LF DMORF Morfologie buněk a tkání
Název anglicky: Cell and Tissue Morphology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-BIOM Biomedicínské vědy

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Nutnou podmínkou podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce je splnění všech povinností stanovených oborovou radou. Nejpozději s přihláškou předloží student teze disertační práce, jsou-li rozhodnutím oborové rady předepsány. Státní doktorská zkouška pak proběhne nejpozději do roka od podání přihlášky. Součástí státní doktorské zkoušky je zpravidla rozprava o tezích disertační práce, nestanoví-li oborová rada či oborová komise jinak.
Standardní obhajoba dizertační práce  vyžaduje bezpodmínečné splnění všech kritérií, včetně publikační činnosti;
Při samotné obhajobě pak student prezentuje teze své disertační práce v 15-ti minutové prezentaci, po které následuje přednesení oponentských posudků a studentovy odpovědi na dotazy oponentů. Dále následuje veřejná diskuse a neveřejné hlasování oborové rady;
Jedinou výjimkou je případ, kdy je možné připustit k obhajobě i PhD kandidáta, jehož zásadní prvoautorský článek je v době konání obhajoby do vědeckého časopisu těsně před předložení do recenzního řízení nebo v recenzním řízení (platí jenom pro případy, kdy se jedná o práci mimořádného významu a kvality) Samozřejmě nadále platí podmínka dalších spoluautorských článků nebo souhrnných publikací.
Za těchto výjimečných podmínek:
Mentoři a školitelé specialisté (v případě studentů s externími školiteli) posoudí kvalitu disertační práce a shledají-li ji výjimečně kvalitní s mimořádným potenciálem, doporučí zakončení studia typem obhajoby „viva voce“ (dále jen „viva“).
Zpravidla jde o články mířící na 1. decil oboru nebo podobně vysokou kvalitu (pečlivě posoudí OR).
Forma obhajoby je v takovém případě modifikována. PhD kandidát prezentuje teze disertační práce 30 minut místo standardních 15 minut a v jiné struktuře (podrobnější metodika, negativní data, důraz na skutečný vklad kandidáta atd.).
Následuje minimálně hodinová odborná rozprava, které se zúčastní především oba oponenti, případně mentoři. Dotazy jsou kladeny v celém rozsahu disertační práce a velmi podrobně, od metod až po výsledky. Diskuse není řízená a dotazy jsou kladeny libovolně. Dotazy nejsou kandidátovi z převážné části (kromě dotazů formulovaných v písemném posudku) předem známy. Obhajoba je uzavřena veřejnou diskuzí a standardním hodnocením.
Důraz je kladen na prověření:
Metodické připravenosti;
Schopnosti kandidátů designovat a provádět experimenty;
Schopnosti kandidátů interpretovat výsledky a vykládat si je v kontextu;
Intelektuální a manuální podíl kandidátů na experimentech;
Schopnosti kandidátů vyjadřovat se slovem i písmem (publikace);
Motivace kandidátů pro vědeckou práci nebo jinou práci v oboru;
Celkovou připravenost a zralost kandidátů pro pokračující kariéru.
Oponentské posudky v případě obhajoby typu „viva“ mohou být méně obsáhlé, v podstatě znamenající jenom souhlas k provedení obhajoby formou „viva“ a obsahující klíčové dotazy. V posudku musí být uvedeno, že většina dotazů oponentů bude obsahem zápisu z obhajoby a celkové hodnocení, tj. že doporučují po úspěšné obhajobě udělit titul PhD nebo nedoporučují. Další připomínky a dotazy na PhD kandidáta budou kladeny až na místě a nebudou známy dopředu. V případě, že nedoporučí dizertační práci k obhajobě, řízení se nezahájí.
V posudku se oponenti vyjadřují explicitně a velice stručně k aktuálnosti zvoleného tématu, zda disertace splnila sledovaný cíl, ke zvoleným metodám zpracování, k výsledkům disertace s uvedením, jaké nové poznatky přinesla, k významu v širším kontextu a pro další rozvoj vědy, k významu pro společenskou praxi nebo další rozvoj vědy.

Studijní a výzkumné povinnosti

Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na dizertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia.
Pro úspěšné absolvování studia je nutno splnit níže uvedené povinnosti:
- splnit požadavky individuálního studijního plánu
- absolvovat minimálně 5 předmětů z okruhů společného základu (4 předměty společného základu + AJ). Společné předměty zahrnují uvedené okruhy vědeckých dovedností. Je možné je absolvovat v rámci organizovaných předmětů na MU (ve spolupráci s CEITEC, PřF apod.) nebo v analogických externích kurzech (např. Kurz základů vědecké práce AV ČR).
- absolvovat minimálně 4 oborové předměty
- splnit publikační aktivitu minimálně v předepsaném rozsahu (1 prvoautorská publikace originální práce v časopise s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo 2 prvoautorské publikace v časopise s hodnotou IF v III. kvartilu dizertačního oboru (Q3). Kategorie WoS oborově odpovídá tématu dizertační práce. Při zařazení kategorie do více oborů se počítá kvartil nejvyššího oboru. Není přípustné předložit publikace v predátorských časopisech. Jednotlivé OR mohou pro svůj obor publikační minimum zvýšit)
- absolvovat zahraniční stáž (v délce trvání minimálně 1měsíce), případně spolupracovat na mezinárodním projektu (s účastí na pravidelných setkání projektového týmu)
- prezentovat původní data na mezinárodní konferenci
- odevzdat dizertační práci
- složit státní doktorskou zkoušku
- získat 240 kreditů za studium
Podíl na výuce pak může činit maximálně 150 hod./4 roky
OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:
1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)
2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)
3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science
4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)
5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)
6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)
7. Uživatel počítačové sítě
OBOROVĚ SPECIFICKÉ PŘEDMĚTY (nabídka povinně volitelných a volitelných)
- Anatomie I, II (povinný pro absolventy nelékařských oborů)
- Histologie a embryologie I, II (povinný pro absolventy nelékařských oborů)
- Metody makroskopických a preparačních technik (PV)
- Metody in vitro a ex vivo studia buněk a tkání (PV)
- Základy EM a SEM techniky (PV)
- Fluorescenční a konfokální mikroskopie (PV)
- Histochemické a imunohistochemické techniky v morfologii buněk a tkání (PV)
- Kmenové buňky a regenerativní medicína (V)
- Regenerační procesy v nervové soustavě (V)
- Klinická embryologie závažných vývojových vad (V)
- Klinické aspekty vývoje gamet a časné embryogeneze
Ostatní povinnosti studenta a kurikulum doktorského studijního programu jsou detailně popsány v Sebehodnoticí zprávě (nedostatek místa v IS MU) a na www.med.muni.cz

Návrh témat kvalifikačních prací a témata disertačních prací

1. Buněčné a molekulární mechanizmy selektivní navigace aferentních a motorických axonů po traumatickém
poškození periferního nervu
Archiv: http://is.muni.cz/th/fwi1j/


2. Molekulárně-morfologická studie odontoblastů a jejich diferenciace z lidských embryonálních kmenových
buněk
Archiv: http://is.muni.cz/th/lbnks/


3. Variabilita úponů svalů nohy ve vztahu ke vzniku patologických změn
Archiv: http://is.muni.cz/th/wdnat/


4. Hemato-nervová a likvor-nervová bariéra ve spinálních gangliích v normě a po poškození periferního
nervu
Archiv: http://is.muni.cz/th/auu03/


5. Variabilita, ontogeneze a fylogeneze musculus pronator teres a jejich klinický význam
Archiv: http://is.muni.cz/th/t7y0x/


Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.