česky

Změnit fakultu
Fakulta sociálních studií
Změnit období
−1 | podzim 2016 | +1
Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Fakulta sociálních studií / Faculty of Social Studies
Studijní katalog a registrační šablony / Study catalogue and registration templates
Environmentální studia

Bakalářské prezenční studium
Informace o studiu
 

Bakalářský studijní obor Environmentální studia (dále ENS) na Katedře environmentálních studií je koncipován jako dvouborové prezenční studium, standardní doba studia je 3 roky (šest semestrů). Realizuje se na základě kreditního systému (ECTS). Předměty si lze zapisovat v libovolném sledu (optimální pořadí zápisu doporučujeme na konci tohoto oddílu). Výjimku tvoří předměty předpokládající znalosti předmětu jiného. Tuto posloupnost zápisu, jak je uvedena v seznamu přednášek a v IS MU, je nutno respektovat. Některé z uvedených předmětů se realizují pouze jednou za dva roky – viz informace k příslušným předmětům v IS.

Aby se studující mohli přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, musí získat nejméně 90 ECTS. Ty získávají absolvováním tří typů předepsaných předmětů. Povinné předměty tvoří základ studovaného oboru a musejí být proto absolvovány povinně a všechny. Pokud studující některý z povinných předmětů již absolvovali v průběhu předchozího studia jiného oboru, může být uznán. Povinně volitelné předměty si studující zapisuje podle svých studijních zájmů. Volitelné předměty si studující volí nad rámec předmětů obsažených ve studijním programu oboru Environmentální studia, z nabídek vypisovaných na kterékoliv fakultě MU. Mohou za ně získat maximálně 5 ECTS. Za předměty, které jsou nabízeny paralelně na více oborech, lze získat příslušné kredity pouze jedenkrát – lze je vykazovat pouze na jednom oboru.

Režim programu CŽV včetně návodu jak postupovat, je uveden na webových stránkách fakulty. 

Studující imatrikulačního ročníku 2018/2019 a následujících musí získat za povinné předměty 66 ECTS. V případě, že na oboru ENS nezpracovává bakalářskou práci, musí získat 60 ECTS. Zbývajících 24 kreditů, nebo 30 kreditů získává zapsáním povinně volitelných a volitelných předmětů (v případě volitelných předmětů maximálně 5 ECTS na jednom oboru). Studenti dále musí mít splněny celouniverzitní požadavky na minimální jazykovou kompetenci (2 ECTS) a tělesnou výchovu (1 ECTS), přičemž tyto 3 ECTS se započítávají do 90 kreditů, které je nutno získat na oboru ENS. Podmínkou přihlášení se k bakalářské státní zkoušce je také povinnost absolvovat odborný předmět v anglickém jazyce na každém z oborů (není možné jako splnění povinnosti uznat předměty mimo FSS, jiných kateder/či oborů či jiného stupně studia).

Studující se řídí pravidly svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke katalogům starších imatrikulačních ročníků naleznete zde.

Seznam bakalářských předmětů vyučovaných katedrou naleznete zde Seznam Bc. .

Pro studující všech imatrikulačních ročníků existuje možnost volitelného zápisu jednoho ze tří studijních zaměření: „Kulturní environmentalistika“, „Sociálně-ekologické podnikání“ a „Občanská angažovanost a veřejná správa“.

Kulturní environmentalistika

Kulturní environmentalistika je určena těm, kteří se zajímají o kořeny a širší souvislosti environmentálních problémů. Studenti získávají jedinečný kulturně-historický přehled, který je solidním základem pro navazující studium společenskovědních i humanitních oborů.

 Sociálně-ekologické podnikání

Toto studijní zaměření nabízí specializaci na podnikání, které má jiné cíle, než jen zisk, ať už ve sféře sociální, environmentální nebo kulturní. Je tedy primárně zaměřené na praktické dovednosti, užitečné v podnikatelském světě, ale zároveň se bude tento svět snažit teoreticky a kriticky nahlédnout a přesáhnout.

 Občanská angažovanost a veřejná správa

Občanská angažovanost a veřejná správa nabízí ucelenou průpravu pro všechny, kteří se chtějí zasazovat o ochranu přírody a životního prostředí v rámci neziskových organizací, ve státní správě či samosprávě. Kurzy seznamují s činností environmentálních organizací a učí praktickým znalostem dovednostem jako je vedení projektů, získávání finančních prostředků na neziskovou činnost, (spolu)práce s lidmi a další.

Pro absolvování studijního zaměření a získání certifikátu je student povinen získat alespoň 20 kreditů z předmětů nabízených v daném zaměření.

