Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony: imatrikulace do jara 2019 včetně
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium

Srbský jazyk a literatura

ÚVOD

 

Obor Srbský jazyk a literatura se studuje v bakalářském a navazujícím magisterském studiu jednooborově nebo v kombinaci s druhým oborem dvouoborově. Program povinných předmětů je v jedno- i dvouoborovém typu studia totožný.


PREZENČNÍ FORMA STUDIA

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Bakalářské studium jednooborové

Informace o studiu

 

Bakalářské studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia je 6 semestrů. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 180 kreditů.

 V 1. semestru posluchači povinně zapíší předměty PJA101, RJA116, SBA101 a BKP001. Předmět PLA103 doporučujeme zapsat až ve 3. semestru, přestože se z technických důvodů v nabídce zobrazuje všem ročníkům. Kromě povinných oborových předmětů studenti zapisují dle vlastního uvážení předměty z nabídky povinně volitelných nebo volitelných předmětů z oborů spravovaných Ústavem slavistiky i jiných oborů tak, aby během studia získali nejméně 71 kreditů z takto vybraných předmětů. Všechny tyto předměty se z hlediska studia srbského jazyka a literatury považují za volitelné (pokud to není v rozporu s podmínkami pro ukončení studia). Z této kategorie doporučujeme přednostně zapisovat předměty dalších filologických oborů. Do tohoto penza se počítají i 2 kredity z kurzů jiného slovanského jazyka, které jsou zakončeny zápočtem.

Do konce studia musí posluchač získat 4 kredity za zkoušku z dalšího slovanského jazyka (vyjma jazyka chorvatského, který lingvisticky vzato nelze považovat za "jiný" jazyk) a 4 kredity za zkoušku z některého z těchto neslovanských jazyků: angličtina, francouzština, němčina, španělština. Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání.

V posledním semestru studia posluchači povinně zapisují Seminář k bakalářské diplomové práci.

O diplomový úkol musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází poslednímu semestru studia (v němž posluchač zapisuje diplomový seminář).

Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské diplomové práce a bakalářskou zkouškou. Bakalářská zkouška má charakter komplexního prověření znalostí získaných absolvováním povinných jazykovědných, literárněvědných, historických a kulturně-společenských disciplín.

Podmínky pro ukončení jednooborového bakalářského studia:

celkem 180 kreditů, z toho:

 

 • 80 kreditů z povinných kurzů
 • 71 kreditů z volitelných kurzů
 • 15 kreditů ze Semináře k bakalářské diplomové práci (SBA311)
 • 4 kredity za zkoušku z jiného slovanského jazyka (vyjma chorvatského!)
 • 4 kredity za zkoušku z neslovanského jazyka
 • 4 kredity z filozofie
 • 2 kredity z tělesné výchovy
Doporučený studijní plán - povinné předměty

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKP001 Historie a kultura jihoslovanských pravoslavných národů do roku 1914 V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/15
PJA101 Úvod do studia jazykovědy R. MadeckiR. Madecki zk 2/0/04
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilL. Paučová, P. Pilch, I. Pospíšil, M. Przybylski, P. Zolina zk 1/1/04
SBA101 Jazykový kurz I V. ŠtěpánekZ. Kulová z 0/6/05

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKF001 Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/03 PJA101
BKJ001 Dějiny Jugoslávie a Bulharska ve 20. století V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/14
SBA102 Jazykový kurz II V. ŠtěpánekM. Pantić zk 0/4/05 SBA101
SBA103 Praktický jazyk I V. ŠtěpánekM. Pantić z 0/2/02 SBA101

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků E. KrejčováI. Bogoczová zk 1/1/04 !PLA103
JSS205 Starší jihoslovanské písemnictví P. KrejčíP. Stehlík k 2/1/04
SBA201 Jazykový kurz III V. ŠtěpánekM. Šupicová z 0/4/04 SBA102
SBA202 Praktický jazyk II V. ŠtěpánekM. Šupicová z 0/2/02 SBA103 && SBA102
SBA203 Současné Srbsko V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
JSB251 Jihoslovanské písemnictví středověku a raného novověku
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/03 3.

