Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony: imatrikulace do jara 2019 včetně
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium

Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu

ÚVOD

 
Obor Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu je koncipován jako jednooborové specializované bakalářské studium, poskytující zájemcům relativně ucelené filologické vzdělání v daném oboru, doplněné o základní poznatky a dovednosti z oborů, které absolventům umožní lepší uplatnění v hospodářské praxi.

PREZENČNÍ FORMA STUDIA

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Bakalářské studium jednooborové

Informace o studiu

 

Bakalářské studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia je 6 semestrů. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 180 kreditů.

 • Kromě povinných oborových předmětů (min. 109 kreditů) studenti zapisují povinně volitelné předměty z oborové nabídky (min. 25 kreditů, povinně volitelné oborové kurzy mají ve většině případů kódy začínající zkratkou oboru PJ, zařazení jednotlivých kurzů mezi povinně volitelné lze ověřit v kontrolní šabloně) a dalšími volitelnými předměty si doplňují celkový počet 180 kreditů za celé studium.
 • Všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština); kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání.
 • Jako volitelné předměty doporučujeme zapisovat především kurzy jiných slavistických a ostatních filologických oborů.
 • Součástí studijního plánu je povinná čtyřtýdenní praxe v institucích, ve kterých se absolventi oboru mohou prakticky uplatnit. Odbornou praxi posluchači po konzultaci s garantem oboru absolvují během posledního roku studia.
 • V posledním semestru studia posluchači povinně zapisují Seminář k bakalářské diplomové práci.
 • O zadání diplomového úkolu musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází poslednímu semestru studia (v němž posluchač zapisuje Seminář k bakalářské diplomové práci).
 • Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce v rozsahu nejméně 40 normostran a státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška má charakter komplexního písemného i ústního ověření znalostí získaných absolvováním povinných filologických a dalších disciplín.
Podmínky pro ukončení studia:

získání nejméně 180 kreditů, z toho:

 • nejméně 109 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 25 kreditů z povinně volitelných oborových kurzů
 • 15 kreditů za absolvování Semináře k bakalářské diplomové práci
 • 4 kredity za zkoušku ze světového jazyka
 • 6 kreditů za absolvování odborné praxe
 • 4 kredity z filozofie
 • 2 kredity z tělesné výchovy

Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PrF:BEP101Zk Právní nauka I M. VečeřaM. Hapla, J. Harvánek, M. Večeřa zk 2/13 !obor(PR) && !program(N-VS)
PJA101 Úvod do studia jazykovědy R. MadeckiR. Madecki zk 2/0/04
PJA111 Úvod do dějin, kultury a reálií Polska R. MadeckiM. Przybylski, J. Škvrňák zk 1/1/02 (plus 2 za zk)
PJA120 Praktická polština - komunikační kurz I R. MadeckiM. Balcerzak z 0/3/03 NOW(PJA121)
PJA121 Praktická polština - základy polské gramatiky I R. MadeckiM. Balcerzak, R. Madecki z 0/2/02 NOW(PJA120)
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilL. Paučová, P. Pilch, I. Pospíšil, M. Przybylski, P. Zolina zk 1/1/04

