Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Fakulta sociálních studií / Faculty of Social Studies
Studijní katalog a registrační šablony / Study catalogue and registration templates
Bezpečnostní a strategická studia

Bakalářské prezenční studium (nepřevedení studenti)
Informace o studiu

 

Bakalářské prezenční studium
Informace o studiu

 
Bezpečnostní a strategická studia se studují na Katedře politologie FSS MU jako bakalářské prezenční studium (výhradně jako sdružené studium) a jako magisterské prezenční studium (výhradně jednooborové). Studium je kreditního typu, ECTS se získávají absolvováním jednotlivých předmětů.

Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány. Povinně volitelné předměty tvoří uzavřený blok, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS. Volitelné předměty jsou předměty vypisované na ostatních katedrách, fakultách a univerzitních ústavech MU nad rámec souboru předmětů obsažených v oboru bezpečnostní a strategická studia. Za předměty, které jsou nabízeny paralelně na více oborech, lze získat příslušné ECTS pouze jedenkrát - tedy lze je vykazovat pouze na jednom oboru, bez ohledu na to, zda je či byl druhý obor studován na FSS, na jiné fakultě MU, či na jiné VŠ.

Studium programu Bezpečnostní a strategická studia na FSS MU se řídí nejen „Studijním a zkušebním řádem MU” (viz webové stránky FSS a MU), ale i jeho fakultními upřesněními, resp. upozorněními katedry, umístěnými na její úřední desce a jejích webových stránkách.
 
Informace pro imatrikulační ročník 2019 viz níže.
 
Imatrikulační ročníky 2018 a starší
 
Stávající studující jsou dle opatření FSS MU č. 6/2019 převedeni do nových nástupnických studijních programů. Toto neplatí pro studující, kteří:

 1. jsou k datu převodu v řízení o ukončení studia,
 2. jsou zapsáni v bakalářském dvouoborovém studiu v mezifakultních kombinacích s Filozofickou fakultou, Pedagogickou fakultou a Ekonomicko-správní fakultou MU,
 3. jsou zapsáni ve dvouoborovém bakalářském studiu a k datu převodu splnili podmínky pro přístup ke státní závěrečné zkoušce alespoň na jednom z oborů a na tomto oboru i ke státní závěrečné zkoušce přistoupili.
Nepřevedení studující se řídí pravidly svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke katalogům starších imatrikulačních ročníků naleznete zde.
 
Nepřevedení studující si zapisují v rámci BSS předměty pod starými kódy ve tvaru BSSxxx, tzn. například BSS105, BSS112.
 
Od akademického roku 2019/2020 převedení studující
 
Bakalářský prezenční studijní program
Bakalářský stupeň trvá standardně 6 semestrů, což zpravidla představuje 5 semestrů vlastní výuky a šestý semestr určený pro diplomový seminář a sepsaní bakalářské práce. Katedra až na výjimky nijak předem nepodmiňuje zápis do jednotlivých povinných předmětů. Existuje nicméně přirozená a přehledná následnost všech vypsaných povinných předmětů, kterou Katedra studentům doporučuje respektovat (viz uvedené doporučené studijní plány). Studium BSS v bakalářském stupni je realizováno výhradně ve sdružené formě studia. Sdružené studium představuje kombinaci hlavního studijního plánu (maior) a vedlejšího studijního plánu (minor). BSS je možné studovat v podobě hlavního studijního plánu, nebo vedlejšího studijního plánu. Každý studijní program může obsahovat pouze jeden hlavní studijní plán. V hlavním studijním plánu studující píše svoji bakalářskou práci. K tomu, aby studující byli připuštěni k závěrečné bakalářské zkoušce, musí v rámci studijního plánu BSS získat: 
 1. 100 ECTS v případě BSS jako hlavního studijního plánu (maior),
nebo
 1. 80 ECTS v případě BSS jako vedlejšího studijního plánu (minor).
 
Studující převedení do nástupnických studijních programů si zapisují v rámci BSS předměty s novými kódy ve tvaru BSSbxxxx, např. BSSb1104. Původní kódy jsou prozatím v katalogu předmětů zachovány, ale nejsou určeny převedeným studentům.
 