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSB254 Jihoslovanský literární romantismus, realismus a moderna
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/03
SBA204 Normativní mluvnice srbštiny I V. ŠtěpánekP. Krejčí z 1/1/03 BKF001 && PJA101
SBA206 Jazykový kurz IV V. ŠtěpánekM. Pantić zk 0/4/04 SBA201
SBA207 Praktický jazyk III V. ŠtěpánekM. Pantić z 0/2/02 SBA202
SBA210 Srbská literatura II V. ŠtěpánekP. Pilch zk 1/2/04 SBA201 || CHA201 || RJA116

5. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSB351 Jihoslovanské literatury 20. století
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/04
SBA208 Normativní mluvnice srbštiny II V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 1/1/04 SBA204
SBA301 Jazykový kurz V V. ŠtěpánekM. Šupicová z 0/4/04 SBA206

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
SBA302 Překladatelský seminář V. ŠtěpánekP. Krejčí z 0/2/02
SBA306 Jazykový kurz VI V. ŠtěpánekM. Pantić zk 0/2/04 SBA301
SBA311 Seminář k bakalářské diplomové práci V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
SBA333 Bakalářská diplomová práce V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
SBA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská V. ŠtěpánekP. Krejčí, Z. Kulová, P. Pilch, V. Štěpánek SZk 0/0/0

Bakalářské studium dvouoborové

Informace o studiu

 

Bakalářské studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia je 6 semestrů. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 180 kreditů.

V 1. semestru posluchači povinně zapíší předměty PJA101, RJA116, SBA101 a BKP001. Předmět PLA103 doporučujeme zapsat až ve 3. semestru, přestože se z technických důvodů v nabídce zobrazuje všem ročníkům. Kromě zápisu povinných oborových předmětů spojených s příslušnými semestry studenti mají možnost zapsat podle vlastního zájmu též libovolný počet předmětů z volné nabídky povinně volitelných nebo volitelných předmětů, přičemž všechny tyto předměty se z hlediska studia srbského jazyka a literatury považují za volitelné (pokud to není v rozporu s podmínkami pro ukončení studia). Z této kategorie doporučujeme přednostně zapisovat předměty dalších filologických oborů.

 

 

Všichni posluchači dvouoborového studia musí během studia získat 4 kredity za zkoušku z některého z těchto pěti jazyků: angličtina, francouzština, němčina, španělština, ruština. Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání.

V posledním semestru studia posluchači povinně zapisují Seminář k bakalářské diplomové nebo bakalářské oborové práci.

O diplomový úkol, resp. téma oborové práce musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází poslednímu semestru studia (v němž posluchač zapisuje diplomový seminář).

Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské diplomové práce a bakalářskou zkouškou. Bakalářská zkouška má charakter komplexního prověření znalostí získaných absolvováním povinných jazykovědných, literárněvědných, historických a kulturně-společenských disciplín.

Podmínky pro ukončení dvouoborového bakalářského studia:

získání celkem 95 kreditů v diplomovém, resp. 85 kreditů v nediplomovém studiu:

 • 80 kreditů z povinných předmětů
 • 15/5 kreditů ze Semináře k bakalářské diplomové/oborové práci (SBA311/SBA312)
 • 2 kredity za zkoušku z cizího jazyka
 • 2 kredity z filozofie
 • 1 kredit z tělesné výchovy
Doporučený studijní plán - povinné předměty

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKP001 Historie a kultura jihoslovanských pravoslavných národů do roku 1914 V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/15
PJA101 Úvod do studia jazykovědy R. MadeckiR. Madecki zk 2/0/04
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilL. Paučová, P. Pilch, I. Pospíšil, M. Przybylski, P. Zolina zk 1/1/04
SBA101 Jazykový kurz I V. ŠtěpánekZ. Kulová z 0/6/05

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKF001 Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/03 PJA101
BKJ001 Dějiny Jugoslávie a Bulharska ve 20. století V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/14
SBA102 Jazykový kurz II V. ŠtěpánekM. Pantić zk 0/4/05 SBA101
SBA103 Praktický jazyk I V. ŠtěpánekM. Pantić z 0/2/02 SBA101

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků E. KrejčováI. Bogoczová zk 1/1/04 !PLA103
JSS205 Starší jihoslovanské písemnictví P. KrejčíP. Stehlík k 2/1/04
SBA201 Jazykový kurz III V. ŠtěpánekM. Šupicová z 0/4/04 SBA102
SBA202 Praktický jazyk II V. ŠtěpánekM. Šupicová z 0/2/02 SBA103 && SBA102
SBA203 Současné Srbsko V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSB254 Jihoslovanský literární romantismus, realismus a moderna
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/03
SBA204 Normativní mluvnice srbštiny I V. ŠtěpánekP. Krejčí z 1/1/03 BKF001 && PJA101
SBA206 Jazykový kurz IV V. ŠtěpánekM. Pantić zk 0/4/04 SBA201
SBA207 Praktický jazyk III V. ŠtěpánekM. Pantić z 0/2/02 SBA202
SBA210 Srbská literatura II V. ŠtěpánekP. Pilch zk 1/2/04 SBA201 || CHA201 || RJA116

5. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSB351 Jihoslovanské literatury 20. století
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/04
SBA208 Normativní mluvnice srbštiny II V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 1/1/04 SBA204
SBA301 Jazykový kurz V V. ŠtěpánekM. Šupicová z 0/4/04 SBA206

