Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Fakulta sociálních studií / Faculty of Social Studies
Studijní katalog a registrační šablony / Study catalogue and registration templates
Psychologie

Magisterské navazující studium
Informace o studiu

 

 

Psychologie

Obor psychologie se studuje na FSS MU ve třech stupních: a) jako jednooborové nebo dvouoborové bakalářské studium, b) jako jednooborové magisterské studium, c) jako doktorský studijní program.

Studium probíhá formou kreditového systému. Předměty jsou v bakalářském a magisterském stupni rozděleny do tří skupin. Povinné předměty (ECTS A) jsou základem studovaného oboru a musejí být v průběhu studia absolvovány všechny. Povinně volitelné předměty (ECTS B) tvoří povinný blok, z něhož si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Povinně volitelných předmětů je nutné absolvovat nejméně takový počet, aby student dosáhl celkového požadovaného počtu ECTS (pro dvouoborové bakalářské studium 90 ECTS, pro jednooborové bakalářské studium 180 ECTS, pro magisterské studium 120 ECTS). Volitelné předměty (ECTS C) jsou vypisované na fakultách nebo univerzitních ústavech nad rámec předmětů obsažených v programu psychologie. Ve volitelných předmětech může získat student maximálně 5 ECTS (dvouoborové studium) nebo 10 ECTS (jednooborové studium). Uznávání předmětů z předchozího nebo souběžného studia na vysoké škole se řeší dle Studijního a zkušebního řádu MU.

 

Studující se řídí pravidly svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke katalogům starších imatrikulačních ročníků naleznete zde.

2017 / 2018

Magisterské studium psychologie – prezenční forma

Standardní doba navazujícího magisterského studia psychologie je čtyři semestry (dva akademické roky). Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce[1]. Absolvování studia zajišťuje základní univerzitní vzdělání pro výkon profese psychologa.

Aby student mohl vykonat státní závěrečnou zkoušku a obhajovat závěrečnou práci[2], musí splnit tyto požadavky:

 1. získat minimálně 120 ECTS v požadované struktuře tj. absolvovat všechny předměty ECTS A včetně povinných pro jednotlivé profilace (Psychoterapie a klinická psychologie, Psychologie práce, Pedagogická a školní psychologie), předměty ECTS B a ECTS C v takovém počtu, aby minimální počet ECTS za studium byl roven 120;
 2. ve volitelných předmětech (ECTS C) může získat student maximálně 12 kreditů;
 3. minimální jazyková kompetence[3];
 4. absolvovat nejméně jeden odborný předmět v anglickém jazyce v daném stupni studia s kódem oboru. Není možné jako splnění povinnosti uznat předměty mimo FSS, více směrnice FSS č. 4/2014, MU-IS/33356/2014/97344/FSS, /auth/do/fss/uredni_deska/60439879/Smernice_FSS_c.3_2014_o_predmetech_v_anglickem_jazyce_.
 

[1] Závěrečná práce musí být zadána semestr, který předchází tomu semestru, v němž chce student práci odevzdávat a obhajovat. Zadání je podáváno ve dvou krocích. Termín A: konec výuky v daném semestru, odevzdání žádosti se zadáním práce na sekretariát katedry, termín B: konec zkouškového období v daném semestru, vypsání zadání v ISu a přihlášení se k zadání. Podání zadání závěrečné práce v uvedených termínech je předpokladem k tomu, aby student mohl být připuštěn k obhajobě práce.

[2] Požadavky na vypracování závěrečné práce jsou specifikovány na internetových stránkách katedry psychologie: http://psych.fss.muni.cz.

[3] Podmínkou účasti u státní magisterské zkoušky je doložení univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa magisterského studia. Kredity se započítávají do celkového počtu 120 kreditů, které je nutno v průběhu studia získat. Více zde: /auth/do/fss/uredni_deska/ostatni_predpisy/32050389/60905996/Smernice_FSS_MU_c.3_2016_Jazykova_priprava_na_FSS.pdf


Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSY402 Psychodiagnostika dospělých S. JežekI. Čermák, S. Ježek, R. Neužilová Michalčáková, O. Straka zk 1/15 NOW(PSY479) && NOW(PSY534)
PSY405 Psychologické teorie P. MacekP. Macek, L. Blinka, S. Graf, L. Lacinová, I. Poledňová, Z. Scott, J. Šerek, Z. Vybíral zk 2/1 přednáška každý týden, dvouhodinový seminář jednou za 14 dní.5
PSY406 Psychoterapie Z. VybíralZ. Vybíral zk 1/15
PSY410 Klinická psychologie I. R. Neužilová MichalčákováJ. Dufek, L. Lacinová, R. Neužilová Michalčáková, A. Nohýnková, J. Roubal, L. Strachotová, Z. Vybíral zk 1/15
PSY450 Psychopatologie P. StožickýP. Stožický zk 1/1/03
PSY479 Psychometrika: měření v psychologii J. ŠirůčekH. Cígler, V. Gabrhel, J. Šerek, J. Širůček zk 1/1/05
PSY534 Etika v práci psychologa J. RoubalI. Čermák, M. Hofman, R. Hytych, S. Ježek, J. Kuře, L. Lacinová, Z. Masopustová, J. Procházka, J. Roubal, M. Šmahelová, Z. Vybíral z 1/12
PSY535 Diplomový projekt L. LacinováL. Lacinová z 0/12
PST405 Výzkum v psychoterapii a poradenství T. ŘiháčekT. Řiháček, Z. Vybíral zk 1/16 souhlas
PSY536 Rozvoj pracovníků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. VaculíkM. Vaculík zk 1/14
PSY537 Pedagogická a školní psychologie II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
Š. PortešováŠ. Portešová zk 1/14 PSY411
PSY538 Praktikum ve speciální pedagogice
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
Š. PortešováŠ. Portešová zk 0/24
PSY404 Psychoterapie a poradenství v praxi
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. RoubalR. Hytych, J. Roubal zk 0/2/04
PSY412 Praxe a stáže (psychoterapie a klinická psychologie) R. Neužilová MichalčákováM. Šmahelová, B. Podloucká, P. Strádalová z 0/1/04 (od 2 krok 2 kred) PSY410 && (PSY527 || PSY534)
PSY413 Praxe a stáže (pedagogická a školní psychologie) I. PoledňováV. Hanáčková, I. Poledňová z 0/14 (od 2 krok 2 kred) PSY411 && (PSY527 || PSY534)
PSY415 Praxe a stáže (psychologie práce) M. VaculíkM. Vaculík z 0/1/04 (od 2 krok 2 kred) PSY409 && (PSY527 || PSY534)
PSY539 Profilující praxe
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. VaculíkR. Neužilová Michalčáková, Š. Portešová, M. Vaculík z 0/14
PSY510 Diplomový seminář Z. VybíralI. Čermák, S. Gálik, S. Graf, R. Hytych, S. Ježek, L. Lacinová, P. Macek, J. Mareš, Z. Masopustová, R. Neužilová Michalčáková, I. Poledňová, V. Polišenská, Š. Portešová, J. Procházka, J. Roubal, T. Řiháček, V. Smékal, M. Světlák, A. Ševčíková, J. Širůček, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, J. Vančura, Z. Vybíral z 0/1/00

