Dějiny slovanské jazykovědy v českých zemích
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaR. Večerka k 0/2/03
PLB_47 Staroslověnská vzdělanost na Velké Moravě a v přemyslovských Čechách
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaR. Večerka k 2/0/03
PL_24 Slavistická exkurze do Lužice
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/0/0 3 dny.2
REBcA21 Řecké dějiny 19. - 20. st.
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. RadováM. Meško zk 2/0/04
RJB_27 Techniky literárněvědné práce J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJB426 Dějiny Ruska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaR. Vlček zk 2/04
RJs111 Přehled ruské literatury (do r. 1985) I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJ_04 Ruština pro slavisty II J. GazdaS. Špačková zk 0/2/02 (plus 2 za zk) RJ_03
RJ_08 Ruština pro slavisty IV J. GazdaS. Špačková zk 0/2/02 (plus 2 za zk) RJ_05
RJ_20 Interpretace literárního textu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03 RJA108
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_55 Textový seminář k lužickosrbské kultuře a dějinám I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/2/03
SBA210 Srbská literatura II V. ŠtěpánekP. Pilch zk 1/2/04 SBA201 || CHA201 || RJA116
SL_02 Slovinština pro mírně pokročilé P. KrejčíI. Bůžková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SL_04 Slovinština pro pokročilé P. KrejčíA. Klvaňová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
JSS432 Není sklep jako sklep. Vývoj a stav slovní zásoby v slovanských jazycích
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíJ. Kobzová z 1/1/04
JSS433 Slovinsko – mezi střední Evropou a Balkánem P. KrejčíM. Kosi z 1/1/04
JSS434 Biblické texty ve světle slovanských překladů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová z 1/1/04
JSS435 Jazyk jako nabitá zbraň
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová z 1/1/04
UJS_01 Klasická ruská hudba P. KalinaP. Kalina z 2/0/04

MAGISTERSKÉ STUDIUM
 

Studenti musí během svého magisterského studia povinně absolvovat alespoň dva z následujících čtyř literárněvědných předmětů:

JSShr46 Současná chorvatská literatura
JSSsr46 Současná srbská literatura
JSSbg46 Současná bulharská literatura
JSSmk46 Současná makedonská literatura


K magisterské závěrečné státní zkoušce musí student přinést nejen seznam přečtené literatury, ale také seznam absolvovaných literárněvědných předmětů. Na základě těchto dvou seznamů bude vyzkoušen z odpovídající problematiky.

Magisterské studium jednooborové

Informace o studiu

 

Magisterské (navazující) studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia jsou 4 semestry. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 120 kreditů.

Studenti povinně zapisují pouze předměty z nabídky povinných předmětů (celkem 90 kreditů). V posledních dvou semestrech student povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I a II. Z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů (i jiných oborů) si studenti zapíší během studia tolik předmětů, aby na konci studia měli z těchto dvou kategorií alespoň 26 kreditů. Při plánování individuální skladby předmětů v každém semestru je třeba mít na zřeteli, že mnohé z povinně volitelných nebo volitelných předmětů nebudou vypisovány každý semestr. Jako volitelné předměty nelze zapisovat kurzy, které student absolvoval již ve studiu bakalářském.

Všichni posluchači musí během studia získat 4 kredity za zkoušku z některého z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, španělština, ruština. Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Lze přitom uznat zkoušku z bakalářského studia.

O diplomový úkol musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje diplomový seminář.

Jednooborové navazující magisterské studium je ukončeno obhajobou magisterské diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška má charakter komplexního prověření znalostí získaných absolvováním povinných a povinně volitelných jazykových, jazykovědných, literárněvědných a společensko-historických disciplín.

