česky

Změnit fakultu
Fakulta sociálních studií
Změnit období
jaro 2015 | +1
Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Fakulta sociálních studií / Faculty of Social Studies
Studijní katalog a registrační šablony / Study catalogue and registration templates
Bezpečnostní a strategická studia

Bakalářské prezenční studium
Informace o studiu
 

Obor Bezpečnostní a strategická studia se studuje na Katedře politologie FSS MU jako bakalářské prezenční studium (výhradně jako dvouoborové studium) a jako magisterské prezenční studium (výhradně jednooborové). Studium je kreditního typu, ECTS se získávají absolvováním jednotlivých předmětů.
Povinné předměty jsou základem studovaného oboru a musejí být v průběhu studia absolvovány. Povinně volitelné předměty tvoří uzavřený blok, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS. Volitelné předměty jsou předměty vypisované na ostatních katedrách, fakultách a univerzitních ústavech MU nad rámec souboru předmětů obsažených v oboru bezpečnostní a strategická studia. Za předměty, které jsou nabízeny paralelně na více oborech, lze získat příslušné ECTS pouze jedenkrát - tedy lze je vykazovat pouze na jednom oboru, bez ohledu na to, zda je či byl druhý obor studován na FSS, na jiné fakultě MU, či na jiné VŠ.

Studium oboru bezpečnostní a strategická studia na FSS MU se řídí nejen „Studijním a zkušebním řádem MU” (viz webové stránky FSS a MU), ale i jeho fakultními upřesněními, resp. upozorněními katedry, umístěnými na její úřední desce a jejích webových stránkách.

Bakalářský prezenční studijní program
Bakalářský stupeň trvá standardně 6 semestrů, což zpravidla představuje 5 semestrů vlastní výuky a šestý semestr určený pro diplomový seminář a sepsaní bakalářské práce. Katedra až na výjimky nijak předem nepodmiňuje zápis do jednotlivých povinných předmětů. Existuje nicméně přirozená a přehledná následnost všech vypsaných povinných předmětů, kterou Katedra studentům doporučuje respektovat (viz uvedené doporučené studijní plány). Studium oboru BSS v bakalářském stupni je výhradně dvouoborové. K tomu, aby student či studentka byli připuštěni k závěrečné bakalářské zkoušce, musí na oboru BSS získat 90 ECTS.

Kontrolní šablony studentů BSS se větví na kombinaci POL-BSS a ostatní.

POL-BSS

Studenti, kteří studují kombinaci POL-BSS, absolvují povinný předmět POL116 v rámci oboru politologie; tyto chybějící ECTS proto nahrazují ECTS za předměty povinně volitelné. Platí tedy pro ně, že z celkového počtu 90 ECTS musí získat 58 nebo 52 ECTS z povinných předmětů; tyto počty plynou z toho, zda student na konci bakalářského studia píše bakalářskou práci (diplomový seminář k bakalářské práci za 6 ECTS) na oboru BSS či na druhém studovaném oboru.

Ze zbývajících 32, resp. 38 ECTS za povinně volitelné předměty, potřebných k dosažení požadovaného celkového počtu 90 ECTS, je možno 5 ECTS získat absolvováním volitelných předmětů i mimo nabídku oboru. ECTS získané za minimální jazykovou kompetenci a tělesnou výchovu se započítávají do povinně volitelných předmětů.

Studenti této kombinace si také zapisují povinné metodologické kurzy BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií a POL181 Metodologie politologie v jednom semestru (jaro). V první polovině semestru budou mít studenti těchto dvou kurzů společnou výuku. Poté se rozdělí na BSS větev a politologickou větev. Je tedy potřeba si zapsat oba kurzy najednou. Student kombinace POL – BSS bude povinen plnit povinnosti obou kurzů a bude ukončovat oba kurzy zvlášť (získá tak 7 + 7 ECTS).    
 

Ostatní kombinace

Pro ostatní kombinace je předmět POL116 povinný v rámci oboru BSS. Proto pro ně platí, že z celkového počtu 90 ECTS pak musí získat 62, nebo 56 ECTS z povinných předmětů; tyto počty plynou z toho, zda student na konci bakalářského studia píše bakalářskou práci (diplomový seminář k bakalářské práci za 6 ECTS) na oboru BSS či na druhém studovaném oboru.

Ze zbývajících 28, resp. 34 ECTS za povinně volitelné předměty, potřebných k dosažení požadovaného celkového počtu 90 ECTS, je možno 5 ECTS získat absolvováním volitelných předmětů i mimo nabídku oboru. ECTS získané za minimální jazykovou kompetenci a tělesnou výchovu se započítávají do povinně volitelných předmětů.

