Zobrazit se změnou velikosti písma.  Zobrazit včetně prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony: imatrikulace do jara 2019 včetně
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium
Mediteránní studia
PREZENČNÍ FORMA STUDIA

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Navazující magisterské studium se realizuje od podzimního semestru 2012. Studenti zapsaní ke studiu na jaře 2016 a později plní studijní povinnosti dle nové akreditace.

Magisterské studium jednooborové

Imatrikulace do r. 2015 (pro studenty přijaté nejpozději v podzimním semestru 2015)

Informace o studiu

 

Studium trvá dva roky a je zakončeno obhajobou magisterské diplomové práce a státní magisterskou zkouškou.

Kredity

Student je povinen získat celkem 120 kreditů. Z toho:

 • 79 kreditů typu A
 • 24 kreditů typu B
 • 13 kreditů typu C
 • 4 kredity za cizí jazyk

 

Průběh studia

Studenti si mohou zapisovat některé předměty podle svého uvážení. Zejména u jazykových kurzů je třeba zachovat posloupnost jednotlivých předmětů tak, jak je uvedena v prerekvizitách a doporučeném postupu studia. Studenti při plánování studia zohlední také skutečnost, že některé předměty se vypisují jednou za dva roky (v tomto případě se nelze řídit doporučeným postupem studia a je vhodné absolvovat předměty s dvouletou periodicitou v roce, kdy jsou vypsány).
Kredity B studenti vybírají z povinně volitelných předmětů (v přehledu předmětů jsou označeny jako volitelné), kredity C z celouniverzitní nabídky. Jako kredity typu C se započítávají i kredity typu B splněné nad rámec požadovaný studijním plánem (sudent např. získá 30 kreditů B, 6 se započítá jako kredity C).

Státní magisterská zkouška

Podmínkou pro připuštění ke státní magisterské zkoušce je získání předepsaného počtu kreditů v požadovaném složení a předložení magisterské diplomové práce (rozsah a způsob vypracování): viz Studijní a zkušební řád MU (http://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations) a vnitřní předpis FF Vzor diplomových prací (http://www.phil.muni.cz/predpisy/vzor_praci.pdf).
Termíny magisterské zkoušky jsou uvedeny na úřední desce Ústavu klasických studií, a to v dostatečném předstihu. Státní magisterská zkouška je vypisována dvakrát ročně: jednou ve zkouškovém období podzimního semestru a jednou ve zkouškovém období jarního semestru. Studenti se ke zkoušce hlásí v IS MU i na sekretariátě Ústavu klasických studií.

Státní magisterská zkouška má dvě části, písemnou a ústní (student skládá obě zároveň).

 • Písemnou část koná student formou písemné práce z vybraného románského jazyka a z novořečtiny. Student v písemné části uspěje v případě, že úspěšně složí test z obou jazyků.
 • Ústní část je tvořena otázkami z těchto předmětů: Vybrané kapitoly z řecké literatury, Vybrané kapitoly z římské literatury, Vybrané kapitoly ze středověké a humanistické literatury, literatura vybraného románského jazyka a novořečtiny. Součástí je také konverzace ve vybraném románském jazyce a novořečtině.

 

Zkouška začíná písemnou částí. Neuspěje-li student u písemné části, hodnocení celé zkoušky je F. Písemná a ústní část nejsou oddělenými součástmi zkoušky ve smyslu studijního řádu. Při neúspěchu u některé z nich proto student opakuje celou zkoušku.

Před ústní zkouškou proběhne obhajoba magisterské práce. Studenti si připraví odpovědi na otázky a výtky obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce. V úvodu mohou být požádáni o krátké představení své práce.

K ústní zkoušce si studenti přinesou seznam přečtené literatury.

Požadavky ke státní magisterské zkoušce

Písemná část

 1. Důkladná znalost románského jazyka a novořečtiny v rozsahu příslušných jazykových předmětů.
 2. Schopnost důkladného porozumění originálnímu textu a jeho interpretace.
 3. Schopnost písemného projevu v románském jazyce a nové řečtině.

Ústní část

 1. Znalost antické literatury v rozsahu předmětů Vybrané kapitoly z řecké literatury, Vybrané kapitoly z římské literatury.
 2. Znalost vybrané románské a novořecké literatury v rozsahu příslušných předmětů.
 3. Znalost středověké a humanistické literatury v rozsahu předmětu Vybrané kapitoly ze středověké a humanistické literatury.

Témata magisterské práce

Témata magisterských prací budou zveřejněna v ISu v příslušném balíku témat v agendě Rozpisy studentů. Má-li student o některé téma zájem, obrátí se ještě před přihlášením na vyučujícího uvedeného u tématu, se kterým se na vedení práce domluví. Následně se přihlásí v ISu a vedoucí práce přihlášku potvrdí. Je-li u konkrétního tématu uvedeno více vyučujících, záleží na jejich vzájemné dohodě, kdo práci povede.

Student se může domluvit s vyučujícími i na jiném tématu.

Doporučený studijní plán

1. semestr

Románský jazyk

 
Studenti volí jeden z románských jazyků. Výuku zajišťuje Ústav románských jazyků a literatur.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
FJIA003 Jazykový seminář I P. VurmP. Vurm z 0/3/02
IJIA003 Jazykový seminář I K. GarajováK. Garajová, Z. Šebelová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/4/03
SJIA003 Jazykový seminář I E. LukavskáM. Malá, M. Strmisková z 0/4/02

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
KRMgrA07 Vybrané kapitoly z řecké literatury I I. RadováJ. Franek, I. Radová z 2/0/03 Studenti si volí buď Vybrané kapitoly z řecké literatury I, nebo II. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr01 Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. PetrovićováM. Macura, L. Mazalová, J. Nechutová, M. Okáčová, K. Petrovićová k 1/1/04 V období PS2016 je předmět určen výhradně studentům, kteří v PS2015 absolvovali zahraniční stáž. Ostatní studenti, pro které je předmět povinný, nechť si předmět zapíší v PS2017. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr05 Jazykový seminář z novořečtiny I K. PetrovićováS. Sumelidu z 0/2/02

2. semestr

Románský jazyk

 
Studenti pokračují ve vybraném románském jazyku. Výuku zajišťuje Ústav románských jazyků a literatur.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
FJIA006 Jazykový seminář II P. VurmP. Dytrt, Z. Raková, P. Vurm zk 0/4/04
IJIA005 Jazykový seminář II K. GarajováV. De Tommaso, K. Garajová, Z. Šebelová PZk 0/6/06
SJIA007 Jazykový seminář II I. BuzekM. Malá, M. Strmisková zk 0/4/04

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
KRMgrA08 Vybrané kapitoly z řecké literatury II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováI. Radová z 2/0/03 Studenti si volí buď Vybrané kapitoly z řecké literatury I, nebo II. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr02 Zlomové okamžiky v dějinách Středomoří
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. PetrovićováJ. Bednaříková zk 2/0/04 Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr06 Jazykový seminář z novořečtiny II K. PetrovićováS. Sumelidu zk 0/2/04

3. semestr

Románský jazyk

 
Studenti pokračují ve vybraném románském jazyku. Výuku zajišťuje Ústav románských jazyků a literatur.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
FJIA011 Jazykový seminář III P. VurmB. Vicaire, C. Lefevre, P. Dytrt, A. Němcová Polická, P. Vurm z 1/2/02
IJIA010 Jazykový seminář III K. GarajováV. De Tommaso, K. Garajová z 0/4/02
SJIA011 Jazykový seminář III E. LukavskáC. Laguarda Ripoll, M. Malá, C. Rodríguez García z 0/2/02

Románská literatura
 
Studenti volí jednu z románských literatur. Výuku zajišťuje Ústav románských jazyků a literatur.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
FJIA012 Francouzská literatura I P. VurmP. Kyloušek z 1/1/02
IJIA011 Italská literatura I K. GarajováZ. Šebelová z 1/1/02
SJIA012 Španělská literatura I E. LukavskáA. Alchazidu z 1/1/02

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
LJMgrA07 Vybrané kapitoly z římské literatury I D. UrbanováK. Petrovićová k 2/0/04 Studenti si volí buď Vybrané kapitoly z římské literatury I, nebo II. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgrD01 Seminář k magisterské diplomové práci I K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.15
MEDMgr07 Jazykový seminář z novořečtiny III K. PetrovićováV. Arvaniti z 0/2/02 Nezapisujte, pokud máte absolvovaný předmět REBcA11 v PS2013 (jedná se o předmět se stejným obsahem, srovnej v "Kontrola průchodu studiem").
REBcB27 Literární seminář I I. RadováN. Votavová Sumelidisová zk 0/2/04

4. semestr

Románský jazyk

 
Studenti pokračují ve vybraném románském jazyku. Výuku zajišťuje Ústav románských jazyků a literatur.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
FJIA016 Jazykový seminář IV P. VurmC. Lefevre, A. Němcová Polická, B. Vicaire, P. Vurm zk 0/2/04
IJIA015 Jazykový seminář IV K. GarajováK. Garajová zk 0/2/03
SJIA017 Jazykový seminář IV I. BuzekM. Malá, C. Rodríguez García zk 0/2/04

Románská literatura
 
Studenti pokračují ve studiu vybrané románské literatury. Výuku zajišťuje Ústav románských jazyků a literatur.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
FJIA017 Francouzská literatura II P. VurmP. Kyloušek zk 1/1/03
IJIA016 Italská literatura II K. GarajováZ. Šebelová zk 1/1/03
SJIA018 Španělská literatura II I. BuzekA. Alchazidu zk 1/1/03

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
LJMgrA08 Vybrané kapitoly z římské literatury II D. UrbanováK. Petrovićová k 2/0/04 (plus 1 za zk) kapitoly z římské literatury I, nebo II. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgrDipl Magisterská diplomová práce K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00
MEDMgrD02 Seminář k magisterské diplomové práci II K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.15
MEDMgrZk Státní závěrečná zkouška magisterská z mediteránních studií K. PetrovićováJ. Bednaříková, S. Elmoujahid, Š. Hurbánková, M. Kulhánková, M. Macura, L. Mazalová, J. Nechutová, K. Petrovićová, I. Radová, D. Stehlíková, S. Sumelidu, N. Votavová Sumelidisová SZk 0/0/00
MEDMgr04 Vybrané kapitoly ze středověké a humanistické literatury K. PetrovićováJ. Malá, L. Mazalová zk 2/0/04 Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr08 Jazykový seminář z novořečtiny IV K. PetrovićováS. Sumelidu zk 0/2/04
REBcB28 Literární seminář II I. RadováN. Votavová Sumelidisová zk 0/2/04

Imatrikulace od r. 2016 (pro studenty přijaté v jarním semestru 2016 a později)

Informace o studiu

 

Studium trvá dva roky a je zakončeno obhajobou magisterské diplomové práce a státní magisterskou zkouškou.