 

Podmínky pro ukončení jednooborového navazujícího magisterského studia:

 • 86 kreditů z povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů
 • 30 kreditů ze Semináře k magisterské diplomové práci I, II (BKB501, BKB502)
 • 4 kredity za zkoušku z cizího jazyka
Doporučený studijní plán - povinné předměty

1. semestr

Jazykové kurzy alespoň 2 z 7 předmětů/podmínek

 

Z nabídky jazykových kurzů si student povinně zvolí ty jazyky, které studoval v rámci svého bakalářského studia. Pokud studium jazyka B bylo v souladu se starším modelem (do akad. r. 2015/16 včetně) zahájeno až ve třetím semestru bc. studia, student volí jazykový kurz xxA301.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA301 Jazykový kurz V P. KrejčíM. Ratcheva z 0/4/04 BJA206
JSSbg41 Jazykový kurz M1 bulharština P. KrejčíE. Krejčová z 0/2/03
CHA301 Jazykový kurz V P. StehlíkA. Logara z 0/4/04 CHA206
JSShr41 Jazykový kurz M1 chorvatština P. StehlíkA. Logara z 0/2/03
JSSmk41 Jazykový kurz M1 makedonština V. ŠtěpánekK. Dimovska z 0/2/03
SBA301 Jazykový kurz V V. ŠtěpánekM. Šupicová z 0/4/04 SBA206
JSSsr41 Jazykový kurz M1 srbština V. ŠtěpánekA. Logara z 0/2/03

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKB409 Balkánské pravoslaví V. ŠtěpánekP. Boček, V. Štěpánek zk 2/0/04
BKB410 Rozpad Jugoslávie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/0/04
RJB428 Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům I. RadováV. Boček zk 1/1/04 !RJB422

2. semestr

Jazykové kurzy alespoň 2 z 7 předmětů/podmínek

 

Z nabídky jazykových kurzů si student povinně zvolí ty jazyky, které studoval v 1. semestru svého navazujícího magisterského studia. Pokud studium jazyka B bylo zahájeno až ve třetím semestru bc. studia, student volí jazykový kurz xxA306.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA306 Jazykový kurz VI P. KrejčíC. Šubová zk 0/2/04 BJA301
JSSbg42 Jazykový kurz M2 bulharština P. KrejčíC. Šubová zk 0/2/04
CHA306 Jazykový kurz VI P. StehlíkM. Stehlíková Durasek zk 0/2/04 CHA301
JSShr42 Jazykový kurz M2 chorvatština P. StehlíkM. Stehlíková Durasek zk 0/2/04
JSSmk42 Jazykový kurz M2 makedonština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekK. Dimovska zk 0/2/04
SBA306 Jazykový kurz VI V. ŠtěpánekM. Pantić zk 0/2/04 SBA301
JSSsr42 Jazykový kurz M2 srbština V. ŠtěpánekM. Pantić zk 0/2/04

Literatury

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSB_SLAV56 Balkánský literární postmodernismus P. StehlíkP. Pilch zk 1/1/05 2.
JSSbg46 Současná bulharská literatura P. KrejčíE. Krejčová zk 1/2/05
JSShr46 Současná chorvatská literatura
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 1/2/05
JSSsr46 Současná srbská literatura
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Pilch zk 1/2/05

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKB407 Tradiční rodina a příbuzenské vztahy na Balkáně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/1/04
BKB408 Tradiční architektura na Balkáně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/13
BKB419 Balkán v českých cestopisech
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/1/04
JSS417 Jihoslovansko-české styky V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/0/04

3. semestr

Jazykové kurzy alespoň 2 z 7 předmětů/podmínek

 

Z nabídky jazykových kurzů si student povinně zvolí ty jazyky, které studoval v 2. semestru svého navazujícího magisterského studia. Pokud studium jazyka B bylo zahájeno až ve třetím semestru bc. studia, student volí jazykový kurz JSSxx41.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSSbg41 Jazykový kurz M1 bulharština P. KrejčíE. Krejčová z 0/2/03
JSSbg43 Jazykový kurz M3 bulharština P. KrejčíE. Krejčová z 0/2/03 BJB402
JSShr41 Jazykový kurz M1 chorvatština P. StehlíkA. Logara z 0/2/03
JSShr43 Jazykový kurz M3 chorvatština P. StehlíkA. Logara z 0/2/03 CHB402
JSSmk43 Jazykový kurz M3 makedonština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekK. Dimovska z 0/2/03 MKB402
JSSsr41 Jazykový kurz M1 srbština V. ŠtěpánekA. Logara z 0/2/03
JSSsr43 Jazykový kurz M3 srbština V. ŠtěpánekA. Logara z 0/2/03 SBB402