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
SBA302 Překladatelský seminář V. ŠtěpánekP. Krejčí z 0/2/02
SBA306 Jazykový kurz VI V. ŠtěpánekM. Pantić zk 0/2/04 SBA301
SBA311 Seminář k bakalářské diplomové práci V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
SBA312 Seminář k bakalářské oborové práci
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/05
SBA333 Bakalářská diplomová práce V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
SBA344 Bakalářská oborová práce V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
SBA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská V. ŠtěpánekP. Krejčí, Z. Kulová, P. Pilch, V. Štěpánek SZk 0/0/0

Přehled předmětů aktuálního akademického roku

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKP001 Historie a kultura jihoslovanských pravoslavných národů do roku 1914 V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/15
JSB351 Jihoslovanské literatury 20. století
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/04
JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků E. KrejčováI. Bogoczová zk 1/1/04 !PLA103
JSS205 Starší jihoslovanské písemnictví P. KrejčíP. Stehlík k 2/1/04
PJA101 Úvod do studia jazykovědy R. MadeckiR. Madecki zk 2/0/04
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilL. Paučová, P. Pilch, I. Pospíšil, M. Przybylski, P. Zolina zk 1/1/04
SBA101 Jazykový kurz I V. ŠtěpánekZ. Kulová z 0/6/05
SBA201 Jazykový kurz III V. ŠtěpánekM. Šupicová z 0/4/04 SBA102
SBA202 Praktický jazyk II V. ŠtěpánekM. Šupicová z 0/2/02 SBA103 && SBA102
SBA203 Současné Srbsko V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
SBA208 Normativní mluvnice srbštiny II V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 1/1/04 SBA204
SBA301 Jazykový kurz V V. ŠtěpánekM. Šupicová z 0/4/04 SBA206
SBA333 Bakalářská diplomová práce V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
SBA344 Bakalářská oborová práce V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
SBA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská V. ŠtěpánekP. Krejčí, Z. Kulová, P. Pilch, V. Štěpánek SZk 0/0/0
JSB251 Jihoslovanské písemnictví středověku a raného novověku
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/03 3.

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
AREAb03 Slovanské areály I. PospíšilP. Krejčí, R. Madecki, J. Šaur zk 2/0/04
AREA_15 Ruské politicko-společenské myšlení a literatura I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
BJA203 Současné Bulharsko P. KrejčíZ. Cvetkova, P. Krejčí k 1/1/03
BJ_01 Bulharština pro začátečníky P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02
BJ_03 Bulharština pro středně pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02
BKA103 Dějiny Balkánu do 15. století V. ŠtěpánekP. Boček zk 2/0/04
BKA108 Současný Balkán V. ŠtěpánekP. Krejčí, P. Pilch, P. Stehlík, V. Štěpánek k 3/0/05 (plus 1 za k)
BKA123 Bude líp? Politická komunikace v českém a jihoslovanském prostoru P. KrejčíN. Martinková k 0/2/03
BKA150 Rychlejší než smrt - vybrané kapitoly z dějin jihoslovanského komiksu P. StehlíkP. Pilch z 1/1/03
BKA216 Balkán v 19. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/2/06
BKA319 Balkán ve 20. století II V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/1/05
BKA327 Etnologie Balkánu II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 2/14 BKA107
BK_SJB Slovanské jazyky Balkánu P. KrejčíE. Krejčová z 0/0/05
CHA104 Chorvatská historie a kultura do roku 1914 P. StehlíkP. Stehlík zk 2/1/04
CHA203 Současné Chorvatsko P. StehlíkP. Stehlík k 1/1/03
JSS431 Moravští Chorvati - zapomenutá menšina P. KrejčíL. Šmídková k 1/1/03
MK_01 Makedonština pro začátečníky P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02
MK_03 Makedonština pro středně pokročilé P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02
PJA111 Úvod do dějin, kultury a reálií Polska R. MadeckiM. Przybylski, J. Škvrňák zk 1/1/02 (plus 2 za zk)
PJ_03 Polština pro začátečníky R. MadeckiM. Krzyżanek, K. Matoga z 0/2/02 !Obor(PJ) || !Obor(PJFP)
PJ_04 Polština pro mírně pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk) PJ_03 && !Obor(PJ) && !Obor(PJFP)
PJ_23 Dějiny česko-polských vztahů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PL_39 Popular Culture in Yugoslavia 1945-1991
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilZ. Janjetović k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
PL_40 Slavistické rakursy k etnologické problematice
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilV. Penčev k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
PL_41 Srovnávací lingvistika a sémantika posesivních sloves
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilM. Mladenova k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
RJA214 Ruský román I. PospíšilI. Pospíšil k 1/1/03
RJv001 Základy překladatelské praxe pro slavisty
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaS. Špačková k 1/1/03
RJ_03 Ruština pro slavisty I J. GazdaS. Špačková z 0/2/02
RJ_05 Ruština pro slavisty III J. GazdaS. Špačková z 0/2/02 RJ_02 || RJ_04
RJ_24 Východoslovanský folklor J. GazdaD. Kšicová k 1/1/03
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_43 Úvod do sorabistiky I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur k 1/1/03
RJ_73 Světová literatura pro slavisty I. PospíšilI. Pospíšil k 2/0/03
SKA110 Úvod do dějin a kultury Slovenska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilA. Zelenková z 2/0/02
SK_68 Slovenština pro neslovakisty R. MadeckiL. Klimková z 0/2/02 !Obor(SK)
SLA104 Slovinská historie a kultura do roku 1914 P. KrejčíL. Hladký zk 2/1/04
SLA205 Současné Slovinsko P. KrejčíM. Przybylski zk 1/1/04
SL_01 Slovinština pro začátečníky P. KrejčíI. Bůžková, A. Klvaňová z 0/2/02
SL_03 Slovinština pro středně pokročilé P. KrejčíM. Kosi z 0/2/02
UJ_22 Ukrajinština pro začátečníky J. GazdaO. Čmelíková z 0/2/02
UJ_52 Duchovní kultura východních Slovanů H. MyronovaM. Ševečková k 1/1/03
JSB055 Balkánský román
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík z 1/1/05
JSS211 Slunce, země a násilí – klasiky makedonského filmu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekD. Mitrevski z 0/4/03

