LF DPATL Pathology and Forensic Medicine
Name in Czech: Patologie a soudní lékařství
doctoral combined specialized, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: LF D-MIKRO Medical Microbiology, Immunology and Pathology

Introductory information / Instructions

Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na dizertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia. Pro úspěšné absolvování studia je nutno splnit níže uvedené povinnosti: - splnit požadavky individuálního studijního plánu - absolvovat minimálně 5 předmětů z okruhů společného základu (4 předměty společného základu + AJ). Společné předměty zahrnují uvedené okruhy vědeckých dovedností. Je možné je absolvovat v rámci organizovaných předmětů na MU (ve spolupráci s CEITEC, PřF apod.) nebo v analogických externích kurzech (např. Kurz základů vědecké práce AV ČR). - absolvovat minimálně 4 oborové předměty - splnit publikační aktivitu minimálně v předepsaném rozsahu (1 prvoautorská publikace originální práce v časopise s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo 2 prvoautorské publikace v časopise s hodnotou IF v III. kvartilu dizertačního oboru (Q3). Kategorie WoS oborově odpovídá tématu dizertační práce. Při zařazení kategorie do více oborů se počítá kvartil nejvyššího oboru. Není přípustné předložit publikace v predátorských časopisech. Jednotlivé OR mohou pro svůj obor publikační minimum zvýšit) - absolvovat zahraniční stáž (v délce trvání minimálně 1měsíce), případně spolupracovat na mezinárodním projektu (s účastí na pravidelných setkání projektového týmu) - prezentovat původní data na mezinárodní konferenci - odevzdat dizertační práci - složit státní doktorskou zkoušku - získat 240 kreditů za studium Podíl na výuce pak může činit maximálně 150 hod./4 roky

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:

1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)

2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)

3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science

4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)

5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)

6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)

7. Uživatel počítačové sítě

OBOROVĚ SPECIFICKÉ PŘEDMĚTY: Indikativní nabídka kurzů: - Obecná patologie - Speciální patologie 1, 2 - (teoretická příprava, dle orgánových systémů) - Praktická patologie 1 - pat. anatomická pitva, provedení, interpretace výsledků, korelace s klinickým nálezem, nekroptické vyšetření - Praktická patologie 2 - bioptická část: příjem, popis a zpracování materiálu, interpretace nálezu - Základní histopatologické metody: speciální barvení, histochemie, imunohistochemie - Molekulární patologie - Odborný studijní program - patologie (volitelné předměty), nejméně jeden: - Histologie a embryologie - Morfometrie, dokumentace (makro- a mikrofotografie), - Analýza mikroskopického obrazu) Doporučena je účast na panelových diagnostických diskuzích pořádaných jinými ústavy v průměru 6 x za rok. Účast na odborných sjezdech a konferencích: Český celostátní sjezd, Česko-slovenský sjezd, Celostátní sjezd soudních lékařů, účast na akcích Sternbergovy společnosti, účast na akcích Spolku lékařů v Brně

Warning:

The study plan does not contain any courses.