Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Fakulta sociálních studií / Faculty of Social Studies
Studijní katalog a registrační šablony / Study catalogue and registration templates
Sociologie

Magisterské navazující studium
Informace o studiu

 
SOCIOLOGIE
Obor sociologie se studuje na FSS v bakalářském (prezenční),  magisterském (prezenční) a doktorském (prezenční i kombinované) studijním programu. Ve všech stupních  prezenčního studia  jsou předměty rozděleny na povinné, povinně volitelné avolitelné.
Povinné předměty jsou základem studovaného oboru a musí být v průběhu studia absolvovány bez výjimky všechny. Úplný výčet povinných předmětů je pro jednotlivé imatrikulační ročníky stanoven obsahem Katalogu předmětů vydaném v roce imatrikulace. Povinně volitelné předměty tvoří nabídku, z níž si studující  volí tak, aby po absolvování všech předmětů získal/a celkový počet kreditů (ECTS) požadovaný pro úspěšné dokončení oboru. Část nabízených povinně volitelných předmětů se obměňuje každý akademický rok. Volitelné předměty jsou předměty vypisované na různých fakultách MU nebo univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v programu sociologie. Za předměty, které jsou nabízeny paralelně na více oborech, lze získat příslušné ECTS jenom jedenkrát – lze je vykazovat pouze na jednomoboru.
 

Magisterský navazující studijní program
Magisterské studium sociologie je jednooborové a jeho standardní doba je 4 semestry. Aby se studující mohli přihlásit ke státní závěrečné magisterské zkoušce, musí na oboru sociologie získat celkem 120 ECTS. Z toho 50 ECTS získají studující za povinné předměty (z toho 12 ECTS za absolvování Projektu k diplomové práci a 24 ECTS za absolvování Semináře k diplomové práci) a 70 ECTS za povinně volitelné předměty (z toho 12 ECTS mohou získat za volitelné předměty). Toto platí od imatr. ročníku 2017/18. Podmínkou účasti u magisterské státní zkoušky  je absolvování zkoušky z cizího jazyka  pro magisterské studium (popřípadě si můžete požádat o uznání tohoto předmětu),  přičemž takto získané 4 ECTS se započítávají do celkového počtu 120 ECTS. Informace o předmětech i certifikátech,  které lze uznat, najdete na stránkách Centra jazykového vzdělávání.
Studující všech imatrikulačních ročníků musí absolvovat nejméně 1 předmět vedený v angličtině z nabídky předmětů katedry sociologie pro daný stupeň studia. Tuto podmínku lze splnit také absolvováním oborového předmětu příslušného  stupně vyučovaného v angličtině na zahraniční univerzitě (v tomto případě je k uznání kreditů třeba uvedení předmětů ve Studijní smlouvě/Learning Agreement, tj. jejich předchozího schválení i následného uznání osobou pověřenou uznáváním výsledků zahraničního studia). Viz směrnice  FSS č. 4/2014.
Součástí státní závěrečné magisterské zkoušky je obhajoba magisterské diplomové práce. Požadavky na tuto práci jsou určeny zvláštním předpisem.
 

Studující se řídí pravidly svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke katalogům starších imatrikulačních ročníků naleznete zde.
Studující volí jeden ze 4 studijních plánů:
 • Sociologie (bez specializace)
 • Specializace sociální antropologie
 • Specializace genderová studia
 • Specializace populační studia
Magisterské studium sestává ze společné části a specializační části
Společná část
 • Teoretická sociologie
 • Sociologický výzkum
 • Projekt k diplomové práci
 • Seminář k diplomové práci
Studující bez specializace doplňují požadovaný počet kreditů volbou libovolných povinně volitelných kurzů.
Specializační část: Studující musí absolvovat 2 jádrové kurzy specializace (v seznamech níže jsou vyznačeny tučně), a 2 jiné specializační kurzy.
Magisterské studium sociologie se specializací sociální antropologie
 • Antropologický výzkum
 • Antropologické teorie
 • Antropologie vzdělávání
 • Social Life of Things: Material Culture and Consumption
 • Gender a rodina v době migrace a mobility
 • Antropologie, tělo a biotechnologie
Předměty k diplomové práci
 • Projekt k diplomové práci se zaměřením na SAN
 • Seminář k diplomové práci se zaměřením na SAN
 
Magisterské studium sociologie se specializací  genderová studia
 • Sexualita a gender za komunismu
 • Třídní a genderová nerovnost v kvalitativním výzkumu
 • Muži mocní, nemocní i bezmocní
 • Sociologie medicíny
 • Gender a rodina v době migrace a mobility
 
Předměty k diplomové práci
 • Projekt k diplomové  práci se zaměřením na genderová studia
 • Seminář k diplomové  práci se zaměřením na genderová studia
 
 
Magisterské studium sociologie se specializací  populační studia
 • Populační studia
 • Sociologie rodiny
 • Advanced Methods of Demographic Analysis
 • Sociální gerontologie
 • Sociálně stratifikační výzkum
 • Regresní modely pro kategorizované závisle proměnné      
 
Předměty k diplomové práci
 • Projekt k diplomové práci se zaměřením na populační studia
 • Seminář k diplomové práci se zaměřením na populační studia
 

Minimální jazyková kompetence
Informace o katedře sociologie
Vysvětlení prerekvizit


Podzimní semestr

Povinné předměty alespoň 1 z 5 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
SOC549a nevypisuje se v daném semestru: podzim 2018 ] [ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] 0/0
SOC549c Sociologický výzkum: Kvalitativní analýza textů a Atlas.ti
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2018 ]
K. LiškováK. Lišková, L. Galčanová Batista zk 1/1/012
SOC560 Sociologický výzkum L. RabušicM. Kreidl zk 1/1/012 !NOW(SOC660) && !SOC660 && !SOC662 && !NOW(SOC662) && souhlas
SOC660 Sociologický výzkum L. RabušicM. Kreidl zk 1/1/010 !NOW(SOC560) && !SOC560 && !SOC662 && !NOW(SOC662) && souhlas
SOC662 Kvantitativní sociologický výzkum L. RabušicM. Kreidl zk 1/1/010 !SOC560 && !SOC660 && !NOW(SOC560) && !NOW(SOC660) && SOUHLAS

Semináře a Projekty k diplomové práci

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
ADAPT_B2 Adaptivní test B2 P. TrávníkováP. Trávníková z 0/0/0 Test probíhá online 7/24.0
SOC535 Seminář k diplomové práci L. RabušicW. Binder, Z. Brzozowska, S. Ferenčuhová, P. Fučík, L. Galčanová Batista, B. Chromková Manea, B. Jaworsky, I. Kašparová, T. Katrňák, M. Kreidl, K. Lišková, R. Marada, K. Nedbálková, M. Petrová Kafková, P. Pospěch, L. Rabušic, Z. Sekeráková Búriková, A. Souralová, C. Szaló, E. Šlesingerová, I. Šmídová, B. Vacková, R. Vido, L. Vidovićová z 0/2/024 SOC492 || SOC493 || SOC494 || SOC495 || SOC496 || SOC497 || SOC498 || SOC499 || SOC500 || SOC501 || SOC503 || SOC504 || SOC505 || SOC506 || SOC507 || SOC508 || SOC509 || SOC510 || SOC512 || SOC514 || SOC516 || SOC518 || SOC520 || SOC523 || SOC524a || SOC525a || SOC526a || SOC526a || SOC528a || SOC529a || SOC531a || SOC532a || SOC533a || SOC534a || SOC535a || SOC536a || SOC537a || SOC538a && !SOC540 && !NOW(SOC540)
SOC535a Projekt k diplomové práci L. RabušicW. Binder, Z. Brzozowska, S. Ferenčuhová, P. Fučík, L. Galčanová Batista, B. Chromková Manea, B. Jaworsky, I. Kašparová, T. Katrňák, M. Kreidl, K. Lišková, R. Marada, K. Nedbálková, M. Petrová Kafková, P. Pospěch, L. Rabušic, Z. Sekeráková Búriková, A. Souralová, C. Szaló, E. Šlesingerová, I. Šmídová, B. Vacková, R. Vido, L. Vidovićová z 0/2/012 !SOC540a && !NOW(SOC540a)
SOC536 Seminář k diplomové práci se zaměřením na GEN L. RabušicK. Lišková, K. Nedbálková, I. Šmídová z 0/2/024 SOC536a && SOC403 && SOC560 && vycet(3, SOC589, SOC592, SOC594, SOC595, SOC596, SOC599)
SOC536a Projekt k diplomové práci se zaměřením na GEN L. RabušicK. Lišková, K. Nedbálková, I. Šmídová z 0/2/012 souhlas
SOC537 Seminář k diplomové práci se zaměřením na SAN L. RabušicI. Kašparová, Z. Sekeráková Búriková, A. Souralová, C. Szaló z 0/2/024 SOC537a && SOC403 && SOC560 && SOC568 && SOC586 && SOC587 && SOC588
SOC537a Projekt k diplomové práci se zaměřením na SAN L. RabušicI. Kašparová, Z. Sekeráková Búriková, A. Souralová, C. Szaló z 0/2/012 souhlas
SOC540 Seminář k diplomové práci L. RabušicW. Binder, L. Galčanová Batista, B. Chromková Manea, B. Jaworsky, I. Kašparová, T. Katrňák, M. Kreidl, K. Lišková, R. Marada, K. Nedbálková, M. Petrová Kafková, P. Pospěch, L. Rabušic, Z. Sekeráková Búriková, A. Souralová, C. Szaló, E. Šlesingerová, I. Šmídová, B. Vacková, R. Vido, L. Vidovićová z 0/2/020 SOC540a && SOC660 && SOC661 && !SOC535 && !NOW(SOC535)
SOC540a Projekt k diplomové práci L. RabušicW. Binder, Z. Brzozowska, L. Galčanová Batista, B. Chromková Manea, B. Jaworsky, I. Kašparová, T. Katrňák, M. Kreidl, K. Lišková, R. Marada, K. Nedbálková, M. Petrová Kafková, P. Pospěch, L. Rabušic, Z. Sekeráková Búriková, A. Souralová, C. Szaló, E. Šlesingerová, I. Šmídová, B. Vacková, R. Vido, L. Vidovićová z 0/2/010 !NOW(SOC535a) && !SOC535a
soc541 Seminář k diplomové práci se zaměřením na GEN L. RabušicK. Lišková, K. Nedbálková, I. Šmídová z 0/2/020 SOC541a && SOC661 && SOC660 && vycet(3, SOC589, SOC592, SOC594, SOC596, SOC596)
SOC541a Projekt k diplomové práci se zaměřením na GEN L. RabušicK. Lišková, K. Nedbálková, I. Šmídová z 0/2/010 !NOW(SOC536a) && !SOC536a && souhlas
SOC542 Seminář k diplomové práci se zaměřením na SAN L. RabušicI. Kašparová, Z. Sekeráková Búriková, A. Souralová, C. Szaló z 0/2/020 SOC542a && SOC661 && SOC660 && SOC586 && SOC587 && SOC562
SOC542a Projekt k diplomové práci se zaměřením na SAN L. RabušicI. Kašparová, Z. Sekeráková Búriková, A. Souralová, C. Szaló z 0/2/010 !NOW(SOC537a) && !SOC537a && souhlas
SOC544 Seminář k diplomové práci se zaměřením na Populační studia R. MaradaZ. Brzozowska, T. Katrňák, M. Kreidl, L. Vidovićová z 0/2/020 SOC661 && SOC660 && SOC544a && SOC590 && SOC606 && SOC608
SOC544a Projekt k diplomové práci se zaměřením na Populační studia R. MaradaZ. Brzozowska, T. Katrňák, M. Kreidl, L. Vidovićová z 0/2/010 !NOW(SOC539a) && !SOC539a && souhlas

