Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Fakulta sociálních studií / Faculty of Social Studies
Studijní katalog a registrační šablony / Study catalogue and registration templates
Psychologie

Bakalářské kombinované studium
Informace o studiu

 

Psychologie

Obor psychologie se studuje na FSS MU ve třech stupních: a) jako jednooborové nebo dvouoborové bakalářské studium, b) jako jednooborové magisterské studium, c) jako doktorský studijní program.

Studium probíhá formou kreditového systému. Předměty jsou v bakalářském a magisterském stupni rozděleny do tří skupin. Povinné předměty (ECTS A) jsou základem studovaného oboru a musejí být v průběhu studia absolvovány všechny. Povinně volitelné předměty (ECTS B) tvoří povinný blok, z něhož si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Povinně volitelných předmětů je nutné absolvovat nejméně takový počet, aby student dosáhl celkového požadovaného počtu ECTS (pro dvouoborové bakalářské studium 90 ECTS, pro jednooborové bakalářské studium 180 ECTS, pro magisterské studium 120 ECTS). Volitelné předměty (ECTS C) jsou vypisované na fakultách nebo univerzitních ústavech nad rámec předmětů obsažených v programu psychologie. Ve volitelných předmětech může získat student maximálně 5 ECTS (dvouoborové studium) nebo 10 ECTS (jednooborové studium). Uznávání předmětů z předchozího nebo souběžného studia na vysoké škole se řeší dle Studijního a zkušebního řádu MU.

Studující se řídí pravidly svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke katalogům starších imatrikulačních ročníků naleznete zde.

 

Imatrikulační ročník 2015/2016

Standardní doba bakalářského studia psychologie je 6 semestrů (3 akademické roky). Je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Pokud si student zvolí psychologii jako obor diplomový, je samostatnou součástí závěru studia obhajoba závěrečné práce[1].

Aby student mohl vykonat státní závěrečnou zkoušku a obhajovat závěrečnou práci, musí splnit tyto požadavky:

  1. získat minimálně 90 ECTS v požadované struktuře tj. absolvovat všechny předměty ECTS A;
  2.  minimální jazyková kompetence [2].
 

[1] Posledním termínem pro zadání práce je poslední den výuky semestru, který předchází tomu semestru, v němž chce student práci odevzdávat a obhajovat. Respektování tohoto termínu je předpokladem k tomu, aby student mohl být připuštěn k obhajobě práce. Požadavky na podobu závěrečné práce jsou specifikovány na internetových stránkách katedry psychologie: http://psych.fss.muni.cz.

[2] Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je doložení univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa bakalářského studia. Kredity se započítávají do celkového počtu 90 kreditů, které je nutno v průběhu studia získat.

 


Podzimní semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSY701 Uvedení do psychologie T. ŘiháčekT. Řiháček zk 0/0 3 konzultace v průběhu semestru.6
PSY703 Vývojová psychologie I L. LacinováL. Lacinová zk 0/06
PSY705 Psychologie kognitivních procesů M. ŠipulaM. Šipula zk 0/06
PSY713 Fyziologie člověka D. BrančíkováD. Brančíková, J. Javora zk 2/0/03
PSY707 Sociální psychologie I P. MacekP. Macek zk 0/05
PSY710 Psychologie výchovy a vzdělávání Š. PortešováŠ. Portešová zk 0/04
PSY743 Psychologie adolescentů P. MacekP. Macek zk 0/05
PSY749 Poznání a sebepoznání osobnosti I. PoledňováI. Poledňová z 0/02
PSY704 Metodologie psychologického výzkumu J. ProcházkaJ. Procházka, S. Ježek zk 0/06 PSY717
PSY709 Aplikovaná sociální psychologie M. ŠipulaM. Šipula, M. Vaculík, L. Lacinová, P. Macek, J. Procházka, T. Řiháček, Z. Vybíral zk 0/05 PSY708
PSY718 Odborná recenze Z. VybíralZ. Vybíral z 0/0/0 projektová výuka.2
PSY762 Sociálně psychologický výcvik ve skupině J. KostínkováKlajn, J. Kostínková z 0/04

Jarní semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSY702 Psychologie osobnosti I. PoledňováI. Poledňová, V. Smékal zk 0/05
PSY706 Psychologie emocí a motivace M. ŠipulaM. Šipula zk 0/05
PSY760 Vývojová psychologie II L. LacinováL. Lacinová zk 0/06
PSY761 Dějiny psychologie Z. VybíralT. Řiháček, J. Širůček, Z. Vybíral zk 0/06 PSY701
PSY708 Sociální psychologie II P. MacekP. Macek zk 1/1/05 PSY707
PSY711 Personální psychologie M. VaculíkJ. Procházka, M. Součková, M. Vaculík zk 0/05
PSY717 Statistická analýza dat S. JežekS. Ježek, J. Širůček zk 0/05
PSY718 Odborná recenze Z. VybíralZ. Vybíral z 0/0/0 projektová výuka.2
PSY810 Seminář k bakalářské diplomové práci M. VaculíkI. Čermák, R. Hytych, S. Ježek, L. Koubek, L. Lacinová, P. Macek, H. Macháčková, Z. Masopustová, R. Neužilová Michalčáková, E. Pavlíková, I. Plaňava, E. Polášková, I. Poledňová, Š. Portešová, J. Procházka, J. Roubal, T. Řiháček, V. Smékal, Z. Spurná, J. Ševčíková, M. Šipula, J. Širůček, M. Širůčková, T. Škubalová, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Vaculík, J. Vančura, Z. Vybíral
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/0 individuální konzultace dle potřeby.10

Doporučený studijní plán
 

 

Psychologie – kombinované bakalářské dvouoborové studium (min. 90 ECTS)

1. semestr (PS)

PSY701 (6)

PSY703 (6)

PSY705 (6)

ECTS A: 21 kreditů

PSY713 (3)

 

 

2. semestr (JS)

PSY702 (5)

PSY706 (5)

PSY760 (6)

ECTS A: 22 kreditů

PSY761 (6)

 

 

3. semestr (PS)

PSY707 (5)

PSY710 (4)

PSY743 (5)

ECTS A: 18 kreditů

PSY749 (2)

 

 

4. semestr (JS)

PSY708 (5)

PSY711 (5)

PSY717 (5)

ECTS A: 15 kreditů

 

 

 

5. semestr (PS)

PSY704 (6)

PSY709 (5)

PSY762 (4)

ECTS A: 15 kreditů

PSY718 (2 – 6)

 

 

6. semestr (JS)

PSY810 (10)

 

 

ECTS A: 10 kreditů

 

 

 


Další aplikace