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKB408 Tradiční architektura na Balkáně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/13
BKB409 Balkánské pravoslaví V. ŠtěpánekP. Boček, V. Štěpánek zk 2/0/04
BKB501 Seminář k magisterské diplomové práci I V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015

4. semestr

Jazykové kurzy alespoň 2 z 7 předmětů/podmínek

 

Z nabídky jazykových kurzů si student povinně zvolí ty jazyky, které studoval ve 3. semestru svého navazujícího magisterského studia. Pokud studium jazyka B bylo zahájeno až ve třetím semestru bc. studia, student volí jazykový kurz JSSxx42.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSSbg42 Jazykový kurz M2 bulharština P. KrejčíC. Šubová zk 0/2/04
JSSbg44 Jazykový kurz M4 bulharština P. KrejčíC. Šubová z 0/2/03 BJB403
JSShr42 Jazykový kurz M2 chorvatština P. StehlíkM. Stehlíková Durasek zk 0/2/04
JSShr44 Jazykový kurz M4 chorvatština P. KrejčíM. Stehlíková Durasek z 0/2/03 CHB403
JSSmk44 Jazykový kurz M4 makedonština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekK. Dimovska z 0/2/03 MKB403
JSSsr42 Jazykový kurz M2 srbština V. ŠtěpánekM. Pantić zk 0/2/04
JSSsr44 Jazykový kurz M4 srbština V. ŠtěpánekM. Pantić z 0/2/03 SBB403

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKB407 Tradiční rodina a příbuzenské vztahy na Balkáně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/1/04
BKB408 Tradiční architektura na Balkáně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/13
BKB419 Balkán v českých cestopisech
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/1/04
BKB502 Seminář k magisterské diplomové práci II V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
BKB555 Magisterská diplomová práce V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
BKB599 Státní závěrečná zkouška magisterská V. ŠtěpánekK. Dimovska, P. Krejčí, E. Krejčová, Z. Kulová, A. Logara, P. Stehlík, V. Štěpánek SZk 0/0/0

Magisterské studium dvouoborové

Informace o studiu

 

Magisterské (navazující) studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia jsou 4 semestry. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 120 kreditů.

Studenti jsou během studia povinni získat 70 kreditů na diplomovém, resp. 50 kreditů na nediplomovém oboru. Povinně si zapisují pouze předměty z nabídky povinných předmětů (celkem 70 kreditů, u nediplomového oboru 50 kreditů). V posledních dvou semestrech student povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I a II nebo v posledním semestru Seminář k magisterské oborové práci. Z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů si studenti nemusí zapisovat žádný předmět, neboť kreditové penzum z povinných předmětů zcela pokrývá povinný počet kreditů za jeden obor dvouoborového navazujícího magisterského studia.

Všichni posluchači musí během studia získat 4 kredity za zkoušku z některého z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, španělština, ruština (započítá se po 2 kreditech pro každý obor). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Lze přitom uznat zkoušku z bakalářského studia.

O diplomový úkol, resp. téma oborové práce musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje diplomový seminář, resp. seminář k oborové práci.

Dvouoborové navazující magisterské studium je ukončeno obhajobou magisterské diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška má charakter komplexního ověření znalostí získaných absolvováním povinných a povinně volitelných jazykovědných, literárněvědných, historických a kulturně-společenských disciplín.

Podmínky pro ukončení dvouoborového navazujícího magisterského studia:

 • 40 kreditů z povinných předmětů
 • 30 kreditů ze Semináře k magisterské diplomové práci I, II (BKB501, BKB502), resp. 10 kreditů ze Semináře k magisterské oborové práci (BKB500)
 • 2 kredity za zkoušku z cizího jazyka
Doporučený studijní plán - povinné předměty

1. semestr

Jazykové kurzy alespoň 2 z 8 předmětů/podmínek

 