Kontrolní šablony studentů BSS se větví na kombinaci POL-BSS a ostatní.
 
POL-BSS
Studenti, kteří studují kombinaci POL-BSS (bez ohledu na to, zda je BSS hlavním či vedlejším studijním plánem), absolvují povinný předmět POLb1002 Moderní politické dějiny v rámci studijního plánu politologie (pokud již nemají absolvováno jako POL116 Moderní politické dějiny, který je ekvivalentním předmětem); tyto chybějící ECTS proto nahrazují v rámci studijního plánu BSS ECTS za předměty povinně volitelné. Platí tedy pro ně, že z celkového počtu 100 nebo 80 ECTS musí získat 66 nebo 56 ECTS z povinných předmětů; tyto počty plynou z toho, zda je BSS hlavním studijním plánem, či vedlejším.
V rámci BSS jako hlavního studijního plánu si studující také zapisuje povinný předmět Diplomový seminář k bakalářské práci (10 ECTS). Tyto kredity se započítávají do objemu 66 ECTS z povinných předmětů.
hlavním studijním plánu BSS ze zbývajících 34 ECTS získává studující 31 ECTS absolvováním povinně volitelných předmětů, z toho je možno maximálně 10 ECTS získat absolvováním volitelných předmětů i mimo nabídku oboru. Zbývající 3 ECTS studující získává absolvováním minimální jazykové kompetence a tělesné výchovy. (Za minimální jazykovou kompetenci a tělesnou výchovu studující v rámci celého studia získává celkem 6 ECTS, které budou rovnoměrně rozděleny mezi hlavní a vedlejší studijní plán.)
Ve vedlejším studijním plánu BSS ze zbývajících 24 ECTS získává studující 21 ECTS absolvováním povinně volitelných předmětů a není možno je nahradit volitelnými předměty. Zbývající 3 ECTS studující získává absolvováním minimální jazykové kompetence a tělesné výchovy. (Za minimální jazykovou kompetenci a tělesnou výchovu studující v rámci celého studia získává celkem 6 ECTS, které budou rovnoměrně rozděleny mezi hlavní a vedlejší studijní plán.)
 
Studující této kombinace si také zapisují povinné metodologické kurzy BSSb1104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií a POLb1006 Jak zkoumat politiku v jednom semestru (podzim). Platí, pokud již nemají absolvovány předměty BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií a POL181 Metodologie politologie, které jsou ekvivalentními. V první polovině semestru budou mít studující těchto dvou kurzů společnou výuku. Poté se rozdělí na BSS větev a politologickou větev. Je tedy potřeba si zapsat oba kurzy najednou. Studující kombinace POL – BSS bude povinen plnit povinnosti obou kurzů a bude ukončovat oba kurzy zvlášť (získá tak 7 + 7 ECTS).    


Aby se studující imatrikulačního ročníku 2018 a starší mohli přihlásit k bakalářské zkoušce, musí mít absolvován v každém studijním plánu alespoň jeden předmět vedený v anglickém jazyce. Studující si vybírají předmět v kategorii povinných a povinně volitelných v nabídce registračních šablon daného studijního plánu.
 
Poznámka pro imatrikulační ročníky 2017 a starší: od akademického roku 2018/2019 se kurz BSS107 Bezpečnostní hrozby a rizika 21. století nahradil kurzem BSS112 (BSSb1112) Hrozby a rizika v soudobém světě. Všichni, kdo kurz BSS107 ještě neabsolvovali, si tak zapisují jen BSS112 (BSSb1112).
 