Kredity

Student je povinen získat celkem alespoň 120 kreditů a to tak, že

 • splní všechny povinné předměty (kredity typu A): alespoň 79 kreditů (dle zvolené kombinace modulů)
 • získá alespoň 24 kreditů za povinně volitelné předměty (kredity typu B)
 • získá alespoň 13 kreditů za volitelné předměty (kredity typu C)
 • získá 4 kredity v rámci odborné jazykové přípravy (cizí jazyk)

 

Průběh studia

Magisterské studium probíhá ve třech modulech: románský, novořecký, arabský. Studenti jednooborového studia si zapisují povinné předměty ze dvou vybraných modulů dle doporučeného studijního plánu. U jazykových kurzů je třeba zachovat posloupnost jednotlivých předmětů tak, jak je uvedena v prerekvizitách a doporučeném postupu studia. Studenti při plánování studia zohlední také skutečnost, že některé předměty se vypisují jednou za dva roky (v tomto případě se nelze řídit doporučeným postupem studia a je vhodné absolvovat předměty s dvouletou periodicitou v roce, kdy jsou vypsány).

Kredity B studenti vybírají z povinně volitelných předmětů, kredity C studenti vybírají z celouniverzitní nabídky. Jako kredity typu C se započítávají i kredity typu B splněné nad rámec požadovaný studijním plánem (sudent např. získá 50 kreditů B, 8 se započítá jako kredity C).

 

Státní magisterská zkouška

Podmínkou pro připuštění ke státní magisterské zkoušce je získání předepsaného počtu kreditů v požadovaném složení (viz Kontrolní šablona a aplikace Kontrola průchodu studiem) a předložení magisterské diplomové práce (rozsah a způsob vypracování): viz Studijní a zkušební řád MU (http://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations) a vnitřní předpis FF Vzor diplomových prací (http://www.phil.muni.cz/predpisy/vzor_praci.pdf).
Termíny magisterské zkoušky jsou uvedeny na úřední desce Ústavu klasických studií, a to v dostatečném předstihu. Státní magisterská zkouška je vypisována dvakrát ročně: jednou ve zkouškovém období podzimního semestru a jednou ve zkouškovém období jarního semestru. Studenti se ke zkoušce hlásí v IS MU.

Státní magisterská zkouška má dvě části, písemnou a ústní (student skládá obě zároveň).

 • Písemnou část koná student formou písemné práce ze dvou jazyků na příslušné jazykové úrovni: románský jazyk (B2) a/nebo novořečtina (B2) a/nebo arabština (A2). Student v písemné části uspěje v případě, že úspěšně složí test z obou jazyků.
 • Ústní část je tvořena otázkami z okruhů tří literatur. Student je vždy zkoušen ze středověké a humanistické literatury a ze dvou dalších literatur dle výběru: románská literatura (v románském jazyce) a/nebo novořecká literatura (v češtině; znalost jazyka se prověřuje krátkým rozhovorem na dané téma v novořečtině) a/nebo antická literatura. 

Zkouška začíná písemnou částí. Neuspěje-li student u písemné části, hodnocení celé zkoušky je F. Písemná a ústní část nejsou oddělenými součástmi zkoušky ve smyslu studijního řádu (čl. 22). Při neúspěchu u některé z nich proto student opakuje celou zkoušku.

Před ústní zkouškou proběhne obhajoba magisterské práce. Studenti si připraví odpovědi na otázky a výtky obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce. V úvodu mohou být požádáni o krátké představení své práce.

Studenti odevzdávají ve stanoveném termínu (zpravidla měsíc před státní magisterskou zkouškou) seznam přečtené literatury dle vybraných okruhů.

 

Témata magisterské práce

Témata magisterských prací budou zveřejněna v ISu v příslušném balíku témat v agendě Rozpisy témat. Má-li student o některé téma zájem, obrátí se ještě před přihlášením na vyučujícího uvedeného u tématu, se kterým se na vedení práce domluví. Následně se přihlásí v ISu a vedoucí práce přihlášku potvrdí. Je-li u konkrétního tématu uvedeno více vyučujících, záleží na jejich vzájemné dohodě, kdo práci povede.
Student se může domluvit s vyučujícími i na jiném tématu.

Doporučený studijní plán

1. semestr

 
Studenti jednooborového studia volí povinně dva moduly (resp. jazyky) ze tří: románský modul (španělština, italština nebo francouzština) nebo novořecký modul (novořečtina) nebo arabský modul (arabština).

Románský modul

 
Studenti volí jeden z románských jazyků. Výuku zajišťuje Ústav románských jazyků a literatur.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
FJIA003 Jazykový seminář I P. VurmP. Vurm z 0/3/02
IJIA003 Jazykový seminář I K. GarajováK. Garajová, Z. Šebelová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/4/03
SJIA003 Jazykový seminář I E. LukavskáM. Malá, M. Strmisková z 0/4/02

Novořecký modul

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
MEDMgr05 Jazykový seminář z novořečtiny I K. PetrovićováS. Sumelidu z 0/2/02

Arabský modul

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
MEDMgr13 Jazykový seminář arabštiny I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ČižmíkováD. Čižmíková z 1/3/05 Studenti arabského modulu, kteří začali studovat arabštinu pod kódem PAPVA_05, pokračují ve studiu arabštiny navazujícími předměty s kódem PAPVA (10, 35, 36)..

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
MEDMgr01 Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. PetrovićováM. Macura, L. Mazalová, J. Nechutová, M. Okáčová, K. Petrovićová k 1/1/04 V období PS2016 je předmět určen výhradně studentům, kteří v PS2015 absolvovali zahraniční stáž. Ostatní studenti, pro které je předmět povinný, nechť si předmět zapíší v PS2017. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr09 Úvod do studia kultur arabsky mluvících zemí
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ČižmíkováD. Čižmíková zk 1/1/04
RLA08 Islám
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ZbíralA. Kovács zk 2/0/04 (plus 1 za zk) V ak. roce 2017/18 je předmět výjimečně vypsán v období podzim. Obvykle je předmět vypisován na jaře (viz doporučený studijní plán).

2. semestr
 
Studenti jednooborového studia pokračují ve studiu dvou vybraných modulů (resp. jazyků).

Románský modul

 
Studenti pokračují ve vybraném románském jazyku. Výuku zajišťuje Ústav románských jazyků a literatur.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
FJIA006 Jazykový seminář II P. VurmP. Dytrt, Z. Raková, P. Vurm zk 0/4/04
IJIA005 Jazykový seminář II K. GarajováV. De Tommaso, K. Garajová, Z. Šebelová PZk 0/6/06
SJIA007 Jazykový seminář II I. BuzekM. Malá, M. Strmisková zk 0/4/04

Novořecký modul

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
MEDMgr06 Jazykový seminář z novořečtiny II K. PetrovićováS. Sumelidu zk 0/2/04

Arabský modul

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
MEDMgr14 Jazykový seminář arabštiny II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ČižmíkováD. Čižmíková zk 1/3/06 Studenti arabského modulu, kteří začali studovat arabštinu pod kódem PAPVA_05, pokračují ve studiu arabštiny navazujícími předměty s kódem PAPVA (10, 35, 36).

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
MEDMgr04 Vybrané kapitoly ze středověké a humanistické literatury K. PetrovićováJ. Malá, L. Mazalová zk 2/0/04 Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
RLA08 Islám
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ZbíralA. Kovács zk 2/0/04 (plus 1 za zk) Studenti Mediteránních studií volí ukončení kolokviem. Výuku zajišťuje Ústav religionistiky.

3. semestr
 
Studenti jednooborového studia pokračují ve studiu dvou vybraných modulů (resp. jazyků) a v rámci nich volí dějiny příslušné literatury. Student, který zvolil arabský modul, volí v rámci tohoto modulu buď dějiny jedné z románských literatur nebo novořecký Literární seminář nebo vybrané kapitoly z antických literatur (během studia absolvuje celkem tři dvousemestrální předměty z dějin literatur).

Románský modul

 
Studenti pokračují ve studiu vybraného románského jazyka a zapisují dějiny příslušné literatury. Výuku zajišťuje Ústav románských jazyků a literatur.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
FJIA011 Jazykový seminář III P. VurmB. Vicaire, C. Lefevre, P. Dytrt, A. Němcová Polická, P. Vurm z 1/2/02
FJIA012 Francouzská literatura I P. VurmP. Kyloušek z 1/1/02
IJIA010 Jazykový seminář III K. GarajováV. De Tommaso, K. Garajová z 0/4/02
IJIA011 Italská literatura I K. GarajováZ. Šebelová z 1/1/02
SJIA011 Jazykový seminář III E. LukavskáC. Laguarda Ripoll, M. Malá, C. Rodríguez García z 0/2/02
SJIA012 Španělská literatura I E. LukavskáA. Alchazidu z 1/1/02

Novořecký modul
 
Studenti volí jednu z románských literatur. Výuku zajišťuje Ústav románských jazyků a literatur.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
MEDMgr07 Jazykový seminář z novořečtiny III K. PetrovićováV. Arvaniti z 0/2/02
REBcB27 Literární seminář I I. RadováN. Votavová Sumelidisová zk 0/2/04

Arabský modul
 
Jednooboroví studenti, kteří si zvolili arabský modul, volí vedle Dějin arabské literatury (které jsou povinné pro všechny jednooborové studenty Mediteránních studií) také dějiny jedné z románských literatur nebo novořecký Literární seminář nebo vybrané kapitoly z řecké/římské literatury. Příklad: Student zvolil románský modul s italštinou a arabský modul. Zapisuje tedy povinně dějiny italské literatury v rámci románského modulu, dějiny arabské literatury v rámci společných povinných předmětů a pak (jako třetí) vybere Vybrané kapitoly z římské literatury.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
KRMgrA07 Vybrané kapitoly z řecké literatury I I. RadováJ. Franek, I. Radová z 2/0/03 Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
LJMgrA07 Vybrané kapitoly z římské literatury I D. UrbanováK. Petrovićová k 2/0/04 Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
PAPVA_35 Základy moderní spisovné arabštiny. Hovorový jazyk IIA Z. MěřínskýH. Nováková z 2/1/03

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
MEDMgrD01 Seminář k magisterské diplomové práci I K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.15
MEDMgr11 Dějiny arabské literatury I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. PetrovićováGažáková k 1/1/03 Předmět se vypisuje jednou za dva roky.