Možnost zapsání předmětů z jiných zaměření není nijak omezena. Student zapsaný do určitého studijního zaměření má zároveň přednostní právo na zápis do předmětů. Student si v průběhu studia může zapsat maximálně dvě studijní zaměření současně.

Součástí státní závěrečné bakalářské zkoušky je obhajoba bakalářské práce (pokud studující zvolí ENS jako obor diplomový). Požadavky na vypracování závěrečné práce stanovuje katedra a zveřejňuje je na svých webových stránkách.

O podrobnostech studia informují „Pravidla studia ENS“, zveřejněná na webových stránkách katedry.

Informace k zápisu předmětů:
ENS247 Uvedení do biologie si zapisuje student, který absolvoval ENS116 Zoologický přehled.
ENS247 Uvedení do biologie si zapisuje student, který absolvoval ENS118 Botanický přehled.

ENS123 Obecná ekologie a ekologie krajiny  si zapisuje student, který absolvoval ENS116 Zoologický přehled a ENS118 Botanický přehled.

ENS295 Seminář k Ekologické ekonomii si zapisuje student, který má současně zapsaný ENS106 Ekologická ekonomie nebo tento předmět již v minulosti absolvoval.

ENS111 Seminář k bakalářské práci II si zapisuje student, který absolvoval ENS110 Seminář k bakalářské práci I.
ENS111 Seminář k bakalářské práci II si zapisuje student, který chce v daném semestru předložit bakalářskou práci.

 

Minimální jazyková kompetence
Celouniverzitní tělesná výchova

Vysvětlení prerekvizit


Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
ENS101 Lokální environmentální rizika B. BinkaZ. Ulčák zk 2/0/06
ENS105 Odborné praxe B. BinkaP. Bernatíková, B. Binka, Z. Ulčák z 0/0/0 80 hodin.2 !ENS253 && !ENS259 && !ENS266 && !ENS263 && !ENS269
ENS106 Ekologická ekonomie B. BinkaN. Johanisová z 2/0/06
ENS110 Seminář k bakalářské práci I B. BinkaĽ. Slovák
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/03 ENS122 && ENS117
ENS111 Seminář k bakalářské práci II B. BinkaB. Binka, J. Činčera, J. Dostalík, E. Fraňková, F. Havlíček, T. Chabada, N. Johanisová, L. Kala, J. Krajhanzl, H. Librová, N. Orsillo, V. Pelikán, J. Skalík, K. Stibral, I. Šedová, Z. Ulčák, V. Zahumenská
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/03 ENS110
ENS114 Úvod do studia environmentalistiky B. BinkaH. Librová, Z. Ulčák zk 2/0/06
ENS115 Úvod do filosofie pro environmentalisty B. BinkaB. Binka, K. Stibral zk 2/2/06
ENS122 Práce s odborným textem B. BinkaB. Binka, J. Činčera, J. Skalík, P. Šimonová z 1/1/05 typ_studia(B)
ENS123 Obecná ekologie a ekologie krajiny B. BinkaP. Jelínek, N. Johanisová, M. Vlašín z 2/0/04 ENS116 && ENS118
ENS247 Uvedení do biologie B. BinkaV. Chvátalová, P. Rotter, H. Librová zk 2/0/04

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné mimo studijní zaměření

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
ENS109 Právo a environmentální problémy B. BinkaV. Zahumenská zk 0/2/04
ENS210 Blok expertů Z. UlčákZ. Ulčák z 2/0/03
ENS271 Environment and Identity B. BinkaH. Weihe zk 3/0/05 Příště bude vyučován na PS 2020
ENS294 Stabilita a udržitelnost biosféry B. BinkaB. Binka, P. Rotter zk 1/0/04
ENS299 Základy environmentální filosofie (seminář) B. BinkaB. Binka, Ľ. Slovák z 0/2/02
FSS110 Zahraniční výjezd T. KatrňákM. Čevelíček, M. Jenčková, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Suchý, Z. Ulčák z 0/0/04
FSS190 Zahraniční pracovní pobyt T. KatrňákM. Jenčková, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Pšeja, Z. Scott, Z. Ulčák z 0/0/020

Kulturní environmentalistika

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
ENS201 Životní hodnoty starověkých civilizací a environmentální krize B. BinkaJ. Bednaříková, L. Kysučan z 2/0/03
ENS265 Ochrana přírody kontra památková péče v praxi B. BinkaK. Stibral zk 2/0/02 Příště bude vyučován na PS 2020
ENS283 Úvod do Animal Studies B. BinkaT. Vandrovcová, B. Binka z 0/2/04
ENS284 Případové studie k lokálním environmentálním rizikům - kauzy B. BinkaT. Chabada, B. Binka z 0/1/04 ENS101 || NOW(ENS101)

Sociálně-ekologické podnikání

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
ENS239 Fundraising B. BinkaP. Machálek zk 1/0/04
ENS287 Heterodoxní ekonomické iniciativy
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
B. BinkaN. Johanisová z 2/0/03
ENS295 Seminář k Ekologické ekonomii B. BinkaM. Černík, M. Černý, P. Gažo, N. Johanisová, L. Sovová z 0/1/06 ENS106 || NOW(ENS106)

Občanská angažovanost a veřejná správa

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
ENS239 Fundraising B. BinkaP. Machálek zk 1/0/04
ENS281 Environmentální publicistika B. BinkaV. Pelikán, V. Kouřil z 2/0/04
ENS283 Úvod do Animal Studies B. BinkaT. Vandrovcová, B. Binka z 0/2/04
ENS284 Případové studie k lokálním environmentálním rizikům - kauzy B. BinkaT. Chabada, B. Binka z 0/1/04 ENS101 || NOW(ENS101)
ENS295 Seminář k Ekologické ekonomii B. BinkaM. Černík, M. Černý, P. Gažo, N. Johanisová, L. Sovová z 0/1/06 ENS106 || NOW(ENS106)

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
ENS105 Odborné praxe B. BinkaP. Bernatíková, B. Binka, Z. Ulčák z 0/0/0 80 hodin.2 !ENS253 && !ENS259 && !ENS266 && !ENS263 && !ENS269
ENS110 Seminář k bakalářské práci I B. BinkaĽ. Slovák
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/03 ENS122 && ENS117
ENS111 Seminář k bakalářské práci II B. BinkaB. Binka, J. Činčera, J. Dostalík, E. Fraňková, F. Havlíček, T. Chabada, N. Johanisová, L. Kala, J. Krajhanzl, H. Librová, N. Orsillo, V. Pelikán, J. Skalík, K. Stibral, I. Šedová, Z. Ulčák, V. Zahumenská
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/03 ENS110
ENS116 Zoologický přehled B. BinkaM. Vlašín zk 2/0/04
ENS117 Úvod do metodologie B. BinkaB. Binka, K. Čada, L. Galčanová, M. Šindelář zk 2/2/06
ENS118 Botanický přehled B. BinkaP. Jelínek zk 2/0/04
ENS124 Globální environmentální problémy + seminář B. BinkaJ. Blažek, T. Chabada, L. Kala, Ľ. Slovák zk 2/1/05
ENS125 Environmentální etika I B. BinkaB. Binka zk 2/0/02

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné mimo studijní zaměření

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
ENS104 Geografické myšlení ve společenských vědách B. BinkaP. Daněk zk 1/1/08
ENS203 Environmentální výchova B. BinkaJ. Činčera, M. Medek zk 2/1/06
ENS210 Blok expertů Z. UlčákZ. Ulčák z 2/0/03
FSS110 Zahraniční výjezd T. KatrňákM. Čevelíček, M. Jenčková, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Suchý, Z. Ulčák z 0/0/04
FSS190 Zahraniční pracovní pobyt T. KatrňákM. Jenčková, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Pšeja, Z. Scott, Z. Ulčák z 0/0/020

Kulturní environmentalistika

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
ENS107 Dějiny přírodních věd B. BinkaK. Stibral zk 2/0/06 Příště bude vyučován na JS 2021
ENS285 Architektura a město B. BinkaJ. Dostalík zk 2/0/03
ENS288 Environmentální historie I B. BinkaF. Havlíček, L. Kysučan z 2/0/06
ENS289 Sustainable Food and Food Security B. BinkaM. Keech z 0/0/02

Sociálně-ekologické podnikání

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
ENS289 Sustainable Food and Food Security B. BinkaM. Keech z 0/0/02

Občanská angažovanost a veřejná správa

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
ENS261 Základy práce v NNO B. BinkaP. Machálek zk 2/0/04
ENS268 Environmentální organizace v ČR
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
B. BinkaB. Binka zk 2/0/03 Příště bude vyučován na JS 2021

Doporučený studijní plán
 
Doporučený studijní plán (rozpis studijních předmětů)
 
 Kód                       Název předmětu                               Semestr
ENS114                Úvod do studia environmentalistiky      I
ENS122                Práce s odborným textem                    I
ENS116                Zoologický přehled                               II
ENS118                Botanický přehled                                 II
ENS123                Obecná ekologie a ekologie krajiny      III
ENS247                Uvedení do biologie                              III
ENS117                Úvod do metodologie                            IV
ENS110                Seminář k bakalářské práci I                 V
ENS111                Seminář k bakalářské práci II                VI
 
Poznámka: Ostatní předměty jsou zapisovány na základě osobní strategie studenta

.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 8. 2018 18:39, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému