Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony: imatrikulace do jara 2019 včetně
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium

Polský jazyk a literatura

ÚVOD

 
Obor Polský jazyk a literatura se studuje jednooborově nebo v kombinaci s dalšími obory. Studium je koncipováno jako tříleté bakalářské a navazující dvouleté magisterské.

PREZENČNÍ FORMA STUDIA

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Bakalářské studium jednooborové

Informace o studiu

 

Bakalářské studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia je 6 semestrů. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 180 kreditů.

 

 • Kromě povinných oborových předmětů (71 kredit) studenti jednooborového studia zapisují povinně volitelné předměty z oborové nabídky (min. 20 kreditů z kurzů s kódem začínajícím písmeny PJ, výjimečně i jinými - lze si ověřit v kontrolní šabloně) a volitelné předměty z nabídky jiných oborů fakulty (přednostně slavistických) či univerzity tak, aby během studia získali za povinně volitelné a volitelné kurzy včetně níže uvedených jazykových kurzů nejméně 88 kreditů. 
 • Všichni posluchači jednooborového studia musí během studia absolvovat jako povinně volitelný předmět dvousemestrový kurz základů dalšího slovanského jazyka ukončený zkouškou a složit zkoušku z některého světového (neslovanského) jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání.
 • Jako volitelné předměty doporučujeme zapisovat především kurzy jiných slavistických a ostatních filologických oborů. Nabídka některých těchto kurzů je zveřejněna také v zápisové šabloně IS pod hlavičkou „Společné předměty“ v rubrice „Filologie – volitelné předměty“.
 • V posledním semestru studia posluchači povinně zapisují Seminář k bakalářské diplomové práci.
 • O zadání diplomového úkolu musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází poslednímu semestru studia (v němž posluchač zapisuje Seminář k bakalářské diplomové práci).
 • Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a bakalářskou zkouškou. Bakalářská zkouška má charakter komplexního ověření znalostí získaných absolvováním povinných jazykovědných a literárněvědných disciplín.
Podmínky pro ukončení jednooborového bakalářského studia:

získání nejméně 180 kreditů, z toho:

 • nejméně 71 kredit z povinných kursů
 • nejméně 60 kreditů z volitelných kursů
 • nejméně 28 kreditů z povinně volitelných kursů, z toho:
  • 20 kreditů z povinně volitelných oborových kursů 
  • 4 kredity za kurz jiného slovanského jazyka ukončený zkouškou
  • 4 kredity za zkoušku ze světového neslovanského jazyka:
 • 15 kreditů za absolvování Semináře k bakalářské diplomové práci
 • 4 kredity z filozofie
 • 2 kredity z tělesné výchovy

 

Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJA101 Úvod do studia jazykovědy R. MadeckiR. Madecki zk 2/0/04
PJA111 Úvod do dějin, kultury a reálií Polska R. MadeckiM. Przybylski, J. Škvrňák zk 1/1/02 (plus 2 za zk)
PJA120 Praktická polština - komunikační kurz I R. MadeckiM. Balcerzak z 0/3/03 NOW(PJA121)
PJA121 Praktická polština - základy polské gramatiky I R. MadeckiM. Balcerzak, R. Madecki z 0/2/02 NOW(PJA120)
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilL. Paučová, P. Pilch, I. Pospíšil, M. Przybylski, P. Zolina zk 1/1/04

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJA109 Fonetika a fonologie polštiny R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/04 PJA101
PJA122 Praktická polština - základy polské ortografie R. MadeckiM. Balcerzak z 0/1/01 NOW(PJA123) && NOW(PJA124)
PJA123 Praktická polština - základy polské gramatiky II R. MadeckiR. Madecki zk 0/2/02 PJA120 && PJA121 && NOW(PJA124) && NOW(PJA122)
PJA124 Praktická polština - komunikační kurz II R. MadeckiM. Balcerzak zk 0/2/02 PJA120 && PJA121 && NOW(PJA123) && NOW(PJA122)
PJA125 Staropolská literatura a kultura R. MadeckiM. Przybylski k 1/1/03 kredity_min(15)

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJA201 Morfologie polštiny I R. MadeckiR. Madecki z 1/1/02 PJA109
PJA202 Jazyková cvičení I R. MadeckiM. Balcerzak z 0/3/03 PJA123 && PJA124
PJA207 Polská literatura osvícenství a romantismu R. MadeckiR. Buchtová zk 1/1/05 PJA106 || PJA111 || PJA125 || PJ_04

Slovanské jazyky oba dva

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků E. KrejčováI. Bogoczová zk 1/1/04 !PLA103
PLA103 Slovanské jazyky z diachronního hlediska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJA205 Jazyková cvičení II R. MadeckiM. Balcerzak z 0/3/03 PJA202
PJA206 Morfologie polštiny II R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/04 PJA201
PJA208 Polská literatura pozitivismu a moderny R. MadeckiR. Buchtová zk 1/2/05 PJA106 || PJA125 || RJA116

5. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJA301 Lexikologie a sémantika R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/04 PJA206
PJA302 Jazyková cvičení a konverzace I R. MadeckiM. Balcerzak z 0/3/03 PJA205
PJA307 Polská literatura a kultura 1918–1956 R. MadeckiM. Przybylski zk 1/2/05 PJA106 || PJA111

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJA304 Syntax současné polštiny R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/04 PJA301
PJA305 Jazyková cvičení a konverzace II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02 souhlas
PJA311 Seminář k bakalářské diplomové práci R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, H. Palková, M. Przybylski
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015 PJA301 && PJA302
PJA333 Bakalářská diplomová práce R. Madecki[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
PJA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, M. Przybylski
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0/00

Bakalářské studium dvouoborové

Informace o studiu

 

Bakalářské studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia je 6 semestrů. Studenti jsou během studia povinni získat na obou oborech kombinace dohromady nejméně 180 kreditů.