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKF001 Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/03 PJA101
BKJ001 Dějiny Jugoslávie a Bulharska ve 20. století V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/14
JSB254 Jihoslovanský literární romantismus, realismus a moderna
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/03
PLA103 Slovanské jazyky z diachronního hlediska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
SBA102 Jazykový kurz II V. ŠtěpánekM. Pantić zk 0/4/05 SBA101
SBA103 Praktický jazyk I V. ŠtěpánekM. Pantić z 0/2/02 SBA101
SBA204 Normativní mluvnice srbštiny I V. ŠtěpánekP. Krejčí z 1/1/03 BKF001 && PJA101
SBA206 Jazykový kurz IV V. ŠtěpánekM. Pantić zk 0/4/04 SBA201
SBA207 Praktický jazyk III V. ŠtěpánekM. Pantić z 0/2/02 SBA202
SBA210 Srbská literatura II V. ŠtěpánekP. Pilch zk 1/2/04 SBA201 || CHA201 || RJA116
SBA302 Překladatelský seminář V. ŠtěpánekP. Krejčí z 0/2/02
SBA306 Jazykový kurz VI V. ŠtěpánekM. Pantić zk 0/2/04 SBA301
SBA311 Seminář k bakalářské diplomové práci V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
SBA312 Seminář k bakalářské oborové práci
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/05
SBA333 Bakalářská diplomová práce V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
SBA344 Bakalářská oborová práce V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
SBA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská V. ŠtěpánekP. Krejčí, Z. Kulová, P. Pilch, V. Štěpánek SZk 0/0/0