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSY437 Rorschach, TAT a jiné projektivní techniky I. ČermákI. Čermák, T. Fikarová, V. Šnorek z 1/14
PSY438 Psychodiagnostické praktikum R. Neužilová MichalčákováH. Cígler, M. Jabůrek, R. Neužilová Michalčáková, P. Strádalová, O. Straka zk 0/2/03 PSY448 || PSY402
PSY460 Psychologie ve školní praxi Š. PortešováV. Konečná, M. Širůčková k 1/1/04
PSY489 Praxe - navazující Z. VybíralZ. Vybíral z 1/1 bloková výuka.8 (od 2 krok 2 kred)
PSY500 Individuální psychologie v praxi M. ŠtěpánkováM. Štěpánková zk 0/24 PSY406
PSY517 Klinická psychologie – workshopy R. Neužilová MichalčákováJ. Kostínková, R. Neužilová Michalčáková k 0/04 PSY410
PSY521 Psychologie handicapu - praxe J. VančuraJ. Vančura
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
zk 0/04
PSY526 Poruchy autistického spektra Z. MasopustováZ. Masopustová zk 0/24 PSY403
PSY528 Developmental Cognitive Neuroscience
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. LacinováH. Kyjonková, D'Souza, Towler, Begum, Brady, Knight zk 1/14
PSY530 Parent-Child Relations T. UmemuraT. Umemura zk 1/14
PSY532 R101: A practical guide to using R as your everyday statistical tool
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. EjovaA. Ejova, S. Ježek z 1/1/04
PSY582 Psychometrické praktikum
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. ŠirůčekH. Cígler z 0/1/04
PST431 Psychosomatický přístup v medicíně a psychoterapii R. Neužilová MichalčákováP. Bučková, J. Dufek, L. Lacinová, J. Pejčochová, L. Strachotová zk 1/14
PST432 Práce s terapeutickou komunitou R. HytychJ. Sobotka z 0/23
PST433 Rodinná terapie Z. VybíralD. Skorunka z 1/14
PST453 Psychotherapy: Theory, practise and research R. HytychJ. Černý, R. Hytych, B. Petránková, J. Roubal, T. Řiháček, D. Skorunka, M. Skutková, Z. Vybíral, L. Zatloukal zk 1/0/04 souhlas
FSS110 Zahraniční výjezd T. KatrňákM. Čevelíček, M. Jenčková, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Suchý, Z. Ulčák z 0/0/04
PSY529 Internetové poradenství Z. VybíralZ. Šilhanová, Š. Kohoutková zk 0/24
PSY540 Dopravní psychologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. ZámečníkP. Zámečník, M. Šimeček z 0/0/0 4x4 hodiny + 4 hodiny praxe.4
PSY544 Introduction to Factor Analysis
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
S. JežekS. Ježek, A. Ťápal zk 0/0/04
PSY545 Mindfulness in Psychotherapy
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
R. HytychR. Hytych zk 0/0/05
PSY546 Selected topics from contemporary neurosciences
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. LacinováP. Hlavatá, P. Holštajn Zemánková, M. Jáni, L. Lacinová, P. Linhartová, K. Marečková, L. Sakálošová, M. Salazar Adams, B. Špiláková z 0/0/0 4 bloky (3 x 90 min).4

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSY403 Psychodiagnostika dětí, mládeže, rodiny I. ČermákI. Čermák, Z. Masopustová, J. Širůček zk 1/1/05
PSY409 Psychologie organizace M. VaculíkM. Vaculík, K. Hašková, M. Leugnerová, J. Procházka zk 1/15
PSY411 Pedagogická a školní psychologie I Š. PortešováŠ. Portešová zk 1/1/05
PSY461 Základy neurověd R. RomanR. Roman, M. Světlák zk 1/0/03
PSY474 Kvalitativní metodologie v psychologickém výzkumu I. ČermákI. Čermák, R. Hytych, J. Kostínková, T. Řiháček, T. Sedláková zk 1/1/05
PSY535 Diplomový projekt L. LacinováL. Lacinová z 0/12
PSY499 Klinická psychologie II. R. Neužilová MichalčákováAlexandrová, P. Bučková, L. Lacinová, M. Pilát, L. Ustohal zk 1/14 PSY410Povinný předmět profilace Psychoterapie a klinická psychologie.
PST410 Současná psychoterapie Z. VybíralR. Hytych, J. Kostínková, Z. Vybíral zk 1/1 Střídají se přednášky a semináře - viz sylabus.4 Povinný předmět profilace Psychoterapie a klinická psychologie.
PSY465 Assessment centrum M. VaculíkM. Vaculík zk 1/14 souhlasPovinný předmět profilace Psychologie práce.
PSY525 Psychologie leadershipu J. ProcházkaJ. Procházka zk 0/04 Povinný předmět profilace Psychologie práce.
PSY407 Poradenská psychologie - děti, mládež I. PešováI. Pešová, Š. Portešová zk 1/1/04 PSY403Povinný předmět profilace Pedagogická a školní psychologie.
PSY412 Praxe a stáže (psychoterapie a klinická psychologie) R. Neužilová MichalčákováM. Šmahelová, B. Podloucká, P. Strádalová z 0/1/04 (od 2 krok 2 kred) PSY410 && (PSY527 || PSY534)
PSY413 Praxe a stáže (pedagogická a školní psychologie) I. PoledňováV. Hanáčková, I. Poledňová z 0/14 (od 2 krok 2 kred) PSY411 && (PSY527 || PSY534)
PSY415 Praxe a stáže (psychologie práce) M. VaculíkM. Vaculík z 0/1/04 (od 2 krok 2 kred) PSY409 && (PSY527 || PSY534)
PSY539 Profilující praxe
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. VaculíkR. Neužilová Michalčáková, Š. Portešová, M. Vaculík z 0/14
PSY510 Diplomový seminář Z. VybíralI. Čermák, S. Gálik, S. Graf, R. Hytych, S. Ježek, L. Lacinová, P. Macek, J. Mareš, Z. Masopustová, R. Neužilová Michalčáková, I. Poledňová, V. Polišenská, Š. Portešová, J. Procházka, J. Roubal, T. Řiháček, V. Smékal, M. Světlák, A. Ševčíková, J. Širůček, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, J. Vančura, Z. Vybíral z 0/1/00