Ostatní kombinace
Pro ostatní kombinace je předmět POLb1002 (resp. POL116) povinný v rámci studijního plánu BSS. Platí tedy pro ně, že z celkového počtu 100 nebo 80 ECTS musí získat 70 nebo 60 ECTS z povinných předmětů; tyto počty plynou z toho, zda je BSS hlavním studijním plánem, či vedlejším. V rámci BSS jako hlavního studijního plánu si studující také zapisuje povinný předmět Diplomový seminář k bakalářské práci (10 ECTS). Tyto kredity se započítávají do objemu 70 ECTS z povinných předmětů.
hlavním studijním plánu BSS ze zbývajících 30 ECTS získává studující 27 ECTS absolvováním povinně volitelných předmětů, z toho je možno maximálně 10 ECTS získat absolvováním volitelných předmětů i mimo nabídku oboru. Zbývající 3 ECTS studující získává absolvováním minimální jazykové kompetence a tělesné výchovy. (Za minimální jazykovou kompetenci a tělesnou výchovu studující v rámci celého studia získává celkem 6 ECTS, které budou rovnoměrně rozděleny mezi hlavní a vedlejší studijní plán.)
Ve vedlejším studijním plánu BSS ze zbývajících 20 ECTS získává studující 17 ECTS absolvováním povinně volitelných předmětů a není možno je nahradit volitelnými předměty. Zbývající 3 ECTS studující získává absolvováním minimální jazykové kompetence a tělesné výchovy. (Za minimální jazykovou kompetenci a tělesnou výchovu studující v rámci celého studia získává celkem 6 ECTS, které budou rovnoměrně rozděleny mezi hlavní a vedlejší studijní plán.)
 
Aby se studující imatrikulačního ročníku 2018 a starší mohli přihlásit k bakalářské zkoušce, musí mít absolvován v každém studijním plánu alespoň jeden předmět vedený v anglickém jazyce. Studující si vybírají předmět v kategorii povinných a povinně volitelných v nabídce registračních šablon daného studijního plánu.
 
Poznámka pro imatrikulační ročníky 2017 a starší: od akademického roku 2018/2019 se kurz BSS107 Bezpečnostní hrozby a rizika 21. století nahradil kurzem BSS112 (BSSb1112) Hrozby a rizika v soudobém světě. Všichni, kdo kurz BSS107 ještě neabsolvovali, si tak zapisují jen BSS112 (BSSb1112).
 
Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je dále doložení univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa bakalářského studia; blíže viz kapitola Minimální jazyková kompetence.

Bakalářské studium je zakončeno bakalářskou zkouškou, kterou je obvyklé absolvovat na závěr šestého semestru studia. Po jejím složení získají studenti akademický titul bakalář. Její součástí je obhajoba bakalářské diplomové práce, pokud si student zvolí bezpečnostní a strategická studia jako hlavní studijní plán. Požadavky na bakalářskou práci a její obhajobu jsou určeny zvláštním předpisem. Výběr oboru, na kterém je psána bakalářská práce, není z hlediska katedry určující při volbě oboru magisterského. Vlastní bakalářské zkouška má dvě části: (1) Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií, (2) Bezpečnostní politika, které koncentrují obsah povinných předmětů bakalářského stupně.
 
Imatrikulační ročník 2019
 
Bakalářský prezenční studijní program
Studující si registrují pouze předměty ve tvaru obsahujícím 4 čísla v kódu, např. BSSb1101. Tříčíselné tvary kódu jsou pouze pro starší ročníky.

Bakalářský stupeň trvá standardně 6 semestrů, což zpravidla představuje 5 semestrů vlastní výuky a šestý semestr určený pro diplomový seminář a sepsaní bakalářské práce. Katedra až na výjimky nijak předem nepodmiňuje zápis do jednotlivých povinných předmětů. Existuje nicméně přirozená a přehledná následnost všech vypsaných povinných předmětů, kterou Katedra studentům doporučuje respektovat (viz uvedené doporučené studijní plány). Studium BSS v bakalářském stupni je realizováno výhradně ve sdružené formě studia. Sdružené studium představuje kombinaci hlavního studijního plánu (maior) a vedlejšího studijního plánu (minor). BSS je možné studovat v podobě hlavního studijního plánu, nebo vedlejšího studijního plánu. Každý studijní program může obsahovat pouze jeden hlavní studijní plán. V hlavním studijním plánu studující píše svoji bakalářskou práci. K tomu, aby studující byli připuštěni k závěrečné bakalářské zkoušce, musí v rámci studijního plánu BSS získat: 
 1. 120 ECTS v případě BSS jako hlavního studijního plánu (maior),
nebo
 1. 60 ECTS v případě BSS jako vedlejšího studijního plánu (minor).
Kontrolní šablony studentů BSS se větví na kombinaci POL-BSS a ostatní.
 