Aby se student/ka imatrikulačního ročníku 2016/2017 a následujících mohl/a přihlásit k bakalářské zkoušce, musí mít absolvován na každém oboru alespoň jeden předmět vedený v anglickém jazyce. Studenti si vybírají předmět v kategorii povinných a povinně volitelných v nabídce registračních šablon daného oboru.

Studující se řídí pravidly svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke katalogům starších imatrikulačních ročníků naleznete zde.

Imatrikulační ročníky 2017 a starší 
 
Změna týkající se kurzu BSS107 Bezpečnostní hrozby a rizika 21. století
 
Od akademického roku 2018/2019 se kurz BSS107 Bezpečnostní hrozby a rizika 21. století nahrazuje kurzem BSS112 Hrozby a rizika v soudobém světě. Všichni, kdo kurz BSS107 ještě neabsolvovali, si tak zapisují jen BSS112. Kurz BSS107 prozatím v katalogu zůstává, ale je určen pouze těm studujícím, kteří mají povinnost tento kurz v podzimním semestru 2018 opakovat. Těm se zapíše automaticky.

Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je dále doložení univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa bakalářského studia; blíže viz kapitola Minimální jazyková kompetence.
Pro studenty rovněž platí povinnost absolvovat v rámci studia nejméně jeden předmět vedený v anglickém jazyce.
Bakalářské studium je zakončeno bakalářskou zkouškou, kterou je obvyklé absolvovat na závěr šestého semestru studia. Po jejím složení získají studenti akademický titul bakalář. Její součástí je obhajoba bakalářské diplomové práce, pokud si student zvolí bezpečnostní a strategická studia jako obor diplomový. Požadavky na bakalářskou práci a její obhajobu jsou určeny zvláštním předpisem. Výběr oboru, na kterém je psána bakalářská práce, není z hlediska katedry určující při volbě oboru magisterského. Vlastní bakalářské zkouška má dvě části: (1) Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií, (2) Bezpečnostní politika, které koncentrují obsah povinných předmětů bakalářského stupně.

Minimální jazyková kompetence
Celouniverzitní tělesná výchova

Informace o katedře politologie
Vysvětlení prerekvizit

Studijní předměty ve formě CŽV jsou nabízeny prostřednictvím Obchodního centra MU. Blíže na: http://is.muni.cz/obchod/ v sekci Fakulta sociálních studií. Týká se předmětu BSS190, BSS191, BSS192, BSS193.


Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BSS101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií M. MarešJ. Smolík zk 1/16
BSS102 Dějiny vojenství a bezpečnosti M. MarešM. Mareš, J. Šedo zk 2/05
BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií M. MarešP. Kupka, A. Macková, J. Smolík zk 1/17
BSS105 Mezinárodní bezpečnostní politika M. MarešM. Mareš, P. Vejvodová zk 1/17
BSS107 Bezpečnostní hrozby a rizika ve 21. století M. MarešJ. Kraus, T. Šmíd zk 1/17
BSS108 Diplomový seminář k bakalářské práci M. MarešM. Bastl, O. Císař, R. Chytilek, M. Mareš, J. Smolík, V. Stojarová, T. Šmíd, P. Vejvodová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/26
BSS112 Hrozby a rizika v soudobém světě
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2015 ]
M. MarešJ. Kraus, T. Šmíd zk 1/1/07 !NOW(BSS107) && !BSS107
POL116 Moderní politické dějiny S. BalíkL. Kopeček, T. Šmíd zk 2/0/04

