Zobrazit se změnou velikosti písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony: imatrikulace do jara 2019 včetně
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium

Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu

ÚVOD

 

Obor "Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu" je akreditován pouze v jednooborovém bakalářském studiu.


PREZENČNÍ FORMA STUDIA

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

 
Bakalářské studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia je 6 semestrů. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 180 kreditů.

Bakalářské studium jednooborové

Informace o studiu

 

  Kromě povinných oborových předmětů (117 kreditů) posluchači zapisují volitelné předměty z oborové nabídky a z nabídky jiných oborů ústavu, fakulty či univerzity tak, aby během studia získali za volitelné kurzy nejméně 32 kreditů.

  Všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání.

  Jako volitelné předměty doporučujeme zapisovat především kurzy jiných slavistických a osatních filologických oborů.

  Součástí studijního plánu je povinná čtyřtýdenní praxe v institucích, ve kterých se absolventi oboru mohou prakticky uplatnit. Odbornou praxi posluchači po konzultaci s garantem oboru absolvují během posledního roku studia.

  V posledním semestru studia posluchači povinně zapisují Seminář k bakalářské diplomové práci, Bakalářskou diplomovou práci a Státní závěrečnou zkoušku bakalářskou.

  O zadání diplomového úkolu musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází poslednímu semestru studia (v němž posluchač zapisuje diplomový seminář).

  Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce v rozsahu nejméně 40 normostran a státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška má charakter komplexního písemného i ústního ověření znalostí získaných absolvováním povinných filologických a dalších disciplín.

  Podmínky pro ukončení bakalářského studia:

  • získání nejméně 180 kreditů, z toho:
  • nejméně 117 kreditů z povinných kurzů
  • nejméně 32 kreditů z volitelných kurzů
  • 6 kreditů za absolvování odborné praxe
  • 4 kredity za zkoušku z cizího (neslovanského) jazyka
  • 15 kreditů za absolvování semináře k bakalářské diplomové práci
  • 4 kredity z filozofie
  • 2 kredity z tělesné výchovy
Doporučený studijní plán - povinné kurzy

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJA115 Úvod do studia jazykovědy J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilI. Pospíšil, P. Pilch, P. Zolina, L. Paučová, M. Przybylski zk 1/1/04
RJA112 Praktická fonetika ruštiny J. GazdaO. Berger, T. Juříčková z 0/2/02
RJA103 Jazyková cvičení I J. GazdaJ. Bumbálková, S. Oplatek, S. Špačková, V. Vedra z 0/4/04
RJ_75 Základy ruštiny I I. PospíšilS. Koryčánková z 1/12
PrF:BEP101Zk Právní nauka I M. VečeřaM. Hapla, J. Harvánek, M. Večeřa zk 2/13 !obor(PR) && !program(N-VS)

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJA108 Jazyková cvičení II J. GazdaJ. Bumbálková, J. Gazda, S. Špačková zk 0/4/04 RJA103
RJ_84 Základy ruštiny II I. PospíšilS. Koryčánková z 0/22
RJA104 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny I (morfologie) A. BrandnerA. Brandner z 1/2/03 RJA103 || AREAb30
RJs111 Přehled ruské literatury (do r. 1985) I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJB426 Dějiny Ruska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaR. Vlček zk 2/04
RJs212 Sociální psychologie J. GazdaZ. Krpoun zk 1/1/04
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie M. JandováM. Jandová, Z. Tomeš zk 2/04 (!BPE_MIE1) && (!BPE_MAE1) && (!BKE_MAE1)
PrF:BVV12Zk Základy obchodního práva E. VečerkováJ. Bejček, J. Kotásek, J. Kožiak, D. Ondrejová, J. Pokorná, M. Příkazská, R. Ruban, J. Šilhán, E. Večerková zk 2/03 !obor(PR) && !program(N-VS)
RJA107 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny II (morfologie) A. BrandnerA. Brandner zk 1/2/04 RJA104
RJA201 Jazyková cvičení III J. GazdaO. Berger, J. Bumbálková z 0/4/04 RJA108
RJs210 Základy překladatelství J. GazdaJ. Gazda k 1/1/03 RJA108
RJs211 Elektronická agenda I J. GazdaR. Fouček z 0/22 RJA108 || PJA120
RJs250 Přehled současné ruské literatury (od r. 1985) J. GazdaP. Zolina zk 2/0/04