4. semestr
 
Studenti jednooborového studia pokračují ve studiu dvou vybraných modulů (resp. jazyků) a k nim volí dějiny příslušné literatury. Studenti, kteří zvolili arabský modul, volí v rámci tohoto modulu buď dějiny jedné z románských literatur nebo novořecký Literární seminář nebo vybrané kapitoly z antických literatur. Příklad: Student zvolil románský modul se španělštinou a arabský modul. Zapisuje tedy povinně dějiny španělské literatury v rámci románského modulu, dějiny arabské literatury v rámci společných povinných předmětů a pak (jako třetí) vybere dějiny italské literatury.

Románský modul

 
Studenti pokračují ve studiu vybraného románského jazyka a zapisují dějiny příslušné literatury. Výuku zajišťuje Ústav románských jazyků a literatur.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
FJIA016 Jazykový seminář IV P. VurmC. Lefevre, A. Němcová Polická, B. Vicaire, P. Vurm zk 0/2/04
FJIA017 Francouzská literatura II P. VurmP. Kyloušek zk 1/1/03
IJIA015 Jazykový seminář IV K. GarajováK. Garajová zk 0/2/03
IJIA016 Italská literatura II K. GarajováZ. Šebelová zk 1/1/03
SJIA017 Jazykový seminář IV I. BuzekM. Malá, C. Rodríguez García zk 0/2/04
SJIA018 Španělská literatura II I. BuzekA. Alchazidu zk 1/1/03

Novořecký modul
 
Studenti pokračují ve studiu vybrané románské literatury. Výuku zajišťuje Ústav románských jazyků a literatur.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
MEDMgr08 Jazykový seminář z novořečtiny IV K. PetrovićováS. Sumelidu zk 0/2/04
REBcB28 Literární seminář II I. RadováN. Votavová Sumelidisová zk 0/2/04

Arabský modul
 
Jednooboroví studenti, kteří ke studiu zvolili arabský modul, volí místo Dějin arabské literatury (které jsou povinné pro všechny jednooborové studenty Mediteránních studií) dějiny jedné z románských literatur nebo novořecký Literární seminář nebo vybrané kapitoly z řecké/římské literatury.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
KRMgrA08 Vybrané kapitoly z řecké literatury II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováI. Radová z 2/0/03
LJMgrA08 Vybrané kapitoly z římské literatury II D. UrbanováK. Petrovićová k 2/0/04 (plus 1 za zk)
MEDMgr16 Jazykový seminář arabštiny IV D. ČižmíkováM. Abdelsayed, D. Čižmíková zk 1/3/06

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
MEDMgrDipl Magisterská diplomová práce K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00
MEDMgrD02 Seminář k magisterské diplomové práci II K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.15
MEDMgrZk Státní závěrečná zkouška magisterská z mediteránních studií K. PetrovićováJ. Bednaříková, S. Elmoujahid, Š. Hurbánková, M. Kulhánková, M. Macura, L. Mazalová, J. Nechutová, K. Petrovićová, I. Radová, D. Stehlíková, S. Sumelidu, N. Votavová Sumelidisová SZk 0/0/00
MEDMgr12 Dějiny arabské literatury II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. PetrovićováGažáková zk 1/1/04

Magisterské studium dvouoborové

Imatrikulace do r. 2015 (pro studenty přijaté nejpozději v podzimním semestru 2015)

Informace o studiu

 

Studium trvá dva roky a je zakončeno obhajobou magisterské diplomové práce či odevzdáním oborové práce a státní magisterskou zkouškou.

Kredity

Počet kreditů je odlišný podle toho, zda si student zvolí mediteránní studia jako diplomový či nediplomový obor.

Diplomové studium

Celkem 70 kreditů:

 • 56 kreditů typu A (povinné předměty)
 • 12 kreditů typu B (povinně volitelné předměty)
 • 2 kredity za cizí jazyk

Nediplomové studium

Celkem 50 kreditů:

 • 36 kreditů typu A (povinné předměty)
 • 12 kreditů typu B (povinně volitelné předměty)
 • 2 kredity za cizí jazyk

Student musí za dobu svého studia získat celkem 120 kreditů za oba obory.

Průběh studia

Studenti si mohou zapisovat některé předměty podle svého uvážení. Zejména u jazykových kurzů je třeba zachovat posloupnost jednotlivých předmětů tak, jak je uvedena v prerekvizitách a doporučeném postupu studia. Studenti při plánování studia zohlední také skutečnost, že některé předměty se vypisují jednou za dva roky (v tomto případě se nelze řídit doporučeným postupem studia a je vhodné absolvovat předměty s dvouletou periodicitou v roce, kdy jsou vypsány). Kredity B studenti vybírají z povinně volitelných předmětů (v přehledu předmětů jsou označeny jako volitelné).

Státní magisterská zkouška

Podmínkou pro připuštění ke státní magisterské zkoušce je získání předepsaného počtu kreditů v požadovaném složení a předložení magisterské diplomové práce nebo odevzdání magisterské oborové práce (rozsah a způsob vypracování): viz Studijní a zkušební řád MU (http://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations) a vnitřní předpis FF Vzor diplomových prací (http://www.phil.muni.cz/predpisy/vzor_praci.pdf).
Termíny magisterské zkoušky jsou uvedeny na úřední desce Ústavu klasických studií, a to v dostatečném předstihu. Státní magisterská zkouška je vypisována třikrát ročně: jednou ve zkouškovém období podzimního semestru a dvakrát ve zkouškovém období jarního semestru. Studenti se ke zkoušce hlásí v IS MU.

Státní magisterská zkouška má dvě části, písemnou a ústní (student skládá obě zároveň).

 • Písemnou část koná student formou písemné práce z vybraného románského jazyka nebo z novořečtiny.
 • Ústní část je tvořena otázkami z těchto předmětů: Vybrané kapitoly z řecké literatury nebo Vybrané kapitoly z římské literatury, Vybrané kapitoly ze středověké a humanistické literatury, literatura vybraného románského jazyka nebo novořečtiny. Součástí je také konverzace ve vybraném románském jazyce nebo novořečtině.

 

Zkouška začíná písemnou částí. Neuspěje-li student u písemné části, hodnocení celé zkoušky je F. Písemná a ústní část nejsou oddělenými součástmi zkoušky ve smyslu studijního řádu. Při neúspěchu u některé z nich proto student opakuje celou zkoušku.

Před ústní zkouškou proběhne u diplomového studia obhajoba magisterské práce. Studenti si připraví odpovědi na otázky a výtky obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce. V úvodu mohou být požádáni o krátké představení své práce.

K ústní zkoušce si studenti přinesou seznam přečtené literatury.

Požadavky ke státní magisterské zkoušce

Písemná část

 1. Důkladná znalost románského jazyka nebo novořečtiny v rozsahu příslušných jazykových předmětů
 2. Schopnost důkladného porozumění originálnímu textu a jeho interpretace
 3. Schopnost písemného projevu v románském jazyce nebo nové řečtině

Ústní část

 1. Znalost antické literatury v rozsahu předmětů Vybrané kapitoly z řecké literatury nebo Vybrané kapitoly z římské literatury
 2. Znalost vybrané románské nebo novořecké literatury v rozsahu příslušných předmětů
 3. Znalost středověké a humanistické literatury v rozsahu předmětu Vybrané kapitoly ze středověké a humanistické literatury

Témata magisterské práce

Témata magisterských diplomových i oborových prací budou zveřejněna v ISu v příslušném rozpisu v agendě Rozpisy témat. Má-li student o některé téma zájem, obrátí se ještě před přihlášením na vyučujícího uvedeného u tématu, se kterým se na vedení práce domluví. Následně se přihlásí v ISu a vedoucí práce přihlášku potvrdí. Je-li u konkrétního tématu uvedeno více vyučujících, záleží na jejich vzájemné dohodě, kdo práci povede.
Student se může domluvit s vyučujícími i na jiném tématu.

Doporučený studijní plán

1. semestr

Jazykové kurzy

 
Výběr románského jazyka nebo nové řečtiny podle zaměření studenta.

Románský jazyk

 
Studenti si volí jeden z románských jazyků. Výuku zajišťuje Ústav románských jazyků a literatur.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
FJIA003 Jazykový seminář I P. VurmP. Vurm z 0/3/02
IJIA003 Jazykový seminář I K. GarajováK. Garajová, Z. Šebelová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/4/03
SJIA003 Jazykový seminář I E. LukavskáM. Malá, M. Strmisková z 0/4/02

Novořečtina
 
Studenti si zapisují oba uvedené předměty.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
MEDMgr05 Jazykový seminář z novořečtiny I K. PetrovićováS. Sumelidu z 0/2/02

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
KRMgrA07 Vybrané kapitoly z řecké literatury I I. RadováJ. Franek, I. Radová z 2/0/03 Pro studenty novořeckého zaměření. Studenti si volí buď Vybrané kapitoly z řecké literatury I, nebo II. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.

2. semestr

Jazykové kurzy

Románský jazyk

 
Studenti si volí jeden z románských jazyků. Výuku zajišťuje Ústav románských jazyků a literatur.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
FJIA006 Jazykový seminář II P. VurmP. Dytrt, Z. Raková, P. Vurm zk 0/4/04
IJIA005 Jazykový seminář II K. GarajováV. De Tommaso, K. Garajová, Z. Šebelová PZk 0/6/06
SJIA007 Jazykový seminář II I. BuzekM. Malá, M. Strmisková zk 0/4/04

Novořečtina
 
Studenti si zapisují oba uvedené předměty.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
MEDMgr06 Jazykový seminář z novořečtiny II K. PetrovićováS. Sumelidu zk 0/2/04

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
KRMgrA08 Vybrané kapitoly z řecké literatury II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováI. Radová z 2/0/03 Pro studenty novořeckého zaměření. Studenti si volí buď Vybrané kapitoly z řecké literatury I, nebo II. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr02 Zlomové okamžiky v dějinách Středomoří
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. PetrovićováJ. Bednaříková zk 2/0/04 Předmět se vypisuje jednou za dva roky.