 • Kromě povinných oborových předmětů (71 kredit) studenti dvouoborového studia zapisují povinně volitelné předměty z oborové nabídky (min. 4 kredity), tj. předměty začínající kódem PJ.
 • Všichni posluchači dvouoborového studia musí během studia složit zkoušku z některého světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština, ruština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na studenty, kteří některý z uvedených jazyků studují jako obor v rámci studijní kombinace.
 • Jako volitelné kurzy, rozšiřující filologický profil studenta, doporučujeme přednostně zapisovat oborové kurzy, ale také volitelné kurzy jiných slavistických, případně dalších filologických oborů. Nabídka některých z těchto kurzů je zveřejněna v zápisové šabloně IS pod odkazem „Společné předměty“ v rubrice „Filologie – volitelné předměty“.
 • V posledním semestru studia posluchači povinně zapisují Seminář k závěrečné (diplomové/oborové) práci.
 • O zadání diplomového úkolu musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází poslednímu semestru studia (v němž posluchač zapisuje Seminář k bakalářské diplomové/oborové práci).
 • Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce nebo přijetím oborové práce (u nediplomového oboru) a bakalářskou zkouškou. Bakalářská zkouška má charakter komplexního ověření znalostí získaných absolvováním povinných jazykovědných a literárněvědných disciplín.
Podmínky pro ukončení bakalářského studia oboru v dvouoborovém studiu: 

 získání celkem 95 kreditů v diplomovém, resp. 85 kreditů v nediplomovém studiu, z toho:

 • nejméně 71 kredit z povinných kurzů
 • 15 kreditů za absolvování Semináře k bakalářské diplomové práci (resp. 5 kreditů za Seminář k bakalářské oborové práci v nediplomovém studiu)
 • nejméně 4 kredity z povinně volitelných oborových kurzů
 • 2 kredity za zkoušku ze světového jazyka
 • 2 kredity z filozofie
 • 1 kredit z tělesné výchovy

   

 

Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJA101 Úvod do studia jazykovědy R. MadeckiR. Madecki zk 2/0/04
PJA111 Úvod do dějin, kultury a reálií Polska R. MadeckiM. Przybylski, J. Škvrňák zk 1/1/02 (plus 2 za zk)
PJA120 Praktická polština - komunikační kurz I R. MadeckiM. Balcerzak z 0/3/03 NOW(PJA121)
PJA121 Praktická polština - základy polské gramatiky I R. MadeckiM. Balcerzak, R. Madecki z 0/2/02 NOW(PJA120)
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilL. Paučová, P. Pilch, I. Pospíšil, M. Przybylski, P. Zolina zk 1/1/04

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJA109 Fonetika a fonologie polštiny R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/04 PJA101
PJA122 Praktická polština - základy polské ortografie R. MadeckiM. Balcerzak z 0/1/01 NOW(PJA123) && NOW(PJA124)
PJA123 Praktická polština - základy polské gramatiky II R. MadeckiR. Madecki zk 0/2/02 PJA120 && PJA121 && NOW(PJA124) && NOW(PJA122)
PJA124 Praktická polština - komunikační kurz II R. MadeckiM. Balcerzak zk 0/2/02 PJA120 && PJA121 && NOW(PJA123) && NOW(PJA122)
PJA125 Staropolská literatura a kultura R. MadeckiM. Przybylski k 1/1/03 kredity_min(15)

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJA201 Morfologie polštiny I R. MadeckiR. Madecki z 1/1/02 PJA109
PJA202 Jazyková cvičení I R. MadeckiM. Balcerzak z 0/3/03 PJA123 && PJA124
PJA207 Polská literatura osvícenství a romantismu R. MadeckiR. Buchtová zk 1/1/05 PJA106 || PJA111 || PJA125 || PJ_04

Slovanské jazyky alespoň 1 z 2 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků E. KrejčováI. Bogoczová zk 1/1/04 !PLA103
PLA103 Slovanské jazyky z diachronního hlediska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJA205 Jazyková cvičení II R. MadeckiM. Balcerzak z 0/3/03 PJA202
PJA206 Morfologie polštiny II R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/04 PJA201
PJA208 Polská literatura pozitivismu a moderny R. MadeckiR. Buchtová zk 1/2/05 PJA106 || PJA125 || RJA116

5. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJA301 Lexikologie a sémantika R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/04 PJA206
PJA302 Jazyková cvičení a konverzace I R. MadeckiM. Balcerzak z 0/3/03 PJA205
PJA307 Polská literatura a kultura 1918–1956 R. MadeckiM. Przybylski zk 1/2/05 PJA106 || PJA111

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJA304 Syntax současné polštiny R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/04 PJA301
PJA305 Jazyková cvičení a konverzace II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02 souhlas
PJA311 Seminář k bakalářské diplomové práci R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, H. Palková, M. Przybylski
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015 PJA301 && PJA302diplomové studium
PJA312 Seminář k bakalářské oborové práci R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, M. Przybylski
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/05 PJA301 && PJA302nediplomové studium
PJA333 Bakalářská diplomová práce R. Madecki[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 diplomové studium
PJA344 Bakalářská oborová práce R. Madecki[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 nediplomové studium

Přehled předmětů aktuálního akademického roku

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJA201 Morfologie polštiny I R. MadeckiR. Madecki z 1/1/02 PJA109
PJA202 Jazyková cvičení I R. MadeckiM. Balcerzak z 0/3/03 PJA123 && PJA124
PJA207 Polská literatura osvícenství a romantismu R. MadeckiR. Buchtová zk 1/1/05 PJA106 || PJA111 || PJA125 || PJ_04
PJA301 Lexikologie a sémantika R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/04 PJA206
PJA302 Jazyková cvičení a konverzace I R. MadeckiM. Balcerzak z 0/3/03 PJA205
PJA307 Polská literatura a kultura 1918–1956 R. MadeckiM. Przybylski zk 1/2/05 PJA106 || PJA111
PJA311 Seminář k bakalářské diplomové práci R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, H. Palková, M. Przybylski
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015 PJA301 && PJA302
PJA312 Seminář k bakalářské oborové práci R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, M. Przybylski
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/05 PJA301 && PJA302
PJA333 Bakalářská diplomová práce R. Madecki[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
PJA344 Bakalářská oborová práce R. Madecki[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
PJA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, M. Przybylski
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0/00
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilL. Paučová, P. Pilch, I. Pospíšil, M. Przybylski, P. Zolina zk 1/1/04
JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků E. KrejčováI. Bogoczová zk 1/1/04 !PLA103