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJA205 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny III (syntax) J. GazdaA. Brandner zk 1/2/04 RJA107
RJA206 Jazyková cvičení IV J. GazdaO. Berger, J. Bumbálková zk 0/4/04 RJA201
RJs115 Marketing cestovního ruchu J. GazdaM. Kropáčková zk 1/14
RJs209 Praktický překlad (technická dokumentace) J. GazdaT. Juříčková z 0/2/02
RJs217 Elektronická agenda II J. GazdaR. Fouček z 0/22 RJs211
RJs218 Administrativa a obchodní korespondence v ruštině J. GazdaA. Uhmannová z 0/22 RJs211

5. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJA301 Jazyková cvičení V J. GazdaO. Berger, T. Juříčková z 0/4/04 RJA206
RJB_19 Ruština v obchodní a podnikatelské sféře I J. GazdaY. Pancheshna k 0/2/03 RJs218
RJs310 Praktický překlad (obchodní dokumentace) J. GazdaA. Uhmannová z 0/2/02 RJA206
RJs322 Základy tlumočnictví J. GazdaL. Klangová k 1/1/03 RJA206
RJs325 Odborná praxe J. GazdaJ. Gazda z 0/0/0 4 týdny.6 RJA206

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJA202 Lexikologie současné ruštiny J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04 RJA115 || PJA101
RJA305 Jazyková cvičení VI J. GazdaO. Berger, T. Juříčková, A. Sokolova z 0/4/04 RJA301
RJB_46 Ruština v obchodní a podnikatelské sféře II J. GazdaA. Uhmannová k 0/2/03 RJB_19
RJ_67 Reálie, zeměvěda a kultura Ruska J. GazdaA. Sokolova k 1/1/03
RJs321 Vlastní jména v překladu J. GazdaS. Špačková k 1/1/03 RJA206
RJs330 Seminář k bakalářské diplomové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
RJs333 Bakalářská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
RJs340 Státní závěrečná zkouška bakalářská J. GazdaJ. Dohnal, J. Gazda, T. Juříčková SZk 0/0/0
RSn064 Stylistika ruštiny T. JuříčkováT. Juříčková zk 1/1/05

Přehled předmětů

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJA115 Úvod do studia jazykovědy J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilI. Pospíšil, P. Pilch, P. Zolina, L. Paučová, M. Przybylski zk 1/1/04
RJA103 Jazyková cvičení I J. GazdaJ. Bumbálková, S. Oplatek, S. Špačková, V. Vedra z 0/4/04
PrF:BEP101Zk Právní nauka I M. VečeřaM. Hapla, J. Harvánek, M. Večeřa zk 2/13 !obor(PR) && !program(N-VS)
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie M. JandováM. Jandová, Z. Tomeš zk 2/04 (!BPE_MIE1) && (!BPE_MAE1) && (!BKE_MAE1)
PrF:BVV12Zk Základy obchodního práva E. VečerkováJ. Bejček, J. Kotásek, J. Kožiak, D. Ondrejová, J. Pokorná, M. Příkazská, R. Ruban, J. Šilhán, E. Večerková zk 2/03 !obor(PR) && !program(N-VS)
RJA107 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny II (morfologie) A. BrandnerA. Brandner zk 1/2/04 RJA104
RJA201 Jazyková cvičení III J. GazdaO. Berger, J. Bumbálková z 0/4/04 RJA108
RJA301 Jazyková cvičení V J. GazdaO. Berger, T. Juříčková z 0/4/04 RJA206
RJB_19 Ruština v obchodní a podnikatelské sféře I J. GazdaY. Pancheshna k 0/2/03 RJs218
RJs210 Základy překladatelství J. GazdaJ. Gazda k 1/1/03 RJA108
RJs211 Elektronická agenda I J. GazdaR. Fouček z 0/22 RJA108 || PJA120
RJs250 Přehled současné ruské literatury (od r. 1985) J. GazdaP. Zolina zk 2/0/04
RJs310 Praktický překlad (obchodní dokumentace) J. GazdaA. Uhmannová z 0/2/02 RJA206
RJs322 Základy tlumočnictví J. GazdaL. Klangová k 1/1/03 RJA206
RJs325 Odborná praxe J. GazdaJ. Gazda z 0/0/0 4 týdny.6 RJA206

