Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Fakulta sociálních studií / Faculty of Social Studies
Studijní katalog a registrační šablony / Study catalogue and registration templates
Politologie

Magisterské navazující studium - převedení studenti
Informace o studiu

 

Magisterský stupeň trvá standardně 4 semestry, což zpravidla představuje 3 semestry vlastní výuky, čtvrtý semestr je určen pro sepsání diplomové práce. Studium je organizováno jako kreditní. V průběhu studia je pořadí zápisu předmětů libovolné.

Aby se studenti a studentky imatrikulačního ročníku 2018/19 a starších imatrikulačních ročníků platí, že aby se mohli přihlásit k magisterské státní zkoušce, musí během studia získat celkem 120 kreditů (ECTS); z tohoto počtu pak 47 ECTS za absolvování povinných předmětů. Ze zbývajících 73 ECTS (viz pozn. níže), potřebných k dosažení celkového počtu 120 ECTS, je možno nejvíce 8 ECTS získat absolvováním volitelných předmětů. Zbývajících 57 ECTS je třeba získat za absolvování povinně volitelných předmětů, které jsou nabízeny katedrou politologie. Dále musí mít studenti splněn celouniverzitní požadavek absolvování minimální jazykové kompetence. Kredity získané za absolvování minimální jazykové kompetence (4 ECTS) jsou přitom započteny do celkového počtu 120 ECTS.
Poznámka: Potřebný počet kreditů za povinně volitelné předměty se může lišit vzhledem k menším změnám v kreditové hodnotě povinných předmětů. Počet kreditů za povinně volitelné předměty lze určit jako dopočet do 120 kreditů za povinné předměty vč. Diplomového semináře, 4 kreditů za jazyk a 8 kreditů za ostatní volitelné předměty.
Výše uvedený údaj odpovídá situaci, kdy byl získán nejmenší možný počet kreditů za povinné předměty.

Aby se student/ka imatrikulačního ročníku 2018/2019 mohl/a přihlásit k magisterské zkoušce, musí mít též absolvován alespoň jeden předmět vedený v anglickém jazyceStudenti si vybírají předmět v kategorii povinných a povinně volitelných v nabídce registračních šablon daného oboru.

V rámci magisterského studijního programu politologie mají studentky/studenti možnost (nikoli povinnost) se profilovat. Od roku 2019/2020 jsou nabízeny dvě profilace: Česká politika a aktuální politické výzvy (zaměřuje se na analýzu aktuálních politických problémů (nejen) v moderní české politice) a  Demokratizace a lidská práva (připravuje experty v oblasti výzkumu demokracie, demokratizace a lidských práv). Do konce akademického roku 2019/2020 je možné ukončit studium s profilací dle pravidel platných v minulých akademických letech. Jedná se o úžeji zaměřenou profilaci Česká politika, profilaci Demokratizace a lidská práva (s mírně odlišným složením profilačních předmětů, než je platné od akademického roku 2019/2020) a profilaci Volební studia a politický marketing (zaměřuje se na všestrannou analýzu voleb a volebního procesu, připravuje experty, kteří porozumí volebnímu inženýrství a budou schopni podílet se na přípravě politických kampaní nebo poskytovat poradenské a analytické služby /nejen/ pro politické strany či státní správu; tato profilace je do budoucna nahrazena stejnojmennou specializací).

K absolvování kterékoli z profilací jsou (kromě obecných podmínek přístupu k magisterské státní závěrečné zkoušce) stanoveny dvě podmínky:

a) absolvování všech předmětů v rámci profilace,
b) 
úspěšná obhajoba diplomové práce, která bude obsahově spadat do rámce dané profilace.

Předměty jednotlivých profilací (aktuální nabídka, v závorce jsou uvedeny staré kódy profilačních předmětů):

Česká politika a aktuální politické výzvy

Podzimní semestr:

POLn4052 (POL596) Zrod české polistopadové politiky
POLn4053 (BSS465) Politická korupce (
Political Corruption, Clientelism and Nepotism)

Jarní semestr:

POLn4056 (POL495) Analýza policy
POLn4057 Radicalisation of Politics in Central Europe


Demokratizace a lidská práva

Podzimní semestr:

POLn4050 (POL501) Nedemokratické režimy
POLn4051 (POL604) Liberal Democracy in Times of Crisis

Jarní semestr:

POLn4054 (POL506) Lidsko-právní studia
POLn4055 (POL507) Obsah lidských práv v komparativním pohledu

 

Studenti se profilovat nemusív takovém případě se uplatňují výše uvedené podmínky pro přistoupení k magisterské závěrečné zkoušce.  Je tedy možné absolvovat předměty napříč profilacemi. Je dokonce možné, aby student zahájil studium s tím, že se chce profilovat a od svého záměru ustoupil v průběhu studia či dokonce až před psaním diplomové práce; to vše bez jakýchkoli důsledků pro ukončení studia.

Doplňující informace k profilacím. které je možné ukončit nejpozději v červnu 2020: uvedeny předměty, jejichž absolvování je podmínkou úspěšného uzavření těchto profilací (v závorce se starým kódem). I u těchto profilací je podmínkou úspěšné ukončení čtyř uvedených předmětů a obhájení diplomové práce, která spadá do oblasti související s předmětem profilace.


Česká politika

Podzimní semestr:

POLn4006 (POL417) Tradice české politiky
POLn4052 (POL596) Zrod české polistopadové politiky

Jarní semestr:

POLn4056 (POL495) Analýza policy
POL407 Zájmové skupiny (předmět již není vypisován, profilaci ve starém formátu je možné ukončit jen v případě, že jste jej již absolvovali; v opačném případě doporučujeme pozornosti výše uvedenou novou profilaci Česká politika a aktuální politické výzvy)

Demokratizace a lidská práva

Podzimní semestr:

POLn4050 (POL501) Nedemokratické režimy
POLn4005 (POL502) Teorie demokratizace

Jarní semestr:

POLn4054 (POL506) Lidsko-právní studia
POLn4055 (POL507) Obsah lidských práv v komparativním pohledu


Volební studia a politický marketing

Podzimní semestr:

POLn6000 (POL485) Volební studia
POL505 Teorie a koncepty politického marketingu, nově POLn6001 Politický marketing a marketingové průzkumy

Jarní semestr:

POLn6002 (POL509) Prostorová analýza voleb
POL510 Volební kampaně, nově POLn6003 Vybrané aspekty volebních kampaní

 

Studenti se řídí pravidly svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke katalogům starších imatrikulačních ročníků naleznete zde.

Minimální jazyková kompetence
Informace o katedře politologie
Vysvětlení prerekvizit

 

 


Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
POLn4000 Analýza české politiky a ekonomiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. KopečekV. Havlík, L. Kopeček zk 0/2/07 !POL402 && !NOW(POL402)
POLn4002 Srovnávací analýza politiky M. RybářM. Rybář zk 2/0/08 !POL401 && !NOW(POL401)
POLn4007 Diplomový seminář L. KopečekS. Balík, J. Baroš, O. Eibl, M. Gregor, V. Havlík, J. Holzer, L. Hrbková, R. Chytilek, L. Kopeček, M. Mareš, M. Pink, A. Pinková, M. Rybář, P. Spáč, V. Stojarová, J. Šedo, P. Voda z 0/0/021 !POL463 && !NOW(POL463)
POLn4001 Kvantitativní přístupy v politologii
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. PinkM. Pink, P. Spáč, P. Voda zk 1/1/07 !POL593 && !NOW(POL593)

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BSS450 Militantní demokracie M. MarešM. Mareš, Š. Výborný zk 1/17
BSS460 Propaganda M. MarešP. Mlejnková, A. Shavit zk 1/17
BSS489 Modelování a simulace komplexních systémů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. DrmolaJ. Drmola zk 1/1/06
EVSn5045 Politika a společnost v Evropě: analýzy a interpretace
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. FialaP. Fiala z 0/2/06 !EVS445 && !NOW(EVS445)
FSSn4410 Zahraniční výjezd A. SouralováM. Čevelíček, M. Pink, B. Plasová, A. Souralová, P. Suchý, C. Szaló, M. Tkaczyk, Z. Ulčák z 0/0/04
POLn4101 Didaktika politologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. KopečekD. Houbal zk 1/1/06 !POL411 && !NOW(POL411)
POLn4104 Soudobá demokratická teorie: čtecí seminář
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. DufekP. Dufek zk 0/2/06 !POL608 && !NOW(POL608)
POLn6000 Volební studia
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
R. ChytilekR. Chytilek, J. Šedo zk 1/1/07 !POL485 && !NOW(POL485)
HEN670 Framework for Sustainability
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
B. BinkaB. Fath zk 1/1/010
POLn4005 Teorie a praxe demokratizace
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. HolzerJ. Holzer, L. Homolková, J. Syrovátka, P. Taufar zk 2/0/07 !POL502 && !NOW(POL502)
POLn4006 Tradice české politiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
S. BalíkS. Balík zk 1/1/07 !POL417 && !NOW(POL417)
POLn4050 Nedemokratické režimy
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. HolzerJ. Holzer zk 2/0/07 !POL501 && !NOW(POL501)
POLn4102 Politické postoje a veřejné mínění
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. HrbkováV. Dostálová, L. Hrbková, P. Voda zk 1/1/04 !POL504 && !NOW(POL504)
POLn6001 Politický marketing a marketingové průzkumy
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
O. EiblO. Eibl zk 1/1/07 !POL505 && !NOW(POL505)
POLn6011 Data a volby
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. PinkP. Dvořák, M. Pink, P. Spáč, P. Voda z 1/1/03 (typ_studia(N))
POLn6012 Moderní informační technologie v sociálních vědách R. ChytilekM. Tóth z 0/2/05
POLn6019 Text and Content Analysis
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
O. EiblAllen z 1/1/04
POLn4053 Politická korupce
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. PinkováA. Pinková zk 1/1/05 !NOW(BSS465) && !BSS465 && !NOW(POL618) && !POL618
POLn4058 Kritické myšlení a věci veřejné
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. BarošJ. Baroš, J. Kokešová zk 0/2/05
POLn4100 Pracovní stáž O. EiblO. Eibl z 0/0/21
POLn4052 Zrod české polistopadové politiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. KopečekL. Kopeček zk 0/2/07 !POL596 && !NOW(POL596)
POLn4051 Liberal Democracy in Times of Crisis
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. BarošJ. Baroš zk 1/1/06 !POL604 && !NOW(POL604)

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
POLn4004 Koncepty v moderní politické filosofii J. BarošJ. Baroš, S. Bláhová zk 1/1/07
POLn4007 Diplomový seminář L. KopečekS. Balík, J. Baroš, O. Eibl, M. Gregor, V. Havlík, J. Holzer, L. Hrbková, R. Chytilek, L. Kopeček, M. Mareš, M. Pink, A. Pinková, M. Rybář, P. Spáč, V. Stojarová, J. Šedo, P. Voda z 0/0/021 !POL463 && !NOW(POL463)
POLn4002 Srovnávací analýza politiky M. RybářM. Rybář zk 2/0/08 !POL401 && !NOW(POL401)
POLn4003 Výzkumná metodologie R. ChytilekR. Chytilek, P. Voda zk 1/1/06

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BSS474 Islamic Political Thought
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. KrausJ. Kraus zk 1/16 !BSSn4474 && !NOW(BSSn4474) && typ_studia(N)
BSS475 History of Strategy and Security
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. PinkM. Pink, J. Šedo z 1/1/03 !BSSn4475 && !NOW(BSSn4475) && souhlas
BSSn4474 Islamic Political Thought J. KrausJ. Kraus zk 1/1/06 !BSS474 && !NOW(BSS474) && typ_studia(N)
BSSn4496 European perspectives: framing the Old Continent’s place and role in the contemporary world
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. MlejnkováA. Balazs zk 1/1/06
EVS440 Vzdělávací a výzkumná politika M. PitrováP. Fiala zk 1/1/06
FSS400 Zahraniční studijní pobyt
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
T. KatrňákT. Katrňák, J. Macek, M. Pink, Z. Scott, V. Shmidt, P. Suchý, N. Vlašín Johanisová z 0/015
FSS410 Zahraniční výjezd T. KatrňákM. Čevelíček, M. Jenčková, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Suchý, Z. Ulčák z 0/0/04
POLn6013 Simulace volebních kampaní O. EiblO. Eibl, M. Gregor z 1/1/06
POLn4056 Analýza policy L. KopečekO. Krutílek zk 0/2/07
FSSn4501 Environmental Management Systems
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. SuchýAyalon z 0/0/03
MVZn5005 Managing Projects in an International Context
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. ChovančíkJ. Honková, T. MacRae zk 1/2/07 !MVZ505 && !NOW(MVZ505)
POLb1142 U.S. Politics & America’s Changing Global Role M. PinkS. Foerster zk 1/1/05
POLn4054 Teorie a praxe lidských práv
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. BarošJ. Baroš zk 2/0/07
POLn4055 Lidská práva v politické a soudní praxi
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. HolzerĽ. Majerčík zk 2/0/07
POLn4111 U.S. Politics & America’s Changing Global Role M. PinkS. Foerster zk 1/1/05 !POLb1142 && !NOW(POLb1142)
POLn6002 Prostorová analýza voleb M. PinkM. Pink, P. Voda zk 1/1/07 POLn4001 && !POL509
POLn6003 Vybrané aspekty volebních kampaní M. GregorM. Gregor zk 1/1/07
POLn6014 Praktické politické public relations
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
R. ChytilekB. Petrová zk 1/1/04
POLn6015 Politický a veřejný projev - příprava, prezentace, analýza
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
R. ChytilekB. Petrová z 1/1/03
POLn6016 Krizová komunikace a krizový management v politice O. EiblO. Eibl z 1/1/04
POLn6017 Branding v politice
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. GregorO. Eibl, M. Gregor zk 1/1/05
POLn4100 Pracovní stáž O. EiblO. Eibl z 0/0/21
POLn4107 Globální spravedlnost. Soudobé debaty
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. DufekP. Dufek zk 1/1/06 !POL559 && !NOW(POL559)
POLn4108 Cross-Cultural Negotiation
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. StojarováV. Stojarová zk 0/2/07
POLn4109 Comparative Political Economy
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. KopečekA. Roberts zk 2/0/05
POLn4110 Women and Politics
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. HrbkováL. Hrbková zk 1/1/05

Doporučený průchod studiem
 

 

Strategie volby předmětů, která vychází z platných studijních předpisů (především Studijního a zkušebního řádu MU) a odpovídá logické návaznosti předmětů, má představovat pomoc při hledání maximálně efektivního postupu při studiu. Soustřeďuje se přitom v prvé řadě na způsob, resp. pořadí získávání povinných ECTS.
Zvláštní doporučení katedra směřuje ke studentům a studentkám, jež nejsou absolventy/absolventkami bakalářského stupně politologie na FSS MU. Za účelem vyrovnání objemu vlastních vědomostí těmto studentům či studentkám katedra doporučuje navštěvovat (formou náslechu, bez formálního zápisu či ukončení) klíčové povinné předměty bakalářského stupně, resp. konzultovat s jednotlivými pedagogy, především pak s Mgr. Jakubem Šedem, Ph.D. jako konzultantem pro studium, vlastní individuální strategie.
 
Jelikož magisterské studium mohou studenti a studentky zahajovat v obou semestrech, jsou níže představeny dvě varianty studijní strategie. Doporučený studijní plán nezahrnuje konkrétní variantu specializovaného studia, ale představuje obecnější šablonu studijního plánu platnou jednak pro studium bez specializace, jednak pro studium s jednotlivými specializacemi (v případě specializace si studenti v rámci „povinných předmětů ze specializací“ volí kurzy dle své specializace).

Doporučený studijní plán uvádí nové kódy povinných předmětů a jejich aktuální názvy. V závorkách jsou uvedeny staré kódy. Platí, že je nutné absolvovat předmět pouze pod jedním kódem (i v případě, že došlo ke změně názvu), tj. kdo již absolvoval některý předmět pod starým kódem, nezapisuje si předmět s novým kódem (systém v takovém případě zápis ani neumožňuje), kdo ještě některý předmět doposud neabsolvoval pod starým kódem, zapisuje si předmět s novým kódem.

Pro studenty/studentky imatrikulačních ročníků 2018/2019 a starší není povinnost absolvovat předměty POLn4005 Teorie demokratizace a POLn4006 Tradice české politiky. Tyto předměty jsou povinné pouze pro imatrikulační ročník 2019/2020, u starších ročníků zůstávají povinně volitelnými.
 
Studenti a studentky začínající studium podzimním semestrem
Semestr (ECTS za povinné předměty + povinně volitelné nebo volitelné předměty)
Povinné předměty 
Povinně volitelné a volitelné předměty
1. semestr (14 + 22 ECTS)
POLn4000 (POL402) Analýza české politiky
POLn4001 (POL593) Kvantitativní přístupy v politologii 
4 povinně volitelné (volitelné) předměty
2. semestr (21 + 15 ECTS)
POLn4002 (POL401) Comparative Politics
POLn4003 (POL494)Výzkumná metodologie
POLn4004 (POL440) Koncepty v moderní politická filosofii
3 povinně volitelné (volitelné) předměty
3. semestr (0 + 28 ECTS)
 
5 povinně volitelných (volitelných) předmětů
4. semestr (20 + 0 ECTS)
POLn4007 (POL463) Diplomový seminář
0 povinně volitelných (volitelných) předmětů
 
Studenti a studentky začínající studium jarním semestrem
Semestr (ECTS za povinné předměty + povinně volitelné nebo volitelné předměty) Povinné předměty  Povinně volitelné a volitelné předměty
1. semestr (14 + 22 ECTS)
POLn4002 (POL401) Comparative Politics
POLn4004 (POL440) Koncepty v moderní politická filosofii
 
4 povinně volitelné(volitelné) předměty
2. semestr (14 + 22 ECTS)
POLn4000 (POL402) Analýza české politiky
POLn4001 (POL593) Kvantitativní přístupy v politologii 
4 povinně volitelné (volitelné) předměty
3. semestr (7 + 22 ECTS) POLn4003 (POL494)Výzkumná metodologie 4 povinně volitelné (volitelné) předměty
4. semestr (20 + 0 ECTS) POLn4007 (POL463) Diplomový seminář 0 povinně volitelných (volitelných) předmětů