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJA106 Přehled polské literatury R. MadeckiM. Przybylski zk 1/1/04
PJA109 Fonetika a fonologie polštiny R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/04 PJA101
PJA122 Praktická polština - základy polské ortografie R. MadeckiM. Balcerzak z 0/1/01 NOW(PJA123) && NOW(PJA124)
PJA123 Praktická polština - základy polské gramatiky II R. MadeckiR. Madecki zk 0/2/02 PJA120 && PJA121 && NOW(PJA124) && NOW(PJA122)
PJA124 Praktická polština - komunikační kurz II R. MadeckiM. Balcerzak zk 0/2/02 PJA120 && PJA121 && NOW(PJA123) && NOW(PJA122)
RJs212 Sociální psychologie J. GazdaZ. Krpoun zk 1/1/04
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie M. JandováM. Jandová, H. Lipovská, Z. Tomeš zk 2/0/04 (!BPE_MIE1) && (!BPE_MAE1) && (!BKE_MAE1)
PrF:BVV12Zk Základy obchodního práva E. VečerkováJ. Bejček, J. Kotásek, J. Kožiak, D. Ondrejová, J. Pokorná, M. Příkazská, R. Ruban, J. Šilhán, E. Večerková zk 2/0/03 !obor(PR) && !program(N-VS)
PJA201 Morfologie polštiny I R. MadeckiR. Madecki z 1/1/02 PJA109
PJA202 Jazyková cvičení I R. MadeckiM. Balcerzak z 0/3/03 PJA123 && PJA124
PJB403 Dějiny současné polské literatury I R. MadeckiR. Buchtová z 2/1/04
PJs210 Základy překladatelství R. MadeckiR. Madecki k 1/1/03 PJA123 && PJA124
RJs211 Elektronická agenda I J. GazdaR. Fouček z 0/22 RJA108 || PJA120

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJA205 Jazyková cvičení II R. MadeckiM. Balcerzak z 0/3/03 PJA202
PJA206 Morfologie polštiny II R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/04 PJA201
PJB410 Dějiny současné polské literatury II R. MadeckiR. Buchtová zk 1/1/04 PJB403
PJs213 Praktický překlad I R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, M. Przybylski z 0/2/02
PJs215 Administrativa a obchodní korespondence v polštině (kurs obchodní polštiny) R. MadeckiM. Balcerzak z 0/22 PJA202
RJs115 Marketing cestovního ruchu J. GazdaM. Kropáčková zk 1/1/04
RJs217 Elektronická agenda II J. GazdaR. Fouček z 0/22 RJs211

5. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJA301 Lexikologie a sémantika R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/04 PJA206
PJA302 Jazyková cvičení a konverzace I R. MadeckiM. Balcerzak z 0/3/03 PJA205
PJs302 Základy tlumočnictví I R. MadeckiR. Madecki k 1/1/04
PJs303 Praktický překlad II R. MadeckiR. Madecki, M. Balcerzak z 0/2/02 PJs213
PJs305 Obchodní jednání v polštině (kurs obchodní polštiny II) R. MadeckiM. Balcerzak z 0/22 PJs215
PJs306 České zeměvědné reálie v polštině R. MadeckiM. Przybylski z 0/2/02 PJA205 && PJs210
PJs325 Odborná praxe R. MadeckiR. Madecki z 0/0/0 4 týdny.6

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJA304 Syntax současné polštiny R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/04 PJA301
PJA305 Jazyková cvičení a konverzace II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02 souhlas
PJA311 Seminář k bakalářské diplomové práci R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, H. Palková, M. Przybylski
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015 PJA301 && PJA302
PJA333 Bakalářská diplomová práce R. Madecki[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
PJA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, M. Przybylski
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0/00
PJB400 Stylistika a kultura jazyka R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/04 PJA206
PJs304 Základy tlumočnictví II R. MadeckiR. Madecki z 0/2/03
PJs325 Odborná praxe R. MadeckiR. Madecki z 0/0/0 4 týdny.6