3. semestr

Románský jazyk

 
Student volí jeden z románských jazyků. Výuku zajišťuje Ústav románských jazyků a literatur.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
FJIA011 Jazykový seminář III P. VurmB. Vicaire, C. Lefevre, P. Dytrt, A. Němcová Polická, P. Vurm z 1/2/02
IJIA010 Jazykový seminář III K. GarajováV. De Tommaso, K. Garajová z 0/4/02
SJIA011 Jazykový seminář III E. LukavskáC. Laguarda Ripoll, M. Malá, C. Rodríguez García z 0/2/02

Literatura románských jazyků nebo novořečtiny
 
Student volí příslušnou literaturu podle svého zaměření. Výuku románských literatur zajišťuje Ústav románských jazyků a literatur.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
FJIA012 Francouzská literatura I P. VurmP. Kyloušek z 1/1/02
IJIA011 Italská literatura I K. GarajováZ. Šebelová z 1/1/02
REBcB27 Literární seminář I I. RadováN. Votavová Sumelidisová zk 0/2/04
SJIA012 Španělská literatura I E. LukavskáA. Alchazidu z 1/1/02

Novořečtina

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
MEDMgr07 Jazykový seminář z novořečtiny III K. PetrovićováV. Arvaniti z 0/2/02 Nezapisujte, pokud máte absolvovaný předmět REBcA11 v PS2013 (jedná se o předmět se stejným obsahem, srovnej v "Kontrola průchodu studiem").

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
LJMgrA07 Vybrané kapitoly z římské literatury I D. UrbanováK. Petrovićová k 2/0/04 Pro studenty romanistického zaměření. Studenti si volí buď Vybrané kapitoly z římské literatury I, nebo II. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgrD01 Seminář k magisterské diplomové práci I K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.15 Zapisují studenti, pro které jsou mediteránní studia diplomovým oborem.

4. semestr

Románský jazyk

 
Student volí jeden z románských jazyků. Výuku zajišťuje Ústav románských jazyků a literatur.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
FJIA016 Jazykový seminář IV P. VurmC. Lefevre, A. Němcová Polická, B. Vicaire, P. Vurm zk 0/2/04
IJIA015 Jazykový seminář IV K. GarajováK. Garajová zk 0/2/03
SJIA017 Jazykový seminář IV I. BuzekM. Malá, C. Rodríguez García zk 0/2/04

Literatura románských jazyků nebo novořečtiny
 
Student volí literaturu podle svého zaměření. Výuku románských literatur zajišťuje Ústav románských jazyků a literatur.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
FJIA017 Francouzská literatura II P. VurmP. Kyloušek zk 1/1/03
IJIA016 Italská literatura II K. GarajováZ. Šebelová zk 1/1/03
REBcB28 Literární seminář II I. RadováN. Votavová Sumelidisová zk 0/2/04
SJIA018 Španělská literatura II I. BuzekA. Alchazidu zk 1/1/03

Novořečtina

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
MEDMgr08 Jazykový seminář z novořečtiny IV K. PetrovićováS. Sumelidu zk 0/2/04

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
LJMgrA08 Vybrané kapitoly z římské literatury II D. UrbanováK. Petrovićová k 2/0/04 (plus 1 za zk) Pro studenty romanistického zaměření. Studenti si volí buď Vybrané kapitoly z římské literatury I, nebo II. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgrDipl Magisterská diplomová práce K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 Zapisují studenti, pro které jsou mediteránní studia diplomovým oborem.
MEDMgrD02 Seminář k magisterské diplomové práci II K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.15 Zapisují studenti, pro které jsou mediteránní studia diplomovým oborem.
MEDMgrO Seminář k magisterské oborové práci K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.10 Zapisují studenti, pro které jsou mediteránní studia nediplomovým oborem.
MEDMgrObor Magisterská oborová práce K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 Zapisují studenti, pro které jsou mediteránní studia nediplomovým oborem.
MEDMgrZk Státní závěrečná zkouška magisterská z mediteránních studií K. PetrovićováJ. Bednaříková, S. Elmoujahid, Š. Hurbánková, M. Kulhánková, M. Macura, L. Mazalová, J. Nechutová, K. Petrovićová, I. Radová, D. Stehlíková, S. Sumelidu, N. Votavová Sumelidisová SZk 0/0/00
MEDMgr04 Vybrané kapitoly ze středověké a humanistické literatury K. PetrovićováJ. Malá, L. Mazalová zk 2/0/04 Předmět se vypisuje jednou za dva roky.

Imatrikulace od r. 2016 (pro studenty přijaté v jarním semestru 2016 a později)

Informace o studiu

 

Studium trvá dva roky a je zakončeno obhajobou magisterské diplomové práce či odevzdáním oborové práce a státní magisterskou zkouškou.

Kredity

Počet kreditů je odlišný podle toho, zda si student zvolí mediteránní studia jako diplomový či nediplomový obor.

Diplomové studium
Student je povinen získat celkem alespoň 70 kreditů a to tak, že

 • splní všechny povinné předměty (kredity typu A): alespoň 48 kreditů (dle modulu)
 • získá alespoň 15 kreditů za povinně volitelné předměty (kredity typu B)
 • získá alespoň 5 kreditů za volitelné předměty (kredity typu C)
 • získá 2 kredity v rámci odborné jazykové přípravy (cizí jazyk)

Nediplomové studium
Student je povinen získat celkem alespoň 50 kreditů a to tak, že

 • splní všechny povinné předměty (kredity typu A): alespoň 28 kreditů (dle modulu)
 • získá alespoň 15 kreditů za povinně volitelné předměty (kredity typu B)
 • získá alespoň 5 kreditů za volitelné předměty (kredity typu C)
 • získá 2 kredity v rámci odborné jazykové přípravy (cizí jazyk)

Student musí za dobu svého studia získat celkem 120 kreditů za oba obory.

 

Průběh studia

Magisterské studium probíhá ve třech modulech: románský, novořecký, arabský. Studenti dvouoborového studia si zapisují povinné předměty z jednoho vybraného modulu dle doporučeného studijního plánu. U jazykových kurzů je třeba zachovat posloupnost jednotlivých předmětů tak, jak je uvedena v prerekvizitách a doporučeném postupu studia. Studenti při plánování studia zohlední také skutečnost, že některé předměty se vypisují jednou za dva roky (v tomto případě se nelze řídit doporučeným postupem studia a je vhodné absolvovat předměty s dvouletou periodicitou v roce, kdy jsou vypsány).

Kredity B studenti vybírají z povinně volitelných předmětů, kredity C z celouniverzitní nabídky. Jako kredity typu C se započítávají i kredity typu B splněné nad rámec požadovaný studijním plánem (student např. získá 20 kreditů B, 5 se započítá jako kredity C).

 

Státní magisterská zkouška

Podmínkou pro připuštění ke státní magisterské zkoušce je získání předepsaného počtu kreditů v požadovaném složení (viz Kontrolní šablona a aplikace Kontrola průchodu studiem) a předložení magisterské diplomové práce nebo odevzdání magisterské oborové práce (rozsah a způsob vypracování): viz Studijní a zkušební řád MU (http://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations) a vnitřní předpis FF Vzor diplomových prací (http://www.phil.muni.cz/predpisy/vzor_praci.pdf).
Termíny magisterské zkoušky jsou uvedeny na úřední desce Ústavu klasických studií, a to v dostatečném předstihu. Státní magisterská zkouška je vypisována třikrát ročně: jednou ve zkouškovém období podzimního semestru a dvakrát ve zkouškovém období jarního semestru. Studenti se ke zkoušce hlásí v IS MU.

Státní magisterská zkouška má dvě části, písemnou a ústní (student skládá obě zároveň).

 • Písemnou část koná student formou písemné práce z jednoho jazyka na příslušné jazykové úrovni: románský jazyk (B2) nebo novořečtina (B2) nebo arabština (A2). Student v písemné části uspěje v případě, že úspěšně složí test z obou jazyků.
 • Ústní část je tvořena otázkami z okruhů dvou literatur. Student je vždy zkoušen ze středověké a humanistické literatury a z další literatury dle výběru: románská literatura (v románském jazyce) a/nebo novořecká literatura (v češtině; znalost jazyka se prověřuje krátkým rozhovorem na dané téma v novořečtině) a/nebo arabská literatura (v češtině).

Zkouška začíná písemnou částí. Neuspěje-li student u písemné části, hodnocení celé zkoušky je F. Písemná a ústní část nejsou oddělenými součástmi zkoušky ve smyslu studijního řádu (čl. 22). Při neúspěchu u některé z nich proto student opakuje celou zkoušku.

Před ústní zkouškou proběhne u diplomového studia obhajoba magisterské práce. Studenti si připraví odpovědi na otázky a výtky obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce. V úvodu mohou být požádáni o krátké představení své práce.

Studenti odevzdávají ve stanoveném termínu (zpravidla měsíc před státní magisterskou zkouškou) seznam přečtené literatury dle vybraných okruhů.

 

Témata magisterské práce

Témata magisterských diplomových i oborových prací budou zveřejněna v ISu v příslušném balíku témat v agendě Rozpisy témat. Má-li student o některé téma zájem, obrátí se ještě před přihlášením na vyučujícího uvedeného u tématu, se kterým se na vedení práce domluví. Následně se přihlásí v ISu a vedoucí práce přihlášku potvrdí. Je-li u konkrétního tématu uvedeno více vyučujících, záleží na jejich vzájemné dohodě, kdo práci povede.
Student se může domluvit s vyučujícími i na jiném tématu.

Doporučený studijní plán

1. semestr

 
Studenti dvouoborového studia vybírají na začátku studia jeden modul (resp. jazyk): románský modul (španělština, francouzština nebo italština) nebo novořecký modul (novořečtina) nebo arabský modul (arabština).