POL-BSS
Studenti, kteří studují kombinaci POL-BSS (bez ohledu na to, zda je BSS hlavním či vedlejším studijním plánem), absolvují povinný předmět POLb1002 Moderní politické dějiny v rámci studijního plánu politologie; tyto chybějící ECTS proto nahrazují v rámci studijního plánu BSS ECTS za předměty povinně volitelné. Platí tedy pro ně, že z celkového počtu 120 nebo 60 ECTS musí získat 66 nebo 56 ECTS z povinných předmětů; tyto počty plynou z toho, zda je BSS hlavním studijním plánem, či vedlejším.
V rámci BSS jako hlavního studijního plánu si studující také zapisuje povinný předmět Diplomový seminář k bakalářské práci (10 ECTS). Tyto kredity se započítávají do objemu 66 ECTS z povinných předmětů.
hlavním studijním plánu BSS je kreditová struktura následující:
 • Studující celkem získává 120 ECTS.
 • 66 ECTS je za absolvování povinných předmětů studijního plánu BSS.
 • 15 ECTS je za absolvování předmětů povinného univerzitního základu, do něhož patří minimální jazyková kompetence a tělesná výchova. Zbývající kredity univerzitního základu studující získává absolvováním volitelných předmětů mimo nabídku oboru.
 • 39 ECTS je za absolvování povinně volitelných předmětů studijního plánu BSS, z toho je možno maximálně 5 ECTS získat absolvováním volitelných předmětů i mimo nabídku oboru (a nad rámec ECTS univerzitního základu).
 
Ve vedlejším studijním plánu BSS je kreditová struktura následující:
 • Studující celkem získává 60 kreditů.
 • 56 ECTS je za absolvování povinných předmětů studijního plánu BSS.
 • 4 ECTS jsou za absolvování povinně volitelných předmětů studijního plánu BSS.
 
Studující této kombinace si také zapisují povinné metodologické kurzy BSSb1104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií a POLb1006 Jak zkoumat politiku v jednom semestru (podzim). V první polovině semestru budou mít studující těchto dvou kurzů společnou výuku. Poté se rozdělí na BSS větev a politologickou větev. Je tedy potřeba si zapsat oba kurzy najednou. Studující kombinace POL – BSS bude povinen plnit povinnosti obou kurzů a bude ukončovat oba kurzy zvlášť (získá tak 7 + 7 ECTS).    

Aby se studující mohli přihlásit k bakalářské zkoušce, musí mít absolvovány minimálně dva předměty vedené v anglickém jazyce v rámci hlavního studijního plánu ve studijním programu. U vedlejšího studijního plánu tato povinnost není zavedena. Studující si vybírají předmět v kategorii povinných a povinně volitelných v nabídce registračních šablon daného studijního programu. V případě mezifakultního studia se tato podmínka uplatňuje na studijní plány, které jsou studovány na FSS. Na studijní plány studované mimo FSS se uplatňují podmínky dané fakulty.
 
Ostatní kombinace
Pro ostatní kombinace je předmět POLb1002 povinný v rámci studijního plánu BSS. Platí tedy pro ně, že z celkového počtu 120 nebo 60 ECTS musí získat 70 nebo 60 ECTS z povinných předmětů; tyto počty plynou z toho, zda je BSS hlavním studijním plánem, či vedlejším.
V rámci BSS jako hlavního studijního plánu si studující také zapisuje povinný předmět Diplomový seminář k bakalářské práci (10 ECTS). Tyto kredity se započítávají do objemu 70 ECTS z povinných předmětů.
 
hlavním studijním plánu BSS je kreditová struktura následující:
 • Studující celkem získává 120 ECTS.
 • 70 ECTS je za absolvování povinných předmětů studijního plánu BSS.
 • 15 ECTS je za absolvování předmětů povinného univerzitního základu, do něhož patří minimální jazyková kompetence a tělesná výchova. Zbývající kredity univerzitního základu studující získává absolvováním volitelných předmětů mimo nabídku oboru.
 • 35 ECTS je za absolvování povinně volitelných předmětů studijního plánu BSS, z toho je možno maximálně 5 ECTS získat absolvováním volitelných předmětů i mimo nabídku oboru (a nad rámec ECTS univerzitního základu).
 