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
AREA_16 Vybrané kapitoly z dějin východních Slovanů I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
BJ_02 Bulharština pro mírně pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
BJ_04 Bulharština pro pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02 (plus 2 za zk)
BKA107 Úvod do etnologické balkanistiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 1/1/04
BKA109 Balkán v 15.-18. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/1/06 BKA103
BKA122 Tvůrčí analýza literárního textu V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
BKA200 Etnické konflikty a tenze na Balkánském poloostrově
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekJ. Oriško k 1/1/03
BKA223 Srovnávací gramatika jihoslovanských jazyků V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 1/1/04 BKF001
BKA314 Balkán ve 20. století I V. ŠtěpánekV. Štěpánek z 2/0/04 (plus 1 za zk)
BK_SJB Slovanské jazyky Balkánu P. KrejčíE. Krejčová z 0/0/05
MKA205 Současná Makedonie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Stehlík k 1/0/03
ETMB61 Bulharsko - tradice a současnost A. KřížováB. Navrátilová k 2/03
MK_02 Makedonština pro mírně pokročilé P. StehlíkK. Dimovska zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
MK_04 Makedonština pro pokročilé P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02 (plus 2 za zk)
OJ514 Jazyky starého a nového Balkánu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. BlažekV. Blažek k 0/04
PJA106 Přehled polské literatury R. MadeckiM. Przybylski zk 1/1/04
PJ_03 Polština pro začátečníky R. MadeckiM. Krzyżanek, K. Matoga z 0/2/02 !Obor(PJ) || !Obor(PJFP)
PJ_04 Polština pro mírně pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk) PJ_03 && !Obor(PJ) && !Obor(PJFP)
PJ_35 Kapitoly z dějin západních Slovanů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PLB_41 Dějiny slovanské jazykovědy v českých zemích
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaR. Večerka k 0/2/03
PLB_47 Staroslověnská vzdělanost na Velké Moravě a v přemyslovských Čechách
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaR. Večerka k 2/0/03
RJB_27 Techniky literárněvědné práce J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJB426 Dějiny Ruska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaR. Vlček zk 2/04
RJs111 Přehled ruské literatury (do r. 1985) I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJ_04 Ruština pro slavisty II J. GazdaS. Špačková zk 0/2/02 (plus 2 za zk) RJ_03
RJ_08 Ruština pro slavisty IV J. GazdaS. Špačková zk 0/2/02 (plus 2 za zk) RJ_05
RJ_20 Interpretace literárního textu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03 RJA108
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_55 Textový seminář k lužickosrbské kultuře a dějinám I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/2/03
SK_68 Slovenština pro neslovakisty R. MadeckiL. Klimková z 0/2/02 !Obor(SK)
SL_02 Slovinština pro mírně pokročilé P. KrejčíI. Bůžková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SL_04 Slovinština pro pokročilé P. KrejčíA. Klvaňová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
UJ_23 Ukrajinština pro mírně pokročilé J. GazdaO. Čmelíková, E. Reutová z 0/2/02 (plus 2 za zk) UJ_22
UJ_41 Materiální kultura východních Slovanů II P. KalinaM. Ševečková k 0/2/03
UJ_46 Úvod do hudební slavistiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaP. Kalina z 1/1/02
UJ_67 Duchovní kultura východních Slovanů P. KalinaM. Ševečková k 0/2/03
JSS432 Není sklep jako sklep. Vývoj a stav slovní zásoby v slovanských jazycích
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíJ. Kobzová z 1/1/04
JSS433 Slovinsko – mezi střední Evropou a Balkánem
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíM. Kosi z 1/1/04
JSS434 Biblické texty ve světle slovanských překladů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová z 1/1/04
JSS435 Jazyk jako nabitá zbraň
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová z 1/1/04
PL_24 Slavistická exkurze do Lužice
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/0/0 3 dny.2
UJS_01 Klasická ruská hudba
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KalinaP. Kalina z 2/0/04

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Magisterské studium jednooborové

Informace o studiu

 

Magisterské (navazující) studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia jsou 4 semestry. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 120 kreditů.

Studenti povinně zapisují pouze předměty z nabídky povinných předmětů (celkem 67 kreditů). V posledních dvou semestrech student povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I a II, v posledním semestru povinně zapíše Magisterskou diplomovou práci. Z nabídky povinně volitelných předmětů si studenti během studia zapíší tolik předmětů, aby na konci studia měli z této kategorie alespoň 15 kreditů. Při plánování individuální skladby předmětů v každém semestru je třeba mít na zřeteli, že mnohé z povinně volitelných předmětů nebudou vypisovány každý semestr. Posluchači mají možnost zapsat podle vlastního zájmu též libovolný počet předmětů z volné nabídky jakýchkoliv jiných předmětů, přičemž všechny tyto předměty se z hlediska studia srbského jazyka a literatury považují za volitelné. Z této kategorie doporučujeme přednostně zapisovat předměty dalších filologických oborů. Nabídka některých z nich je zveřejněna v zápisové šabloně IS pod hlavičkou „Společné předměty“ v rubrice „Filologie – volitelné předměty“. Kreditů získaných absolvováním volitelných předmětů musí být tolik, aby jejich součet s kredity z povinně volitelných předmětů dával 49. Jako volitelné předměty nelze zapisovat kurzy, které student již absolvoval ve studiu bakalářském.

Všichni posluchači musí během studia získat 4 kredity za zkoušku z některého z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, španělština, ruština. Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Lze přitom uznat zkoušku z bakalářského studia.

O diplomový úkol musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje diplomový seminář.

Jednooborové navazující magisterské studium je ukončeno obhajobou magisterské diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška má charakter komplexního prověření znalostí získaných absolvováním povinných a povinně volitelných jazykových, jazykovědných, literárněvědných a společensko-historických disciplín.

Podmínky pro ukončení jednooborového navazujícího magisterského studia:

 • 86 kreditů z povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů
 • 30 kreditů ze Semináře k magisterské diplomové práci I, II (SBB501, SBB502)
 • 4 kredity za zkoušku z cizího jazyka
Doporučený studijní plán - povinné předměty

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJB422 Řecko-latinské základy mluvnice a terminologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. RadováV. Boček zk 1/1/04
SBA307 Překladatelský seminář II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekB. Yazicioglu z 0/2/02
SBB401 Jazykový kurz VII
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekM. Pantović z 0/2/03

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSB_SLAV56 Balkánský literární postmodernismus
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Pilch zk 1/1/05 2.
PLB400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
SBB310 Současná srbská literatura
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Pilch zk 2/1/05
SBB402 Jazykový kurz VIII
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekM. Pantović zk 0/2/04