Románský modul

 
Studenti vybírají jeden románský jazyk. Výuku zajišťuje Ústav románských jazyků a literatur.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
FJIA003 Jazykový seminář I P. VurmP. Vurm z 0/3/02
IJIA003 Jazykový seminář I K. GarajováK. Garajová, Z. Šebelová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/4/03
SJIA003 Jazykový seminář I E. LukavskáM. Malá, M. Strmisková z 0/4/02

Novořecký modul

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
MEDMgr05 Jazykový seminář z novořečtiny I K. PetrovićováS. Sumelidu z 0/2/02

Arabský modul

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
MEDMgr13 Jazykový seminář arabštiny I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ČižmíkováD. Čižmíková z 1/3/05 Studenti arabského modulu, kteří začali studovat arabštinu pod kódem PAPVA_05, pokračují ve studiu arabštiny navazujícími předměty s kódem PAPVA (10, 35, 36).

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
MEDMgr01 Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. PetrovićováM. Macura, L. Mazalová, J. Nechutová, M. Okáčová, K. Petrovićová k 1/1/04 V období PS2016 je předmět určen výhradně studentům, kteří v PS2015 absolvovali zahraniční stáž. Ostatní studenti, pro které je předmět povinný, nechť si předmět zapíší v PS2017. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr09 Úvod do studia kultur arabsky mluvících zemí
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ČižmíkováD. Čižmíková zk 1/1/04

2. semestr
 
Dvouoboroví studenti pokračují ve studiu jednoho vybraného modulu (resp. jazyka).

Románský modul

 
Studenti pokračují ve studiu vybraného románského jazyka. Výuku zajišťuje Ústav románských jazyků a literatur.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
FJIA006 Jazykový seminář II P. VurmP. Dytrt, Z. Raková, P. Vurm zk 0/4/04
IJIA005 Jazykový seminář II K. GarajováV. De Tommaso, K. Garajová, Z. Šebelová PZk 0/6/06
SJIA007 Jazykový seminář II I. BuzekM. Malá, M. Strmisková zk 0/4/04

Novořecký modul

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
MEDMgr06 Jazykový seminář z novořečtiny II K. PetrovićováS. Sumelidu zk 0/2/04

Arabský modul

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
MEDMgr14 Jazykový seminář arabštiny II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ČižmíkováD. Čižmíková zk 1/3/06 Studenti arabského modulu, kteří začali studovat arabštinu pod kódem PAPVA_05, pokračují ve studiu arabštiny navazujícími předměty s kódem PAPVA (10, 35, 36).

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
MEDMgr04 Vybrané kapitoly ze středověké a humanistické literatury K. PetrovićováJ. Malá, L. Mazalová zk 2/0/04 Předmět se vypisuje jednou za dva roky.

3. semestr
 
Studenti dvouoborového studia pokračují ve studiu vybraného modulu (resp. jazyka) a v jeho rámci vybírají příslušné dějiny literatury.

Románský modul

 
Studenti pokračují ve studiu vybraného románského jazyka a zapisují dějiny příslušné literatury. Výuku zajišťuje Ústav románských jazyků a literatur.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
FJIA011 Jazykový seminář III P. VurmB. Vicaire, C. Lefevre, P. Dytrt, A. Němcová Polická, P. Vurm z 1/2/02
FJIA012 Francouzská literatura I P. VurmP. Kyloušek z 1/1/02
IJIA010 Jazykový seminář III K. GarajováV. De Tommaso, K. Garajová z 0/4/02
IJIA011 Italská literatura I K. GarajováZ. Šebelová z 1/1/02
REBcB27 Literární seminář I I. RadováN. Votavová Sumelidisová zk 0/2/04
SJIA011 Jazykový seminář III E. LukavskáC. Laguarda Ripoll, M. Malá, C. Rodríguez García z 0/2/02
SJIA012 Španělská literatura I E. LukavskáA. Alchazidu z 1/1/02

Novořecký modul

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
MEDMgr07 Jazykový seminář z novořečtiny III K. PetrovićováV. Arvaniti z 0/2/02
REBcB27 Literární seminář I I. RadováN. Votavová Sumelidisová zk 0/2/04

Arabský modul

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
MEDMgr11 Dějiny arabské literatury I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. PetrovićováGažáková k 1/1/03
PAPVA_35 Základy moderní spisovné arabštiny. Hovorový jazyk IIA Z. MěřínskýH. Nováková z 2/1/03

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
MEDMgrD01 Seminář k magisterské diplomové práci I K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.15 Zapisují studenti, pro které jsou mediteránní studia diplomovým oborem.

4. semestr
 
Studenti dvouoborového studia pokračují ve studiu vybraného modulu (resp. jazyka) a v jeho rámci vybírají příslušné navazující dějiny literatury.

Románský modul

 
Studenti pokračují ve studiu vybraného románského jazyka a zapisují dějiny příslušné literatury. Výuku zajišťuje Ústav románských jazyků a literatur.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
FJIA016 Jazykový seminář IV P. VurmC. Lefevre, A. Němcová Polická, B. Vicaire, P. Vurm zk 0/2/04
FJIA017 Francouzská literatura II P. VurmP. Kyloušek zk 1/1/03
IJIA015 Jazykový seminář IV K. GarajováK. Garajová zk 0/2/03
IJIA016 Italská literatura II K. GarajováZ. Šebelová zk 1/1/03
SJIA017 Jazykový seminář IV I. BuzekM. Malá, C. Rodríguez García zk 0/2/04
SJIA018 Španělská literatura II I. BuzekA. Alchazidu zk 1/1/03

Novořecký modul

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
MEDMgr08 Jazykový seminář z novořečtiny IV K. PetrovićováS. Sumelidu zk 0/2/04
REBcB28 Literární seminář II I. RadováN. Votavová Sumelidisová zk 0/2/04

Arabský modul

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
MEDMgr12 Dějiny arabské literatury II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. PetrovićováGažáková zk 1/1/04
MEDMgr16 Jazykový seminář arabštiny IV D. ČižmíkováM. Abdelsayed, D. Čižmíková zk 1/3/06

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
MEDMgrDipl Magisterská diplomová práce K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 Zapisují studenti, pro které jsou mediteránní studia diplomovým oborem.
MEDMgrD02 Seminář k magisterské diplomové práci II K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.15 Zapisují studenti, pro které jsou mediteránní studia diplomovým oborem.
MEDMgrObor Magisterská oborová práce K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 Zapisují studenti, pro které jsou mediteránní studia nediplomovým oborem.
MEDMgrZk Státní závěrečná zkouška magisterská z mediteránních studií K. PetrovićováJ. Bednaříková, S. Elmoujahid, Š. Hurbánková, M. Kulhánková, M. Macura, L. Mazalová, J. Nechutová, K. Petrovićová, I. Radová, D. Stehlíková, S. Sumelidu, N. Votavová Sumelidisová SZk 0/0/00

Přehled předmětů
 

Při výběru volitelných předmětů je třeba sledovat požadavky uvedené u jednotlivých předmětů (vyučovací jazyk, požadované vstupní znalosti, prerekvizity,...). Nejsou-li mediteránní studia mateřským oborem, nevzniká automatický nárok na zápis do předmětu. V případě nejasností, zda je předmět vhodný, kontaktujte vyučujícího.


Podzimní semestr

Povinné předměty

Imatrikulace do r. 2015 (pro studenty přijaté nejpozději v podzimním semestru 2015)

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
FJIA003 Jazykový seminář I P. VurmP. Vurm z 0/3/02
FJIA011 Jazykový seminář III P. VurmB. Vicaire, C. Lefevre, P. Dytrt, A. Němcová Polická, P. Vurm z 1/2/02
FJIA012 Francouzská literatura I P. VurmP. Kyloušek z 1/1/02
IJIA003 Jazykový seminář I K. GarajováK. Garajová, Z. Šebelová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/4/03
IJIA010 Jazykový seminář III K. GarajováV. De Tommaso, K. Garajová z 0/4/02
IJIA011 Italská literatura I K. GarajováZ. Šebelová z 1/1/02
KRMgrA07 Vybrané kapitoly z řecké literatury I I. RadováJ. Franek, I. Radová z 2/0/03 Povinný pro jednooborové studenty a dvouoborové studenty novořeckého zaměření. Studenti si volí buď Vybrané kapitoly z řecké literatury I, nebo II. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
LJMgrA07 Vybrané kapitoly z římské literatury I D. UrbanováK. Petrovićová k 2/0/04 Povinný pro jednooborové studenty a dvouoborové studenty romanistického zaměření. Studenti si volí buď Vybrané kapitoly z římské literatury I, nebo II.Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgrD01 Seminář k magisterské diplomové práci I K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.15
MEDMgr01 Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. PetrovićováM. Macura, L. Mazalová, J. Nechutová, M. Okáčová, K. Petrovićová k 1/1/04 V období PS2016 je předmět určen výhradně studentům, kteří v PS2015 absolvovali zahraniční stáž. Ostatní studenti, pro které je předmět povinný, nechť si předmět zapíší v PS2017. Povinné pro jednooborové studenty. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr05 Jazykový seminář z novořečtiny I K. PetrovićováS. Sumelidu z 0/2/02
MEDMgr07 Jazykový seminář z novořečtiny III K. PetrovićováV. Arvaniti z 0/2/02 Povinné pro studenty jednooborového studia a pro studenty dvouoborového studia, novořeckého zaměření. Nezapisujte, pokud máte absolvovaný předmět REBcA11 v PS2013 (jedná se o předmět se stejným obsahem, srovnej v "Kontrola průchodu studiem").
REBcB27 Literární seminář I I. RadováN. Votavová Sumelidisová zk 0/2/04
SJIA003 Jazykový seminář I E. LukavskáM. Malá, M. Strmisková z 0/4/02
SJIA011 Jazykový seminář III E. LukavskáC. Laguarda Ripoll, M. Malá, C. Rodríguez García z 0/2/02
SJIA012 Španělská literatura I E. LukavskáA. Alchazidu z 1/1/02

Imatrikulace od r. 2016 (pro studenty přijaté v jarním semestru 2016 a později)

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
FJIA003 Jazykový seminář I P. VurmP. Vurm z 0/3/02
FJIA011 Jazykový seminář III P. VurmB. Vicaire, C. Lefevre, P. Dytrt, A. Němcová Polická, P. Vurm z 1/2/02
FJIA012 Francouzská literatura I P. VurmP. Kyloušek z 1/1/02
IJIA003 Jazykový seminář I K. GarajováK. Garajová, Z. Šebelová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/4/03
IJIA010 Jazykový seminář III K. GarajováV. De Tommaso, K. Garajová z 0/4/02
IJIA011 Italská literatura I K. GarajováZ. Šebelová z 1/1/02
KRMgrA07 Vybrané kapitoly z řecké literatury I I. RadováJ. Franek, I. Radová z 2/0/03 Jednooboroví studenti arabského modulu volí kromě Dějin arabské literatury také dějiny jedné další literatury (románské, novořecké, antické).
LJMgrA07 Vybrané kapitoly z římské literatury I D. UrbanováK. Petrovićová k 2/0/04 Jednooboroví studenti arabského modulu volí kromě Dějin arabské literatury také dějiny jedné další literatury (románské, novořecké, antické).
MEDMgr13 Jazykový seminář arabštiny I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ČižmíkováD. Čižmíková z 1/3/05
MEDMgrD01 Seminář k magisterské diplomové práci I K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.15
MEDMgr01 Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. PetrovićováM. Macura, L. Mazalová, J. Nechutová, M. Okáčová, K. Petrovićová k 1/1/04 V období PS2016 je předmět určen výhradně studentům, kteří v PS2015 absolvovali zahraniční stáž. Ostatní studenti, pro které je předmět povinný, nechť si předmět zapíší v PS2017. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr05 Jazykový seminář z novořečtiny I K. PetrovićováS. Sumelidu z 0/2/02
MEDMgr07 Jazykový seminář z novořečtiny III K. PetrovićováV. Arvaniti z 0/2/02
MEDMgr09 Úvod do studia kultur arabsky mluvících zemí
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ČižmíkováD. Čižmíková zk 1/1/04
MEDMgr11 Dějiny arabské literatury I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. PetrovićováGažáková k 1/1/03 Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
REBcB27 Literární seminář I I. RadováN. Votavová Sumelidisová zk 0/2/04
SJIA003 Jazykový seminář I E. LukavskáM. Malá, M. Strmisková z 0/4/02
SJIA011 Jazykový seminář III E. LukavskáC. Laguarda Ripoll, M. Malá, C. Rodríguez García z 0/2/02
SJIA012 Španělská literatura I E. LukavskáA. Alchazidu z 1/1/02

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
BKA108 Současný Balkán V. ŠtěpánekP. Krejčí, P. Pilch, P. Stehlík, V. Štěpánek k 3/0/04
BKA227 Etnologie Balkánu I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 2/1/04
BKA319 Balkán ve 20. století II V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/1/05
BKA327 Etnologie Balkánu II V. ŠtěpánekH. Bočková zk 2/14
BKB409 Balkánské pravoslaví
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Boček, V. Štěpánek zk 2/0/04
CH_01 Chorvatština pro začátečníky P. StehlíkA. Gašparević, P. Pilch z 0/2/02
DSBcA003 Dějiny Předního východu J. BednaříkováJ. Bednaříková zk 2/03
DSMgrA11 Vybrané kapitoly z antické filozofie I. J. BednaříkováJ. Franek, K. Petrovićová z 1/12
DU1212m Dějiny obrazu I. Vizuální kultura starověkého Řecka a Říma
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. SuchánekP. Suchánek zk 2/0/04
ESB152 Antická mytologie v novověké kultuře P. OsolsoběL. Lee k 1/14
ETBB81 Etnologie jihovýchodní Evropy
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. VálkaH. Bočková zk 2/0/04
FJIA005 Úvod do dějin a kultury Francie I P. VurmP. Dytrt z 2/0/02
FJIB501 Jazyková cvičení 1 - I P. VurmC. Lefevre z 0/2/02 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
FJIB502 Jazyková cvičení 2 - I P. VurmB. Vicaire z 0/2/02 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
FJIB503 Doplňkové konverzační cvičení P. VurmB. Vicaire z 0/2/02 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
FJI1B501X Jazyková cvičení 1 - I P. VurmC. Lefevre, B. Vicaire z 0/2/02 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho. Vypsáno pro studenty kombinovaného studia.
FJI2B502X Jazyková cvičení 2 - I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. VurmB. Vicaire z 0/2/02 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho. Vypsáno pro studenty kombinovaného studia.
FJ0B766 Jazyk, kreativita, interaktivita: web a nová média
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. VurmP. Vurm zk 1/14
IJIA004 Úvod do dějin a kultury Itálie I K. GarajováZ. Šebelová z 2/0/02
IJIB502 Jazyková cvičení 2 - I K. GarajováV. De Tommaso z 0/2/02 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
IJIB503 Doplňková konverzační cvičení
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. GarajováV. De Tommaso z 0/2/02 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
IJIB553 Vybrané kapitoly z dějin Itálie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. GarajováJ. Müller zk 2/0/04 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
IJ0B604 Současný jazyk K. GarajováA. Bitonti, V. De Tommaso zk 1/1/04
KJIA001 Jazykový seminář katalánštiny I P. KyloušekP. Javorová Švandová z 0/42
KJIA011 Dějiny Katalánska I P. KyloušekJ. Pešek, D. Utrera Domínguez z 1/12
KJIA013 Katalánská literatura I P. KyloušekD. Utrera Domínguez z 1/12
KJIB023 Katalánské reálie D. Utrera DomínguezD. Utrera Domínguez zk 0/24
KLB_008 Střední Evropa a Středomoří I.
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. KlontzaV. Klontza k 2/0/03
KLBcB47 Střední Evropa a Středomoří I.
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KazdováV. Klontza k 2/0/03
KLBcB52 Řecká architektura
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KazdováT. Jirák k 2/0/03
KRBcB09 Uvedení do starokřesťanské literatury
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováJ. Plátová k 1/02
KRBcB17 Historical and Critical Introduction to the Early Christian Literature I: The New Testament
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováJ. Franek k 2/04
KRBcB19 Ženy a soukromý život v antickém Řecku
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováJ. Steklá k 2/0/03
KRMgrA07 Vybrané kapitoly z řecké literatury I I. RadováJ. Franek, I. Radová z 2/0/03 Předmět je povinně volitelný, pokud již nebyl zapsán jako povinný.
LJBcB19 Římské trestní právo D. UrbanováM. Frýdek k 1/1/03
LJBcB21 Podzimní škola římského práva D. UrbanováM. Frýdek z 0/03
LJMedA05 Latinská literatura středověké Evropy I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. UrbanováL. Mazalová, J. Nechutová, D. Stehlíková k 1/1/04
LJMgrA07 Vybrané kapitoly z římské literatury I D. UrbanováK. Petrovićová k 2/0/04 Předmět je povinně volitelný, pokud již nebyl zapsán jako povinný.
LJMgrB07 Antická filozofie I D. UrbanováK. Petrovićová z 1/1/0 0.3
LJMgrB10 Helénistická a římská filozofie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. UrbanováK. Petrovićová z 1/1/0 0.3
LJMgrB13 Evropa v době velkého stěhování národů I D. UrbanováJ. Bednaříková z 2/0/0 0.3
LJMgrB25 Arabský svět v době antiky a raného středověku I D. UrbanováJ. Bednaříková z 1/1/03
LJMgrB31 Etika starověkých civilizací I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. UrbanováJ. Bednaříková z 2/0/0 0.3
LJMgrB55 Economic History of the Ancient World illustrated by the example of Roman Amphorae
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. UrbanováEhmig, D. Urbanová z 0/0 10 hodin.3
MED41 Římské právo a jeho dědictví v mediteránní oblasti (římské právo po roce 476 n. l.) K. PetrovićováM. Frýdek k 1/13
MED55 Geografie Středomoří R. BrázdilP. Daněk, V. Herber k 1/1/03
MEDMgr09 Úvod do studia kultur arabsky mluvících zemí
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ČižmíkováD. Čižmíková zk 1/1/04 Předmět je povinně volitelný, pokud již nebyl zapsán jako povinný
MEDMgr11 Dějiny arabské literatury I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. PetrovićováGažáková k 1/1/03 Předmět je povinně volitelný, pokud již nebyl zapsán jako povinný
FSS:MVZ415 Náboženství a politika na Blízkém východě P. SuchýM. Čejka zk 1/15
OJ105 Jazyky světa V. BlažekV. Blažek k 2/0/04
REBcA11 Askisis me lektora V I. RadováV. Arvaniti z 0/2/02
REBcA21 Řecké dějiny 19. - 20. st.
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováTsivos zk 2/0/04
REBcB07 Překladatelský seminář pro Bc. I. RadováN. Votavová Sumelidisová z 0/2/0 0.3
REBcB09 Kulturněhistorický vývoj řeckých regionů II I. RadováM. Meško k 2/0/03
REBcB11 Balkán po roce 1989
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováKrálová, N. Votavová Sumelidisová z 0/2/03
REBcB21 Četba novořeckých textů I. RadováV. Arvaniti, N. Votavová Sumelidisová z 0/2/0 0.3
REBcB25 Neoellinikos politismos II I. RadováV. Arvaniti zk 0/2/04
REBcB29 Vybrané kapitoly z dějin Řecka 20. století
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováA. Flimelová k 2/0/03
REMgrB23 Byzantská říše za vlády dynastie Komnénovců (1081-1204): křižovatka mezi Východem a Západem I. RadováM. Meško k 2/15
REMgrB25 I Neoelliniki istoria stin kinimatografia
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. KulhánkováSampatakaki z 0/0/0 15 hodin jednorázově.3
RLA05 Judaismus D. ZbíralD. Papoušek zk 2/0/04 (plus 1 za zk) Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
RLA06 Křesťanství I D. ZbíralD. Zbíral zk 2/0/04 (plus 1 za zk) Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
RLB100 Arabština I D. ZbíralH. Nováková z 0/2/02
RLB102 Arabština III D. ZbíralH. Nováková z 0/2/02
RLB23 Starověká náboženství Předního východu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ZbíralD. Papoušek, T. Sedláček k 1/1/04
RLB378 Islámský reformismus 18.-20. století
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ZbíralM. Mendel k 1/1/04
ROMIIA101 Úvod do lidové latiny a vývoj románských jazyků P. DytrtA. Bitonti, I. Buzek, P. Divizia, J. Mikulová, Z. Schejbalová, I. Svobodová zk 1/1/05
ROM0B114 Úvod do dějin a kultury Basků I P. DytrtG. Urkiola Gamarra z 2/0/02
ROM0B126 Úvod do studia moderních románských literatur I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. DytrtA. Alchazidu, P. Dytrt kz 0/23
SJIA005 Úvod do dějin a kultury hispanofonních zemí I E. LukavskáA. Alchazidu z 2/0/02
SJIB501 Jazyková cvičení I E. LukavskáC. Rodríguez García z 0/2/04 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
SJIB502 Jazyková cvičení III E. LukavskáC. Rodríguez García z 0/2/04 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
SJIB512X Expresión oral y escrita I E. LukavskáC. Rodríguez García z 0/2/04
SJIB514 Doplňková konverzační cvičení 1 - I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. LukavskáC. Laguarda Ripoll z 0/2/04 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
SJIB514X Doplňková konverzační cvičení I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. LukavskáC. Rodríguez García z 0/2/04 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho. Vypsáno pro studenty kombinovaného studia.
SJI1B501X Jazyková cvičení I E. LukavskáC. Rodríguez García z 0/2/04 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho. Vypsáno pro studenty kombinovaného studia.
SJI2B502X Jazyková cvičení III E. LukavskáC. Rodríguez García z 0/2/04 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho. Vypsáno pro studenty kombinovaného studia.
SJI2B904X Doplňková poslechová cvičení I E. LukavskáM. Malá z 0/2/04 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho. Vypsáno pro studenty kombinovaného studia.
DSBcB026 Zdraví, životní styl a medicína ve starověku
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. BednaříkováJ. Kouřil z 2/0/03
ESA112 Estetika Aurelia Augustina (sv. Augustina) P. OsolsoběP. Osolsobě k 2/04
LJMgrB61 Perception and Handling of Risks in Roman antiquity
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. UrbanováEhmig, D. Urbanová k 0/0 14 hodin.3
MEDMgr17 Jazyková cvičení z arabštiny I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ČižmíkováM. Abdelsayed, D. Čižmíková z 0/2/03
MEDWiki Studenti ÚKS píší Wikipedii
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. PetrovićováM. Macura z 1/1/03 (plus 2 za zk)
REMgrA01 Řecké dějiny 15.-18. stol.
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováM. Meško zk 2/0/04
RLB81 Jerusalem in Religious Confrontation D. ZbíralD. Papoušek, A. Kovács, M. Mendel k 1/15
FSS:SAN215 Antropologie a islám C. SzalóA. Kovács zk 1/16
DSBcB016 Srovnávací mytologie J. BednaříkováO. Pivoda z 1/12
DSBcB031 Orientální a mysterijní kulty antického Středomoří
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. BednaříkováM. Šmerda k 2/0/03
KRMgrB13 Reading Homer's Ilias
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováJ. Franek k 2/04
LJMgrB67 From an old world to a new one? Changes and continuities between the Roman High Empire and Christian Late Antiquity
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. UrbanováHaensch, D. Urbanová z 0/0/0 8. – 16. 10. 2018.3
MED65 Arab Women Writers
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ČižmíkováD. Čižmíková k 1/1/04
PAPVB_32 Středověká archeologie islámských zemí
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
Z. MěřínskýNováček z 2/0/03
REMgrA09 Úvod do byzantologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováM. Kulhánková k 1/1/04
REMgrB31 Narratives of Empire in the Post-Classical World: From Late Antiquity to the Renaissance
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. KulhánkováF. Leonte z 0/2/04