Z nabídky jazykových kurzů si student povinně zvolí ty jazyky, které studoval v rámci svého bakalářského studia. Pokud studium jazyka B bylo v souladu se starším modelem (do akad. r. 2015/16 včetně) zahájeno až ve třetím semestru bc. studia, student volí jazykový kurz xxA301.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA301 Jazykový kurz V P. KrejčíM. Ratcheva z 0/4/04 BJA206
JSSbg41 Jazykový kurz M1 bulharština P. KrejčíE. Krejčová z 0/2/03
CHA301 Jazykový kurz V P. StehlíkA. Logara z 0/4/04 CHA206
JSShr41 Jazykový kurz M1 chorvatština P. StehlíkA. Logara z 0/2/03
MKA301 Jazykový kurz V V. ŠtěpánekK. Dimovska z 0/4/04 MKA206
JSSmk41 Jazykový kurz M1 makedonština V. ŠtěpánekK. Dimovska z 0/2/03
SBA301 Jazykový kurz V V. ŠtěpánekM. Šupicová z 0/4/04 SBA206
JSSsr41 Jazykový kurz M1 srbština V. ŠtěpánekA. Logara z 0/2/03

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKB410 Rozpad Jugoslávie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/0/04
RJB428 Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům I. RadováV. Boček zk 1/1/04 !RJB422

2. semestr

Jazykové kurzy alespoň 2 z 8 předmětů/podmínek

 

Z nabídky jazykových kurzů si student povinně zvolí ty jazyky, které studoval v 1. semestru svého navazujícího magisterského studia. Pokud studium jazyka B bylo zahájeno až ve třetím semestru bc. studia, student volí jazykový kurz xxA306.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA306 Jazykový kurz VI P. KrejčíC. Šubová zk 0/2/04 BJA301
JSSbg42 Jazykový kurz M2 bulharština P. KrejčíC. Šubová zk 0/2/04
CHA306 Jazykový kurz VI P. StehlíkM. Stehlíková Durasek zk 0/2/04 CHA301
JSShr42 Jazykový kurz M2 chorvatština P. StehlíkM. Stehlíková Durasek zk 0/2/04
MKA306 Jazykový kurz VI V. ŠtěpánekK. Dufková zk 0/2/04 MKA301
JSSmk42 Jazykový kurz M2 makedonština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekK. Dimovska zk 0/2/04
SBA306 Jazykový kurz VI V. ŠtěpánekM. Pantić zk 0/2/04 SBA301
JSSsr42 Jazykový kurz M2 srbština V. ŠtěpánekM. Pantić zk 0/2/04

Literatury alespoň 2 z 5 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSSbg46 Současná bulharská literatura P. KrejčíE. Krejčová zk 1/2/05
JSShr46 Současná chorvatská literatura
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 1/2/05
JSSmk46 Současná makedonská literatura
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Stehlík zk 1/2/05
JSSsr46 Současná srbská literatura
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Pilch zk 1/2/05
JSB_SLAV56 Balkánský literární postmodernismus P. StehlíkP. Pilch zk 1/1/05 2.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKB407 Tradiční rodina a příbuzenské vztahy na Balkáně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/1/04
JSS417 Jihoslovansko-české styky V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/0/04

3. semestr

Jazykové kurzy alespoň 2 z 8 předmětů/podmínek

 

Z nabídky jazykových kurzů si student povinně zvolí ty jazyky, které studoval v 2. semestru svého navazujícího magisterského studia. Pokud studium jazyka B bylo zahájeno až ve třetím semestru bc. studia, student volí jazykový kurz JSSxx41.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSSbg41 Jazykový kurz M1 bulharština P. KrejčíE. Krejčová z 0/2/03
JSSbg43 Jazykový kurz M3 bulharština P. KrejčíE. Krejčová z 0/2/03 BJB402
JSShr41 Jazykový kurz M1 chorvatština P. StehlíkA. Logara z 0/2/03
JSShr43 Jazykový kurz M3 chorvatština P. StehlíkA. Logara z 0/2/03 CHB402
JSSmk41 Jazykový kurz M1 makedonština V. ŠtěpánekK. Dimovska z 0/2/03
JSSmk43 Jazykový kurz M3 makedonština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekK. Dimovska z 0/2/03 MKB402
JSSsr41 Jazykový kurz M1 srbština V. ŠtěpánekA. Logara z 0/2/03
JSSsr43 Jazykový kurz M3 srbština V. ŠtěpánekA. Logara z 0/2/03 SBB402