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKB323 Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/04
BKB410 Rozpad Jugoslávie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/0/04
SBB403 Jazykový kurz IX
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekM. Pantović z 0/2/03 SBB402
SBB501 Seminář k magisterské diplomové práci I V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
SBB404 Jazykový kurz X
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekM. Pantović z 0/2/03 SBB403
SBB502 Seminář k magisterské diplomové práci II V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
SBB555 Magisterská diplomová práce V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
SBB599 Státní závěrečná zkouška magisterská V. ŠtěpánekP. Krejčí, Z. Kulová, V. Štěpánek SZk 0/0/0

Magisterské studium dvouborové

Informace o studiu

 

Magisterské (navazující) studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia jsou 4 semestry. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 120 kreditů.

Studenti jsou během studia povinni získat 70 kreditů na diplomovém, resp. 50 kreditů na nediplomovém oboru. Povinně si zapisují pouze předměty z nabídky povinných předmětů (celkem 67 kreditů, u nediplomového oboru 47 kreditů). V posledních dvou semestrech student povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I a II nebo v posledním semestru Seminář k magisterské oborové práci. Z nabídky povinně volitelných předmětů si studenti během studia povinně zapíší alespoň jeden předmět. Při plánování individuální skladby předmětů v každém semestru je třeba mít na zřeteli, že mnohé z povinně volitelných předmětů nebudou vypisovány každý semestr.

Všichni posluchači musí během studia získat 4 kredity za zkoušku z některého z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, španělština, ruština. Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Lze přitom uznat zkoušku z bakalářského studia.

O diplomový úkol, resp. téma oborové práce musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje diplomový seminář, resp. seminář k oborové práci.

Dvouoborové navazující magisterské studium je ukončeno obhajobou magisterské diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška má charakter komplexního prověření znalostí získaných absolvováním povinných a povinně volitelných jazykovědných, literárněvědných, historických a kulturně-společenských disciplín.

Podmínky pro ukončení dvouoborového navazujícího magisterského studia:

 • 38 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů
 • 30 kreditů ze Semináře k magisterské diplomové práci I, II (SBB501, SBB502), resp. 10 kreditů ze Semináře k magisterské oborové práci (SBB500)
 • 2 kredity za zkoušku z cizího jazyka
Doporučený studijní plán - povinné předměty

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJB422 Řecko-latinské základy mluvnice a terminologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. RadováV. Boček zk 1/1/04
SBA307 Překladatelský seminář II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekB. Yazicioglu z 0/2/02
SBB401 Jazykový kurz VII
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekM. Pantović z 0/2/03

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSB_SLAV56 Balkánský literární postmodernismus
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Pilch zk 1/1/05 2.
PLB400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
SBB310 Současná srbská literatura
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Pilch zk 2/1/05
SBB402 Jazykový kurz VIII
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekM. Pantović zk 0/2/04

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKB323 Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/04
BKB410 Rozpad Jugoslávie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/0/04
SBB403 Jazykový kurz IX
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekM. Pantović z 0/2/03 SBB402
SBB501 Seminář k magisterské diplomové práci I V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
SBB404 Jazykový kurz X
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekM. Pantović z 0/2/03 SBB403
SBB444 Magisterská oborová práce V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
SBB500 Seminář k magisterské oborové práci V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
SBB502 Seminář k magisterské diplomové práci II V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
SBB555 Magisterská diplomová práce V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
SBB599 Státní závěrečná zkouška magisterská V. ŠtěpánekP. Krejčí, Z. Kulová, V. Štěpánek SZk 0/0/0