Jarní semestr

Povinné předměty

Imatrikulace do r. 2015 (pro studenty přijaté nejpozději v podzimním semestru 2015)

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
FJIA006 Jazykový seminář II P. VurmP. Dytrt, Z. Raková, P. Vurm zk 0/4/04
FJIA016 Jazykový seminář IV P. VurmC. Lefevre, A. Němcová Polická, B. Vicaire, P. Vurm zk 0/2/04
FJIA017 Francouzská literatura II P. VurmP. Kyloušek zk 1/1/03
IJIA005 Jazykový seminář II K. GarajováV. De Tommaso, K. Garajová, Z. Šebelová PZk 0/6/06
IJIA015 Jazykový seminář IV K. GarajováK. Garajová zk 0/2/03
IJIA016 Italská literatura II K. GarajováZ. Šebelová zk 1/1/03
KRMgrA08 Vybrané kapitoly z řecké literatury II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováI. Radová z 2/0/03 Povinné pro jednooborové studenty a dvouoborové studenty novořeckého zaměření. Studenti si volí buď Vybrané kapitoly z řecké literatury I, nebo II. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
LJMgrA08 Vybrané kapitoly z římské literatury II D. UrbanováK. Petrovićová k 2/0/04 (plus 1 za zk) Povinné pro jednooborové studenty a dvouoborové studenty romanistického zaměření. Studenti si volí buď Vybrané kapitoly z římské literatury I, nebo II. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgrDipl Magisterská diplomová práce K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00
MEDMgrD02 Seminář k magisterské diplomové práci II K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.15
MEDMgrO Seminář k magisterské oborové práci K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.10 Zapisují dvouoboroví studenti, pro které jsou mediteránní studia nediplomovým oborem.
MEDMgrObor Magisterská oborová práce K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 Zapisují dvouoboroví studenti, pro které jsou mediteránní studia nediplomovým oborem.
MEDMgrZk Státní závěrečná zkouška magisterská z mediteránních studií K. PetrovićováJ. Bednaříková, S. Elmoujahid, Š. Hurbánková, M. Kulhánková, M. Macura, L. Mazalová, J. Nechutová, K. Petrovićová, I. Radová, D. Stehlíková, S. Sumelidu, N. Votavová Sumelidisová SZk 0/0/00
MEDMgr02 Zlomové okamžiky v dějinách Středomoří
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. PetrovićováJ. Bednaříková zk 2/0/04 Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr04 Vybrané kapitoly ze středověké a humanistické literatury K. PetrovićováJ. Malá, L. Mazalová zk 2/0/04 Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr06 Jazykový seminář z novořečtiny II K. PetrovićováS. Sumelidu zk 0/2/04
MEDMgr08 Jazykový seminář z novořečtiny IV K. PetrovićováS. Sumelidu zk 0/2/04
REBcB28 Literární seminář II I. RadováN. Votavová Sumelidisová zk 0/2/04
SJIA007 Jazykový seminář II I. BuzekM. Malá, M. Strmisková zk 0/4/04
SJIA017 Jazykový seminář IV I. BuzekM. Malá, C. Rodríguez García zk 0/2/04
SJIA018 Španělská literatura II I. BuzekA. Alchazidu zk 1/1/03

Imatrikulace od r. 2016 (pro studenty přijaté v jarním semestru 2016 a později)

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
FJIA006 Jazykový seminář II P. VurmP. Dytrt, Z. Raková, P. Vurm zk 0/4/04
FJIA016 Jazykový seminář IV P. VurmC. Lefevre, A. Němcová Polická, B. Vicaire, P. Vurm zk 0/2/04
FJIA017 Francouzská literatura II P. VurmP. Kyloušek zk 1/1/03
IJIA005 Jazykový seminář II K. GarajováV. De Tommaso, K. Garajová, Z. Šebelová PZk 0/6/06
IJIA015 Jazykový seminář IV K. GarajováK. Garajová zk 0/2/03
IJIA016 Italská literatura II K. GarajováZ. Šebelová zk 1/1/03
KRMgrA08 Vybrané kapitoly z řecké literatury II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováI. Radová z 2/0/03 Jednooboroví studenti arabského modulu volí kromě Dějin arabské literatury také jinou literaturu (románskou, novořeckou nebo antickou).
LJMgrA08 Vybrané kapitoly z římské literatury II D. UrbanováK. Petrovićová k 2/0/04 (plus 1 za zk) Jednooboroví studenti arabského modulu volí kromě Dějin arabské literatury také jinou literaturu (románskou, novořeckou nebo antickou).
MEDMgrDipl Magisterská diplomová práce K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00
MEDMgrD02 Seminář k magisterské diplomové práci II K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.15
MEDMgrO Seminář k magisterské oborové práci K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.10
MEDMgrObor Magisterská oborová práce K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00
MEDMgrZk Státní závěrečná zkouška magisterská z mediteránních studií K. PetrovićováJ. Bednaříková, S. Elmoujahid, Š. Hurbánková, M. Kulhánková, M. Macura, L. Mazalová, J. Nechutová, K. Petrovićová, I. Radová, D. Stehlíková, S. Sumelidu, N. Votavová Sumelidisová SZk 0/0/00
MEDMgr04 Vybrané kapitoly ze středověké a humanistické literatury K. PetrovićováJ. Malá, L. Mazalová zk 2/0/04 Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr06 Jazykový seminář z novořečtiny II K. PetrovićováS. Sumelidu zk 0/2/04
MEDMgr08 Jazykový seminář z novořečtiny IV K. PetrovićováS. Sumelidu zk 0/2/04
MEDMgr12 Dějiny arabské literatury II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. PetrovićováGažáková zk 1/1/04 Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
REBcB28 Literární seminář II I. RadováN. Votavová Sumelidisová zk 0/2/04
RLA08 Islám
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ZbíralA. Kovács zk 2/0/04 (plus 1 za zk) Studenti Mediteránních studií volí ukončení kolokviem. Výuku zajišťuje Ústav religionistiky.
SJIA007 Jazykový seminář II I. BuzekM. Malá, M. Strmisková zk 0/4/04
SJIA017 Jazykový seminář IV I. BuzekM. Malá, C. Rodríguez García zk 0/2/04
SJIA018 Španělská literatura II I. BuzekA. Alchazidu zk 1/1/03

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
BKA107 Úvod do etnologické balkanistiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 1/1/04
BKA200 Etnické konflikty a tenze na Balkánském poloostrově V. ŠtěpánekJ. Oriško k 1/1/03
BKA314 Balkán ve 20. století I V. ŠtěpánekV. Štěpánek z 2/0/03
BKB419 Balkán v českých cestopisech V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/1/04
FSS:BSS165 Islámský radikalismus
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. KrausM. Dolejší, J. Kraus zk 0/2/06
CH_02 Chorvatština pro mírně pokročilé P. StehlíkA. Gašparević zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
DSBcA013 Přechodné období mezi antikou a středověkem J. BednaříkováJ. Bednaříková zk 2/03
DSBcB007 Reflexe antické literatury ve výtvarném umění dalších věků J. BednaříkováJ. Malá, J. Malaníková z 0/23
DSBcB014 Sexuální život v antickém Řecku a Římě J. BednaříkováJ. Bartůněk, P. Dadák z 1/1/02
DSBcB019 Obchod ve starověku J. BednaříkováJ. Plocek z 2/0/02
DSBcB024 Vznik a vývoj měst ve starověku
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. BednaříkováT. Štěpánek z 2/0/03
DSBcB025 Římské umění
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. BednaříkováM. Pardyová z 2/0/03
DSMgrB07 Helénistické státy a jejich kultura J. BednaříkováJ. Bartůněk, P. Dadák z 1/12
DU1261m Moc obrazu ve středověké a raně novověké Evropě (Dějiny obrazu II) P. SuchánekP. Suchánek zk 2/04
ESA082 Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku P. OsolsoběP. Osolsobě zk 1/14 (plus 1 za zk)
ETBB82 Tradiční společnost a kultura na Balkáně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. DrápalaH. Bočková zk 2/0/04
FJIA009 Úvod do dějin a kultury Francie II P. VurmP. Dytrt zk 2/0/04
FJIB503a Doplňkové konverzační cvičení
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. VurmB. Vicaire z 0/2/02 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
FJIB552 Jazyková cvičení 2 - II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. VurmC. Lefevre, B. Vicaire zk 0/2/04 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
FJI1B551X Jazyková cvičení 1 - II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. VurmB. Vicaire zk 0/2/04 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho. Vypsáno pro studenty kombinovaného studia.
FJI2B552X Jazyková cvičení 2 - II P. VurmB. Vicaire zk 0/2/04 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho. Vypsáno pro studenty kombinovaného studia.
FJ0B703 Reálie a zeměpis Francie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. VurmB. Vicaire zk 2/0/04
FJ0B703a Reálie a zeměpis Belgie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. VurmC. Lefevre zk 2/0/04
IJIA008 Úvod do dějin a kultury Itálie II K. GarajováZ. Šebelová zk 2/0/03
IJIB508a Písemný projev v italštině K. GarajováV. De Tommaso zk 0/2/04
IJIB551 Jazyková cvičení 1 - II K. GarajováV. De Tommaso zk 0/2/04 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
IJIB552 Jazyková cvičení 2 - II K. GarajováV. De Tommaso zk 0/2/04 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
IJIB556 Italské reálie a zeměpis
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. GarajováV. De Tommaso zk 2/0/04 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
KJIA002 Jazykový seminář katalánštiny II P. KyloušekP. Javorová Švandová z 0/42
KJIA012 Dějiny Katalánska II P. KyloušekJ. Pešek, D. Utrera Domínguez z 1/12
KJIA014 Katalánská literatura II P. KyloušekD. Utrera Domínguez z 1/12
KJIB026 Katalánská kinematografie P. KyloušekP. Javorová Švandová z 0/22
KLBcA34 Řecké vázové malířství
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KazdováV. Klontza k 2/0/0 0.3
KLBcB30 Antické reálie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. Kazdováasistent, M. Pardyová k 2/0/03
KLBcB48 Střední Evropa a Středomoří II.
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KazdováV. Klontza k 2/0/03
KLMgrB18 Tradice antiky v evropském a českém výtvarném umění
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KazdováV. Klontza, doktorand k 1/1/0 0.3
KRBcB08 Introduction into Greek and Roman Epigraphy I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. Radová k 2/0/04
KRBcB10 Greek and Roman religion in comparison
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. Radová k 2/04
KRBcB14 Četba Lukášova evangelia
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováJ. Steklá z 0/2/02
KRBcB20 Láska v antické řecké literatuře I. RadováJ. Steklá k 2/03
KRBcB22 Láska a sex v antickém Řecku - vybrané kapitoly
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováJ. Steklá k 2/0/04
KRMgrA08 Vybrané kapitoly z řecké literatury II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováI. Radová z 2/0/03 Předmět je povinně volitelný, pokud již nebyl zapsán jako povinný.
LJBcB08 Antická mytologie II D. UrbanováI. Radová k 2/0/03
LJBcB18 Základy římského práva D. UrbanováM. Frýdek k 1/1/03
LJMedA06 Latinská literatura středověké Evropy II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. UrbanováD. Stehlíková, L. Mazalová, J. Nechutová zk 1/1/04
LJMedB15 Elektronické databáze pro studium humanitních oborů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. UrbanováP. Mutlová, D. Stehlíková, J. Bednaříková, K. Bočková Loudová, J. Franek, Š. Hurbánková, M. Kulhánková, L. Mazalová, J. Mikulová, K. Petrovićová, I. Radová, J. Steklá, S. Sumelidu, N. Votavová Sumelidisová z 1/1/03
LJMgrA08 Vybrané kapitoly z římské literatury II D. UrbanováK. Petrovićová k 2/0/04 (plus 1 za zk) Předmět je povinně volitelný, pokud již nebyl zapsán jako povinný.
LJMgrB08 Antická filozofie II D. UrbanováK. Petrovićová z 1/1/0 0.3
LJMgrB14 Evropa v době velkého stěhování národů II D. UrbanováJ. Bednaříková z 2/0/0 0.3
LJMgrB26 Arabský svět v době antiky a raného středověku II D. UrbanováJ. Bednaříková z 1/1/03
LJMgrB32 Etika starověkých civilizací II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. UrbanováJ. Bednaříková z 2/0/0 0.3
MED42 Římská územní správa a mezinárodní vztahy K. PetrovićováM. Frýdek k 1/13
MED50 Studijní soustředění K. PetrovićováZ. Čermáková Lukšová, S. Elmoujahid, J. Franek, Š. Hurbánková, M. Macura, L. Mazalová, M. Melounová, J. Mikulová, P. Mutlová, M. Okáčová, K. Petrovićová, I. Radová, A. Salayová, P. Ševčík, D. Urbanová, N. Votavová Sumelidisová, A. Žáková z 0/264
MED56 Politický vývoj ve východním a jižním Středomoří
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. PetrovićováE. Taterová zk 2/0/04
MED60 Lingua Franca: lochneská příšera ve Středomoří K. PetrovićováV. Boček k 2/03
MED66 Radikalismus ve Středomoří K. PetrovićováM. Čejka zk 1/1/04
FSS:MVZ416 Radikalismus na Blízkém východě
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
Z. KřížM. Čejka zk 1/1/04
OJ118 Italické a románské jazyky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. BlažekV. Blažek k 2/0/04
OJ514 Jazyky starého a nového Balkánu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. BlažekV. Blažek k 0/04
OJ580 Základy koptštiny I O. ŠefčíkJ. Pavelčík k 2/04
REBcA12 Askisis me lektora VI I. RadováM. Kulhánková z 0/2/02
REBcB02 Kulturněhistorický vývoj řeckých regionů I I. RadováS. Sumelidu k 2/0/03
REBcB16 Fenomén Byzanc: od romantismu po postmodernu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. Bočková LoudováM. Kulhánková k 2/0/03
REBcB26 Novořecké reálie I I. RadováM. Meško zk 0/2/04
REBcB30 Vybrané kapitoly z dějin Řecka 20. století II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováA. Flimelová k 2/0/03
REMgrA02 Dějiny Byzance
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováM. Meško zk 2/0/04
REMgrB10 Ellines politikoi prosfyges stin Tsechoslovakia I. RadováSarikoudi, K. Tsivos k 0/0/0 24 hodin za semestr.3
RLA07 Křesťanství II D. ZbíralD. Václavík zk 2/0/04 (plus 1 za zk) Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
RLA08 Islám
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ZbíralA. Kovács zk 2/0/04 (plus 1 za zk) Předmět je povinně volitelný, pokud již nebyl zapsán jako povinný.
RLB101 Arabština II D. ZbíralH. Nováková z 0/2/02 (plus ukončení)
RLB103 Arabština IV D. ZbíralH. Nováková zk 0/2/02 (plus ukončení)
RLB239 Helénistická náboženství
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ZbíralI. Doležalová k 1/1/04
ROM0B117 Úvod do dějin a kultury Basků II P. DytrtG. Urkiola Gamarra zk 2/0/04
SJIA009 Úvod do dějin a kultury hispanofonních zemí II I. BuzekA. Alchazidu zk 2/0/04
SJIB513X Expresión oral y escrita II I. BuzekC. Rodríguez García z 0/2/04
SJIB515X Doplňková konverzační cvičení II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. BuzekC. Rodríguez García z 0/2/04 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho. Vypsáno pro studenty kombinovaného studia.
SJIB551 Jazyková cvičení II I. BuzekC. Rodríguez García z 0/2/02 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
SJIB552 Jazyková cvičení IV I. BuzekC. Rodríguez García z 0/2/02 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
SJIB560 Doplňková konverzační cvičení 1 - II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. BuzekC. Laguarda Ripoll, z 0/2/02 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
SJI1B551X Jazyková cvičení II I. BuzekC. Rodríguez García z 0/2/04 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho. Vypsáno pro studenty kombinovaného studia.
SJI2B552X Jazyková cvičení IV I. BuzekC. Rodríguez García zk 0/2/04 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho. Vypsáno pro studenty kombinovaného studia.
SJI2B905X Doplňková poslechová cvičení II I. BuzekM. Malá z 0/2/04 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho. Vypsáno pro studenty kombinovaného studia.
DSMgrB14 Sportovní, vojenské a etické ideály od antiky k rytířskému středověku
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. BednaříkováJ. Kouřil z 2/0/03
MEDWiki Studenti ÚKS píší Wikipedii
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. PetrovićováM. Macura z 1/1/03 (plus 2 za zk)
MED68 Moderní dějiny Turecka: od Atatürka k Erdoganovi
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. MacuraM. Macura, J. Vlčková Musilová zk 1/1/04
MED70 Political Economy of the Arab Uprisings
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ČižmíkováD. Čižmíková, Hamoud k 1/1/04
OJ110 Afroasijské jazyky V. BlažekV. Blažek k 2/0/04