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKB408 Tradiční architektura na Balkáně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/13
BKB409 Balkánské pravoslaví V. ŠtěpánekP. Boček, V. Štěpánek zk 2/0/04

4. semestr

Jazykové kurzy alespoň 2 z 8 předmětů/podmínek

 

Z nabídky jazykových kurzů si student povinně zvolí ty jazyky, které studoval ve 3. semestru svého navazujícího magisterského studia. Pokud studium jazyka B bylo zahájeno až ve třetím semestru bc. studia, student volí jazykový kurz JSSxx42.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSSbg42 Jazykový kurz M2 bulharština P. KrejčíC. Šubová zk 0/2/04
JSSbg44 Jazykový kurz M4 bulharština P. KrejčíC. Šubová z 0/2/03 BJB403
JSShr42 Jazykový kurz M2 chorvatština P. StehlíkM. Stehlíková Durasek zk 0/2/04
JSShr44 Jazykový kurz M4 chorvatština P. KrejčíM. Stehlíková Durasek z 0/2/03 CHB403
JSSmk42 Jazykový kurz M2 makedonština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekK. Dimovska zk 0/2/04
JSSmk44 Jazykový kurz M4 makedonština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekK. Dimovska z 0/2/03 MKB403
JSSsr42 Jazykový kurz M2 srbština V. ŠtěpánekM. Pantić zk 0/2/04
JSSsr44 Jazykový kurz M4 srbština V. ŠtěpánekM. Pantić z 0/2/03 SBB403

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKB444 Magisterská oborová práce V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
BKB500 Seminář k magisterské oborové práci V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
BKB502 Seminář k magisterské diplomové práci II V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
BKB555 Magisterská diplomová práce V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
BKB599 Státní závěrečná zkouška magisterská V. ŠtěpánekK. Dimovska, P. Krejčí, E. Krejčová, Z. Kulová, A. Logara, P. Stehlík, V. Štěpánek SZk 0/0/0

Přehled předmětů aktuálního akademického roku

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA301 Jazykový kurz V P. KrejčíM. Ratcheva z 0/4/04 BJA206
JSSbg41 Jazykový kurz M1 bulharština P. KrejčíE. Krejčová z 0/2/03
JSSbg43 Jazykový kurz M3 bulharština P. KrejčíE. Krejčová z 0/2/03 BJB402
BKB407 Tradiční rodina a příbuzenské vztahy na Balkáně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/1/04
BKB408 Tradiční architektura na Balkáně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/13
BKB419 Balkán v českých cestopisech
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/1/04
BKB444 Magisterská oborová práce V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
BKB500 Seminář k magisterské oborové práci V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
BKB501 Seminář k magisterské diplomové práci I V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
BKB502 Seminář k magisterské diplomové práci II V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
BKB555 Magisterská diplomová práce V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
CHA301 Jazykový kurz V P. StehlíkA. Logara z 0/4/04 CHA206
JSShr41 Jazykový kurz M1 chorvatština P. StehlíkA. Logara z 0/2/03
JSShr43 Jazykový kurz M3 chorvatština P. StehlíkA. Logara z 0/2/03 CHB402
MKA301 Jazykový kurz V V. ŠtěpánekK. Dimovska z 0/4/04 MKA206
JSSmk41 Jazykový kurz M1 makedonština V. ŠtěpánekK. Dimovska z 0/2/03
JSSmk43 Jazykový kurz M3 makedonština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekK. Dimovska z 0/2/03 MKB402
RJB428 Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům I. RadováV. Boček zk 1/1/04 !RJB422
SBA301 Jazykový kurz V V. ŠtěpánekM. Šupicová z 0/4/04 SBA206
JSSsr41 Jazykový kurz M1 srbština V. ŠtěpánekA. Logara z 0/2/03
JSSsr43 Jazykový kurz M3 srbština V. ŠtěpánekA. Logara z 0/2/03 SBB402

