LF DNEUV Neurovědy
Název anglicky: Neurosciences
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-NEUR Neurovědy

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:

1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)

2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)

3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science

4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)

5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)

6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)

7. Uživatel počítačové sítě

Ve 2. roce studia prezentuje doktorand ve formě posteru na výroční neurovědní PhD konferenci pilotní data vlastního experimentálního výzkumu, či alespoň popis vlastního Experimentálního designu. Cílem tohoto opatření je motivovat studenty k započetí výzkumných aktivit co možná nejdříve po zahájení studia a dosáhnout tak požadovaného dokončení studia ve standardním čase.

OBOROVĚ SPECIFICKÉ PŘEDMĚTY: Indikativní nabídka, student volí dle konkrétního zaměření dizertační práce: Neuroanatomie, Neurofyziologie, Neuropsychologie a experimentální psychologie, Neuropsychofarmakologie, Patofyziologie nervového systému, Neurologie, Psychiatrie, Behaviorální farmakologie, Animální modely poruch CNS, Obecná psychologie, Zpracování a analýza signálů a obrazů a Výpočetní neurovědy. Oborová komise specializace Neurovědy umožňuje pro studenty, zapojené ve výzkumných skupinách CEITEC-MU, stanovit podmínky individuálního studijního plánu tak, aby byly naplněny požadavky „CEITEC PhD School“.

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.