Povinně volitelné předměty
 

Studenti jednooborového studia musí získat min. 20 kreditů (u dvouoborového studia min. 4 kredity) z  povinně volitelných oborových předmětů, které začínají kódem PJ (vyjímečně i jiným – viz kontrolní šablona). Dalšími povinně volitelnými kurzy z nabídky celého Ústavu slavistiky si studenti mohou přednostně doplnit pensum 180 kreditů za celé bakalářské studium.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJ_100 Intenzivní letní kurz polského jazyka a kultury v Polsku R. MadeckiR. Madecki z 0/0/06
PJs210 Základy překladatelství R. MadeckiR. Madecki k 1/1/03 PJA123 && PJA124
PJs302 Základy tlumočnictví I R. MadeckiR. Madecki k 1/1/04
PJs303 Praktický překlad II R. MadeckiR. Madecki, M. Balcerzak z 0/2/02 PJs213
PJs305 Obchodní jednání v polštině (kurs obchodní polštiny II) R. MadeckiM. Balcerzak z 0/22 PJs215
PJs306 České zeměvědné reálie v polštině R. MadeckiM. Przybylski z 0/2/02 PJA205 && PJs210
PJV004 Geografie Polska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiKnozová k 0/2/03
PJV015 Polská literární reportáž – interpretační seminář
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiM. Alexa z 0/2/04
PJV023 Wybrane zagadnienia kultury polskiej III
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiM. Balcerzak, B. Szymankiewicz z 1/2/04 PJV016 || PJV022 || PJA202 || PJB402 || PJB407 || NOW(PJ_SLAV06)
PJV024 Refren kolczastego drutu: o literatuře holocaustu a koncentračních táborů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiM. Páralová Tardy z 1/1/04 PJA202 || NOW(PJA202) || PJB402 || PJB407
PJV025 Polonistické kulturní akce M. BalcerzakM. Balcerzak z 0/2/02
JSBbg210 Bulharština pro začátečníky I E. KrejčováM. Ratcheva z 0/2/03
JSBhr210 Chorvatština pro začátečníky I M. Stehlíková DurasekA. Logara z 0/2/03
JSBsl210 Slovinština pro začátečníky I M. KosiM. Kosi z 0/2/03
JSBsr210 Srbština pro začátečníky I M. PantićM. Pantić z 0/2/03
PJV026 Brno čte Bruna
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiH. Palková z 0/1/04
PJV027 Překladatelský projekt M. PrzybylskiM. Przybylski, E. Piankowska z 0/0/0 týmové konzultace.4
RJ_01 Ruština pro neruštináře I J. GazdaN. Bernkopf, L. Plesník, K. Rysová, D. Toshcheva z 0/2/02
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
UJ_22 Ukrajinština pro začátečníky J. GazdaO. Čmelíková z 0/2/02
UJ_71 Ukrajinština pro pokročilé H. MyronovaO. Čmelíková z 0/2/02 (plus 2 za zk) UJ_23

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJA109 Fonetika a fonologie polštiny R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/04 PJA101
PJA122 Praktická polština - základy polské ortografie R. MadeckiM. Balcerzak z 0/1/01 NOW(PJA123) && NOW(PJA124)
PJA123 Praktická polština - základy polské gramatiky II R. MadeckiR. Madecki zk 0/2/02 PJA120 && PJA121 && NOW(PJA124) && NOW(PJA122)
PJA124 Praktická polština - komunikační kurz II R. MadeckiM. Balcerzak zk 0/2/02 PJA120 && PJA121 && NOW(PJA123) && NOW(PJA122)
PJA125 Staropolská literatura a kultura R. MadeckiM. Przybylski k 1/1/03 kredity_min(15)
PJA205 Jazyková cvičení II R. MadeckiM. Balcerzak z 0/3/03 PJA202
PJA206 Morfologie polštiny II R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/04 PJA201
PJA208 Polská literatura pozitivismu a moderny R. MadeckiR. Buchtová zk 1/2/05 PJA106 || PJA125 || RJA116
PJA304 Syntax současné polštiny R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/04 PJA301
PJA305 Jazyková cvičení a konverzace II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02 souhlas
PJA311 Seminář k bakalářské diplomové práci R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, H. Palková, M. Przybylski
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015 PJA301 && PJA302
PJA312 Seminář k bakalářské oborové práci R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, M. Przybylski
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/05 PJA301 && PJA302
PJA333 Bakalářská diplomová práce R. Madecki[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
PJA344 Bakalářská oborová práce R. Madecki[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
PJA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, M. Przybylski
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0/00
PLA103 Slovanské jazyky z diachronního hlediska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04

Povinně volitelné předměty
 
Studenti jednooborového studia musí získat min. 20 kreditů (u dvouoborového studia min. 4 kredity) z oborových povinně volitelných předmětů, tj. těch, jejichž kódy začínají většinou písmeny PJ (u jinak označených kurzů zkontrolujte v příslušné kontrolní šabloně, zda jsou zařazeny mezi oborové povinně volitelné kurzy) . Dalšími povinně volitelnými kurzy z nabídky celého Ústavu slavistiky si studenti mohou přednostně doplnit povinné pensum 180 kreditů za celé bakalářské studium.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJ_100 Intenzivní letní kurz polského jazyka a kultury v Polsku R. MadeckiR. Madecki z 0/0/06
PJs213 Praktický překlad I R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, M. Przybylski z 0/2/02
PJs215 Administrativa a obchodní korespondence v polštině (kurs obchodní polštiny) R. MadeckiM. Balcerzak z 0/22 PJA202
PJs304 Základy tlumočnictví II R. MadeckiR. Madecki z 0/2/03
PJV003 SchulzFest
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiH. Palková z 0/0/0 Podíl na přípravách a zajištění festivalu v rozsahu cca 15–20 hodin.3
PJV004 Geografie Polska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiKnozová k 0/2/03
PJV010 Samostatná četba a práce s polskou slovní zásobou I M. PrzybylskiM. Przybylski z 0/0/0 konzultace.3
PJV013 Moderní dějiny Polska v kontextu střední Evropy R. MadeckiR. Baron z 1/1/04 PJN104 || PJA111 || !PJ_83
PJV028 Wybrane zagadnienia kultury polskiej IV
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiM. Balcerzak, B. Szymankiewicz z 1/2/04 PJV016 || PJV022 || PJA202 || PJB402 || PJB407 || PJ_SLAV06
AREA_16 Vybrané kapitoly z dějin východních Slovanů I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
BJ_02 Bulharština pro mírně pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
CH_02 Chorvatština pro mírně pokročilé P. StehlíkA. Gašparević zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
CH_04 Chorvatština pro pokročilé P. StehlíkA. Gašparević z 0/2/02 (plus 2 za zk)
JSB053 Tvůrčí analýza literárního textu P. StehlíkP. Pilch z 1/1/05 !BKA122
JSBbg220 Bulharština pro začátečníky II E. KrejčováM. Ratcheva zk 0/2/04 JSBbg210
JSBhr220 Chorvatština pro začátečníky II M. Stehlíková DurasekA. Logara zk 0/2/04 JSBhr210
JSBsl220 Slovinština pro začátečníky II M. KosiM. Kosi zk 0/2/04
JSBsr220 Srbština pro začátečníky II M. PantićM. Pantić zk 0/2/04 JSBsr210
RJ_02 Ruština pro neruštináře II J. GazdaN. Bernkopf, N. Karlová, L. Plesník, K. Rysová z 0/2/02 (plus 2 za zk) RJ_01
RJ_04 Ruština pro slavisty II J. GazdaS. Špačková zk 0/2/02 (plus 2 za zk) RJ_03
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
SL_02 Slovinština pro mírně pokročilé P. KrejčíI. Bůžková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SL_04 Slovinština pro pokročilé P. KrejčíA. Klvaňová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
UJ_23 Ukrajinština pro mírně pokročilé J. GazdaO. Čmelíková, E. Reutová z 0/2/02 (plus 2 za zk) UJ_22
RJ_10 Ruština pro slavisty a neruštináře IV J. GazdaJ. Procházková zk 0/2/02 (plus 2 za zk) RJ_05 || RJ_09 || RJ_53
RJ_20 Interpretace literárního textu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03 RJA108

MAGISTERSKÉ STUDIUM (imatrikulační ročník podzim 2014 a pozdější)

Magisterské studium jednooborové

Informace o studiu

 
Magisterské studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia jsou 4 semestry. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 120 kreditů.
 
