LF DHEM Hematologie
Název anglicky: Hematology
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: LF D-ONHE Onkologie a hematologie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

POŽADAVKY NA STÁTNÍ DOKTORSKOU ZKOUŠKU:
Státní doktorská zkouška prokazuje znalost teoretických základů hematologie
a hluboké znalosti hematologie v oblasti zaměření tématu disertační práce.
Státní doktorská zkouška se skládá před zkušební komisí.
Státní doktorská zkouška a obhajoba dizertační práce probíhají podle Studijního a zkušebního řádu MU, čl. 31, 32 a 33.
Nutnou podmínkou podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce je splnění všech povinností stanovených oborovou radou. Nejpozději s přihláškou předloží student teze disertační práce, jsou-li rozhodnutím oborové rady předepsány. Státní doktorská zkouška pak proběhne nejpozději do roka od podání přihlášky. Součástí státní doktorské zkoušky je zpravidla rozprava o tezích disertační práce, nestanoví-li oborová rada či oborová komise jinak.
FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI DISERTAČNÍ PRÁCE:
Doktorské studium je zakončeno sepsáním disertační práce a její obhajobou.
Podmínkou pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce je předchozí úspěšné složení státní doktorské zkoušky; k přihlášce ke státní zkoušce student doručí předsedovi oborové rady seznam publikací a přednášek.
Před obhajobou dizertační práce je nutno splnit níže uvedené studijní a výzkumné povinnosti.
Příprava dizertační práce zahrnuje zejména účast na vzdělávacích akcích, studium literatury, přípravu vlastního projektu, práci na vlastním projektu, sběr dat, zpracovávání vzorků, přednáškovou prezentaci, klinickou praxi.
Obhajoba disertační práce je veřejná, prezentaci doktoranda je vyhrazeno 15 minut, následně jsou předneseny oponentské posudky, jejich závěry a dotazy. Student má připraveny (ve formě maximálně desetiminutové prezentace, kterou zašle předsedovi komise a oponentů v dostatečném předstihu) své odpovědi, následuje veřejná vědecká rozprava.
Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021
"Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

Studijní a výzkumné povinnosti

Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na disertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia.
Před obhajobou dizertační práce je nutno splnit níže uvedené povinnosti:
1. splnit požadavky individuálního studijního plánu a semestrálních náplní dle pokynů školitele
2. absolvovat minimálně 4 okruhy kurzů společného celofakultního základu
3. absolvovat oborově specifické kurzy
4. splnit publikační aktivitu minimálně v předepsaném rozsahu
5. absolvovat zahraniční stáž (v délce trvání minimálně 1 měsíce)
6. prezentovat původní data na mezinárodní konferenci
7. složit státní doktorskou zkoušku
8. odevzdat disertační práci
9. získat 240 kreditů za studium
PUBLIKAČNÍ AKTIVITA: 1 prvoautorská publikace originální práce v časopise s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo 2 prvoautorské publikace v časopise s hodnotou IF v III. kvartilu dizertačního oboru (Q3). Kategorie WoS oborově odpovídá tématu dizertační práce. Při zařazení kategorie do více oborů se počítá kvartil nejvyššího oboru.
PODÍL NA VÝUCE v maximálním rozsahu 150 hod/4 roky

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:
1. povinným je absolvování kurzu FRESHERS: Skills for Research Careers. Česky hovořící studenti mohou absolvovat kurz Základy vědecké práce AV ČR (v ČJ v Brně)
2. Všem studentům je doporučeno absolvovat předmět Ethics of Biomedical Research.
3. Kurz Acquisition of scientific information, příp. Kurz základů vědecké práce AV ČR.
4. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science
5. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení
6. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)
7. Uživatel počítačové sítě

OBOROVĚ SPECIFICKÉ POŽADAVKY sestavování individuálních studijních plánů programu Onkologie a hematologie jsou následující:
Každý doktorand je povinen absolvovat alespoň jeden z kurzů Teoretické základy onkologie nebo Teoretické základy hematologie.
Rovněž je povinné:
- Zapojení do klinické práce v pozici sekundárního lékaře (u absolventů LF)
- Zapojení do práce v laboratořích, sběru dat, obsluze přístrojů, výpočetní technice (u absolventů nelékařských nezdravotnických oborů)
- Zapojení do dalších činností souvisejících s klinickými a teoretickými aktivitami v oblasti onkologie a hematologie dle profilu předchozího vzdělání.
- Aktivní účast na českých a zahraničních odborných sjezdech s prezentací samostatně získaných výsledků sledování

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

1. Vývoj strategií pro cílenou eliminaci buněk CLL s mutacemi v genu TP53
Vedoucí: doc. Mgr. Martin Trbušek, Dr., učo 133123


2. Studium heterogenity mutantních klonů u pacientů s AML metodami NGS
Vedoucí: Ing. Ivana Ježíšková, Ph.D., učo 432241


3. Hodnocení významu pohybové aktivity u pacientů s lymfoproliferativními onemocněními
Vedoucí: doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D., učo 1127


4. Diagnostika a optimalizace léčby pacientů s BCR-ABL-like akutní lymfoblastickou leukemií a dalšími akutními lymfoblastickými leukemiemi s nepříznivou prognózou
Vedoucí: prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., učo 45693


5. Studium vzniku a vývoje genetických změn u leukemických lymfocytů
Vedoucí: prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., učo 38791

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.