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
FSS410 Zahraniční výjezd A. SouralováM. Čevelíček, J. Macek, L. Novotná, M. Pink, A. Souralová, P. Suchý, C. Szaló, Z. Ulčák z 0/0/04
SOC409 Sociálně stratifikační výzkum L. RabušicT. Katrňák zk 1/1/010 !SOC792 && !NOW(SOC792)
SOC437 Sociologická jurisprudence L. RabušicH. Baňouch zk 1/1/010
SOC5011 Kvalitativní analýza textu a Atlas.ti
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2018 ]
K. LiškováL. Galčanová Batista, K. Lišková zk 1/1/010
SOC568 Antropologický výzkum L. RabušicI. Kašparová, Z. Sekeráková Búriková, A. Souralová zk 1/1/010
SOC570 Sociální gerontologie: koncepty a kontroverze L. RabušicL. Vidovićová, M. Petrová Kafková, L. Galčanová Batista, R. Jahoda, B. Janča, H. Matějovská Kubešová zk 1/1/010
SOC571 Introduction to Cultural Sociology R. MaradaB. Jaworsky zk 1/1/010
SOC585 Migration, Transnationalism and the City L. RabušicB. Jaworsky, R. Klvaňová zk 1/1/010
SOC587 Antropologické teorie L. RabušicI. Kašparová, A. Souralová, C. Szaló zk 1/1/010
SOC590 Populační studia
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2018 ]
L. RabušicL. Rabušic, B. Chromková Manea, P. Fučík, A. Souralová, M. Petrová Kafková zk 1/1/010
SOC591 Sociologický výzkum: analýza kvantitativních dat L. RabušicM. Kreidl zk 1/1/010 !SOC561 && !NOWANY(SOC561, SOC560) && souhlas
SOC593 Sociologie prostoru a architektury L. RabušicL. Galčanová Batista, B. Vacková zk 2/0/010
SOC594 Třída, gender, etnicita ve vzdělávání
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2018 ]
R. MaradaL. Jarkovská, K. Nedbálková zk 1/1/010
SOC600 Antropologie, tělo a medicína
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2018 ]
L. RabušicE. Šlesingerová zk 1/1/010
SOC608 Advanced Demographic Methods M. KreidlZ. Brzozowska zk 1/1/010
SOC614 Výzkumná praxe L. RabušicZ. Brzozowska, I. Kašparová, M. Kreidl, R. Marada, K. Nedbálková, L. Rabušic, C. Szaló, R. Vido z 0/2/010 (max 10 kred) souhlas
SOC794 Contemporary Cultural Sociology R. MaradaC. Szaló, G. Oláh zk 1/1/05

Jarní semestr

Povinné předměty oba dva

Sociologický výzkum jeden

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
SOCn4004 Sociologický výzkum: etnografie a rozhovor K. NedbálkováK. Nedbálková zk 1/1/012 !NOW(SOCn5008) && !(SOC663 || SOC572)

Teoretická sociologie jeden

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
SOCn4001 Teoretická sociologie C. SzalóR. Marada, P. Pospěch, C. Szaló zk 1/1/012 !SOC661

Semináře a Projekty k diplomové práci alespoň 2 z 8 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
SOCn4005 Projekt k diplomové práci K. NedbálkováW. Binder, T. Doseděl, P. Fučík, L. Galčanová Batista, B. Chromková Manea, B. Jaworsky, I. Kašparová, T. Katrňák, M. Kreidl, K. Lišková, R. Marada, J. Navrátil, K. Nedbálková, M. Petrová Kafková, P. Pospěch, L. Rabušic, A. Souralová, C. Szaló, E. Šlesingerová, I. Šmídová, L. Vidovićová z 0/2/012 !SOC535a && !SOC540a
SOCn4006 Seminář k diplomové práci K. NedbálkováW. Binder, T. Doseděl, P. Fučík, L. Galčanová Batista, B. Chromková Manea, B. Jaworsky, I. Kašparová, T. Katrňák, M. Kreidl, K. Lišková, R. Marada, J. Navrátil, K. Nedbálková, M. Petrová Kafková, P. Pospěch, L. Rabušic, A. Souralová, C. Szaló, E. Šlesingerová, I. Šmídová, B. Vacková, L. Vidovićová z 0/2/020 SOCn4005 || SOC540a || SOC535a
SOCn6111 Projekt k diplomové práci se zaměřením na GEN K. NedbálkováK. Lišková, K. Nedbálková, I. Šmídová z 0/2/012 souhlas
SOCn6112 Seminář k diplomové práci se zaměřením na GEN K. NedbálkováK. Lišková, K. Nedbálková, I. Šmídová z 0/2/020 SOCn6111
SOCn6211 Projekt k diplomové práci se zaměřením na Populační studia M. KreidlT. Katrňák, M. Kreidl, L. Vidovićová z 0/2/012 souhlas
SOCn6212 Seminář k diplomové práci se zaměřením na Populační studia M. KreidlT. Katrňák, M. Kreidl, L. Vidovićová z 0/2/020 SOCn6211 || SOC544a
SOCn6311 Projekt k diplomové práci se zaměřením na SAN C. SzalóI. Kašparová, A. Souralová, C. Szaló, E. Šlesingerová z 0/2/012 souhlas
SOCn6312 Seminář k diplomové práci se zaměřením na SAN C. SzalóI. Kašparová, Z. Sekeráková Búriková, A. Souralová, C. Szaló, E. Šlesingerová z 0/2/020 SOCn6311 || SOC542a

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
ESOn4007 Contemporary Migration Research B. JaworskyB. Jaworsky zk 1/1/010 !SOC797
ESOn4011 Writing Sociology B. JaworskyB. Jaworsky zk 2/2/010 !SOC776 && souhlas
ESOn4017 Towards a ‘sociology of excellence’: constructing and deconstructing scientific impact
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2018 ]
T. KatrňákR. Braun, C. Szaló zk 1/1/010
FSSn4410 Zahraniční výjezd A. SouralováM. Čevelíček, M. Pink, B. Plasová, A. Souralová, P. Suchý, C. Szaló, M. Tkaczyk, Z. Ulčák z 0/0/04
SOC575 Advanced Methods of Interpretation in Cultural Sociology K. NedbálkováW. Binder, C. Szaló zk 1/1/010
SOC575a Seminar to Advanced Methods of Interpretation in Cultural Sociology K. NedbálkováW. Binder z 1/1/05 NOW(SOC575)
SOCn5005 Analýza kategorizovaných dat v sociálních vědách T. KatrňákT. Katrňák z 1/1/010 !SOC419
SOCn5007 Sociologie klimatické změny P. PospěchP. Pospěch zk 2/0/010
SOCn5008 Etnografie a rozumějící rozhovor
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2018 ]
K. NedbálkováK. Nedbálková zk 1/1/010 !NOW(SOC660) && !NOW(SOC560)
SOCn5012 Sociologie veřejného prostoru P. PospěchP. Pospěch zk 1/1/010 !SOC584
SOCn5013 Morality and Public Sphere
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2018 ]
K. NedbálkováW. Binder zk 1/1/010 !SOC580
SOCn5014 Výzkumná praxe K. NedbálkováZ. Brzozowska, I. Kašparová, M. Kreidl, R. Marada, K. Nedbálková, L. Rabušic, C. Szaló z 0/2/010 (max 10 kred) souhlas
SOCn6103 Sociologie medicíny
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2018 ]
I. ŠmídováE. Šlesingerová, I. Šmídová zk 1/1/010 !SOCn6103
SOCn6203 Advanced Methods of Demographic Analysis
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2018 ]
Z. BrzozowskaZ. Brzozowska zk 1/1/010 !SOC608
SOCn6207 Sociologie rodiny M. KreidlM. Kreidl zk 1/1/010 !SOC606 && souhlas
SOCn6302 Antropologický výzkum I. KašparováI. Kašparová, A. Souralová, E. Šlesingerová zk 1/1/010 !SOC568 && souhlas
SOCn6304 Antropologie vzdělávání I. KašparováI. Kašparová zk 1/1/010 !SOC586

Doporučený studijní plán
 
Magisterské studium bez profilace
DSP pro studující nastupující v podzimním semestru.
 