Ve vedlejším studijním plánu BSS je kreditová struktura následující:
 • Studující celkem získává 60 kreditů.
 • Těchto 60 ECTS je za absolvování povinných předmětů studijního plánu BSS.

Aby se studující mohli přihlásit k bakalářské zkoušce, musí mít absolvovány minimálně dva předměty vedené v anglickém jazyce v rámci hlavního studijního plánu ve studijním programu. U vedlejšího studijního plánu tato povinnost není zavedena. Studující si vybírají předmět v kategorii povinných a povinně volitelných v nabídce registračních šablon daného studijního programu. V případě mezifakultního studia se tato podmínka uplatňuje na studijní plány, které jsou studovány na FSS. Na studijní plány studované mimo FSS se uplatňují podmínky dané fakulty.
 
Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je dále doložení univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa bakalářského studia; blíže viz kapitola Minimální jazyková kompetence.

Bakalářské studium je zakončeno bakalářskou zkouškou, kterou je obvyklé absolvovat na závěr šestého semestru studia. Po jejím složení získají studenti akademický titul bakalář. Její součástí je obhajoba bakalářské diplomové práce, pokud si student zvolí bezpečnostní a strategická studia jako hlavní studijní plán. Požadavky na bakalářskou práci a její obhajobu jsou určeny zvláštním předpisem. Výběr oboru, na kterém je psána bakalářská práce, není z hlediska katedry určující při volbě oboru magisterského. Vlastní bakalářské zkouška má dvě části: (1) Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií, (2) Bezpečnostní politika, které koncentrují obsah povinných předmětů bakalářského stupně.
 
Minimální jazyková kompetence
Celouniverzitní tělesná výchova
Informace o katedře politologie
Vysvětlení prerekvizit
Studijní předměty ve formě CŽV jsou nabízeny prostřednictvím Obchodního centra MU. Blíže na: http://is.muni.cz/obchod/ v sekci Fakulta sociálních studií. Týká se předmětu BSS190, BSS191, BSS192, BSS193.


Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BSS101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií M. MarešJ. Smolík zk 1/16
BSS102 Dějiny vojenství a bezpečnosti M. MarešM. Mareš, J. Šedo zk 2/05
BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií M. MarešR. Chytilek, J. Smolík, P. Spáč zk 1/1/07
BSS105 Mezinárodní bezpečnostní politika M. MarešM. Mareš, P. Mlejnková zk 1/17
BSS108 Diplomový seminář k bakalářské práci M. MarešS. Balík, M. Bastl, O. Císař, R. Chytilek, J. Kraus, M. Mareš, P. Martinovský, P. Mlejnková, J. Smolík, V. Stojarová, T. Šmíd z 0/0/26
BSS112 Hrozby a rizika v soudobém světě
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
T. ŠmídJ. Kraus, T. Šmíd zk 1/1/07 !BSSb1112 && !NOW(BSSb1112) && !NOW(BSS107) && !BSS107
POL116 Moderní politické dějiny S. BalíkL. Kopeček, T. Šmíd zk 2/0/04