Přehled předmětů aktuálního akademického roku

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PrF:BEP101Zk Právní nauka I M. VečeřaM. Hapla, J. Harvánek, M. Večeřa zk 2/13 !obor(PR) && !program(N-VS)
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie M. JandováM. Jandová, H. Lipovská, Z. Tomeš zk 2/0/04 (!BPE_MIE1) && (!BPE_MAE1) && (!BKE_MAE1)
PrF:BVV12Zk Základy obchodního práva E. VečerkováJ. Bejček, J. Kotásek, J. Kožiak, D. Ondrejová, J. Pokorná, M. Příkazská, R. Ruban, J. Šilhán, E. Večerková zk 2/0/03 !obor(PR) && !program(N-VS)
PJA201 Morfologie polštiny I R. MadeckiR. Madecki z 1/1/02 PJA109
PJA202 Jazyková cvičení I R. MadeckiM. Balcerzak z 0/3/03 PJA123 && PJA124
PJA301 Lexikologie a sémantika R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/04 PJA206
PJA302 Jazyková cvičení a konverzace I R. MadeckiM. Balcerzak z 0/3/03 PJA205
PJA311 Seminář k bakalářské diplomové práci R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, H. Palková, M. Przybylski
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015 PJA301 && PJA302
PJA333 Bakalářská diplomová práce R. Madecki[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
PJA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, M. Przybylski
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0/00
PJs210 Základy překladatelství R. MadeckiR. Madecki k 1/1/03 PJA123 && PJA124
PJs302 Základy tlumočnictví I R. MadeckiR. Madecki k 1/1/04
PJs303 Praktický překlad II R. MadeckiR. Madecki, M. Balcerzak z 0/2/02 PJs213
PJs305 Obchodní jednání v polštině (kurs obchodní polštiny II) R. MadeckiM. Balcerzak z 0/22 PJs215
PJs306 České zeměvědné reálie v polštině R. MadeckiM. Przybylski z 0/2/02 PJA205 && PJs210
PJs325 Odborná praxe R. MadeckiR. Madecki z 0/0/0 4 týdny.6
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilL. Paučová, P. Pilch, I. Pospíšil, M. Przybylski, P. Zolina zk 1/1/04
RJs211 Elektronická agenda I J. GazdaR. Fouček z 0/22 RJA108 || PJA120
PJB403 Dějiny současné polské literatury I R. MadeckiR. Buchtová z 2/1/04

Povinně volitelné předměty
 
Studenti musí získat min. 25 kreditů z oborových povinně volitelných předmětů, které mají kód začínající písmeny PJ, v několika případech i jiný (lze si ověřit v kontrolní šabloně studia). Dalšími povinně volitelnými kurzy z nabídky celého Ústavu slavistiky (případně kurzy jiných kateder či fakult) si studenti doplní penzum 180 kreditů za celé bakalářské studium.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJ_100 Intenzivní letní kurz polského jazyka a kultury v Polsku R. MadeckiR. Madecki z 0/0/06
PJV004 Geografie Polska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiKnozová k 0/2/03
PJV015 Polská literární reportáž – interpretační seminář
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiM. Alexa z 0/2/04
PJV023 Wybrane zagadnienia kultury polskiej III
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiM. Balcerzak, B. Szymankiewicz z 1/2/04 PJV016 || PJV022 || PJA202 || PJB402 || PJB407 || NOW(PJ_SLAV06)
PJV024 Refren kolczastego drutu: o literatuře holocaustu a koncentračních táborů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiM. Páralová Tardy z 1/1/04 PJA202 || NOW(PJA202) || PJB402 || PJB407
PJV025 Polonistické kulturní akce M. BalcerzakM. Balcerzak z 0/2/02
PJV026 Brno čte Bruna
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiH. Palková z 0/1/04
PJV027 Překladatelský projekt M. PrzybylskiM. Przybylski, E. Piankowska z 0/0/0 týmové konzultace.4
PJA207 Polská literatura osvícenství a romantismu R. MadeckiR. Buchtová zk 1/1/05 PJA106 || PJA111 || PJA125 || PJ_04
PJA307 Polská literatura a kultura 1918–1956 R. MadeckiM. Przybylski zk 1/2/05 PJA106 || PJA111
RJ_09 Ruština pro slavisty a neruštináře III J. GazdaJ. Procházková, P. Zolina, T. Žáková z 0/2/02 RJ_02 || RJ_04
UJ_22 Ukrajinština pro začátečníky J. GazdaO. Čmelíková z 0/2/02
UJ_71 Ukrajinština pro pokročilé H. MyronovaO. Čmelíková z 0/2/02 (plus 2 za zk) UJ_23