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSY408 Poradenská psychologie - jednotlivci, páry, rodiny Z. VybíralZ. Vybíral, I. Plaňava, Z. Mohaupt, T. Řiháček zk 1/1/04
PSY424 Logoterapie a existenciální analýza
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. ŠtěpánkováM. Štěpánková z 1/1/04 PSY406
PSY433 Kognitivně-behaviorální přístup J. KuricJ. Kuric zk 1/1/02 PSY406
PSY434 PCA - přístup zaměřený na člověka podle Carla Rogerse Z. VybíralHoleyšovský z 1/1/1 interaktivní skupina.3
PSY438 Psychodiagnostické praktikum R. Neužilová MichalčákováH. Cígler, M. Jabůrek, R. Neužilová Michalčáková, P. Strádalová, O. Straka zk 0/2/03 PSY448 || PSY402
PSY443 Teorie a praxe práce se skupinou J. RoubalJ. Kostínková, P. Macek, J. Roubal zk 1/14
PSY489 Praxe - navazující Z. VybíralZ. Vybíral z 1/1 bloková výuka.8 (od 2 krok 2 kred)
PSY518 Poruchy chování ve školní psychologii Š. OplatkováŠ. Oplatková zk 1/14
PSY529 Internetové poradenství Z. VybíralZ. Šilhanová, Š. Kohoutková zk 0/24
PSY530 Parent-Child Relations T. UmemuraT. Umemura zk 1/14
PST412 Psychoterapeutické techniky I R. HytychR. Hytych, Z. Mohaupt, L. Zatloukal
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/22
PST414 Vedení psychoterapeutického rozhovoru J. KostínkováJ. Kostínková z 0/22 PST408
PST436 Gestalt terapie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. RoubalJ. Roubal z 0/2/03
PST442 Psychoterapeutické sympózium
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. KostínkováJ. Kostínková, J. Roubal z 0/1/0 1 den.1
PST443 Psychoanalýza a psychoanalytická psychoterapie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
R. TelerovskýD. Holub, J. Roubal, R. Telerovský z 1/13
PST449 Psychoterapie s dětmi a dospívajícími R. HytychJ. Černý, R. Hytych, M. Valášková zk 1/14 souhlas
PST451 Expresivní terapie - workshopy J. KostínkováJ. Kostínková z 0/84
PST452 Rodinná psychoterapie v klinické praxi M. PilátM. Pilát k 0/24
PSY458 Fundamental Neuroscience R. RomanR. Roman zk 1/0/03
PSY519 Psycholog v řízení lidských zdrojů L. KoubekL. Koubek z 0/1/02
PSY541 Attachment and Family Systems L. LacinováK. Bušková z 0/0/0 4 x 3 hodiny.4

Doporučený studijní plán
 
Doporučený studijní plán: 2017 / 2018
Psychologie – magisterské studium (min. 120 ECTS), pro studenty zahajující studium v podzimním semestru.
Koncepce doporučeného studijního plánu:
 • Hlavní povinná kreditová zátěž je směřována do prvních dvou semestrů. Do prvního semestru je zařazena většina základních povinných předmětů. Do druhého semestru jsou zařazeny povinně profilující předměty. Druhý semestr je z hlediska kreditové zátěže nejnáročnější.
 • Praxe jsou umístěny do třetího semestru, protože jejich absolvování je efektivnější tehdy, má-li student patřičné znalosti, které může aplikovat.
 • Studijní program je koncipován tak, aby v posledním semestru měli studenti z povinných předmětů pouze Diplomový seminář a Profilující praxi.
 • Povinně-volitelné předměty (ECTS B) mohou studenti absolvovat kdykoliv v průběhu studia.
 