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKA319 Balkán ve 20. století II V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/1/05
PJ_03 Polština pro začátečníky R. MadeckiM. Krzyżanek, J. Pikulová z 0/2/02 !Obor(PJ) || !Obor(PJFP)
PJ_05 Polština pro pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek, V. Něničková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
UJ_22 Ukrajinština pro začátečníky J. GazdaO. Čmelíková, K. Kuznietsova z 0/2/02

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJA108 Jazyková cvičení II J. GazdaJ. Bumbálková, J. Gazda, S. Špačková zk 0/4/04 RJA103
RJ_84 Základy ruštiny II I. PospíšilS. Koryčánková z 0/22
RJA104 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny I (morfologie) A. BrandnerA. Brandner z 1/2/03 RJA103 || AREAb30
RJs111 Přehled ruské literatury (do r. 1985) I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJB426 Dějiny Ruska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaR. Vlček zk 2/04
RJs212 Sociální psychologie J. GazdaZ. Krpoun zk 1/1/04
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_67 Reálie, zeměvěda a kultura Ruska J. GazdaA. Sokolova k 1/1/03
RJA202 Lexikologie současné ruštiny J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04 RJA115 || PJA101
RJA205 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny III (syntax) J. GazdaA. Brandner zk 1/2/04 RJA107
RJA206 Jazyková cvičení IV J. GazdaO. Berger, J. Bumbálková zk 0/4/04 RJA201
RJs115 Marketing cestovního ruchu J. GazdaM. Kropáčková zk 1/14
RJs209 Praktický překlad (technická dokumentace) J. GazdaT. Juříčková z 0/2/02
RJs217 Elektronická agenda II J. GazdaR. Fouček z 0/22 RJs211
RJs218 Administrativa a obchodní korespondence v ruštině J. GazdaA. Uhmannová z 0/22 RJs211
RJA305 Jazyková cvičení VI J. GazdaO. Berger, T. Juříčková, A. Sokolova z 0/4/04 RJA301
RJB_46 Ruština v obchodní a podnikatelské sféře II J. GazdaA. Uhmannová k 0/2/03 RJB_19
RJs321 Vlastní jména v překladu J. GazdaS. Špačková k 1/1/03 RJA206
RJs325 Odborná praxe J. GazdaJ. Gazda z 0/0/0 4 týdny.6 RJA206
RJs330 Seminář k bakalářské diplomové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
RJs333 Bakalářská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
RJs340 Státní závěrečná zkouška bakalářská J. GazdaJ. Dohnal, J. Gazda, T. Juříčková SZk 0/0/0
RSn064 Stylistika ruštiny T. JuříčkováT. Juříčková zk 1/1/05