Přehled předmětů aktuálního akademického roku

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKB323 Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/04
BKB410 Rozpad Jugoslávie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/0/04
BKF001 Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/03 PJA101
PLB400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
RJB422 Řecko-latinské základy mluvnice a terminologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. RadováV. Boček zk 1/1/04
SBA307 Překladatelský seminář II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekB. Yazicioglu z 0/2/02
SBB401 Jazykový kurz VII
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekM. Pantović z 0/2/03
SBB403 Jazykový kurz IX
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekM. Pantović z 0/2/03 SBB402
SBB444 Magisterská oborová práce V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
SBB500 Seminář k magisterské oborové práci V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
SBB501 Seminář k magisterské diplomové práci I V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
SBB502 Seminář k magisterské diplomové práci II V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
SBB555 Magisterská diplomová práce V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
AREAb03 Slovanské areály I. PospíšilP. Krejčí, R. Madecki, J. Šaur zk 2/0/04
AREA_15 Ruské politicko-společenské myšlení a literatura I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
BJA203 Současné Bulharsko P. KrejčíZ. Cvetkova, P. Krejčí k 1/1/03
BJ_01 Bulharština pro začátečníky P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02
BJ_03 Bulharština pro středně pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02
BKA103 Dějiny Balkánu do 15. století V. ŠtěpánekP. Boček zk 2/0/04
BKA108 Současný Balkán V. ŠtěpánekP. Krejčí, P. Pilch, P. Stehlík, V. Štěpánek k 3/0/05 (plus 1 za k)
BKA123 Bude líp? Politická komunikace v českém a jihoslovanském prostoru P. KrejčíN. Martinková k 0/2/03
BKA150 Rychlejší než smrt - vybrané kapitoly z dějin jihoslovanského komiksu P. StehlíkP. Pilch z 1/1/03
BKA216 Balkán v 19. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/2/06
BKA319 Balkán ve 20. století II V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/1/05
BKA327 Etnologie Balkánu II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 2/14 BKA107
BKB405 Lexikologie pro studenty jihoslovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíP. Krejčí k 1/1/03
BKB417 Dialekty jazyků balkánských Slovanů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekL. Čižmárová, P. Krejčí zk 2/0/04
BK_SJB Slovanské jazyky Balkánu P. KrejčíE. Krejčová z 0/0/05
CHA104 Chorvatská historie a kultura do roku 1914 P. StehlíkP. Stehlík zk 2/1/04
CHA203 Současné Chorvatsko P. StehlíkP. Stehlík k 1/1/03
JSS431 Moravští Chorvati - zapomenutá menšina P. KrejčíL. Šmídková k 1/1/03
LIKOn03 Úvod do teorie a dějin literární komparatistiky I. PospíšilM. Pokorný zk 1/1/04
MK_01 Makedonština pro začátečníky P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02
MK_03 Makedonština pro středně pokročilé P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02
OJ309 Teoretické základy etymologie V. BlažekH. Karlíková zk 2/0/04
PJA111 Úvod do dějin, kultury a reálií Polska R. MadeckiM. Przybylski, J. Škvrňák zk 1/1/02 (plus 2 za zk)
PJ_03 Polština pro začátečníky R. MadeckiM. Krzyżanek, K. Matoga z 0/2/02 !Obor(PJ) || !Obor(PJFP)
PJ_04 Polština pro mírně pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk) PJ_03 && !Obor(PJ) && !Obor(PJFP)
PJ_05 Polština pro pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk) !obor(PJ) || !obor(PJFP)
PJ_06 Polština pro velmi pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02 (plus 2 za zk) PJ_05
PL_39 Popular Culture in Yugoslavia 1945-1991
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilZ. Janjetović k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
PL_40 Slavistické rakursy k etnologické problematice
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilV. Penčev k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
PL_41 Srovnávací lingvistika a sémantika posesivních sloves
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilM. Mladenova k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
RJA214 Ruský román I. PospíšilI. Pospíšil k 1/1/03
RJB417 Teorie literatury I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJB421 Srovnávací studium slovanských literatur J. GazdaI. Pospíšil, M. Przybylski, P. Stehlík, J. Šaur zk 1/1/04
RJv001 Základy překladatelské praxe pro slavisty
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaS. Špačková k 1/1/03
RJ_03 Ruština pro slavisty I J. GazdaS. Špačková z 0/2/02
RJ_05 Ruština pro slavisty III J. GazdaS. Špačková z 0/2/02 RJ_02 || RJ_04
RJ_24 Východoslovanský folklor J. GazdaD. Kšicová k 1/1/03
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_43 Úvod do sorabistiky I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur k 1/1/03
RJ_73 Světová literatura pro slavisty I. PospíšilI. Pospíšil k 2/0/03
SKA110 Úvod do dějin a kultury Slovenska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilA. Zelenková z 2/0/02
SK_68 Slovenština pro neslovakisty R. MadeckiL. Klimková z 0/2/02 !Obor(SK)
SLA104 Slovinská historie a kultura do roku 1914 P. KrejčíL. Hladký zk 2/1/04
SLA205 Současné Slovinsko P. KrejčíM. Przybylski zk 1/1/04
SL_01 Slovinština pro začátečníky P. KrejčíI. Bůžková, A. Klvaňová z 0/2/02
SL_03 Slovinština pro středně pokročilé P. KrejčíM. Kosi z 0/2/02
UJ_22 Ukrajinština pro začátečníky J. GazdaO. Čmelíková z 0/2/02
UJ_52 Duchovní kultura východních Slovanů H. MyronovaM. Ševečková k 1/1/03
JSS211 Slunce, země a násilí – klasiky makedonského filmu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekD. Mitrevski z 0/4/03