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BSS150 Terorismus M. MarešM. Mareš, T. Šmíd zk 1/16
BSS152 Kybernetická válka M. MarešJ. Kraus zk 2/04
BSS153 Integrovaný záchranný systém v ČR
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. MarešJ. Morávek zk 1/1/04 !BSSb1153 && !NOW(BSSb1153)
BSS157 Vojenská politika M. MarešL. Dyčka, J. Kraus zk 0/26
BSS164 Bezpečnostní aspekty nové religiozity M. MarešM. Mareš, P. Mlejnková zk 1/14
BSS166 Kriminální politika M. MarešV. Divišová, P. Kupka zk 0/26
BSS169 Etnické konflikty I. M. MarešT. Šmíd zk 1/16
BSS171 Strategické hry a simulace
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. DrmolaJ. Drmola zk 0/2/04 !BSSb1171 && !NOW(BSSb1171) && BSS110
BSS182 International nationalism M. MarešP. Mlejnková zk 1/15
BSS183 Letní/zimní škola
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. MarešP. Mlejnková z 0/2/02 !BSSb1183 && !NOW(BSSb1183) && FAKULTA(FSS) || FAKULTA(sci)
BSS184 Bezpečnostní stáž
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. MarešP. Mlejnková z 0/2/02 !BSSb1184 && !NOW(BSSb1184) && FAKULTA(FSS) || FAKULTA(sci)
BSS188 Cultural Security
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. BartoszewiczM. Bartoszewicz zk 1/1/06 !BSSb1188 && !NOW(BSSb1188)
FSS100 Zahraniční studijní pobyt
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
T. KatrňákR. Burgr, N. Johanisová, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Pšeja, Z. Scott, V. Shmidt, P. Suchý z 0/015
FSS110 Zahraniční výjezd T. KatrňákM. Čevelíček, M. Jenčková, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Suchý, Z. Ulčák z 0/0/04
FSS120 Informační minimum
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. PitrováD. Čerňová, M. Krčál, D. Mazancová z 1/11 typ_studia(B) && !ENS267 && !HEN620 && !MVZ221 && !PSY278 && !SOC579 && !SPR155 && !SPR731 && !ZUR163 && !ZUR443 && !SOC190 && !ZUR783 && !NOWANY(ENS267, HEN620, MVZ221, PSY278, SOC579, SPR155, SPR731, ZUR163, ZUR443, SOC190, ZUR783)
MVZ157 Malé evropské státy v současné světové politice P. SuchýM. Kořan zk 1/1/04
POL284 Úvod do problematiky psaní odborného textu S. BalíkM. Doleček, V. Havlík, I. Jarabinský, A. Lukáčová zk 0/2/04 !POL104
POL378 Interactive Workshop: Challenging Propaganda
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
S. BalíkM. Gregor, P. Mlejnková z 1/1/06 souhlas

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BSS190 Politický extremismus a radikalismus v ČR M. MarešV. Divišová, J. Smolík zk 2/05

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BSS103 Bezpečnostní politika ČR M. MarešM. Mareš, P. Mlejnková zk 1/15
BSS106 Krizový management M. MarešM. Mareš, P. Mlejnková zk 1/16
BSS108 Diplomový seminář k bakalářské práci M. MarešS. Balík, M. Bastl, O. Císař, R. Chytilek, J. Kraus, M. Mareš, P. Martinovský, P. Mlejnková, J. Smolík, V. Stojarová, T. Šmíd z 0/0/26
BSS110 Strategické myšlení M. MarešJ. Kraus zk 2/05
BSS111 Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. MarešM. Mareš, P. Mlejnková zk 2/0/06 !BSSb1111 && !NOW(BSSb1111)