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
AREA_16 Vybrané kapitoly z dějin východních Slovanů I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
BJ_02 Bulharština pro mírně pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
BJ_04 Bulharština pro pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02 (plus 2 za zk)
BKA107 Úvod do etnologické balkanistiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 1/1/04
BKA109 Balkán v 15.-18. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/2/06 BKA103
BKA122 Tvůrčí analýza literárního textu V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
BKA200 Etnické konflikty a tenze na Balkánském poloostrově V. ŠtěpánekJ. Oriško k 1/1/03
BKA223 Srovnávací gramatika jihoslovanských jazyků II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 1/1/04 BKA222
BKA314 Balkán ve 20. století I V. ŠtěpánekV. Štěpánek z 2/0/03
BKB419 Balkán v českých cestopisech V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/1/04
BKB421 Jihoslovansko-české styky V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/0/04
BKF001 Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/03 PJA101
BKJ001 Dějiny Jugoslávie a Bulharska ve 20. století V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/14
HIB0292 Otázka kosovská, minulost, současnost, budoucnost
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilV. Štěpánek k 2/04
CH_02 Chorvatština pro mírně pokročilé P. StehlíkA. Gašparević zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
CH_04 Chorvatština pro pokročilé P. StehlíkA. Gašparević z 0/2/02 (plus 2 za zk)
MKA205 Současná Makedonie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Stehlík k 1/0/03
MK_02 Makedonština pro mírně pokročilé P. StehlíkK. Dimovska zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
MK_04 Makedonština pro pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJA106 Přehled polské literatury R. MadeckiM. Przybylski zk 1/1/04 kredity_min(15)
PJ_03 Polština pro začátečníky R. MadeckiM. Krzyżanek, J. Pikulová z 0/2/02 !Obor(PJ) || !Obor(PJFP)
PJ_04 Polština pro mírně pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek, K. Kus, M. Vrbovská z 0/2/02 (plus 2 za zk) PJ_03 && !Obor(PJ) && !Obor(PJFP)
PJ_05 Polština pro pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek, V. Něničková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_06 Polština pro velmi pokročilé R. MadeckiZ. Czerniak, M. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk) PJ_05
PJ_35 Kapitoly z dějin západních Slovanů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PLB405 Východní otázka
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekV. Štěpánek k 2/0/05
RJ_17 Ruština a jazyková hra J. GazdaJ. Gazda k 1/1/03
RJv008 Lingvokulturologická specifika ruštiny
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaO. Berger k 1/1/03 RJA108
RJv009 Odraz ruské literatury v ruské hudbě 19.-21. století
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaP. Zolina k 1/1/03 RJA108
RJv010 Technické otázky přípravy a psaní diplomové práce J. GazdaJ. Dohnal z 1/1/03
SB_02 Srbština pro mírně pokročilé V. ŠtěpánekH. Vlachová zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
SB_04 Srbština pro pokročilé V. ŠtěpánekH. Vlachová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SL_02 Slovinština pro mírně pokročilé P. KrejčíI. Bůžková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SL_04 Slovinština pro pokročilé P. KrejčíA. Žochová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
UJ_23 Ukrajinština pro mírně pokročilé J. GazdaO. Čmelíková z 0/2/02 (plus 2 za zk) UJ_22
UJ_46 Úvod do hudební slavistiky J. GazdaP. Kalina z 1/1/02
UJS_01 Klasická ruská hudba P. KalinaP. Kalina z 2/0/04
PL_24 Slavistická exkurze do Lužice I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/0/0 3 dny.2

CŽV: Studium celých akreditovaných studijních programů v rámci Celoživotního vzdělávání
 

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU

 

Termín podání přihlášky

Elektronickou přihlášku je možné podat od 1. 4. 2016 do 31. 7. 2016.

Termín zahájení

září 2016 – termín bude upřesněn
Informace o období podzim 2016 a jaro 2017.
Přijatí uchazeči budou pozváni k zápisu v první polovině září. Úhrada za studium bude možná až po zápise ke studiu.

Podmínky přijetí

 • podání přihlášky
 • ukončená SŠ

Cena

Cena za kredit: 600,- Kč
Celkem: 43 kreditů x 600,- Kč, tj. 25.800,- Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru

INFORMACE O OBORU
 

Obor Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu je realizován kromě řádné formy také jako placené dvousemestrové paralelní studium v rámci tzv. celoživotního vzdělávání podle zákona č. 111/98 Sb. a je určen zejména pro potencionální zájemce o řádné studium tohoto oboru na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání úspěšně ukončí kurzy v rozsahu povinného penza nezbytného pro absolvování 1. roku řádného studia daného oboru, může být přijat do řádného prezenčního studia tohoto oboru a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.

Předměty tohoto oboru jsou nabízeny také samostatně v rámci celoživotního vzdělávání pro další studijní obory v rámci Filozofické fakulty MU (více informací o této formě vzdělávání).

Student dvousemestrálního paralelního studia se zájmem o budoucí přestup na řádnou studijní formu (chce-li uznat první ročník studia) musí absolvovat předměty realizované pro prezenční studium.

