Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Fakulta sociálních studií / Faculty of Social Studies
Studijní katalog a registrační šablony / Study catalogue and registration templates
Psychologie

Doktorské studium
Informace o studiu

 

Doktorský studijní program psychologie
 
Doktorský studijní program psychologie se realizuje ve třech studijních oborech:

  • obecná psychologie
  • vývojová psychologie
  • sociální psychologie
 
Cíl a charakteristika studia
Cílem doktorského studia je získat vědeckou kvalifikaci ve výše uvedených oborech. Studium je založeno na samostatné a tvůrčí práci doktorandů, kteří pod vedením školitelů zpracovávají disertační doktorské práce. Studium probíhá v prezenční i kombinované formě. Studenti prezenčního doktorského studia se zapojují do činnosti katedry, a to zejména participací na vědeckých a pedagogických úkolech a aktivitách dle dohody se školitelem a vedoucím katedry. Povinnou součástí studia je absolvování části studia v zahraničí formou studijního, badatelského nebo pracovního pobytu v délce nejméně tří měsíců.
 
Podmínky přijímacího řízení
Kvalifikační podmínkou je ukončené magisterské vzdělání v oboru psychologie. Výjimečně může být akceptován absolvent jiného příbuzného magisterského oboru (v tomto případě se předpokládá vyhraněné zaměření na odbornou činnost v psychologii, resp. na výzkum, který je na pomezí psychologie a dalšího vědního oboru).
Uchazeč o studium v doktorském studijním programu psychologie předloží vedle přihlášky předběžný projekt své zamýšlené disertační doktorské práce. Doporučuje se, aby téma práce a projekt konzultoval předem s předpokládaným školitelem. Tematicky musí projekt korespondovat s výzkumným zaměřením pracovišť, na kterých školení doktorandů probíhá (Katedra psychologie FSS MU, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny na FSS MU a Psychologický ústav AV ČR) a s výzkumným zájmem potenciálního školitele. Uchazeči mohou nabídnout i vlastní téma, které bude zvažováno v kontextu výše uvedených požadavků na téma.
Součástí přijímacího rozhovoru pro absolventy nepsychologických oborů a absolventy psychologie, kteří ukončili své magisterské studium před více než 5 lety, může být prověření znalostí z oboru psychologie na magisterské úrovni. Uchazeč prokazuje u přijímacího rozhovoru také adekvátní znalost angličtiny.
 
Tematické okruhy pro doktorské studium
Obecná psychologie
Struktura a dynamika osobnosti. Časová a situační stabilita osobnosti. Já (self) a identita.
Osobnost a nadání
Psychopatologie osobnosti
Kognitivní procesy
Emoce a motivace lidského jednání
Metodologické otázky psychologie
Aplikace kvalitativní a kvantitativní metodologie v psychologickém výzkumu a diagnostice
 
Vývojová psychologie
Celoživotní vývoj osobnosti, psychický a sociální vývoj v jednotlivých etapách života
Longitudinální výzkumy dětí, adolescentů a mladých dospělých
Psychopatologie ve vývoji dětí a adolescentů, koncept pozitivní vývoje
Psychický a sociální vývoj dětí a dospívajících v prostředí internetu a nových informačních a komunikačních technologií
Vývojově psychologické aspekty vzdělávání a výchovy
Aplikace mnohorozměrných statistických metod ve výzkumu psychického a sociálního vývoje
 
Sociální psychologie
Sociální kognice (percepce, atribuce, interpretace)
Já (self) v sociálním kontextu (identita, sebepojetí, sebehodnocení, seberegulace)
Postoje, stereotypy, předsudky
Meziskupinové vztahy, majorita a minoritní skupiny
Škola jako sociální prostředí, sociálně psychologické aspekty vzdělávání a výchovy
Psychologická dimenze politiky a občanské a politické participace
Kyberpsychologie, psychologie nových médií, nové komunikační technologie.
Školní prostředí a sociální vztahy
Partnerské vztahy, vztahy v rodině, výchova v rodině
Pracovní prostředí a sociální vztahy
Efektivita leadershipu
Pracovní postoje a jejich vztah k pracovnímu výkonu
 
Oborová rada doporučuje, aby uchazeč o studium v doktorském programu téma své disertace konzultoval s potenciálním školitelem před přijímacím řízením.
 
Požadavky kladené na studenty v průběhu studia
Studium je organizováno jako kreditní (ECTS). Studenti musí v průběhu studia získat nejméně 240 kreditů v povinných a povinně-volitelných předmětech. Studium je založeno individuálním přístupu, odborném zaujetí a osobním nasazení studentů. Podstatnou roli hraje komunikace a spolupráce se školitelem (a případně i konzultantem). Studenti participují v přiměřené míře na výzkumných, výukových a organizačních aktivitách školícího pracoviště.
 
Podmínky pro úspěšné ukončení studia
Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou disertační práce. Na základě úspěšné obhajoby disertační práce a složení státní doktorské zkoušky je absolventkám/absolventům přiznán akademický titul Ph.D.
 

Program studia

Studijní plán

 

Doporučený studijní plán

1. semestr

PSY001

PSY002 / PSY003/ PSY004

PSY007a

 

2. semestr

PSY015

PSY027 / PSY028

PSY007b

 

3. semestr

PSY007c

PSY027 / PSY028

PSY029

 

4. semestr

PSY007d

PSY013

PSY016

PSY030

5. semestr

PSY010

FSS900 / FSS910 / FSS990

 

 

6. semestr

PSY011

FSS900 / FSS910 / FSS990

PSY031

 

7. semestr

PSY022

PSY025

PSY032

 

8. semestr

PSY021

 

 

 

 