 • Kromě povinných oborových předmětů (39 kreditů) studenti jednooborového studia zapisují min. 12 kreditů z povinně volitelných předmětů z oborové nabídky (tj. s kódem začínajícím písmeny PJ, v několika případech i jiným – lze si ověřit v kontrolní šabloně) a dále předměty z nabídky jiných oborů fakulty (přednostně slavistických) či univerzity tak, aby během studia získali za volitelné kurzy nejméně 35 kreditů.
 • Všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého světového (neslovanského) jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na studenty, kteří tuto zkoušku absolvovali v rámci bakalářského studia.
 • Jako volitelné předměty doporučujeme zapisovat především kurzy jiných slavistických a ostatních filologických oborů. Nabídka některých těchto kurzů je zveřejněna také v zápisové šabloně IS pod hlavičkou „Společné předměty“ v rubrice „Filologie – volitelné předměty“.
 • Jako volitelné předměty nelze zapisovat kurzy, které student již absolvoval ve studiu bakalářském!
 • V posledních dvou semestrech student povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I a II, v posledním semestru povinně zapíše Magisterskou diplomovou práci.
 • O zadání diplomového úkolu musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci).
 • Magisterské studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.
 
Podmínky pro ukončení jednooborového magisterského studia:
získání nejméně 120 kreditů, z toho:
 • 39 kreditů z povinných kurzů
 • min. 12 kreditů z oborových povinně volitelných kurzů (začínajících kódem PJ, v několika případech i jiným  lze ověřit v kontrolní šabloně)
 • nejméně 35 kreditů z volitelných kurzů
 • 4 kredity za zkoušku z cizího (neslovanského) jazyka
 • 30 kreditů za absolvování Seminářů k magisterské diplomové práci I a II
Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJB401 Historická mluvnice a dialektologie R. MadeckiR. Madecki zk 2/1/05
PJB402 Jazyková cvičení a konverzace III R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02
PJB403 Dějiny současné polské literatury I R. MadeckiR. Buchtová z 2/1/04
RJB421 Srovnávací studium slovanských literatur J. GazdaI. Pospíšil, M. Przybylski, P. Stehlík, J. Šaur zk 1/1/04

Řecko-latinské základy alespoň 1 z 2 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJB422 Řecko-latinské základy mluvnice a terminologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. RadováV. Boček zk 1/1/04
RJB428 Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům I. RadováV. Boček zk 1/1/04 !RJB422

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJB400 Stylistika a kultura jazyka R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/04 PJA206
PJB407 Jazyková cvičení a konverzace IV R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02 PJB402
PJB410 Dějiny současné polské literatury II R. MadeckiR. Buchtová zk 1/1/04 PJB403
PLB400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJB411 Jazyková cvičení a konverzace V R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02 PJB407
PJB505 Seminář k magisterské diplomové práci I R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, M. Przybylski
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJB412 Střední Evropa: jazykové, kulturní a historicko-politické vymezení areálu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, M. Przybylski zk 1/1/04 typ_studia(N)
PJB507 Seminář k magisterské diplomové práci II R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
PJB555 Magisterská diplomová práce R. Madecki[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
PJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0/00

Magisterské studium dvouborové

Informace o studiu

 
Magisterské studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia jsou 4 semestry. Studenti jsou během studia povinni získat na obou oborech kombinace dohromady nejméně 120 kreditů (70 kreditů na diplomovém a 50 kreditů na nediplomovém oboru).
 
 • kromě povinných oborových předmětů (35 kreditů) studenti dvouoborového nediplomového studia zapisují min. 3 kredity povinně volitelné předměty z oborové nabídky, tj. začínající obvykle kódem PJ (zařazení jednotlivých kurzů mezi povinně volitelné oborové předměty lze ověřit v kontrolní šabloně)
 • všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština, ruština); kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání; povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na studenty, kteří tuto zkoušku absolvovali v rámci bakalářského studia, a také na ty studenty, kteří některý z uvedených jazyků studují jako obor v rámci studijní kombinace
 • diplomovém studiu student v posledních dvou semestrech povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I a II, v posledním semestru povinně zapíše Magisterskou diplomovou práci
 • v nediplomovém studiu student nejpozději v posledním semestru povinně zapisuje Seminář k magisterské oborové práci a Magisterskou oborovou práci
 • o zadání diplomového úkolu, resp. tématu oborové práce, musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje Seminář k magisterské diplomové/oborové práci
 • magisterské studium je ukončeno obhajobou diplomové práce (resp. v nediplomovém studiu odevzdáním oborové práce) a státní závěrečnou zkouškou
 
Podmínky pro ukončení magisterského studia oboru v dvouoborovém studiu:
diplomové studium
získání nejméně 70 kreditů, z toho:
 • 35 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 3 kredity z oborových povinně volitelných kurzů (tj. začínajících kódem PJ, v několika případech i jiným  lze ověřit v kontrolní šabloně)
 • 2 kredity za zkoušku ze světového jazyka
 • 30 kreditů za absolvování Seminářů k magisterské diplomové práci I a II
nediplomové studium
získání nejméně 50 kreditů, z toho:
 • 35 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 3 kredity z oborových povinně volitelných kurzů (tj. začínajících kódem PJ, v několika případech i jiným  lze ověřit v kontrolní šabloně)
 • 2 kredity za zkoušku ze světového jazyka
 • 10 kreditů za absolvování Semináře k magisterské oborové práci

 

Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJB401 Historická mluvnice a dialektologie R. MadeckiR. Madecki zk 2/1/05
PJB402 Jazyková cvičení a konverzace III R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02
PJB403 Dějiny současné polské literatury I R. MadeckiR. Buchtová z 2/1/04
RJB422 Řecko-latinské základy mluvnice a terminologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. RadováV. Boček zk 1/1/04

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJB400 Stylistika a kultura jazyka R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/04 PJA206
PJB407 Jazyková cvičení a konverzace IV R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02 PJB402
PJB410 Dějiny současné polské literatury II R. MadeckiR. Buchtová zk 1/1/04 PJB403
PLB400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJB411 Jazyková cvičení a konverzace V R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02 PJB407
PJB444 Magisterská oborová práce R. Madecki[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 nediplomové studium
PJB505 Seminář k magisterské diplomové práci I R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, M. Przybylski
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015 diplomové studium
PJB509 Seminář k magisterské oborové práci R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/010 nediplomové studium
PJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0/00 nediplomové studium

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJB412 Střední Evropa: jazykové, kulturní a historicko-politické vymezení areálu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, M. Przybylski zk 1/1/04 typ_studia(N)
PJB507 Seminář k magisterské diplomové práci II R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015 diplomové studium
PJB555 Magisterská diplomová práce R. Madecki[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 diplomové studium
PJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0/00 diplomové studium

Přehled předmětů aktuálního akademického roku

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJB401 Historická mluvnice a dialektologie R. MadeckiR. Madecki zk 2/1/05
PJB402 Jazyková cvičení a konverzace III R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02
PJB403 Dějiny současné polské literatury I R. MadeckiR. Buchtová z 2/1/04
PJB411 Jazyková cvičení a konverzace V R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02 PJB407
RJB428 Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům I. RadováV. Boček zk 1/1/04 !RJB422
JSS400 Staroslověnština E. KrejčováI. Bogoczová zk 1/1/04 !PLB400
PJB444 Magisterská oborová práce R. Madecki[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
PJB505 Seminář k magisterské diplomové práci I R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, M. Przybylski
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
PJB507 Seminář k magisterské diplomové práci II R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
PJB509 Seminář k magisterské oborové práci R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/010
PJB555 Magisterská diplomová práce R. Madecki[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
PJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0/00

Slovanské literatury alespoň 1 z 2 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSB_SLAV55 Literární teorie 20. a 21. století a slovanské literatury
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Pilch z 1/1/05 typ_studia(N)
RJB421 Srovnávací studium slovanských literatur J. GazdaI. Pospíšil, M. Przybylski, P. Stehlík, J. Šaur zk 1/1/04

Střední Evropa alespoň 1 z 2 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJB412 Střední Evropa: jazykové, kulturní a historicko-politické vymezení areálu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, M. Przybylski zk 1/1/04 typ_studia(N)
PJ_SLAV02 Střední Evropa: areál, pomezí, identita I. PospíšilR. Buchtová, P. Kalina, R. Madecki, I. Pospíšil, M. Przybylski, P. Stehlík, B. Szymankiewicz zk 2/0/05 !PJB412 && typ_studia(N)

Povinně volitelné předměty
 
Studenti jednooborového studia musí získat min. 12 kreditů (u dvouoborového studia min. 3 kredity) z oborových povinně volitelných předmětů, které začínají kódem PJ (výjimečně jiným kódem - lze ověřit v kontrolní šabloně). Dalšími povinně volitelnými kurzy si studenti mohou doplnit povinnou sumu 120 kreditů za celé navazující studium.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJ_SLAV01 Dějiny myšlení o jazyce R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/05 typ_studia(N)
PJ_SLAV05 Vztahy Polska a Ukrajiny s českými zeměmi P. KalinaR. Baron, P. Kalina zk 1/1/05 typ_studia(N)
PJ_SLAV07 Nejnovější polská literatura a kultura R. BuchtováR. Buchtová, M. Przybylski zk 1/1/05 typ_studia(N)
PJ_100 Intenzivní letní kurz polského jazyka a kultury v Polsku R. MadeckiR. Madecki z 0/0/06
PJA207 Polská literatura osvícenství a romantismu R. MadeckiR. Buchtová zk 1/1/05 PJA106 || PJA111 || PJA125 || PJ_04
PJA307 Polská literatura a kultura 1918–1956 R. MadeckiM. Przybylski zk 1/2/05 PJA106 || PJA111
PJB402 Jazyková cvičení a konverzace III R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02
PJV004 Geografie Polska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiKnozová k 0/2/03
PJV015 Polská literární reportáž – interpretační seminář
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiM. Alexa z 0/2/04
PJV023 Wybrane zagadnienia kultury polskiej III
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiM. Balcerzak, B. Szymankiewicz z 1/2/04 PJV016 || PJV022 || PJA202 || PJB402 || PJB407 || NOW(PJ_SLAV06)
PJV024 Refren kolczastego drutu: o literatuře holocaustu a koncentračních táborů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiM. Páralová Tardy z 1/1/04 PJA202 || NOW(PJA202) || PJB402 || PJB407
PJV025 Polonistické kulturní akce M. BalcerzakM. Balcerzak z 0/2/02
PJV026 Brno čte Bruna
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiH. Palková z 0/1/04
PJV027 Překladatelský projekt M. PrzybylskiM. Przybylski, E. Piankowska z 0/0/0 týmové konzultace.4
PJs210 Základy překladatelství R. MadeckiR. Madecki k 1/1/03 PJA123 && PJA124
PJs302 Základy tlumočnictví I R. MadeckiR. Madecki k 1/1/04
PJs303 Praktický překlad II R. MadeckiR. Madecki, M. Balcerzak z 0/2/02 PJs213
PJs305 Obchodní jednání v polštině (kurs obchodní polštiny II) R. MadeckiM. Balcerzak z 0/22 PJs215
PJs306 České zeměvědné reálie v polštině R. MadeckiM. Przybylski z 0/2/02 PJA205 && PJs210
UJ_22 Ukrajinština pro začátečníky J. GazdaO. Čmelíková z 0/2/02
RJ_09 Ruština pro slavisty a neruštináře III J. GazdaJ. Procházková, P. Zolina, T. Žáková z 0/2/02 RJ_02 || RJ_04
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
UJ_71 Ukrajinština pro pokročilé H. MyronovaO. Čmelíková z 0/2/02 (plus 2 za zk) UJ_23

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJB400 Stylistika a kultura jazyka R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/04 PJA206
PJB407 Jazyková cvičení a konverzace IV R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02 PJB402
PJB410 Dějiny současné polské literatury II R. MadeckiR. Buchtová zk 1/1/04 PJB403
PJB444 Magisterská oborová práce R. Madecki[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
PJB505 Seminář k magisterské diplomové práci I R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, M. Przybylski
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
PJB507 Seminář k magisterské diplomové práci II R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
PJB509 Seminář k magisterské oborové práci R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/010
PJB555 Magisterská diplomová práce R. Madecki[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
PJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0/00
JSS400 Staroslověnština E. KrejčováI. Bogoczová zk 1/1/04 !PLB400

Povinně volitelné předměty
 
Studenti jednooborového studia musí získat min. 12 kreditů (u dvouoborového studia min. 3 kredity) z oborových povinně volitelných předmětů, které začínají kódem PJ. Dalšími povinně volitelnými kurzy si studenti mohou přednostně doplnit povinné pensum 120 kreditů za celé navazující studium.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJV003 SchulzFest
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiH. Palková z 0/0/0 Podíl na přípravách a zajištění festivalu v rozsahu cca 15–20 hodin.3
PJV004 Geografie Polska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiKnozová k 0/2/03
PJV028 Wybrane zagadnienia kultury polskiej IV
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiM. Balcerzak, B. Szymankiewicz z 1/2/04 PJV016 || PJV022 || PJA202 || PJB402 || PJB407 || PJ_SLAV06
PJB413 Jazyková cvičení a konverzace VI R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02 PJB411
PJ_100 Intenzivní letní kurz polského jazyka a kultury v Polsku R. MadeckiR. Madecki z 0/0/06
PJs213 Praktický překlad I R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, M. Przybylski z 0/2/02
PJs215 Administrativa a obchodní korespondence v polštině (kurs obchodní polštiny) R. MadeckiM. Balcerzak z 0/22 PJA202
PJs304 Základy tlumočnictví II R. MadeckiR. Madecki z 0/2/03
BKA122 Tvůrčí analýza literárního textu V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
OJ324 Srovnávací etymologie slovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
O. ŠefčíkH. Karlíková k 0/2/04
RJ_20 Interpretace literárního textu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03 RJA108
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03