Realizace studia

Program lze realizovat v rámci prezenčního studia. (Prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce.)

Rámcové podmínky studia

Frekventanti absolvují kurzy za stejných podmínek jako studenti řádného studia:

 1. Kurzy navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné kurzy si zapisují na začátku semestru.
 3. Kurzy ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období (viz informace o celoživotním vzdělávání na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/w-studium/podslozka-czv/celozivotni-vzdelavani).

Prezenční forma

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání 42 kreditů typu povinných předmětů.
Celkem: 43 kreditů x 600,- Kč, tj. 25.800,- Kč

Efekt studia

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému bakalářskému studiu za následujících podmínek:

 1. Podmínky oboru
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního programu v předepsané struktuře a zisk příslušného počtu kreditů.
   • Poznámka1:V případě přijetí k řádnému studiu budou studentovi uznány absolvované zápočty a předměty ukončené zkouškou, u nichž byl posluchač hodnocen nejhůře stupněm velmi dobře (C).
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia, v případě neúspěšného absolvování přijímacího řízení požádat o prominutí výsledků přijímacího řízení.
   • Poznámka1: O přijetí rozhoduje děkan na základě vyjádření ústavu.

Frekventanti si vyzkouší systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.

Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu, který může radikálně zvýšit šance u přijímací zkoušky.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Nahlédněte na webové stránky http://www.phil.muni.cz/wusl/ získáte bližší informace o Ústavu slavistiky.
 2. Na adrese http://is.muni.cz/predmety/katalog.pl?fak=1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých kurzů můžete vyhledat podrobné anotace každého kurzu a informace o vyučujícím. U nabízených kurzů si všimněte také rozvrhového termínu kurzu (tyto informace aktuálně sledujte na webových stránkách).
 3. Podejte v příslušných termínech písemnou přihlášku, která je v elektronické podobě dostupná na adrese http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/studium/czv/Prihlaska_ke_studiu_CZV.doc. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Kateřinu Řičánkovou (tel. 549 49 42 16, e-mail: katerina.ricankova@phil.muni.cz)
 4. Následně obdržíte informaci o přijetí a další pokyny včetně způsobu úhrady, její výše (dle vámi vybraného programu) a termínu (nejpozději v den zahájení semestru).

Důležité odkazy:

Informace o období podzim 2016 a jaro 2017.
Další upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách: http://www.phil.muni.cz/wusl/

Další důležité odkazy:

http://www.phil.muni.cz/wff/w-studium/podslozka-czv/celozivotni-vzdelavani
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně


PREZENČNÍ FORMA
 

Prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce. Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání 43 kreditů typu povinných předmětů.

Celkem: 43 kreditů x 600,- Kč, tj. 25.800,- Kč

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PrF:BEP101Zk Právní nauka I M. VečeřaM. Hapla, J. Harvánek, M. Večeřa zk 2/13 !obor(PR) && !program(N-VS)
RJA103 Jazyková cvičení I J. GazdaJ. Bumbálková, S. Oplatek, S. Špačková, V. Vedra z 0/4/04
RJA112 Praktická fonetika ruštiny J. GazdaO. Berger, T. Juříčková z 0/2/02
RJA115 Úvod do studia jazykovědy J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilI. Pospíšil, P. Pilch, P. Zolina, L. Paučová, M. Przybylski zk 1/1/04
RJ_75 Základy ruštiny I I. PospíšilS. Koryčánková z 1/12

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJA104 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny I (morfologie) A. BrandnerA. Brandner z 1/2/03 RJA103 || AREAb30
RJA108 Jazyková cvičení II J. GazdaJ. Bumbálková, J. Gazda, S. Špačková zk 0/4/04 RJA103
RJB426 Dějiny Ruska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaR. Vlček zk 2/04
RJs111 Přehled ruské literatury (do r. 1985) I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJs212 Sociální psychologie J. GazdaZ. Krpoun zk 1/1/04
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_84 Základy ruštiny II I. PospíšilS. Koryčánková z 0/22