LF DANIM Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Název anglicky: Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: LF D-ANIM Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Obsahem státní doktorské zkoušky jsou vědní základy oboru anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie se zaměřením na téma disertační práce.
Dále student prokazuje základní znalosti ze statistického zpracování dat a základní znalosti vědecké práce.
U státní doktorské zkoušky je vyžadována krátká prezentace dosažených výsledků.
Státní doktorská zkouška se skládá před zkušební komisí.
Státní doktorská zkouška a obhajoba dizertační práce probíhají podle Studijního a zkušebního řádu MU, čl. 31, 32 a 33.
Nutnou podmínkou podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce je splnění všech povinností stanovených oborovou radou. Nejpozději s přihláškou předloží student teze disertační práce, jsou-li rozhodnutím oborové rady předepsány. Státní doktorská zkouška pak proběhne nejpozději do roka od podání přihlášky. Součástí státní doktorské zkoušky je zpravidla rozprava o tezích disertační práce, nestanoví-li oborová rada či oborová komise jinak.
FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI DISERTAČNÍ PRÁCE:
Doktorské studium je zakončeno sepsáním disertační práce a její obhajobou. Před obhajobou dizertační práce je nutno splnit níže uvedené studijní a výzkumné povinnosti.
Příprava dizertační práce zahrnuje zejména účast na vzdělávacích akcích, studium literatury, přípravu vlastního projektu, práci na vlastním projektu, sběr dat, zpracovávání vzorků, přednáškovou prezentaci, klinickou praxi.
Dílčí výsledky disertační práce jsou prezentovány na klinických seminářích.
Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021
"Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

Studijní a výzkumné povinnosti

Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na dizertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia.
Pro úspěšné absolvování studia je nutno splnit níže uvedené povinnosti:
- splnit požadavky individuálního studijního plánu
- absolvovat minimálně 5 předmětů z okruhů společného základu (4 předměty společného základu + AJ). Společné předměty zahrnují uvedené okruhy vědeckých dovedností. Je možné je absolvovat v rámci organizovaných předmětů na MU (ve spolupráci s CEITEC, PřF apod.) nebo v analogických externích kurzech (např. Kurz základů vědecké práce AV ČR).
- absolvovat minimálně 4 oborové předměty
- splnit publikační aktivitu minimálně v předepsaném rozsahu (1 prvoautorská publikace originální práce v časopise s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo 2 prvoautorské publikace v časopise s hodnotou IF v III. kvartilu dizertačního oboru (Q3). Kategorie WoS oborově odpovídá tématu dizertační práce. Při zařazení kategorie do více oborů se počítá kvartil nejvyššího oboru. Není přípustné předložit publikace v predátorských časopisech. Jednotlivé OR mohou pro svůj obor publikační minimum zvýšit)
- absolvovat zahraniční stáž (v délce trvání minimálně 1měsíce), případně spolupracovat na mezinárodním projektu (s účastí na pravidelných setkání projektového týmu)
- prezentovat původní data na mezinárodní konferenci
- odevzdat dizertační práci
- složit státní doktorskou zkoušku
- získat 240 kreditů za studium
Podíl na výuce pak může činit maximálně 150 hod./4 roky
OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:
1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)
2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)
3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science
4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)
5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)
6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)
7. Uživatel počítačové sítě
NABÍDKA OBOROVĚ SPECIFICKÝCH PŘEDMĚTŮ:
Pro studenty doktorského studia jsou na KARIM, ARK, KDAR organizovány samostatné přednášky a semináře, které se týkají aktuální problematiky oboru. Z oborově specifických předmětů jsou v nabídce (dle konkrétního zaměření disertační práce) např.:
- Nové trendy v anesteziologii
- Nové trendy v léčbě bolesti
- Nové trendy v intenzivní medicíně
- Pediatrická problematika v AR a IM
- Krevní péče, autotransfúzní techniky a život ohrožující krvácení
- Eliminační metody v intenzivní medicíně
Oborová rada stanovuje jako povinné absolvování předmětů:
- Analýza klinických dat
- Plánování, organizace a hodnocení klinických studií
Studentům doktorského studijního programu je umožněna účast na školících akcích, které souvisí s tématem disertace. Z povinných studijních předmětů skládá doktorand zkoušky před komisí.
TVORBU INDIVIDUÁLNÍHO STUDIJNÍHO PLÁNU LZE CHARAKTERIZOVAT TAKTO:


25 ECTS - SPOLEČNÉ PŘEDMĚTY LF MU (AJ + 4)


20 ECTS - OBOROVÉ PŘEDMĚTY


195 ECTS - disertace (obhajoba + státní doktorská zkouška), publikační aktivita, zahraniční stáž, účast na mezinárodní konferenci, pomoc při výuce

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

1. Vliv anestézie na výsledky diagnostické elektromyostimulace při operaci pacientů s anorektální malformací
Archiv: http://is.muni.cz/th/j366n/


2. Využití GABA-ergních látek v pooperační analgezii
Archiv: http://is.muni.cz/th/t5die/


3. Možnosti anestézie a analgezie v peripartálním období
Archiv: http://is.muni.cz/th/zhjyl/


4. New Molecules in the Pathophysiology of Ventilatory Control in Heart Failure Patients
Archiv: http://is.muni.cz/th/atq01/


5. Možnosti ovlivnění kardiotoxicity bupivakainu kombinací lokálních anestetik
Archiv: http://is.muni.cz/th/pcj96/

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.