LF DGYPO Gynekologie a porodnictví
Název anglicky: Obstetrics and Gynaecology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: LF D-CHIR Chirurgie a reprodukční medicína

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

POŽADAVKY NA STÁTNÍ DOKTORSKOU ZKOUŠKU:
Obsahem státní doktorské zkoušky jsou vědní základy oboru gynekologie a porodnictví -perinatologie, reprodukční medicína, onkogynekologie, dětská gynekologie, urogynekologie se zaměřením na téma disertační práce. Prokázání základních znalostí ze statistického zpracování dat a základní znalosti vědecké práce.
U státní doktorské zkoušky je vyžadována krátká prezentace dosažených výsledků.
Státní doktorská zkouška se skládá před zkušební komisí.
Státní doktorská zkouška a obhajoba dizertační práce probíhají podle Studijního a zkušebního řádu MU, čl. 31, 32 a 33.
Nutnou podmínkou podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce je splnění všech povinností stanovených oborovou radou. Nejpozději s přihláškou předloží student teze disertační práce, jsou-li rozhodnutím oborové rady předepsány. Státní doktorská zkouška pak proběhne nejpozději do roka od podání přihlášky. Součástí státní doktorské zkoušky je zpravidla rozprava o tezích disertační práce, nestanoví-li oborová rada či oborová komise jinak.
FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI DISERTAČNÍ PRÁCE:
Doktorské studium je zakončeno sepsáním disertační práce a její obhajobou. Před obhajobou dizertační práce je nutno splnit níže uvedené studijní a výzkumné povinnosti.
Příprava dizertační práce zahrnuje zejména účast na vzdělávacích akcích, studium literatury, přípravu vlastního projektu, práci na vlastním projektu, sběr dat, zpracovávání vzorků, přednáškovou prezentaci, klinickou praxi.
Dílčí výsledky disertační práce jsou prezentovány na klinických seminářích.
Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021
"Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

Studijní a výzkumné povinnosti

Požadavky na uchazeče - ukončené vysokoškolské vzdělání v rozsahu magisterského studia.U jednotlivých vypsaných témat DSP bude specifikováno, zda je požadováno ukončené studium všeobecného lékařství, případně zda je nutná ukončená kmenovou přípravou specializačního vzdělávání či atestací, dále pak požadavek na zapojení do vědecko-výzkumné činnosti a dosažený počet publikací.
Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na dizertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia.
Pro úspěšné absolvování studia je nutno splnit níže uvedené povinnosti:
- splnit požadavky individuálního studijního plánu
- absolvovat minimálně 5 předmětů z okruhů společného základu (4 předměty společného základu + AJ). Společné předměty zahrnují uvedené okruhy vědeckých dovedností. Je možné je absolvovat v rámci organizovaných předmětů na MU (ve spolupráci s CEITEC, PřF apod.) nebo v analogických externích kurzech (např. Kurz základů vědecké práce AV ČR).
- absolvovat minimálně 4 oborové předměty
- splnit publikační aktivitu minimálně v předepsaném rozsahu (1 prvoautorská publikace originální práce v časopise s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo 2 prvoautorské publikace v časopise s hodnotou IF v III. kvartilu dizertačního oboru (Q3). Kategorie WoS oborově odpovídá tématu dizertační práce. Při zařazení kategorie do více oborů se počítá kvartil nejvyššího oboru.
- absolvovat zahraniční stáž (v délce trvání minimálně 1měsíce), případně spolupracovat na mezinárodním projektu (s účastí na pravidelných setkání projektového týmu)
- prezentovat původní data na mezinárodní konferenci
- odevzdat dizertační práci
- složit státní doktorskou zkoušku
- získat 240 kreditů za studium
Podíl na výuce může činit maximálně 150 hod./4 roky
OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:
1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)
2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)
3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science
4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)
5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)
6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)
7. Uživatel počítačové sítě
OBOROVĚ SPECIFICKÉ PŘEDMĚTY:
Perinatologie (povinný)
Onkogynekologie (povinný)
Reprodukční gynekologie (povinný)
- volitelně pak z nabídky následujících předmětů a mnoha dalších: Gynekologická endokrinologie: Prenatální diagnostika v gynekologii a porodnictví, Asistovaná reprodukce, Operativa v gynekologii, Onkogynekologie, Senologie, Urogynekologie, Dětská gynekologie.
Pro studenty jsou na Gynekologicko-porodnické klinice LF MU organizovány samostatné přednášky a semináře, které se týkají aktuální problematiky oboru. Tyto samostatné přednášky jsou vedeny renomovanými odborníky v oboru a účast na nich je povinná.
Studenti doktorského studijního programu povinně absolvují odborné semináře a další vzdělávací akce Gynekologicko-porodnické kliniky. Zároveň je umožněna účast na školících akcích, které souvisí s tématem disertace.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

1. Regulátory buněčného cyklu u prekanceróz a karcinomů děložního hrdla a jejich diagnostické využití
Archiv: http://is.muni.cz/th/xieqs/


2. Prediktivní hodnota tumor markerů a dalších prognostických faktorů pro postižení regionálních
mízních uzlin u gynekologických malignit
Archiv: http://is.muni.cz/th/gurua/


3. Ultrazvuk v primární diagnostice a diagnostice komplikací v onkogynekologii
Archiv: http://is.muni.cz/th/f2ahi/


4. Elektronické monitorování plodu - variabilita hodnocení kardiotokografie za porodu
Archiv: http://is.muni.cz/th/cqwj4/

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.