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BSS151 Zbrojní politika
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. MarešL. Dyčka, J. Kraus zk 1/16
BSS155 Guerilla
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. MarešM. Mareš zk 1/15
BSS156 Organizovaný zločin M. MarešT. Šmíd zk 1/16
BSS158 Proliferace ZHN M. MarešM. Mareš zk 1/15
BSS161 Right-wing extremism M. MarešP. Mlejnková zk 1/16
BSS162 Zpravodajské služby v demokracii
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. MarešP. Zeman zk 1/16 BSS154
BSS163 Konflikty o suroviny M. MarešJ. Kraus, T. Šmíd zk 1/16
BSS165 Islámský radikalismus M. MarešJ. Kraus, M. Murad zk 0/26
BSS173 Kapitoly z dějin strategie a strategického myšlení M. MarešJ. Šedo zk 1/15
BSS177 Environmentální bezpečnost M. MarešP. Martinovský zk 1/14
BSS183 Letní/zimní škola
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. MarešP. Mlejnková z 0/2/02 !BSSb1183 && !NOW(BSSb1183) && FAKULTA(FSS) || FAKULTA(sci)
BSS184 Bezpečnostní stáž
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. MarešP. Mlejnková z 0/2/02 !BSSb1184 && !NOW(BSSb1184) && FAKULTA(FSS) || FAKULTA(sci)
BSS185 United States Foreign and Security Policy
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. MarešS. Foerster, L. Hrbková zk 1/1/08 !BSSb1185 && !NOW(BSSb1185)
BSS186 NATO and European Security
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. MarešS. Foerster, L. Hrbková, M. Pink zk 1/1/08 !BSSb1186 && !NOW(BSSb1186)
BSS187 America's Changing Global Role
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. MarešS. Foerster, L. Hrbková zk 1/1/08 !BSSb1187 && !NOW(BSSb1187)
BSS193 Ochrana obyvatelstva
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. MarešMenšík zk 1/15
BSS194 Unintentional and natural threats to security
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. DrmolaJ. Drmola zk 1/1/05 !BSSb1194 && !NOW(BSSb1194)
BSS195 Bezpečnostní management v praxi: objektová bezpečnost
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. MarešM. Kučera zk 1/1/05 !BSSb1195 && !NOW(BSSb1195)
BSSb1151 Zbrojní politika J. KrausJ. Kraus, T. Zwiefelhofer zk 0/2/06 !BSS151 && !NOW(BSS151)
BSSb1155 Guerilla M. MarešM. Mareš zk 1/1/05 !BSS155 && !NOW(BSS155)
BSSb1156 Organizovaný zločin A. PinkováA. Pinková zk 1/1/06 !BSS156 && !NOW(BSS156)
BSSb1158 Proliferace ZHN M. MarešJ. Drmola, M. Mareš zk 1/1/05 !BSS158 && !NOW(BSS158)
BSSb1161 Right-wing extremism M. MarešP. Mlejnková zk 1/1/06 !BSS161 && !NOW(BSS161)
BSSb1162 Zpravodajské služby v demokracii
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. MarešP. Zeman zk 1/16 !BSS162 && !NOW(BSS162) && BSS154 && BSSb1154
BSSb1165 Islámský radikalismus J. KrausM. Dolejší, J. Kraus zk 0/2/06 !BSS165 && !NOW(BSS165)
BSSb1173 Kapitoly z dějin strategie a strategického myšlení J. ŠedoJ. Šedo zk 1/1/05 !BSS173 && !NOW(BSS173)
BSSb1177 Environmentální bezpečnost
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. MarešP. Martinovský zk 1/14 !BSS177 && !NOW(BSS177)
BSSb1183 Letní/zimní škola M. MarešP. Mlejnková z 0/2/02 !BSS183 && !NOW(BSS183) && FAKULTA(FSS) || FAKULTA(sci)
BSSb1184 Bezpečnostní stáž M. MarešP. Mlejnková z 0/2/02 !BSS184 && !NOW(BSS184) && FAKULTA(FSS) || FAKULTA(sci)
BSSb1185 United States Foreign and Security Policy
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. MarešS. Foerster, L. Hrbková zk 1/1/08 !BSS185 && !NOW(BSS185)
BSSb1186 NATO and European Security
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. MarešS. Foerster, L. Hrbková, M. Pink zk 1/1/08 !BSS186 && !NOW(BSS186)
BSSb1187 America's Changing Global Role
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. MarešS. Foerster, L. Hrbková zk 1/1/08 !BSS187 && !NOW(BSS187)
BSSb1193 Ochrana obyvatelstva M. MarešD. Vičar zk 1/1/05 !BSS193 && !NOW(BSS193)
BSSb1194 Unintentional and natural threats to security M. MarešJ. Drmola zk 1/1/05 !BSS194 && !NOW(BSS194)
BSSb1195 Bezpečnostní management v praxi: objektová bezpečnost M. MarešM. Kučera zk 1/1/05 !BSS195 && !NOW(BSS195)
ENS109 Právo a environmentální problémy B. BinkaV. Zahumenská zk 0/2/04
ENS257 Environmentální právo v praxi veřejné správy B. BinkaV. Zahumenská z 1/1/03 ENS109
ENS260 Projektový management B. BinkaJ. Tůša z 2/04
ENS268 Environmentální organizace v ČR B. BinkaB. Binka zk 2/03
FSS100 Zahraniční studijní pobyt
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
T. KatrňákR. Burgr, N. Johanisová, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Pšeja, Z. Scott, V. Shmidt, P. Suchý z 0/015
FSS110 Zahraniční výjezd T. KatrňákM. Čevelíček, M. Jenčková, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Suchý, Z. Ulčák z 0/0/04
FSS120 Informační minimum
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. PitrováD. Čerňová, M. Krčál, D. Mazancová z 1/11 typ_studia(B) && !ENS267 && !HEN620 && !MVZ221 && !PSY278 && !SOC579 && !SPR155 && !SPR731 && !ZUR163 && !ZUR443 && !SOC190 && !ZUR783 && !NOWANY(ENS267, HEN620, MVZ221, PSY278, SOC579, SPR155, SPR731, ZUR163, ZUR443, SOC190, ZUR783)
FSSb1110 Zahraniční výjezd P. SuchýM. Čevelíček, M. Pink, B. Plasová, P. Suchý, C. Szaló, M. Tkaczyk, Z. Ulčák z 0/0/04
POL150 Slovak Politics S. BalíkP. Spáč, J. Zagrapan zk 1/1/04
POL361 National security in regional perspective: case study of Russia S. BalíkL. Kuliabina z 1/1/03