MAGISTERSKÉ STUDIUM (imatrikulační ročník jaro 2014 a dřívější)

Magisterské studium jednooborové

Informace o studiu

 
Magisterské studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia jsou 4 semestry. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 120 kreditů.
 • Kromě povinných oborových předmětů (37 kreditů) studenti jednooborového studia zapisují volitelné předměty z oborové nabídky a dále předměty z nabídky jiných oborů fakulty či univerzity tak, aby během studia získali za volitelné kurzy nejméně 49 kreditů.
 • Všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého světového (neslovanského) jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na studenty, kteří tuto zkoušku absolvovali v rámci bakalářského studia.
 • Jako volitelné předměty doporučujeme zapisovat především kurzy jiných slavistických a ostatních filologických oborů. Nabídka některých těchto kurzů je zveřejněna také v zápisové šabloně IS pod hlavičkou „Společné předměty“ v rubrice „Filologie – volitelné předměty“.
 • Jako volitelné předměty nelze zapisovat kurzy, které student již absolvoval ve studiu bakalářském!
 • V posledních dvou semestrech student povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I a II, v posledním semestru povinně zapíše Magisterskou diplomovou práci.
 • O zadání diplomového úkolu musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci).
 • Magisterské studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.
Podmínky pro ukončení jednooborového magisterského studia:
získání nejméně 120 kreditů, z toho:
 • 37 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 49 kreditů z volitelných kurzů
 • 4 kredity za zkoušku z cizího (neslovanského) jazyka
 • 30 kreditů za absolvování 2 Seminářů k magisterské diplomové práci
Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJB401 Historická mluvnice a dialektologie R. MadeckiR. Madecki zk 2/1/05
PJB402 Jazyková cvičení a konverzace III R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02
PJB403 Dějiny současné polské literatury I R. MadeckiR. Buchtová z 2/1/04
RJB421 Srovnávací studium slovanských literatur J. GazdaI. Pospíšil, M. Przybylski, P. Stehlík, J. Šaur zk 1/1/04
RJB422 Řecko-latinské základy mluvnice a terminologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. RadováV. Boček zk 1/1/04

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJB400 Stylistika a kultura jazyka R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/04 PJA206
PJB407 Jazyková cvičení a konverzace IV R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02 PJB402
PJB410 Dějiny současné polské literatury II R. MadeckiR. Buchtová zk 1/1/04 PJB403
PLB400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJB505 Seminář k magisterské diplomové práci I R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, M. Przybylski
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
PLA103 Slovanské jazyky z diachronního hlediska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJB507 Seminář k magisterské diplomové práci II R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
PJB555 Magisterská diplomová práce R. Madecki[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
PJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0/00

Magisterské studium dvouborové

Informace o studiu

 
Magisterské studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia jsou 4 semestry. Studenti jsou během studia povinni získat na obou oborech kombinace dohromady nejméně 120 kreditů (70 kreditů na diplomovém a 50 kreditů na nediplomovém oboru).
 
 • kromě povinných oborových předmětů (33 kredity) studenti dvouoborového nediplomového studia zapisují povinně volitelné předměty z oborové nabídky (nejméně 5 kreditů); povinně volitelné oborové kurzy mají ve většině případů kódy začínající zkratkou oboru PJ, zařazení jednotlivých kurzů mezi povinně volitelné lze ověřit v kontrolní šabloně
 • všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština, ruština); kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání; povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na studenty, kteří tuto zkoušku absolvovali v rámci bakalářského studia, a také na ty studenty, kteří některý z uvedených jazyků studují jako obor v rámci studijní kombinace
 • diplomovém studiu student v posledních dvou semestrech povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I a II, v posledním semestru povinně zapíše Magisterskou diplomovou práci
 • v nediplomovém studiu student nejpozději v posledním semestru povinně zapisuje Seminář k magisterské oborové práci a Magisterskou oborovou práci
 • o zadání diplomového úkolu, resp. tématu oborové práce, musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje Seminář k magisterské diplomové/oborové práci
 • magisterské studium je ukončeno obhajobou diplomové práce (resp. v nediplomovém studiu odevzdáním oborové práce) a státní závěrečnou zkouškou
 •  

 
Podmínky pro ukončení magisterského studia oboru v dvouoborovém studiu:
diplomové studium
získání nejméně 70 kreditů, z toho:
 • 33 kredity z povinných kurzů
 • nejméně 5 kreditů z povinně volitelných kurzů
 • 2 kredity za zkoušku ze světového jazyka
 • 30 kreditů za absolvování 2 Seminářů k magisterské diplomové práci
nediplomové studium
získání nejméně 50 kreditů, z toho:
 • 33 kredity z povinných kurzů
 • nejméně 5 kreditů z povinně volitelných kurzů
 • 2 kredity za zkoušku ze světového jazyka
 • 10 kreditů za absolvování Semináře k magisterské oborové práci

 

Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJB401 Historická mluvnice a dialektologie R. MadeckiR. Madecki zk 2/1/05
PJB403 Dějiny současné polské literatury I R. MadeckiR. Buchtová z 2/1/04
RJB421 Srovnávací studium slovanských literatur J. GazdaI. Pospíšil, M. Przybylski, P. Stehlík, J. Šaur zk 1/1/04
RJB422 Řecko-latinské základy mluvnice a terminologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. RadováV. Boček zk 1/1/04

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJB400 Stylistika a kultura jazyka R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/04 PJA206
PJB410 Dějiny současné polské literatury II R. MadeckiR. Buchtová zk 1/1/04 PJB403
PLB400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJB444 Magisterská oborová práce R. Madecki[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 nediplomové studium
PJB505 Seminář k magisterské diplomové práci I R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, M. Przybylski
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015 diplomové studium
PJB509 Seminář k magisterské oborové práci R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/010 nediplomové studium
PJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0/00 nediplomové studium
PLA103 Slovanské jazyky z diachronního hlediska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJB507 Seminář k magisterské diplomové práci II R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015 diplomové studium
PJB555 Magisterská diplomová práce R. Madecki[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 diplomové studium
PJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0/00 diplomové studium