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSB_SLAV56 Balkánský literární postmodernismus
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Pilch zk 1/1/05 2.
PLB400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
SBB310 Současná srbská literatura
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Pilch zk 2/1/05
SBB402 Jazykový kurz VIII
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekM. Pantović zk 0/2/04
SBB404 Jazykový kurz X
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekM. Pantović z 0/2/03 SBB403
SBB444 Magisterská oborová práce V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
SBB500 Seminář k magisterské oborové práci V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
SBB502 Seminář k magisterské diplomové práci II V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
SBB555 Magisterská diplomová práce V. Štěpánek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
AREA_16 Vybrané kapitoly z dějin východních Slovanů I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
BJ_02 Bulharština pro mírně pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
BJ_04 Bulharština pro pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02 (plus 2 za zk)
BKA107 Úvod do etnologické balkanistiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 1/1/04
BKA109 Balkán v 15.-18. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/1/06 BKA103
BKA122 Tvůrčí analýza literárního textu V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
BKA200 Etnické konflikty a tenze na Balkánském poloostrově
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekJ. Oriško k 1/1/03
BKA223 Srovnávací gramatika jihoslovanských jazyků V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 1/1/04 BKF001
BKB406 Stylistika pro studenty jihoslovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíP. Krejčí k 1/0/03
BKB419 Balkán v českých cestopisech
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/1/04
BKB421 Jihoslovansko-české styky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/0/04
BK_SJB Slovanské jazyky Balkánu P. KrejčíE. Krejčová z 0/0/05
ETMB61 Bulharsko - tradice a současnost A. KřížováB. Navrátilová k 2/03
HIB0292 Otázka kosovská, minulost, současnost, budoucnost
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilV. Štěpánek k 2/04
LIKOn01 Literární genologie I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
LIKOn02 Teorie literatury a literárněvědná metodologie I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
MKA205 Současná Makedonie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Stehlík k 1/0/03
MK_02 Makedonština pro mírně pokročilé P. StehlíkK. Dimovska zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
MK_04 Makedonština pro pokročilé P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02 (plus 2 za zk)
OJ324 Srovnávací etymologie slovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
O. ŠefčíkH. Karlíková k 0/2/04
OJ514 Jazyky starého a nového Balkánu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. BlažekV. Blažek k 0/04
PJA106 Přehled polské literatury R. MadeckiM. Przybylski zk 1/1/04
PJ_03 Polština pro začátečníky R. MadeckiM. Krzyżanek, K. Matoga z 0/2/02 !Obor(PJ) || !Obor(PJFP)
PJ_04 Polština pro mírně pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk) PJ_03 && !Obor(PJ) && !Obor(PJFP)
PJ_05 Polština pro pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk) !obor(PJ) || !obor(PJFP)
PJ_06 Polština pro velmi pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02 (plus 2 za zk) PJ_05
PJ_35 Kapitoly z dějin západních Slovanů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PLB405 Východní otázka
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/0/05
PLB_47 Staroslověnská vzdělanost na Velké Moravě a v přemyslovských Čechách
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaR. Večerka k 2/0/03
PL_24 Slavistická exkurze do Lužice
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/0/0 3 dny.2
RJB_27 Techniky literárněvědné práce J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJB426 Dějiny Ruska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaR. Vlček zk 2/04
RJs111 Přehled ruské literatury (do r. 1985) I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJ_04 Ruština pro slavisty II J. GazdaS. Špačková zk 0/2/02 (plus 2 za zk) RJ_03
RJ_08 Ruština pro slavisty IV J. GazdaS. Špačková zk 0/2/02 (plus 2 za zk) RJ_05
RJ_20 Interpretace literárního textu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03 RJA108
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_55 Textový seminář k lužickosrbské kultuře a dějinám I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/2/03
SK_68 Slovenština pro neslovakisty R. MadeckiL. Klimková z 0/2/02 !Obor(SK)
SL_02 Slovinština pro mírně pokročilé P. KrejčíI. Bůžková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SL_04 Slovinština pro pokročilé P. KrejčíA. Klvaňová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
UJ_23 Ukrajinština pro mírně pokročilé J. GazdaO. Čmelíková, E. Reutová z 0/2/02 (plus 2 za zk) UJ_22
UJ_41 Materiální kultura východních Slovanů II P. KalinaM. Ševečková k 0/2/03
UJ_46 Úvod do hudební slavistiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaP. Kalina z 1/1/02
UJ_67 Duchovní kultura východních Slovanů P. KalinaM. Ševečková k 0/2/03
JSS432 Není sklep jako sklep. Vývoj a stav slovní zásoby v slovanských jazycích
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíJ. Kobzová z 1/1/04
JSS433 Slovinsko – mezi střední Evropou a Balkánem
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíM. Kosi z 1/1/04
JSS434 Biblické texty ve světle slovanských překladů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová z 1/1/04
JSS435 Jazyk jako nabitá zbraň
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová z 1/1/04
UJS_01 Klasická ruská hudba
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KalinaP. Kalina z 2/0/04

Volitelné předměty
 
Volitelné předměty jsou všechny ostatní předměty z celé nabídky MU.