1. semestr (PS) PSY402 (5) PSY405 (5) PSY406 (5)
ECTS A: 32 kreditů PSY410 (5) PSY450 (3) PSY479 (5)
  PSY534 (2) PSY 535 (2)  
2. semestr (JS) PSY403 (5) PSY409 (5) PSY411 (5)
ECTS A: 31 kreditů PSY461 (3) PSY474 (5) PSY465 (4) nebo PST410 (4) nebo PSY407 (4)
  PSY525 (4) nebo PSY499 (4)    
3. semestr (PS) PSY412 (2) PSY413 (2) PSY415 (2)
ECTS A: 14 kreditů PSY536 (4) nebo PST404 (4) nebo PSY537 (4) PST405 (4) nebo PSY538 (4)  
4. semestr (JS) PSY539 (4) PSY510 (10)  
ECTS A: 14 kreditů      

 

Doporučený studijní plán: 2017 / 2018
Psychologie – magisterské studium (min. 120 ECTS), pro studenty zahajující studium v jarním semestru
Koncepce doporučeného studijního plánu
 • Hlavní povinná kreditová zátěž je směřována do prvních dvou semestrů. Do prvního semestru jsou zařazeny předměty týkající se aplikací psychologie včetně povinně profilujících předmětů. Nevýhodou je, že tyto předměty student zapisuje před absolvováním základních povinných předmětů, které jsou zařazeny do druhého semestru. Druhý semestr je z hlediska kreditové zátěže nejnáročnější.
 • Nevýhodou doporučeného studijního plánu je absolvování PSY403 Psychodiagnostika dětí před PSY402 Psychodiagnostika dospělých, jejímž obsahem jsou některé základní principy psychologické diagnostiky.
 • Praxe jsou umístěny do třetího semestru, protože jejich absolvování je efektivnější tehdy, má-li student patřičné znalosti, které může aplikovat.
 • Studijní program je koncipován tak, aby v posledním semestru měli studenti z povinných předmětů pouze Diplomový seminář a Profilující praxi.
 • Povinně-volitelné předměty (ECTS B) mohou studenti absolvovat kdykoliv v průběhu studia.
 
1. semestr (JS) PSY403 (5) PSY409 (5) PSY411 (5)
ECTS A: 29 kreditů PSY461 (3) PSY474 (5) PSY465 (4) nebo PSY407 (4)
  PSY535 (2)    
2. semestr (PS) PSY402 (5) PSY405 (5) PSY406 (5)
ECTS A: 38 kreditů PSY410 (5) PSY450 (3) PSY479 (5)
  PSY534 (2) PSY536 (4) nebo PST404 (4) nebo PSY537 (4) PST405 (4) nebo PSY538 (4)
3. semestr (JS) PSY412 (2) PSY413 (2) PSY415 (2)
ECTS A: 14 kreditů PSY525 (4) nebo PST404410 (4) PSY499 (4)  
4. semestr (PS) PSY539 (4) PSY510 (10)  
ECTS A: 14 kreditů      
 
Starší imatrikulační ročníky
Magisterské studium psychologie – prezenční forma
 
Podzimní semestr
ECTS A: Povinné předměty
 
Kód Název Garant P S Výst. Kr
PSY414 Praxe a stáže (manželství, rodina)[1] Pilát 0 1 zpt 4
 
Jarní semestr
ECTS A: Povinné předměty
 
Kód Název Garant P S Výst. Kr
PSY414 Praxe a stáže (manželství, rodina)[2] Pilát 0 1 zpt 4
 
 
[1] Zapsání tohoto předmětu je podmíněno absolvováním PSY527 nebo PSY 534 a absolvováním nebo souběhem PSY408.
[2] Zapsání tohoto předmětu je podmíněno absolvováním PSY527 nebo PSY534 a absolvováním nebo souběhem PSY408.

 

Další aplikace