Přehled předmětů aktuálního akademického roku

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJB401 Historická mluvnice a dialektologie R. MadeckiR. Madecki zk 2/1/05
PJB402 Jazyková cvičení a konverzace III R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02
PJB403 Dějiny současné polské literatury I R. MadeckiR. Buchtová z 2/1/04
PJB444 Magisterská oborová práce R. Madecki[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
PJB505 Seminář k magisterské diplomové práci I R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, M. Przybylski
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
PJB507 Seminář k magisterské diplomové práci II R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
PJB509 Seminář k magisterské oborové práci R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/010
PJB555 Magisterská diplomová práce R. Madecki[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
PJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0/00
RJB421 Srovnávací studium slovanských literatur J. GazdaI. Pospíšil, M. Przybylski, P. Stehlík, J. Šaur zk 1/1/04
JSS400 Staroslověnština E. KrejčováI. Bogoczová zk 1/1/04 !PLB400
PJB411 Jazyková cvičení a konverzace V R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02 PJB407
RJB428 Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům I. RadováV. Boček zk 1/1/04 !RJB422

Povinně volitelné předměty (platí pro dvouoborové studium)

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
AREAb03 Slovanské areály I. PospíšilP. Krejčí, R. Madecki, J. Šaur zk 2/0/04
PJ_23 Dějiny česko-polských vztahů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PJ_41 Jak číst poezii a jak o ní mluvit R. MadeckiH. Palková z 0/2/03
PJ_96 Henryk Sienkiewicz – życie i twórczość R. MadeckiR. Buchtová z 1/1/03 PJA205
PJ_97 Poláci a Češi ve 20. století R. MadeckiR. Baron k 1/1/03 PJA121
PJ_98 Tisíc let česko-polské vzájemnosti – polské stopy v české kulturní krajině R. MadeckiM. Sobotková k 2/0/03
PJ_99 Současné Polsko: vývoj, aktuální stav a perspektivy R. MadeckiM. Przybylski zk 1/1/04 PJA111
PJs210 Základy překladatelství R. MadeckiR. Madecki k 1/1/03 PJA123 && PJA124
PJs302 Základy tlumočnictví I R. MadeckiR. Madecki k 1/1/04
PJs303 Praktický překlad II R. MadeckiR. Madecki, M. Balcerzak z 0/2/02 PJs213
PJs305 Obchodní jednání v polštině (kurs obchodní polštiny II) R. MadeckiM. Balcerzak z 0/22 PJs215
PJs306 České zeměvědné reálie v polštině R. MadeckiM. Przybylski z 0/2/02 PJA205 && PJs210
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_43 Úvod do sorabistiky I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur k 1/1/03
RJ_73 Světová literatura pro slavisty I. PospíšilI. Pospíšil k 2/0/03
SK_39 Kapitoly z českých a slovenských kultúrnych a literárnych vzťahov I I. PospíšilJ. Bujnáková, A. Zelenková z 2/0/03
SK_74 Slovanský realizmus v interpretáciach a presahoch S. Švandová k 1/1/03

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
AREA_15 Ruské politicko-společenské myšlení a literatura I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
AREA_17 Maďarská kultura a politika od Matyáše Korvína k Sándoru Máraiovi I. PospíšilM. Jeřábek k 2/0/03
AREAb03 Slovanské areály I. PospíšilP. Krejčí, R. Madecki, J. Šaur zk 2/0/04
BJA203 Současné Bulharsko P. KrejčíZ. Cvetkova, P. Krejčí k 1/1/03
BJ_01 Bulharština pro začátečníky P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02
BJ_03 Bulharština pro středně pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02
BKA103 Dějiny Balkánu do 15. století V. ŠtěpánekP. Boček zk 2/0/04
BKA108 Současný Balkán V. ŠtěpánekP. Krejčí, P. Pilch, P. Stehlík, V. Štěpánek k 3/0/05 (plus 1 za k)
BKA150 Rychlejší než smrt - vybrané kapitoly z dějin jihoslovanského komiksu P. StehlíkP. Pilch z 1/1/03
BKA216 Balkán v 19. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/2/06
BKA227 Etnologie Balkánu I V. ŠtěpánekH. Bočková zk 2/1/04
BKA319 Balkán ve 20. století II V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/1/05
BKB409 Balkánské pravoslaví V. ŠtěpánekP. Boček, V. Štěpánek zk 2/0/04
BKF001 Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/03 PJA101
BKP001 Historie a kultura jihoslovanských pravoslavných národů do roku 1914 V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/15
CHA104 Chorvatská historie a kultura do roku 1914 P. StehlíkP. Stehlík zk 2/1/04
CHA203 Současné Chorvatsko P. StehlíkP. Stehlík k 1/1/03
CH_01 Chorvatština pro začátečníky P. StehlíkA. Gašparević z 0/2/02 !obor(CR) && !obor(BAK) && !obor(SB)
CH_03 Chorvatština pro středně pokročilé P. StehlíkA. Gašparević z 0/2/02 !obor(CR) && !obor(BAK) && !obor(SB)
JSS205 Starší jihoslovanské písemnictví P. KrejčíP. Stehlík k 2/1/04
JSS423 Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 3/0/04
LIKOn03 Úvod do teorie a dějin literární komparatistiky I. PospíšilM. Pokorný zk 1/1/04
MK_01 Makedonština pro začátečníky P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02
MK_03 Makedonština pro středně pokročilé P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02
OJ309 Teoretické základy etymologie V. BlažekH. Karlíková zk 2/0/04
PJ_23 Dějiny česko-polských vztahů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PJ_41 Jak číst poezii a jak o ní mluvit R. MadeckiH. Palková z 0/2/03
PJ_72 Přednášky o současném Polsku
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiM. Przybylski zk 2/0/04 souhlas
PJ_96 Henryk Sienkiewicz – życie i twórczość R. MadeckiR. Buchtová z 1/1/03 PJA205
PJ_97 Poláci a Češi ve 20. století R. MadeckiR. Baron k 1/1/03 PJA121
PJ_98 Tisíc let česko-polské vzájemnosti – polské stopy v české kulturní krajině R. MadeckiM. Sobotková k 2/0/03
PJs210 Základy překladatelství R. MadeckiR. Madecki k 1/1/03 PJA123 && PJA124
PJs302 Základy tlumočnictví I R. MadeckiR. Madecki k 1/1/04
PJs303 Praktický překlad II R. MadeckiR. Madecki, M. Balcerzak z 0/2/02 PJs213
PJs305 Obchodní jednání v polštině (kurs obchodní polštiny II) R. MadeckiM. Balcerzak z 0/22 PJs215
PJs306 České zeměvědné reálie v polštině R. MadeckiM. Przybylski z 0/2/02 PJA205 && PJs210
PPJ_001 Praktické cvičení v lexikografii R. MadeckiR. Madecki k 0/0/0 18 hod./týden.5
RJA214 Ruský román I. PospíšilI. Pospíšil k 1/1/03
RJB417 Teorie literatury I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJ_03 Ruština pro slavisty I J. GazdaS. Špačková z 0/2/02
RJ_05 Ruština pro slavisty III J. GazdaS. Špačková z 0/2/02 RJ_02 || RJ_04
RJ_24 Východoslovanský folklor J. GazdaD. Kšicová k 1/1/03
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_43 Úvod do sorabistiky I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur k 1/1/03
RJ_73 Světová literatura pro slavisty I. PospíšilI. Pospíšil k 2/0/03
RJv002 Teorie básníkovy promluvy (prožitkové imaginace slov a modelování lyrických textových významů) I. PospíšilP. Jiráček z 2/0/03
SBA203 Současné Srbsko V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
SB_01 Srbština pro začátečníky V. ŠtěpánekZ. Kulová z 0/2/02 !obor(CR) && !obor(BAK) && !obor(SB)
SB_03 Srbština pro středně pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekZ. Kulová z 0/2/02
SK_39 Kapitoly z českých a slovenských kultúrnych a literárnych vzťahov I I. PospíšilJ. Bujnáková, A. Zelenková z 2/0/03
SK_68 Slovenština pro neslovakisty R. MadeckiL. Klimková z 0/2/02 !Obor(SK)
SK_74 Slovanský realizmus v interpretáciach a presahoch S. Švandová k 1/1/03
SLA104 Slovinská historie a kultura do roku 1914 P. KrejčíL. Hladký zk 2/1/04
SLA205 Současné Slovinsko P. KrejčíM. Przybylski zk 1/1/04
SL_01 Slovinština pro začátečníky P. KrejčíI. Bůžková, A. Klvaňová z 0/2/02
SL_03 Slovinština pro středně pokročilé P. KrejčíM. Kosi z 0/2/02
UJ_22 Ukrajinština pro začátečníky J. GazdaO. Čmelíková z 0/2/02
UJ_52 Duchovní kultura východních Slovanů H. MyronovaM. Ševečková k 1/1/03