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJA106 Přehled polské literatury R. MadeckiM. Przybylski zk 1/1/04
PJA109 Fonetika a fonologie polštiny R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/04 PJA101
PJA122 Praktická polština - základy polské ortografie R. MadeckiM. Balcerzak z 0/1/01 NOW(PJA123) && NOW(PJA124)
PJA123 Praktická polština - základy polské gramatiky II R. MadeckiR. Madecki zk 0/2/02 PJA120 && PJA121 && NOW(PJA124) && NOW(PJA122)
PJA124 Praktická polština - komunikační kurz II R. MadeckiM. Balcerzak zk 0/2/02 PJA120 && PJA121 && NOW(PJA123) && NOW(PJA122)
PJA205 Jazyková cvičení II R. MadeckiM. Balcerzak z 0/3/03 PJA202
PJA206 Morfologie polštiny II R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/04 PJA201
PJA304 Syntax současné polštiny R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/04 PJA301
PJA305 Jazyková cvičení a konverzace II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02 souhlas
PJA311 Seminář k bakalářské diplomové práci R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, H. Palková, M. Przybylski
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015 PJA301 && PJA302
PJA333 Bakalářská diplomová práce R. Madecki[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
PJA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, M. Przybylski
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0/00
PJB400 Stylistika a kultura jazyka R. MadeckiR. Madecki zk 1/1/04 PJA206
PJB410 Dějiny současné polské literatury II R. MadeckiR. Buchtová zk 1/1/04 PJB403
PJs213 Praktický překlad I R. MadeckiR. Buchtová, R. Madecki, M. Przybylski z 0/2/02
PJs215 Administrativa a obchodní korespondence v polštině (kurs obchodní polštiny) R. MadeckiM. Balcerzak z 0/22 PJA202
PJs304 Základy tlumočnictví II R. MadeckiR. Madecki z 0/2/03
PJs325 Odborná praxe R. MadeckiR. Madecki z 0/0/0 4 týdny.6
RJs115 Marketing cestovního ruchu J. GazdaM. Kropáčková zk 1/1/04
RJs212 Sociální psychologie J. GazdaZ. Krpoun zk 1/1/04
RJs217 Elektronická agenda II J. GazdaR. Fouček z 0/22 RJs211
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03

Povinně volitelné předměty
 
Studenti musí získat min. 25 kreditů z oborových povinně volitelných předmětů s kódem začínajícím písmeny PJ (výjimečně i jinými, lze ověřit v kontrolní šabloně oboru). Dalšími povinně volitelnými kurzy z nabídky celého Ústavu slavistiky si studenti mohou přednostně doplnit povinné penzum 180 kreditů za celé bakalářské studium.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJ_100 Intenzivní letní kurz polského jazyka a kultury v Polsku R. MadeckiR. Madecki z 0/0/06
PJA208 Polská literatura pozitivismu a moderny R. MadeckiR. Buchtová zk 1/2/05 PJA106 || PJA125 || RJA116
PJV003 SchulzFest
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiH. Palková z 0/0/0 Podíl na přípravách a zajištění festivalu v rozsahu cca 15–20 hodin.3
PJV004 Geografie Polska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiKnozová k 0/2/03
PJV010 Samostatná četba a práce s polskou slovní zásobou I M. PrzybylskiM. Przybylski z 0/0/0 konzultace.3
PJV013 Moderní dějiny Polska v kontextu střední Evropy R. MadeckiR. Baron z 1/1/04 PJN104 || PJA111 || !PJ_83
PJV028 Wybrane zagadnienia kultury polskiej IV
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiM. Balcerzak, B. Szymankiewicz z 1/2/04 PJV016 || PJV022 || PJA202 || PJB402 || PJB407 || PJ_SLAV06
PrF:MV836K Szkoła Prawa Polskiego
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. MrkývkaP. Mrkývka, D. Šramková, D. Czudek k 0/2/04
JSB053 Tvůrčí analýza literárního textu P. StehlíkP. Pilch z 1/1/05 !BKA122
RJ_20 Interpretace literárního textu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03 RJA108