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
AREAb03 Slovanské areály I. PospíšilP. Krejčí, R. Madecki, J. Šaur zk 2/0/04
AREA_15 Ruské politicko-společenské myšlení a literatura I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
BJA203 Současné Bulharsko P. KrejčíZ. Cvetkova, P. Krejčí k 1/1/03
BKA123 Bude líp? Politická komunikace v českém a jihoslovanském prostoru P. KrejčíN. Martinková k 0/2/03
BKB323 Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/04
BKB405 Lexikologie pro studenty jihoslovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíP. Krejčí k 1/1/03
BKB410 Rozpad Jugoslávie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/0/04
BKP001 Historie a kultura jihoslovanských pravoslavných národů do roku 1914 V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/15
BK_SJB Slovanské jazyky Balkánu P. KrejčíE. Krejčová z 0/0/05
CHA104 Chorvatská historie a kultura do roku 1914 P. StehlíkP. Stehlík zk 2/1/04
CHA203 Současné Chorvatsko P. StehlíkP. Stehlík k 1/1/03
JSS431 Moravští Chorvati - zapomenutá menšina P. KrejčíL. Šmídková k 1/1/03
LIKOn03 Úvod do teorie a dějin literární komparatistiky I. PospíšilM. Pokorný zk 1/1/04
MK_03 Makedonština pro středně pokročilé P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02
OJ309 Teoretické základy etymologie V. BlažekH. Karlíková zk 2/0/04
PJA111 Úvod do dějin, kultury a reálií Polska R. MadeckiM. Przybylski, J. Škvrňák zk 1/1/02 (plus 2 za zk)
PJ_23 Dějiny česko-polských vztahů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PLB400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
PL_39 Popular Culture in Yugoslavia 1945-1991
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilZ. Janjetović k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
PL_40 Slavistické rakursy k etnologické problematice
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilV. Penčev k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
PL_41 Srovnávací lingvistika a sémantika posesivních sloves
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilM. Mladenova k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
RJA214 Ruský román I. PospíšilI. Pospíšil k 1/1/03
RJB417 Teorie literatury I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJB421 Srovnávací studium slovanských literatur J. GazdaI. Pospíšil, M. Przybylski, P. Stehlík, J. Šaur zk 1/1/04
RJv001 Základy překladatelské praxe pro slavisty
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaS. Špačková k 1/1/03
RJ_24 Východoslovanský folklor J. GazdaD. Kšicová k 1/1/03
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_43 Úvod do sorabistiky I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur k 1/1/03
RJ_73 Světová literatura pro slavisty I. PospíšilI. Pospíšil k 2/0/03
SBA203 Současné Srbsko V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
SBA307 Překladatelský seminář II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekB. Yazicioglu z 0/2/02
SKA110 Úvod do dějin a kultury Slovenska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilA. Zelenková z 2/0/02
SLA104 Slovinská historie a kultura do roku 1914 P. KrejčíL. Hladký zk 2/1/04
SLA205 Současné Slovinsko P. KrejčíM. Przybylski zk 1/1/04
SL_01 Slovinština pro začátečníky P. KrejčíI. Bůžková, A. Klvaňová z 0/2/02
SL_03 Slovinština pro středně pokročilé P. KrejčíM. Kosi z 0/2/02
JSB055 Balkánský román P. StehlíkP. Stehlík z 1/1/05
JSS211 Slunce, země a násilí – klasiky makedonského filmu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekD. Mitrevski z 0/4/03

