LF DSNAD Solidní nádory
Název anglicky: Solid Tumors
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-ONHE Onkologie a hematologie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

POŽADAVKY NA STÁTNÍ DOKTORSKOU ZKOUŠKU:
Státní doktorská zkouška prokazuje znalost teoretických základů onkologie
a hluboké znalosti z onkologie v oblasti zaměření tématu disertační práce.
Státní doktorská zkouška se skládá před zkušební komisí.
Státní doktorská zkouška a obhajoba dizertační práce probíhají podle Studijního a zkušebního řádu MU, čl. 31, 32 a 33.
Nutnou podmínkou podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce je splnění všech povinností stanovených oborovou radou. Nejpozději s přihláškou předloží student teze disertační práce, jsou-li rozhodnutím oborové rady předepsány. Státní doktorská zkouška pak proběhne nejpozději do roka od podání přihlášky. Součástí státní doktorské zkoušky je zpravidla rozprava o tezích disertační práce, nestanoví-li oborová rada či oborová komise jinak.
FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI DISERTAČNÍ PRÁCE:
Doktorské studium je zakončeno sepsáním disertační práce a její obhajobou. Před obhajobou dizertační práce je nutno splnit níže uvedené studijní a výzkumné povinnosti.
Příprava dizertační práce zahrnuje zejména účast na vzdělávacích akcích, studium literatury, přípravu vlastního projektu, práci na vlastním projektu, sběr dat, zpracovávání vzorků, přednáškovou prezentaci, klinickou praxi.
Obhajoba disertační práce je veřejná, prezentaci doktoranda je vyhrazeno 15 minut, následně jsou předneseny oponentské posudky, jejich závěry a dotazy. Student má připraveny (ve formě maximálně desetiminutové prezentace, kterou zašle předsedovi komise a oponentů v dostatečném předstihu) své odpovědi, následuje veřejná vědecká rozprava.
Podmínkou pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce je předchozí úspěšné složení státní doktorské zkoušky; k přihlášce ke státní zkoušce student doručí předsedovi oborové rady seznam publikací a přednášek.
Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021
"Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

Studijní a výzkumné povinnosti

Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na dizertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia.
Pro úspěšné absolvování studia je nutno splnit níže uvedené povinnosti:
- splnit požadavky individuálního studijního plánu
- absolvovat minimálně 5 předmětů z okruhů společného základu (4 předměty společného základu + AJ). Společné předměty zahrnují uvedené okruhy vědeckých dovedností. Je možné je absolvovat v rámci organizovaných předmětů na MU (ve spolupráci s CEITEC, PřF apod.) nebo v analogických externích kurzech (např. Kurz základů vědecké práce AV ČR).
- absolvovat minimálně 4 oborové předměty
- splnit publikační aktivitu minimálně v předepsaném rozsahu (1 prvoautorská publikace originální práce v časopise s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo 2 prvoautorské publikace v časopise s hodnotou IF v III. kvartilu dizertačního oboru (Q3). Kategorie WoS oborově odpovídá tématu dizertační práce. Při zařazení kategorie do více oborů se počítá kvartil nejvyššího oboru. Není přípustné předložit publikace v predátorských časopisech. Jednotlivé OR mohou pro svůj obor publikační minimum zvýšit)
- absolvovat zahraniční stáž (v délce trvání minimálně 1měsíce), případně spolupracovat na mezinárodním projektu (s účastí na pravidelných setkání projektového týmu)
- prezentovat původní data na mezinárodní konferenci
- odevzdat dizertační práci
- složit státní doktorskou zkoušku
- získat 240 kreditů za studium
Podíl na výuce pak může činit maximálně 150 hod./4 roky
OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:
1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)
2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)
3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science
4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)
5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)
6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)
7. Uživatel počítačové sítě
OBOROVĚ SPECIFICKÉ POŽADAVKY sestavování individuálních studijních plánů programu Onkologie a hematologie jsou následující:
Každý doktorand je povinen absolvovat alespoň jeden z kurzů Teoretické základy onkologie nebo Teoretické základy hematologie.
Rovněž je povinné:
- Zapojení do klinické práce v pozici sekundárního lékaře (u absolventů LF)
- Zapojení do práce v laboratořích, sběru dat, obsluze přístrojů, výpočetní technice (u absolventů nelékařských nezdravotnických oborů)
- Zapojení do dalších činností souvisejících s klinickými a teoretickými aktivitami v oblasti onkologie a hematologie dle profilu předchozího vzdělání.
- Aktivní účast na českých a zahraničních odborných sjezdech s prezentací samostatně získaných výsledků sledování

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

1. Prognostické faktory a klonální evoluce u chronické lymfocytární leukemie detekovaná metodami fluorescenční in situ hybridizace a cytogenetickým vyšetřením po stimulaci CpG oligonukleotidy a interleukinem-2
Archiv: http://is.muni.cz/th/moz7z/


2. Analýza role proteinů AGR2 a AGR3 v nádorové buňce a stanovení jejich exprese ve vybraných nádorových tkáních
Archiv: http://is.muni.cz/th/ez45k/


3. Analýza prognostických markerů u leukemií pomocí nových molekulárně-biologických přístupů
Archiv: http://is.muni.cz/th/fhaj9/


4. Analýza mutací v genu ATM u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií a stanovení jejich funkčního dopadu
Archiv: http://is.muni.cz/th/qh56e/


5. Úloha izoforem proteinu p63 v přeměně nádorové buňky
Archiv: http://is.muni.cz/th/fhw4l/

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.