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BSS150 Terorismus M. MarešM. Mareš, T. Šmíd zk 1/16
BSS152 Kybernetická válka M. MarešJ. Kraus zk 2/04
BSS153 Integrovaný záchranný systém v ČR
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2015 ]
M. MarešJ. Morávek zk 1/1/04
BSS157 Vojenská politika
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2015 ]
M. MarešProcházka, K. Zetocha zk 1/16
BSS164 Bezpečnostní aspekty nové religiozity M. MarešM. Mareš, P. Vejvodová zk 1/14
BSS166 Kriminální politika M. MarešV. Divišová, P. Kupka zk 0/26
BSS169 Etnické konflikty I. M. MarešT. Šmíd zk 1/16
BSS171 Strategické hry a simulace M. MarešM. Bastl zk 0/1/14
BSS182 International nationalism M. MarešP. Vejvodová zk 1/15
BSS183 Letní/zimní škola M. MarešP. Vejvodová z 0/22
BSS184 Bezpečnostní stáž M. MarešP. Vejvodová z 0/22
BSS188 Cultural Security
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2015 ]
M. MarešM. Bartoszewicz zk 1/1/06
FSS100 Zahraniční studijní pobyt
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2015 ]
T. KatrňákR. Burgr, N. Johanisová, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Pšeja, Z. Scott, V. Shmidt, P. Suchý z 0/015
FSS110 Zahraniční výjezd T. KatrňákM. Jenčková, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, Z. Scott, P. Suchý, Z. Ulčák z 0/04
FSS120 Informační minimum M. PitrováD. Čerňová, M. Krčál, J. Kříž, D. Mazancová z 1/11 typ_studia(B) && !ENS267 && !HEN620 && !MVZ221 && !PSY278 && !SOC579 && !SPR155 && !SPR731 && !ZUR163 && !ZUR443 && !SOC190 && !ZUR783 && !NOWANY(ENS267, HEN620, MVZ221, PSY278, SOC579, SPR155, SPR731, ZUR163, ZUR443, SOC190, ZUR783)
MVZ157 Malé evropské státy v současné světové politice P. SuchýM. Kořan zk 1/1/04
POL284 Úvod do problematiky psaní odborného textu S. BalíkM. Doleček, V. Havlík, I. Jarabinský, A. Smolková zk 0/2/04 !POL104
POL378 Interactive Workshop: Challenging Propaganda
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2015 ]
S. BalíkM. Gregor, P. Vejvodová z 1/1/06 souhlas

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BSS190 Politický extremismus a radikalismus v ČR M. MarešV. Divišová, J. Smolík zk 2/05

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BSS103 Bezpečnostní politika ČR M. MarešM. Mareš, P. Vejvodová zk 1/15
BSS106 Krizový management M. MarešM. Mareš, P. Vejvodová zk 1/16
BSS108 Diplomový seminář k bakalářské práci M. MarešM. Bastl, O. Císař, R. Chytilek, M. Mareš, J. Smolík, V. Stojarová, T. Šmíd, P. Vejvodová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/26
BSS110 Strategické myšlení M. MarešM. Bastl zk 2/05
BSS111 Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby M. MarešM. Mareš, P. Vejvodová zk 2/0/04

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BSS151 Zbrojní politika M. MarešL. Dyčka, J. Kraus zk 0/26
BSS155 Guerilla M. MarešM. Mareš, R. Stojar zk 1/15
BSS156 Organizovaný zločin M. MarešT. Bělonožník, T. Šmíd zk 1/16
BSS158 Proliferace ZHN
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2015 ]
M. MarešM. Mareš, Mika zk 1/15
BSS161 Pravicový extremismus M. MarešP. Vejvodová zk 1/16
BSS162 Zpravodajské služby v demokracii
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2015 ]
M. MarešP. Zeman zk 1/16 BSS154
BSS163 Konflikty o suroviny M. MarešT. Šmíd zk 1/16
BSS165 Islámský radikalismus M. MarešJ. Kraus, M. Murad zk 0/26
BSS173 Kapitoly z dějin strategie a strategického myšlení M. MarešJ. Šedo zk 1/15
BSS177 Environmentální bezpečnost M. MarešP. Martinovský, J. Smolík zk 1/14
BSS183 Letní/zimní škola M. MarešP. Vejvodová z 0/22
BSS184 Bezpečnostní stáž M. MarešP. Vejvodová z 0/22
BSS185 United States Foreign and Security Policy
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2015 ]
M. MarešS. Foerster, L. Hrbková zk 1/1/08
BSS186 NATO and European Security
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2015 ]
M. MarešS. Foerster, L. Hrbková zk 1/1/08
BSS187 America's Changing Global Role
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2015 ]
M. MarešS. Foerster, L. Hrbková zk 1/1/08
BSS193 Ochrana obyvatelstva M. MarešMenšík zk 1/15
BSS194 Unintentional and natural threats to security M. MarešJ. Drmola zk 1/1/05
BSS195 Bezpečnostní management v praxi: objektová bezpečnost M. MarešM. Kučera zk 1/1/05
ENS109 Právo a environmentální problémy B. BinkaV. Zahumenská zk 0/2/04
ENS257 Právní nástroje ochrany životního prostředí ve státní správě a samosprávě B. BinkaV. Zahumenská z 1/1/03 ENS109
ENS260 Projektový management B. BinkaJ. Tůša z 2/04
ENS268 Environmentální organizace v ČR B. BinkaB. Binka zk 2/03
FSS100 Zahraniční studijní pobyt
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2015 ]
T. KatrňákR. Burgr, N. Johanisová, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Pšeja, Z. Scott, V. Shmidt, P. Suchý z 0/015
FSS110 Zahraniční výjezd T. KatrňákM. Jenčková, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, Z. Scott, P. Suchý, Z. Ulčák z 0/04
FSS120 Informační minimum M. PitrováD. Čerňová, M. Krčál, J. Kříž, D. Mazancová z 1/11 typ_studia(B) && !ENS267 && !HEN620 && !MVZ221 && !PSY278 && !SOC579 && !SPR155 && !SPR731 && !ZUR163 && !ZUR443 && !SOC190 && !ZUR783 && !NOWANY(ENS267, HEN620, MVZ221, PSY278, SOC579, SPR155, SPR731, ZUR163, ZUR443, SOC190, ZUR783)
POL150 Slovak Politics S. BalíkP. Spáč, J. Zagrapan zk 1/1/04
POL361 National security in regional perspective: case study of Russia
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2015 ]
S. BalíkL. Kuliabina z 1/1/03