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA306 Jazykový kurz VI P. KrejčíC. Šubová zk 0/2/04 BJA301
JSSbg42 Jazykový kurz M2 bulharština P. KrejčíC. Šubová zk 0/2/04
JSSbg44 Jazykový kurz M4 bulharština P. KrejčíC. Šubová z 0/2/03 BJB403
JSSbg46 Současná bulharská literatura P. KrejčíE. Krejčová zk 1/2/05
JSS424 Dialekty jazyků balkánských Slovanů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekL. Čižmárová, P. Krejčí zk 2/0/04
JSS417 Jihoslovansko-české styky V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/0/04
BKB407 Tradiční rodina a příbuzenské vztahy na Balkáně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/1/04
BKB408 Tradiční architektura na Balkáně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/13
BKB419 Balkán v českých cestopisech
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/1/04
BKB444 Magisterská oborová práce V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
BKB500 Seminář k magisterské oborové práci V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
BKB502 Seminář k magisterské diplomové práci II V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
BKB555 Magisterská diplomová práce V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
CHA306 Jazykový kurz VI P. StehlíkM. Stehlíková Durasek zk 0/2/04 CHA301
JSShr42 Jazykový kurz M2 chorvatština P. StehlíkM. Stehlíková Durasek zk 0/2/04
JSShr44 Jazykový kurz M4 chorvatština P. KrejčíM. Stehlíková Durasek z 0/2/03 CHB403
MKA306 Jazykový kurz VI V. ŠtěpánekK. Dufková zk 0/2/04 MKA301
JSSmk42 Jazykový kurz M2 makedonština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekK. Dimovska zk 0/2/04
JSSmk44 Jazykový kurz M4 makedonština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekK. Dimovska z 0/2/03 MKB403
SBA306 Jazykový kurz VI V. ŠtěpánekM. Pantić zk 0/2/04 SBA301
JSSsr42 Jazykový kurz M2 srbština V. ŠtěpánekM. Pantić zk 0/2/04
JSSsr44 Jazykový kurz M4 srbština V. ŠtěpánekM. Pantić z 0/2/03 SBB403

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKA122 Tvůrčí analýza literárního textu V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
BKA200 Etnické konflikty a tenze na Balkánském poloostrově
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekJ. Oriško k 1/1/03
BKA999 Slavistika aplikovaná do postkonfliktního terénu V. ŠtěpánekJ. Oriško z 1/1/03
BKB406 Stylistika pro studenty jihoslovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíP. Krejčí k 1/0/03
BKB407 Tradiční rodina a příbuzenské vztahy na Balkáně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/1/04
BKB408 Tradiční architektura na Balkáně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/13
BKB419 Balkán v českých cestopisech
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/1/04
BK_SJB Slovanské jazyky Balkánu P. KrejčíE. Krejčová z 0/0/05
ETMB61 Bulharsko - tradice a současnost A. KřížováB. Navrátilová k 2/03
HIB0292 Otázka kosovská, minulost, současnost, budoucnost
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilV. Štěpánek k 2/04
CHB310 Současná chorvatská literatura
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 2/1/05
LIKOn01 Literární genologie I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
LIKOn02 Teorie literatury a literárněvědná metodologie I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
MKA205 Současná Makedonie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Stehlík k 1/0/03
OJ324 Srovnávací etymologie slovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
O. ŠefčíkH. Karlíková k 0/2/04
PJA106 Přehled polské literatury R. MadeckiM. Przybylski zk 1/1/04
PJ_35 Kapitoly z dějin západních Slovanů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PLB400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
PLB405 Východní otázka
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/0/05
PLB_47 Staroslověnská vzdělanost na Velké Moravě a v přemyslovských Čechách
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaR. Večerka k 2/0/03
PL_24 Slavistická exkurze do Lužice
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/0/0 3 dny.2
REBcA21 Řecké dějiny 19. - 20. st.
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. RadováM. Meško zk 2/0/04
RJB_27 Techniky literárněvědné práce J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJB426 Dějiny Ruska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaR. Vlček zk 2/04
RJs111 Přehled ruské literatury (do r. 1985) I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJ_04 Ruština pro slavisty II J. GazdaS. Špačková zk 0/2/02 (plus 2 za zk) RJ_03
RJ_08 Ruština pro slavisty IV J. GazdaS. Špačková zk 0/2/02 (plus 2 za zk) RJ_05
RJ_20 Interpretace literárního textu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03 RJA108
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_55 Textový seminář k lužickosrbské kultuře a dějinám I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/2/03
SL_02 Slovinština pro mírně pokročilé P. KrejčíI. Bůžková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SL_04 Slovinština pro pokročilé P. KrejčíA. Klvaňová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
JSS432 Není sklep jako sklep. Vývoj a stav slovní zásoby v slovanských jazycích
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíJ. Kobzová z 1/1/04
JSS433 Slovinsko – mezi střední Evropou a Balkánem P. KrejčíM. Kosi z 1/1/04
JSS434 Biblické texty ve světle slovanských překladů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová z 1/1/04
JSS435 Jazyk jako nabitá zbraň
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová z 1/1/04
UJS_01 Klasická ruská hudba P. KalinaP. Kalina z 2/0/04