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJB400 Stylistika a kultura jazyka R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/04 PJA206
PJB407 Jazyková cvičení a konverzace IV R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02 PJB402
PJB410 Dějiny současné polské literatury II R. MadeckiR. Buchtová zk 1/1/04 PJB403
PJB444 Magisterská oborová práce R. Madecki[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
PJB505 Seminář k magisterské diplomové práci I R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, M. Przybylski
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
PJB507 Seminář k magisterské diplomové práci II R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
PJB509 Seminář k magisterské oborové práci R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/010
PJB555 Magisterská diplomová práce R. Madecki[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
PJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0/00
PLA103 Slovanské jazyky z diachronního hlediska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
PLB400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04

Povinně volitelné předměty (platí pro dvouoborové studium)

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKA122 Tvůrčí analýza literárního textu V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
LIKOn01 Literární genologie I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
LIKOn02 Teorie literatury a literárněvědná metodologie I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
OJ324 Srovnávací etymologie slovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
O. ŠefčíkH. Karlíková k 0/2/04
PJ_28 Teorie a praxe uměleckého překladu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiR. Buchtová z 1/1/03
PJB407 Jazyková cvičení a konverzace IV R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02 PJB402
PJs213 Praktický překlad I R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, M. Przybylski z 0/2/02
PJs215 Administrativa a obchodní korespondence v polštině (kurs obchodní polštiny) R. MadeckiM. Balcerzak z 0/22 PJA202
PJs304 Základy tlumočnictví II R. MadeckiR. Madecki z 0/2/03
PJv007 Polskie kino po 1989 roku
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiM. Balcerzak z 0/3/03 PJA120 || PJ_04
PJ_83 Moderní dějiny Polska v kontextu střední Evropy R. MadeckiR. Baron k 1/13
PJ_95 Bruno Schulz – text mezi texty
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiH. Palková k 1/13 PJ_94
RJB_27 Techniky literárněvědné práce J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_20 Interpretace literárního textu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03 RJA108
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA106 Bulharská konverzace pro začátečníky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02
BJ_02 Bulharština pro mírně pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
BJ_04 Bulharština pro pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02 (plus 2 za zk)
CH_02 Chorvatština pro mírně pokročilé P. StehlíkA. Gašparević zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
CH_04 Chorvatština pro pokročilé P. StehlíkA. Gašparević z 0/2/02 (plus 2 za zk)
MK_02 Makedonština pro mírně pokročilé P. StehlíkK. Dimovska zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
MK_04 Makedonština pro pokročilé P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02 (plus 2 za zk)
OJ514 Jazyky starého a nového Balkánu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. BlažekV. Blažek k 0/04
PJB407 Jazyková cvičení a konverzace IV R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02 PJB402
PJs213 Praktický překlad I R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, M. Przybylski z 0/2/02
PJs215 Administrativa a obchodní korespondence v polštině (kurs obchodní polštiny) R. MadeckiM. Balcerzak z 0/22 PJA202
PJs304 Základy tlumočnictví II R. MadeckiR. Madecki z 0/2/03
PJ_41 Jak číst poezii a jak o ní mluvit R. MadeckiH. Palková z 0/2/03
PJ_46 Současná polská poezie a drama II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiR. Buchtová k 1/13
PJ_77 Konverzace v polštině pro pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiK. Barna Krawczyk k 0/2/02 (plus 2 za zk) PJ_06 || PJA305
PJ_83 Moderní dějiny Polska v kontextu střední Evropy R. MadeckiR. Baron k 1/13
PJ_95 Bruno Schulz – text mezi texty
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiH. Palková k 1/13 PJ_94
PL_24 Slavistická exkurze do Lužice
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/0/0 3 dny.2
RJ_04 Ruština pro slavisty II J. GazdaS. Špačková zk 0/2/02 (plus 2 za zk) RJ_03
RJ_08 Ruština pro slavisty IV J. GazdaS. Špačková zk 0/2/02 (plus 2 za zk) RJ_05
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
SB_02 Srbština pro mírně pokročilé V. ŠtěpánekZ. Kulová zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
SB_04 Srbština pro pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Vlachová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SK_39 Kapitoly z českých a slovenských kultúrnych a literárnych vzťahov I I. PospíšilJ. Bujnáková, A. Zelenková z 2/0/03
SK_68 Slovenština pro neslovakisty R. MadeckiL. Klimková z 0/2/02 !Obor(SK)
SL_02 Slovinština pro mírně pokročilé P. KrejčíI. Bůžková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SL_04 Slovinština pro pokročilé P. KrejčíA. Klvaňová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
UJ_23 Ukrajinština pro mírně pokročilé J. GazdaO. Čmelíková, E. Reutová z 0/2/02 (plus 2 za zk) UJ_22
UJ_46 Úvod do hudební slavistiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaP. Kalina z 1/1/02