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
FSS900 Zahraniční výzkumný pobyt T. KatrňákI. Čermák, V. Hloušek, J. Holzer, M. Kreidl, L. Musil z 0/020 Student musí absolvovat nejméně tříměsíční zahraniční pobyt, za který musí získat nejméně 20 kreditů s využitím jednoho z předmětů FSS900, FSS910, FSS990.
FSS910 Zahraniční výjezd T. KatrňákI. Čermák, V. Hloušek, J. Holzer, M. Kreidl, H. Librová, L. Musil z 0/04 Student musí absolvovat nejméně tříměsíční zahraniční pobyt, za který musí získat nejméně 20 kreditů s využitím jednoho z předmětů FSS900, FSS910, FSS990.
FSS990 Zahraniční pracovní pobyt T. KatrňákI. Čermák, V. Hloušek, J. Holzer, M. Kreidl, H. Librová, L. Musil z 0/015 Student musí absolvovat nejméně tříměsíční zahraniční pobyt, za který musí získat nejméně 20 kreditů s využitím jednoho z předmětů FSS900, FSS910, FSS990.
PSY001 Teorie a metodologie vědy V. SmékalI. Čermák, S. Graf, V. Smékal zk 0/010
PSY002 Obecná psychologie I. ČermákS. Graf, M. Hřebíčková, P. Macek, V. Smékal, T. Urbánek zk 0/015 Z předmětů PSY002, PSY003 a PSY004 si student zvolí jeden jako předmět oborové zkoušky.
PSY003 Vývojová psychologie P. MacekM. Blatný, I. Čermák, S. Graf, L. Lacinová, P. Macek, Š. Portešová, V. Smékal zk 0/015 Z předmětů PSY002, PSY003 a PSY004 si student zvolí jeden jako předmět oborové zkoušky.
PSY004 Sociální psychologie Z. VybíralM. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, P. Macek, I. Plaňava, Z. Vybíral zk 0/015 Z předmětů PSY002, PSY003 a PSY004 si student zvolí jeden jako předmět oborové zkoušky.
PSY007a Společný seminář I I. ČermákI. Čermák, S. Graf, P. Macek z 0/02
PSY007b Společný seminář II I. ČermákS. Graf, P. Macek, V. Smékal z 0/02
PSY007c Společný seminář III I. ČermákS. Graf, P. Macek, V. Smékal z 0/02
PSY007d Společný seminář IV I. ČermákS. Graf, P. Macek, V. Smékal z 0/02
PSY008 Vystoupení na konferencích I I. ČermákF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, V. Polišenská, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral z 0/013 Student přednese odborný příspěvek nebo připraví poster pro odborný seminář, symposium či odbornou konferenci.
PSY009 Vystoupení na konferencích II I. ČermákF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, V. Polišenská, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral z 0/015 Student přednese odborný výzkumný příspěvek (přednáška, poster) pro odbornou konferenci.
PSY010 Odborná publikace I. ČermákF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, V. Polišenská, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral k 0/015 Student připraví odbornou publikaci do recenzovaného časopisu (databáze Scopus, ERIH). Za splněné lze považovat tehdy, když byla publikace přijata do recenzního řízení. Po dohodě se školitelem může být uznán výjimečně i jiný typ publikace (kapitola v kni
PSY011 Odborná publikace I. ČermákF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, V. Polišenská, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral k 0/025 Student připraví odbornou publikaci do impaktovaného časopisu. Za splněné lze považovat tehdy, když byla publikace přijata do recenzního řízení.
PSY013 Disertační práce - teoretická část A I. ČermákF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, V. Polišenská, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral k 0/020 PSY015Zapsání tohoto předmětu je podmíněno absolvováním předmětu PSY015.
PSY015 Prezentace a obhajoba disertačního projektu I. ČermákF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, V. Polišenská, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral z 0/015
PSY016 Disertační práce - výzkumná část A I. ČermákF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral k 0/020
PSY024 Disertační práce - teoretická část B I. ČermákF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, V. Polišenská, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral k 0/020
PSY025 Disertační práce - výzkumná část B I. ČermákF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, V. Polišenská, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral k 0/020
PSY027 Analýza dat – kvalitativní výzkum I. ČermákI. Čermák, L. Formánková, S. Graf, K. Nedbálková, C. Szaló, K. Zábrodská zk 0/015 souhlas
PSY028 Analýza dat – kvantitativní výzkum I. ČermákS. Graf, S. Ježek, J. Širůček z 0/015 souhlas
PSY029 Participace na výuce a výzkumu I. ČermákF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral z 0/02
PSY030 Participace na výuce a výzkumu I. ČermákF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral z 0/02
PSY031 Participace na výuce a výzkumu I. ČermákF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral z 0/02
PSY032 Participace na výuce a výzkumu I. ČermákF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral z 0/02

Povinně - volitelné předměty
 
Kredity za tyto předměty se nezapočítávají do celkového počtu 240 kreditů. Předměty s pohyblivou kreditovou hodnotou jsou volitelné s možností opakovaného zápisu. U těchto předmětů je možný opakovaný zápis pouze do maximální výše kreditů.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
FSS920 Presentation of the academic paper at the international workshop (EUSOC) T. SirovátkaT. Sirovátka z 0/0 workshop 3 days.15
PSY0039a Konzultace bakalářské/diplomové práce pod supervizí školitele I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. LacinováH. Cígler, S. Ježek, J. Roubal, T. Řiháček, Z. Vybíral
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/0/03
PSY0039b Konzultace bakalářské/diplomové práce pod supervizí školitele II L. LacinováH. Cígler, S. Ježek, J. Roubal, T. Řiháček, Z. Vybíral
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/0/03
PSY020 Pomoc při výuce I. ČermákF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, V. Polišenská, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, J. Vančura, Z. Vybíral z 0/010 (od 1 krok 1 kred)
PSY021 Příprava disertační práce I. ČermákF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, V. Polišenská, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral z 0/020 (od 5 krok 1 kred)
PSY022 Příprava publikace I. ČermákF. Baumgartner, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral z 0/015 (od 5 krok 1 kred)

Další aplikace