1. SEMESTR
30 ECTS
Sociologický výzkum (10 ECTS) Povinně volitelný předmět (10 ECTS) Povinně volitelný předmět (10 ECTS)
2. SEMESTR
36 ECTS
Teoretická sociologie (10 ECTS) Povinně volitelný předmět (10 ECTS) Povinně volitelný předmět (10 ECTS)

Povinně volitelný předmět (6 ECTS)
3. SEMESTR
34 ECTS
Projekt k diplomové práci (10 ECTS)  Povinně volitelný předmět (10 ECTS) Povinně volitelný předmět v angličtině (10 ECTS)
Zkouška z jazyka
(požadavek MU)
(4 ECTS)
4. SEMESTR
20ECTS
Seminář k diplomové práci (20 ECTS)
CELKEM
120 ECTS
 
 
 
Magisterské studium s profilací sociální antropologie
DSP pro studující nastupující v podzimním semestru.
 
1. SEMESTR
30 ECTS
Sociologický výzkum (10 ECTS) Antropologické teorie(10 ECTS) Povinně volitelný předmět (10 ECTS)
2. SEMESTR
36 ECTS
Teoretická sociologie (10 ECTS) Povinně volitelný předmět (10 ECTS)
Povinně volitelný předmět (10 ECTS)
Povinně volitelný předmět (6 ECTS)
Povinně volitelný předmět  (10 ECTS)
3. SEMESTR
34 ECTS
Projekt k diplomové práci (10 ECTS) Antropologický výzkum (10 ECTS) Zkouška z jazyka
(požadavek MU)
(4 ECTS)
4. SEMESTR
20 ECTS
Seminář k diplomové práci se zaměřením na sociální antropologii (20 ECTS)
CELKEM
120 ECTS
 
Magisterské studium sociologie s profilací genderová studia
DSP pro studující nastupující v podzimním semestru.
 
1. SEMESTR
30 ECTS
Sociologický výzkum (10 ECTS) Třída, gender, etnicita ve vzdělávání (10 ECTS)
 
Povinně volitelný předmět  (10 ECTS
2. SEMESTR
36 ECTS
Teoretická sociologie (10 ECTS) Povinně volitelný předmět  (10 ECTS Povinně volitelný předmět (10 ECTS)
Povinně volitelný předmět (6 ECTS)
 
3. SEMESTR
34 ECTS
Projekt k diplomové práci (10 ECTS) Sex a gender za komunismu (10 ECTS)
 
Povinně volitelný předmět v angličtině (10 ECTS) 
Zkouška z jazyka
(požadavek MU)
(4 ECTS
4. SEMESTR
20ECTS
Seminář k diplomové práci se zaměřením na genderová studia (20 ECTS)
CELKEM
120 ECTS
 
 
 
 
 
Magisterské studium sociologie s profilací populační studia
DSP pro studující nastupující v podzimním semestru.
1. SEMESTR
30 ECTS
Sociologický výzkum (10 ECTS) Populační studia (10 ECTS) Povinně volitelný předmět  (10 ECTS)
2. SEMESTR
36 ECTS
Teoretická sociologie (10 ECTS) Sociologie rodiny  (10 ECTS) Povinně volitelný předmět  (10 ECTS)
Povinně volitelný předmět (6 ECTS)
3. SEMESTR
34 ECTS
Projekt k diplomové práci (10 ECTS) Povinně volitelný předmět  (10 ECTS) Povinně volitelný předmět  (10 ECTS)
Zkouška z jazyka
(požadavek MU)
(4 ECTS
 
4. SEMESTR
20 ECTS
Seminář k diplomové práci se zaměřením na populační studia (20 ECTS)
CELKEM
120 ECTS