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BSS167 Náboženský radikalismus
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2015 ]
M. MarešM. Čejka zk 1/13
BSS191 Soudobé ozbrojené konflikty M. MarešT. Šmíd zk 2/05

Doporučený studijní plán
 

Doporučený studijní plán pro prezenční bakalářské studium
Strategie volby předmětů, která vychází z platných studijních předpisů (především Studijního a zkušebního řádu MU), má pomoci studentům a studentkám při volbě maximálně efektivního postupu při jejich studiu. Soustřeďuje se přitom především na „technologii” získávání kreditů z povinných předmětů. Vzhledem k modelu povinných předmětů prezenčního bakalářského studia BSS je situace velmi přehledná, neboť s výjimkou dvou prvních semestrů semestru je pro každý z následujících semestrů doporučen vždy jediný povinný předmět, a to s logickou návazností. Vzhledem k šíři nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů a individuálním preferencím studentů a studentek není podrobněji rozpracováno sestavení plánu pro povinně volitelné předměty. Je rovněž nutné sledovat podmínky pro vstup do jednotlivých předmětů přímo v Informačním systému MU a povinností při zápisu do semestrů dle zmiňovaného studijního řádu MU.

Strategie všech studentů dvouoborového studia směřuje k zisku 90 kreditů nutných k dosažení oprávnění k zápisu k bakalářské státní zkoušce.

Katedra doporučuje studentům a studentkám, aby od začátku studia zapracovali do svých individuálních studijních strategií i povinnost týkající se nutnosti získat ECTS za tělesnou výchovu, tj. v případě dvouoborového studia, jímž jsou BSS, po jednom kreditu na každém oboru. Pro plynulý průběh studia doporučujeme, aby si studenti a studentky tuto povinnost splnili v průběhu prvních dvou semestrů. Dobré je rovněž nepodcenit povinnost absolvovat alespoň jeden předmět v anglickém jazyce – pro splnění této povinnosti považujeme za ideální druhý ročník studia. Pro všechny studenty a studentky platí povinnost doložit minimální jazykovou kompetenci pro absolventa/absolventku bakalářského studia. Katedra doporučuje splnit si tuto povinnost (příp. doložit její ekvivalent) v prvním roce studia.

 

Semestr

A + B,C

Povinné předměty

Povinně volitelné,

volitelné předměty

1. SEMESTR

18+0 ECTS

BSS 101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií

BSS 102 Dějiny vojenství 

BSS 112 Hrozby a rizika v soudobém světě

Tělesná výchova

 

2. SEMESTR

9+11 ECTS

BSS 103 Bezpečnostní politika ČR

BSS 111 Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby

Minimální jazyková kompetence

2 povinně volitelné předměty

3. SEMESTR

18+0-5 ECTS

BSS 105 International Security Policy

BSS 104 Metodologie BSS

POL 116 Moderní politické dějiny

0 - 1 povinně volitelný (případně volitelný) předmět

4. SEMESTR

11+11 ECTS

BSS 106 Krizový management

BSS 110 Strategické myšlení

2 povinně volitelné (případně volitelné) předměty

5. SEMESTR

0+16 ECTS

(V tomto semestru je vhodný výjezd do zahraničí, pokud je studujícím plánován)

3 povinně volitelné (případně volitelné) předměty

6. SEMESTR

6 ECTS

Diplomový seminář

 


V případě potíží doporučujeme studentkám a studentům poradit se s Mgr. Drmolou jako konzultantem pro studium BSS.Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 03:20, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému