Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2013/2014
Bakalářský studijní program Právní specializace

obor: Mezinárodněprávní obchodní studia

Standardní doba studia v bakalářském studijním programu Právní specializace je tři roky. Základní jednotkou vymezující dobu studia je semestr, který plní funkci registrační a kontrolní jednotky.

Semestr je omezen časově a vymezen rozsahem povinných a povinně volitelných předmětů, které si student musí zaregistrovat a u kterých musí splnit předepsané ukončení.

Podmínkou pro zápis do následujícího semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru předcházejícím, nebo získání nejméně 45 kreditů ve dvou bezprostředně předcházejících semestrech studia ve struktuře předmětů stanovených studijním plánem vyhlášeným pro dané období. Student je při tvorbě studijního plánu povinen respektovat:

a)      obecné podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity, Směrnicí děkana o studiu v bakalářském a magisterském studijním programu a v předpisech souvisejících (dále jen „studijní předpisy“),

b)      podmínky Společného popisu studijních plánů programu Právní specializace,

c)      podmínky postupu ve studiu vymezené studijními předpisy a studijním plánem oboru,

d)     prerekvizity  pro zápis některých předmětů.

Studijní plány oborů programu se skládají z předmětů povinných a povinně volitelných.

Povinné předměty jsou ty, které si student musí v průběhu studia při dodržení stanovených prerekvizit a podmínek postupu ve studiu zaregistrovat, a které musí úspěšně ukončit pro úspěšné absolvování studia oboru.

Povinně volitelné předměty jsou takové, které si student volí ze širší nabídky předmětů studijního plánu vyhlášeného pro daný akademický rok a příslušné semestr. Student je povinen za dobu studia úspěšně absolvovat povinně volitelné předměty v celkové hodnotě 12 kreditů. Povinně volitelné předměty jsou vypisovány v semestrech podzim nebo jaro daného akademického roku. Vedle povinně volitelných předmětů z nabídky studijního plánu svého oboru si student může zapsat jako své povinně volitelné předměty i předměty ze studijních plánů jiných bakalářských oborů realizovaných na Masarykově univerzitě. Pro splnění povinného absolvování povinně volitelných předmětů (včetně souhrnné kreditové hodnoty za povinně volitelné předměty) se započtou pouze předměty vztahující se prokazatelně k profilu absolventa daného oboru. Uznání předmětu zapsaného na jiné fakultě Masarykovy univerzity do minimálního počtu absolvovaných povinně volitelných předmětů rozhoduje proděkan na základě písemné žádosti studenta. Podmínkou pro uznání je rovněž to, že předmět nebyl absolvován jako povinný v rámci předcházejícího nebo souběžného studia.

Předměty, které si student zapsal nad rámec povinných a povinně volitelných předmětů, jsou považovány za předměty volitelné a jejich kreditová hodnota se započítává do počtu kreditů za semestr a za studium podle platných studijních předpisů.

1. semestr

POVINNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BO106K Odborná jazyková průprava I - angličtina Š. BilováŠ. Bilová, R. Doupovcová, A. Hradilová, B. Chovancová, H. Kallus, R. Šimek, R. Šopovová k 0/103
BZ101Zk Právní nauka J. HarvánekJ. Harvánek, L. Hlouch, R. Polčák, T. Sobek, M. Škop zk 12/07
BZ102Zk Úvod do státovědy K. ŠimáčkováJ. Filip, D. Kosař, Z. Koudelka, J. Kroupa, P. Molek, M. Podhrázký, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček, L. Vyhnánek zk 12/07
BZ105Zk Evropská unie F. KřepelkaF. Křepelka, D. Sehnálek, V. Týč zk 12/07
BZ106K Základy akademického psaní T. MachalováT. Machalová k 4/01

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleP. Salák, K. Schelle, L. Vojáček zk 12/05
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. VeseláP. Salák, R. Veselá zk 12/05
BV103Zk Základy politického systému ČR Z. KoudelkaJ. Kroupa zk 12/05
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie práva M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05
BV302Zk Vybrané kapitoly z psychologie práva K. BrzobohatáK. Brzobohatá, T. Sobek zk 12/05
BV504K Vývozní a dovozní obchodní transakce F. JanatkaF. Janatka, N. Rozehnalová k 12/05
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 6/65

2. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BO205Zk Odborná jazyková průprava II - angličtina Š. BilováŠ. Bilová, R. Doupovcová, A. Hradilová, B. Chovancová, H. Kallus, R. Šimek, R. Šopovová zk 0/105 BO106K || CBO106K
BZ207Zk Ústavní právo pro bakaláře J. SvatoňJ. Benák, J. Filip, Z. Koudelka, J. Kroupa, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček zk 12/07
BZ208K Občanské právo hmotné pro bakaláře I K. RonovskáL. Dobešová, J. Fiala, J. Handlar, J. Hurdík, K. Ronovská k 12/07
BZ209K Právní informatika D. SpáčilováD. Spáčilová, A. Ptašnik, J. Harašta, M. Myška, V. Stupka k 0/84
BZ210Zk Základy správního práva P. PrůchaP. Havlan, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, P. Kolman, L. Potěšil, P. Průcha, S. Sedláček zk 16/08

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost J. ValdhansK. Drábková, J. Valdhans
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/05 souhlasTento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
BV202Zk Dějiny trestního práva L. VojáčekL. Vojáček, K. Schelle zk 12/05
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, A. Kerlinová, E. Tomášková zk 12/05
BV204Zk Management A. KerlinováA. Kerlinová zk 12/05
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováE. Tomášková zk 12/05
BV403Zk Sociální komunikace M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05

3. semestr

POVINNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BZ304Zk Občanské právo hmotné pro bakaláře II K. RonovskáL. Dobešová, J. Fiala, J. Handlar, J. Hurdík, K. Ronovská zk 12/07 BZ208K || CBZ208K
BZ305Zk Základy civilního procesu R. ChalupaP. Lavický, J. Stavinohová zk 12/07
BZ306Zk Základy finančního práva P. MrkývkaL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/07
BZ308Zk Základy obchodního práva E. VečerkováJ. Bejček, J. Kotásek, J. Kožiak, D. Ondrejová, J. Pokorná, R. Ruban, J. Šilhán, E. Večerková zk 12/07
BO305K Vybrané problémy mezinárodního práva soukromého K. DrličkováK. Drličková, N. Rozehnalová, J. Valdhans k 12/06

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleP. Salák, K. Schelle, L. Vojáček zk 12/05
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. VeseláP. Salák, R. Veselá zk 12/05
BV103Zk Základy politického systému ČR Z. KoudelkaJ. Kroupa zk 12/05
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie práva M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05
BV302Zk Vybrané kapitoly z psychologie práva K. BrzobohatáK. Brzobohatá, T. Sobek zk 12/05
BV504K Vývozní a dovozní obchodní transakce F. JanatkaF. Janatka, N. Rozehnalová k 12/05
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 6/65

4. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BO405K Mezinárodní obchodní transakce I J. ValdhansJ. Valdhans k 12/06
BO407Zk Mezinárodní ekonomické právo N. RozehnalováK. Drličková, T. Kyselovská, N. Rozehnalová, J. Valdhans zk 12/07
BZ404Zk Vnější ekonomické vztahy EU D. SehnálekF. Křepelka, D. Sehnálek zk 12/07 BZ105Zk || CBZ105Zk
BZ405Zk Základy pracovního práva M. GalvasM. Galvas, Z. Gregorová, D. Hrabcová zk 12/08
BZ402Zk Daně a správa daní M. RadvanL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/06
BZ403K Úvod do trestního práva hmotného a procesního I V. KalvodováE. Brucknerová, M. Fryšták, M. Hrušáková, V. Kalvodová k 12/06

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost J. ValdhansK. Drábková, J. Valdhans
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/05 souhlasTento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
BV202Zk Dějiny trestního práva L. VojáčekL. Vojáček, K. Schelle zk 12/05
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, A. Kerlinová, E. Tomášková zk 12/05
BV204Zk Management A. KerlinováA. Kerlinová zk 12/05
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováE. Tomášková zk 12/05
BV402Zk Osobní management A. KerlinováA. Kerlinová zk 12/05 BV204Zk
BV403Zk Sociální komunikace M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05

Další aplikace