Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony: imatrikulace do jara 2019 včetně
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium

Slovenský jazyk a literatura

ÚVOD

 

Obor Slovenský jazyk a literatura se studuje jednooborově nebo v kombinaci s dalšími obory. Studium je koncipováno jako tříleté bakalářské a navazující dvouleté magisterské.


PREZENČNÍ FORMA STUDIA

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Bakalářské studium jednooborové

Informace o studiu

 
Bakalářské studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia je 6 semestrů. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 180 kreditů.
 
 • Kromě povinných oborových předmětů (70 kreditů) studenti jednooborového studia zapisují volitelné předměty z oborové nabídky (min. 18 kreditů) a volitelné předměty z nabídky jiných oborů fakulty či univerzity tak, aby během studia získali za povinně volitelné a volitelné kurzy včetně níže uvedených jazykových kurzů nejméně celkem nejméně 89 kreditů.
 • Všichni posluchači jednooborového studia musí během studia absolvovat jako povinně volitelný předmět také dvousemestrový kurz základů dalšího slovanského jazyka ukončený zkouškou a dvousemestrový kurz některého cizího (neslovanského) jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština) ukončený zkouškou. Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání.
 • Jako volitelné předměty doporučujeme zapisovat především kurzy jiných slavistických a ostatních filologických oborů. Nabídka některých těchto kurzů je zveřejněna také v zápisové šabloně IS pod hlavičkou „Společné předměty“ v rubrice „Filologie – volitelné předměty“.
 • V posledním semestru studia posluchači povinně zapisují Seminář k bakalářské diplomové práci.
 • Diplomový úkol musí být studentovi zadán nejpozději do konce semestru, který předchází poslednímu semestru studia (v němž posluchač zapisuje Seminář k bakalářské diplomové práci).
 • Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a bakalářskou zkouškou.
 • Bakalářská zkouška má charakter komplexního ověření znalostí získaných absolvováním povinných jazykovědných a literárněvědných disciplín.
 •  

 
Podmínky pro ukončení jednooborového bakalářského studia:
 
získání nejméně 180 kreditů, z toho:
 • nejméně 70 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 63 kredity z volitelných kurzů
 • nejméně 26 kreditů z povinně volitelných kurzů (z toho: 18 kreditů z povinně volitelných oborových kurzů, 4 kredity za kurz jiného slovanského jazyka ukončený zkouškou a 4 kredity za zkoušku z cizího (neslovanského) jazyka
 • 15 kreditů za absolvování Semináře k bakalářské diplomové práci
 • 4 kredity z filozofie
 • 2 kredity z tělesné výchovy
Doporučený studijní plán
 
Uvedený studijní plán platí pro studium zahájené od akad. roku 2010/2011. U studia zahájeného v akademickém roce 2008/2009 a 2009/2010 platí modifikovaná varianta, v níž jsou v 5. semestru kurzy SKA311 Teorie a estetika uměleckého textu I a SKA312 Vztahy české a slovenské literatury I nahrazeny kurzem SKA302 Slovenská literatura 20. stol.

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJA101 Úvod do studia jazykovědy R. MadeckiR. Madecki zk 2/0/04
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilL. Paučová, P. Pilch, I. Pospíšil, M. Przybylski, P. Zolina zk 1/1/04
SKA105 Fonetika a fonologie slovenštiny I. PospíšilR. Madecki k 1/1/03
SKA106 Jazyková cvičení I
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
R. MadeckiL. Klimková z 0/4/04
SKA110 Úvod do dějin a kultury Slovenska
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
I. PospíšilA. Zelenková z 2/0/02

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PLA103 Slovanské jazyky z diachronního hlediska E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
SKA107 Jazyková cvičení II I. PospíšilL. Klimková z 0/4/04 SKA106
SKA108 Normativní mluvnice slovenštiny I (morfologie) I. PospíšilJ. Kačala, R. Madecki z 1/1/02
SKA111 Starší slovenská literatura I. PospíšilA. Zelenková zk 2/1/05