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BSS167 Náboženský radikalismus
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. MarešM. Čejka zk 1/13
BSS191 Soudobé ozbrojené konflikty M. MarešT. Šmíd zk 2/05

Doporučený studijní plán
 

Doporučený studijní plán pro prezenční bakalářské studium
Strategie volby předmětů, která vychází z platných studijních předpisů (především Studijního a zkušebního řádu MU), má pomoci studentům a studentkám při volbě maximálně efektivního postupu při jejich studiu. Soustřeďuje se přitom především na „technologii” získávání kreditů z povinných předmětů. Vzhledem k modelu povinných předmětů prezenčního bakalářského studia BSS je situace velmi přehledná, neboť s výjimkou dvou prvních semestrů semestru je pro každý z následujících semestrů doporučen vždy jediný povinný předmět, a to s logickou návazností. Vzhledem k šíři nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů a individuálním preferencím studentů a studentek není podrobněji rozpracováno sestavení plánu pro povinně volitelné předměty. Je rovněž nutné sledovat podmínky pro vstup do jednotlivých předmětů přímo v Informačním systému MU a povinností při zápisu do semestrů dle zmiňovaného studijního řádu MU.

Strategie všech studentů dvouoborového studia směřuje k zisku 90 kreditů nutných k dosažení oprávnění k zápisu k bakalářské státní zkoušce.

Katedra doporučuje studentům a studentkám, aby od začátku studia zapracovali do svých individuálních studijních strategií i povinnost týkající se nutnosti získat ECTS za tělesnou výchovu, tj. v případě dvouoborového studia, jímž jsou BSS, po jednom kreditu na každém oboru. Pro plynulý průběh studia doporučujeme, aby si studenti a studentky tuto povinnost splnili v průběhu prvních dvou semestrů. Dobré je rovněž nepodcenit povinnost absolvovat alespoň jeden předmět v anglickém jazyce – pro splnění této povinnosti považujeme za ideální druhý ročník studia. Pro všechny studenty a studentky platí povinnost doložit minimální jazykovou kompetenci pro absolventa/absolventku bakalářského studia. Katedra doporučuje splnit si tuto povinnost (příp. doložit její ekvivalent) v prvním roce studia.

 

Semestr

A + B,C

Povinné předměty

Povinně volitelné,

volitelné předměty

1. SEMESTR

18+0 ECTS

BSS 101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií

BSS 102 Dějiny vojenství 

BSS 112 Hrozby a rizika v soudobém světě

Tělesná výchova

 

2. SEMESTR

9+11 ECTS

BSS 103 Bezpečnostní politika ČR

BSS 111 Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby

Minimální jazyková kompetence

2 povinně volitelné předměty

3. SEMESTR

18+0-5 ECTS

BSS 105 International Security Policy

BSS 104 Metodologie BSS

POL 116 Moderní politické dějiny

0 - 1 povinně volitelný (případně volitelný) předmět

4. SEMESTR

11+11 ECTS

BSS 106 Krizový management

BSS 110 Strategické myšlení

2 povinně volitelné (případně volitelné) předměty

5. SEMESTR

0+16 ECTS

(V tomto semestru je vhodný výjezd do zahraničí, pokud je studujícím plánován)

3 povinně volitelné (případně volitelné) předměty

6. SEMESTR

6 ECTS

Diplomový seminář

 


V případě potíží doporučujeme studentkám a studentům poradit se s Mgr. Drmolou jako konzultantem pro studium BSS.