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
SKA109 Slovenská literatura 19. stol. I I. PospíšilA. Zelenková k 3/1/04 SKA111
SKA201 Jazyková cvičení III R. MadeckiL. Klimková z 0/3/03 SKA107
SKA202 Normativní mluvnice slovenštiny II (morfologie) I. PospíšilJ. Kačala zk 2/2/04 SKA108

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
SKA203 Slovenská literatura 19. století II
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
I. PospíšilA. Zelenková zk 2/1/05 SKA109
SKA205 Jazyková cvičení IV
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
I. PospíšilL. Klimková, M. Šátková z 0/3/03 SKA201
SKA210 Lexikologie a sémantika slovenštiny
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
I. PospíšilA. Bohunická, K. Muziková k 1/1/03 SKA202

5. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
SKA301 Syntax současné slovenštiny
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
R. MadeckiA. Bohunická, K. Muziková zk 1/1/04 SKA210
SKA303 Jazyková cvičení V
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
I. PospíšilL. Klimková z 0/4/04 SKA205
SKA311 Teorie a estetika uměleckého textu I
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
I. PospíšilA. Zelenková k 0/2/03 SKA203
SKA312 Vztahy české a slovenské literatury
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
I. PospíšilA. Zelenková z 1/1/02 SKA111

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
SKA304 Stylistika a kultura slovenského jazyka I. PospíšilA. Bohunická, K. Muziková k 1/1/03 SKA301 && SKA303
SKA305 Seminář k diplomové bakalářské práci I. PospíšilA. Zelenková
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015 SKA301 && SKA303
SKA333 Bakalářská diplomová práce I. PospíšilA. Bohunická, L. Klimková, K. Muziková, A. Zelenková
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 SKA301 && SKA303
SKA399 Státní bakalářská zkouška I. Pospíšil[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] SZk 0/0/00

Bakalářské studium dvouoborové

Informace o studiu

 
Bakalářské studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia je 6 semestrů. Studenti jsou během studia povinni získat na obou oborech kombinace dohromady nejméně 180 kreditů.
 
 • Kromě povinných oborových předmětů (70 kreditů) studenti dvouoborového studia zapisují povinně volitelné předměty z oborové nabídky (min. 5 kreditů).
 • Všichni posluchači dvouoborového studia musí během studia složit zkoušku z některého světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština, ruština); kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na studenty, kteří některý z uvedených jazyků studují jako obor v rámci studijní kombinace.
 • Jako volitelné kurzy, rozšiřující filologický profil studenta, doporučujeme přednostně zapisovat oborové kurzy, ale také volitelné kurzy jiných slavistických, případně dalších filologických oborů; nabídka některých z těchto kurzů je zveřejněna v zápisové šabloně IS pod odkazem „Společné předměty“ v rubrice „Filologie – volitelné předměty“.
 • V posledním semestru studia posluchači povinně zapisují Seminář k závěrečné (diplomové/oborové) práci.
 • O zadání diplomového úkolu musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází poslednímu semestru studia (v němž posluchač zapisuje Seminář k bakalářské diplomové/oborové práci).
 • Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce nebo přijetím oborové práce (u nediplomového oboru) a bakalářskou zkouškou.
 • Bakalářská zkouška má charakter komplexního ověření znalostí získaných absolvováním povinných jazykovědných a literárněvědných disciplín.

   

 
 Podmínky pro ukončení bakalářského studia oboru v dvouoborovém studiu:
získání celkem 95 kreditů v diplomovém, resp. 85 kreditů v nediplomovém studiu, z toho:
 • nejméně 70 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 5 kreditů z povinně volitelných kurzů
 • 15 kreditů za absolvování Semináře k bakalářské diplomové práci (resp. 5 kreditů za Seminář k bakalářské oborové práci v nediplomovém studiu)
 • 2 kredity za zkoušku z cizího jazyka
 • 2 kredity z filozofie
 • 1 kredit z tělesné výchovy

 

Doporučený studijní plán
 
Uvedený studijní plán platí pro studium zahájené od akad. roku 2010/2011. U studia zahájeného v akademickém roce 2008/2009 a 2009/2010 platí modifikovaná varianta, v níž jsou v 5. semestru kurzy SKA311 Teorie a estetika uměleckého textu I a SKA312 Vztahy české a slovenské literatury I nahrazeny kurzem SKA302 Slovenská literatura 20. stol.

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJA101 Úvod do studia jazykovědy R. MadeckiR. Madecki zk 2/0/04
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilL. Paučová, P. Pilch, I. Pospíšil, M. Przybylski, P. Zolina zk 1/1/04
SKA105 Fonetika a fonologie slovenštiny I. PospíšilR. Madecki k 1/1/03
SKA106 Jazyková cvičení I
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
R. MadeckiL. Klimková z 0/4/04
SKA110 Úvod do dějin a kultury Slovenska
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
I. PospíšilA. Zelenková z 2/0/02

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PLA103 Slovanské jazyky z diachronního hlediska E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
SKA107 Jazyková cvičení II I. PospíšilL. Klimková z 0/4/04 SKA106
SKA108 Normativní mluvnice slovenštiny I (morfologie) I. PospíšilJ. Kačala, R. Madecki z 1/1/02
SKA111 Starší slovenská literatura I. PospíšilA. Zelenková zk 2/1/05

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
SKA109 Slovenská literatura 19. stol. I I. PospíšilA. Zelenková k 3/1/04 SKA111
SKA201 Jazyková cvičení III R. MadeckiL. Klimková z 0/3/03 SKA107
SKA202 Normativní mluvnice slovenštiny II (morfologie) I. PospíšilJ. Kačala zk 2/2/04 SKA108

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
SKA203 Slovenská literatura 19. století II
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
I. PospíšilA. Zelenková zk 2/1/05 SKA109
SKA205 Jazyková cvičení IV
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
I. PospíšilL. Klimková, M. Šátková z 0/3/03 SKA201
SKA210 Lexikologie a sémantika slovenštiny
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
I. PospíšilA. Bohunická, K. Muziková k 1/1/03 SKA202

5. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
SKA301 Syntax současné slovenštiny
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
R. MadeckiA. Bohunická, K. Muziková zk 1/1/04 SKA210
SKA303 Jazyková cvičení V
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
I. PospíšilL. Klimková z 0/4/04 SKA205
SKA311 Teorie a estetika uměleckého textu I
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
I. PospíšilA. Zelenková k 0/2/03 SKA203
SKA312 Vztahy české a slovenské literatury
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
I. PospíšilA. Zelenková z 1/1/02 SKA111

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
SKA304 Stylistika a kultura slovenského jazyka I. PospíšilA. Bohunická, K. Muziková k 1/1/03 SKA301 && SKA303
SKA305 Seminář k diplomové bakalářské práci I. PospíšilA. Zelenková
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015 SKA301 && SKA303diplomové studium
SKA306 Seminář k oborové bakalářské práci I. PospíšilA. Zelenková
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/05 SKA301 && SKA303nediplomové studium
SKA333 Bakalářská diplomová práce I. PospíšilA. Bohunická, L. Klimková, K. Muziková, A. Zelenková
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 SKA301 && SKA303diplomové studium
SKA344 Bakalářská oborová práce I. PospíšilA. Bohunická, L. Klimková, K. Muziková, A. Zelenková
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 SKA301 && SKA303nediplomové studium
SKA399 Státní bakalářská zkouška I. Pospíšil[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] SZk 0/0/00

Přehled předmětů aktuálního akademického roku

Podzimní semestr

Povinné předmětypod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
SK_39 Kapitoly z českých a slovenských kultúrnych a literárnych vzťahov I
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
I. PospíšilA. Zelenková z 2/0/03

Jarní semestr

Povinné předmětypod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
Povinně volitelné předmětypod tímto názvem nejsou žádné další informace ]

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Magisterské studium jednooborové

Informace o studiu

 
Magisterské studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia jsou 4 semestry. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 120 kreditů.
 
 • Kromě povinných oborových předmětů (35 kreditů) studenti jednooborového studia zapisují povinně volitelné předměty z oborové nabídky (12 kreditů) a dále předměty z nabídky jiných oborů fakulty či univerzity tak, aby během studia získali za volitelné kurzy nejméně 38 kreditů.
 • Všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého světového (neslovanského) jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na studenty, kteří tuto zkoušku absolvovali v rámci bakalářského studia.
 • Jako volitelné předměty doporučujeme zapisovat především kurzy jiných slavistických a ostatních filologických oborů. Nabídka některých těchto kurzů je zveřejněna také v zápisové šabloně IS pod hlavičkou „Společné předměty“ v rubrice „Filologie – volitelné předměty“.
 • V posledních dvou semestrech student povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I a II, v posledním semestru povinně zapíše Magisterskou diplomovou práci.
 • O zadání diplomového úkolu musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci).
 • Magisterské studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.
Podmínky pro ukončení jednooborového magisterského studia:
získání nejméně 120 kreditů, z toho:
 • 35 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 12 kreditů z povinně volitelných kurzů
 • nejméně 38 kreditů z volitelných kurzů
 • 4 kredity za zkoušku z cizího (neslovanského) jazyka
 • 30 kreditů za absolvování 2 diplomových seminářů

 

Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJB421 Srovnávací studium slovanských literatur J. GazdaI. Pospíšil, M. Przybylski, P. Stehlík, J. Šaur zk 1/1/04
SKB503 Praktická stylistika
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
R. MadeckiA. Bohunická, K. Muziková k 1/1/04 SKA304
SKB504 Jazyková cvičení VI
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
I. PospíšilA. Bohunická, K. Muziková z 0/2/02 SKA303

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PLB400 Staroslověnština E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
SKB407 Slovenská literatura 20. a 21. století I
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
R. MadeckiA. Zelenková k 1/24
SKB506 Vybrané kapitoly z dějin jazyka a dialektologie
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
I. PospíšilA. Bohunická, K. Muziková zk 1/1/04 SKB503
SKB507 Jazyková cvičení VII
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
I. PospíšilA. Bohunická, K. Muziková z 0/2/02 SKB504

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PLA103 Slovanské jazyky z diachronního hlediska E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
SKB408 Slovenská literatura 20. a 21. století II
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
I. PospíšilE. Gunišová, A. Zelenková zk 1/25 SKB407
SKB409 Teorie a estetika uměleckého textu II
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
I. PospíšilA. Zelenková k 0/24 SKA311
SKB501 Seminář k magisterské diplomové práci I I. PospíšilR. Madecki, A. Zelenková, V. Žemberová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
SKB502 Seminář k magisterské diplomové práci II I. PospíšilR. Madecki, A. Zelenková, V. Žemberová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
SKB555 Magisterská diplomová práce I. PospíšilR. Madecki, A. Zelenková, V. Žemberová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 SKB501
SKB599 Státní závěrečná zkouška magisterská I. Pospíšil[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] SZk 0/0/00

Magisterské studium dvouborové

Informace o studiu

 
Magisterské studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia jsou 4 semestry. Studenti jsou během studia povinni získat na obou oborech kombinace dohromady nejméně 120 kreditů (70 kreditů na diplomovém a 50 kreditů na nediplomovém oboru).
 
 • Kromě povinných oborových předmětů (35 kreditů) studenti dvouoborového diplomového i nediplomového studia zapisují povinně volitelné předměty z oborové nabídky (nejméně 3 kredity).
 • Všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština, ruština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na studenty, kteří tuto zkoušku absolvovali v rámci bakalářského studia, a také na ty studenty, kteří některý z uvedených jazyků studují jako obor v rámci studijní kombinace.
 • diplomovém studiu student v posledních dvou semestrech povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I a II, v posledním semestru povinně zapíše Magisterskou diplomovou práci.
 • nediplomovém studiu student nejpozději v posledním semestru povinně zapisuje Seminář k magisterské oborové práci a Magisterskou oborovou práci.
 • O zadání diplomového úkolu, resp. tématu oborové práce, musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje Seminář k  magisterské diplomové/oborové práci.
 • Magisterské studium je ukončeno obhajobou diplomové práce (resp. v nediplomovém studiu odevzdáním oborové práce) a státní závěrečnou zkouškou.
 
Podmínky pro ukončení magisterského studia oboru v dvouoborovém studiu:
diplomové studium
získání nejméně 70 kreditů, z toho:
 • 35 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 3 kredity z povinně volitelných kurzů
 • 2 kredity za zkoušku z cizího jazyka
 • 30 kreditů za absolvování 2 diplomových seminářů
 
nediplomové studium
získání nejméně 50 kreditů, z toho:
 • 35 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 3 kredity z povinně volitelných kurzů
 • 2 kredity za zkoušku z cizího jazyka
 • 10 kreditů za absolvování semináře k oborové práci

 

Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJB421 Srovnávací studium slovanských literatur J. GazdaI. Pospíšil, M. Przybylski, P. Stehlík, J. Šaur zk 1/1/04
SKB503 Praktická stylistika
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
R. MadeckiA. Bohunická, K. Muziková k 1/1/04 SKA304
SKB504 Jazyková cvičení VI
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
I. PospíšilA. Bohunická, K. Muziková z 0/2/02 SKA303

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PLB400 Staroslověnština E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
SKB407 Slovenská literatura 20. a 21. století I
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
R. MadeckiA. Zelenková k 1/24
SKB506 Vybrané kapitoly z dějin jazyka a dialektologie
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
I. PospíšilA. Bohunická, K. Muziková zk 1/1/04 SKB503
SKB507 Jazyková cvičení VII
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
I. PospíšilA. Bohunická, K. Muziková z 0/2/02 SKB504

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PLA103 Slovanské jazyky z diachronního hlediska E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
SKB408 Slovenská literatura 20. a 21. století II
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
I. PospíšilE. Gunišová, A. Zelenková zk 1/25 SKB407
SKB409 Teorie a estetika uměleckého textu II
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2016 ]
I. PospíšilA. Zelenková k 0/24 SKA311
SKB501 Seminář k magisterské diplomové práci I I. PospíšilR. Madecki, A. Zelenková, V. Žemberová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015 diplomové studium
SKB508 Seminář k magisterské oborové práci I. PospíšilA. Zelenková
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/010 nediplomové studium
SKB556 Magisterská oborová práce I. PospíšilA. Zelenková
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 nediplomové studium
SKB599 Státní závěrečná zkouška magisterská I. Pospíšil[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] SZk 0/0/00 nediplomové studium

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
SKB502 Seminář k magisterské diplomové práci II I. PospíšilR. Madecki, A. Zelenková, V. Žemberová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015 diplomové studium
SKB555 Magisterská diplomová práce I. PospíšilR. Madecki, A. Zelenková, V. Žemberová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 SKB501diplomové studium
SKB599 Státní závěrečná zkouška magisterská I. Pospíšil[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] SZk 0/0/00 diplomové studium

Přehled předmětů aktuálního akademického roku

Podzimní semestr

Povinné předmětypod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
Povinně volitelné předmětypod tímto názvem nejsou žádné další informace ]

Jarní semestr

Povinné předmětypod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
Povinně volitelné předměty (platí pro dvouoborové studium)

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PL_24 Slavistická exkurze do Lužice I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/0/0 3 dny.2

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
SL_04 Slovinština pro pokročilé P. KrejčíA. Klvaňová z 0/2/02 (plus 2 za zk)